Bijdrage van fractievoorzitter Nel Schuts in Snippergroenrapport debat.

Commissie Ruimte 21 februari 2017
6. Rapport ‘Evaluatie project snippergroen Gemeente Grave’ Rekenkamercommissie Land van Cuijk  –  toelichting door de Rekenkamercommissie
Keerpunt 2010 dankt de Rekenkamercommissie voor de toelichting en de beantwoording van de vragen. 
Deze commissie Ruimte bestaat uit een aantal raads- en een aantal commissieleden
Keerpunt 2010 is van mening dat – politiek gezien – dit rapport in de gemeenteraad moet worden behandeld. Het college – in persoon van wethouder Daandels – krijgt in de raad de gelegenheid zijn beleid te verdedigen. 
Wij zullen onze vragen dan ook bewaren tot 28 maart a.s. en niet deelnemen aan het stellen van vragen aan het college, noch aan de voorgestelde bespreking tussen de fracties onderling. 
Daarvoor staat behandeling in de raad voorop. 
Allereerst nogmaals hartelijk dank aan de Rekenkamercommissie. U hebt een grondig onderzoek verricht in een lastig en moeilijk dossier dat al vanaf 2013 de gemoederen in Grave en haar kerkdorpen bezig houdt. Het is een lijvig rapport van 35 pagina’s geworden. 
Vragen aan de Rekenkamercommissie: 
– Is het voor u helder waardoor, waarom het verkrijgen van documenten van gemeentezijde qua tempo tamelijk moeizaam verliep?
Ik lees op pagina 3: Een deel van de gevraagde informatie ontvingen wij binnen enkele weken, andere informatie ontvingen wij pas na enkele maanden. 
Vindt de Rekenkamer dat het college en de betrokken ambtenaren loyaal hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport?
Heeft het Adviespunt constructief meegewerkt?
– Belangrijke opmerking vonden wij, dat de gemeente op pag. 4 volgens u – in afwijking van de mening van de wethouder – bij de uitoefening van haar burgerlijke rechten zoals eigendom als civiele partij geen handhavingsplicht heeft, tenzij enz., terwijl dit een belangrijke doelstelling van het college was. 
– Het rapport vermeldt meerdere leerpunten voor en door zowel college als gemeenteraad. 
De op 5 juli 2016 door de raad aangenomen motie met als gevolg dit onderzoek door de RKC vermeldt onderaan als Toelichting: De resultaten en eventuele adviezen zijn voor alle betrokken gremia van belang om fouten in de toekomst te voorkomen.
Altijd fouten in de toekomst kunnen voorkomen is idealistisch gesteld, maar – mijn vraag is Op pag. 18 en 20 stelt u als leerpunt: Doordat de raad zich niet als collectief opstelde, heeft zijn controlerende rol niet tot zijn recht kunnen komen. 
Hoe ziet u dat kijkend naar het politiek gebeuren van coalitie en oppositie? 
– Hoe verklaart u, dat u de finale afrekening van het project niet heeft kunnen inzien? 
Mogelijk hebt u daarom – wellicht bij herhaling – aan de gemeente verzocht. 
Raadsvergadering 28 maart 2017
20. (13a) Rapport “Evaluatie project snippergroen gemeente Grave” rekenkamercommissie Land van Cuijk
In de commissievergadering Ruimte van 21 februari heeft de Rekenkamercommissie Land van Cuijk haar rapportage inzake het verloop van het van het snippergroenproject toegelicht en vragen beantwoord. 
Wij – Keerpunt 2010- hebben daarna aangegeven dat – politiek gezien – dit rapport in de gemeenteraad moet worden behandeld en dat wij onze vragen zouden bewaren tot vandaag. 
Om die mededeling vooraf bij de vaststelling van de agenda van de cie Ruimte te maken – daar hadden wij niet voor gekozen, omdat dit o.i. niet goed strookte met de toelichting door de Rekenkamercommissie, voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt in de commissie Ruimte. 
Op dit moment hebben wij de volgende vragen: 
1. Waarom heeft het college in zijn zienswijze op het rapport d.d. 18 januari 2017 – een maand na ontvangst van het rapport – geen inhoudelijk standpunt op het rapport gegeven?
2. Is het college van plan om dit nog te doen?
3. In de door het college verzonden zienswijze – de bestuurlijke reactie – wordt de Rekenkamer alleen maar verwijten gemaakt. Dat lijkt op: anderen de les lezen, terwijl je zelf fouten hebt gemaakt. Doet ons denken aan ene meneer Trump.  Wij betreuren dat zeer!
4. In de laatste alinea van de zienswijze van het college wordt de Rekenkamer verweten gegevens, waarvan zij wist dat die onder geheimhouding zijn verstrekt, openbaar te hebben gemaakt zonder eerst contact te zoeken met degene die aan haar de gegevens had aangeleverd. 
Wij willen weten welke gegevens dat zijn.
5. Waarop is de beschuldiging gebaseerd, dat de activiteiten en hulpverlening aan burgers het Adviespunt Snippergroen op eigenbelangen waren gebaseerd?
6. Vraag aan de voorzitter van de Raad – de burgemeester: hebt u nooit overwogen of pogingen gedaan om het (slechte) tij te weren?
Nel Schuts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: