De andere “B&W” schrijven een Open brief aan onze bestuurders en politici

Grave, 24 oktober 2016
Geacht gemeentebestuur, geachte raadsleden,
Het beschrijven van onze bevindingen bij de kennisname van
uw jaarcijfers en begroting lijkt een ernstige appelflauwte teweeg gebracht te
hebben in uw gelederen. Om de impasse te doorbreken, is het wellicht dienstbaar
u wat aanvullende vragen te stellen…
Wethouder Joon, zou u ons willen meevoeren in het beleid van
u en uw college achter uw begrotingssystematiek. Wij en de raadsleden hebben
ondervonden dat uw financiële documenten zo ingewikkeld van structuur en opbouw
zijn, dat het ons slechts met de grootst mogelijke moeite lukte om de
werkelijke cijfers en de werkelijkheid achter de cijfers te achterhalen. Wat is
uw gedachtegang hierachter? We zien dat onze financiële documenten sterk
afwijken van die welke andere colleges, bijvoorbeeld in het Land van Cuijk, aan
hun raden en burgers voorleggen. Welk beleid gaat daarachter schuil? Waarom
hebt u, heeft uw college, er niet voor gekozen om bedoelde documenten volgens
hetzelfde format of stramien op te stellen als de andere deelnemers aan CGM?
Welk belang is ermee gediend dat de gekozen systematiek zo ingewikkeld is?
Wethouder, we lazen dat u naar aanleiding van uw jaarcijfers over 2015 (te
elfder ure) intensief hebt moeten onderhandelen met de accountant van de
gemeente. Had dit te maken met wat we u in het voorgaande hebben gevraagd? Onze
intuïtie is, dat u met de financiële documenten zoals u ze gepresenteerd hebt,
vrij systematisch de grenzen hebt opgezocht van wat uw accountants toelaatbaar
achtten. Klopt onze intuïtie? Hoe motiveren u en uw bestuur deze keuze? Welk
doel wil hier mee gediend zijn? Klopt het signaal, wat wij opvangen, dat u
hiermee een zware wissel getrokken hebt op het moreel welbevinden en het
integriteitsbewustzijn van uw ambtelijke staf?
College, u schraagt uiteraard het financieel beleid van onze
wethouder maar in hoeverre is er eveneens sprake van college- en coalitiebeleid
wanneer u zozeer de grenzen opzoekt van wat boekhoudkundig oorbaar geacht
wordt? Hoe staat uw college er tegenover dat uw beleid zo ingewikkeld is, dat
wij, burgers, en kennelijk ook de raad er eigenlijk geen touw aan vast kunnen
knopen? Begrijpt u ons wantrouwen dat het boekhoudkundig trapezewerk van uw
wethouder beoogt te camoufleren dat onze schulden snel oplopen en ons kapitaal
door uw beleid aan het verdampen is? Met welk oogmerk gebeurt dit? Hoe is uw
oordeel over onze bezorgde inschatting dat u hiermee als het ware aan het interen
(potverteren) bent op ons gezamenlijk bezit en daarmee contraproductief
inspeelt op de door uw coalitie zo innig gekoesterde wens zelfstandig te
blijven? College, tegen de achtergrond van bovenstaande, wat is de inzet van uw
beleid? Waar wilt u dat Grave, aan het eind van uw bestuursperiode, financieel
staat en welk vergezicht schildert u voor de toekomst nadien? Op basis van uw
beleid, uiteraard. En uiteraard liefst met inzichtelijkere cijfers dan welke u
ons hebt aangeleverd.
College, klopt hetgeen wij uit uw cijfers denken te hebben
gedistilleerd, dat u, sinds het ingaan van de samenwerking binnen CGM, ongeveer
een derde meer kwijt bent aan de salariëring (inhuur) van medewerkers? Hoe is
het beleid dat u op dit stuk hebt gevoerd? Wat vindt u er van dat wij zo’n
essentieel element van uw beleid pas hebben kunnen vinden na intensief
speurwerk? Waarom hebt u de gemeenteraad en de burgers niet gewezen op deze
ontwikkeling? Vindt u dat u zich hiermee naar behoren gekweten hebt van uw
verantwoordelijkheid om transparant beleid te voeren en aan ons te presenteren?
Welke consequenties trekt u hieruit voor de toekomst en hoe denkt u de
personeelskosten beheersbaar te maken? We merken de schroom van de gemeenteraad
om het hierover te hebben maar stellen tegelijk vast dat zij er uiteindelijk
wel de verantwoordelijkheid voor draagt. Hoe gaat u faciliteren dat zij inzichtelijk
gemaakt krijgt waarvoor zij verantwoording neemt?

Geachte gemeenteraad, hoe geeft u vorm aan uw positie als ‘Hoofd
van de Gemeente’? Vindt u dat u hierbij voldoende gefaciliteerd wordt door het
college? Bent u tevreden over de mate waarin u uw budgetrecht kunt uitoefenen?
Vindt u bijvoorbeeld dat het college u voldoende informatie verschaft over zijn
financiële beleid dat, strikt genomen, het uwe is of hoort te zijn? 

Geachte gemeenteraad, in hoeverre vindt u zich erin slagen om onze
volksvertegenwoordigers te zijn? Bent u tevreden over uw contact met de
burgerij? Welke initiatieven hebt u ontplooid om ons, burgers, bij het
gemeentebeleid te betrekken?
Gemeenteraad, klopt onze inschatting dat uw leden en uw fracties er nauwelijks in
geslaagd zijn om de essentie van de door het college gepresenteerde financieel
beleidsstukken te doorgronden? Welke conclusie trekt u hieruit waar het gaat om
de verplichting van het college om u op begrijpelijke wijze te informeren?
Waarom laat u het over uw kant gaan dat u financiële documenten krijgt
voorgeschoteld die in essentie bijna ontoegankelijk (gemaakt) zijn voor u? Welk
belang is daarmee gediend?

Gemeenteraad, coalitie, hoe wilt u er, eventueel met behulp
van uw ‘nieuwe vergaderen’ voor zorgen dat wij burgers ons weer enigszins
betrokken kunnen weten bij uw politiek en uw beleid? Hoe gaat u ervoor zorgen
dat wij reden hebben om u te blijven vertrouwen? Is het daarvoor niet
allereerst noodzakelijk dat u beleid presenteert dat wij burgers kunnen
begrijpen? En is dat, wettelijk gezien, niet uw verplichting, bijvoorbeeld door
te voorzien in begrijpelijke en goed leesbare financiële documenten? 

Hoe komt
het dat we er zo weinig van merken dat u ons wilt meenemen bij uw beleid en dat
u zich daarvoor wilt verantwoorden? Coalitie, waarom kiest u er vrij
stelselmatig voor om u te onttrekken aan de openbaarheid? Waarom vormt u op die
manier één blok met het college, om belangrijke onderdelen van het
beleidsproces aan ons oog te voltrekken?

Geachte oppositie, hoe bestaat het dat u zich schikt in de
hierboven omschreven gang van zaken? Beschikt u, evenmin als de coalitie en het
college, over politieke ‘tools’, gereedschap, scherp genoeg om uw gedachten en
plannen in beleid omgezet te krijgen? Berust u daarin, net als uw collega’s in
coalitie en college en welk doel wil daarmee dan wel gediend zijn? 

College, gemeenteraad, coalitie, oppositie, met bovenstaande vragen hopen we u
een medicijn, zo u wilt, een paardenmiddel, aan te reiken om uw conditie als
bestuurders en politici op te vijzelen. Wij zijn ons ervan bewust dat we u
opzadelen met een zware verantwoordelijkheid. Ons begeleidend advies luidt
daarom: begin gewoon met het beantwoorden van onze vragen. Waarschijnlijk zult
u al doende ontdekken dat het heilzaam was u hiertoe uit te dagen. U zult zich
er tenslotte van bewust zijn, dat u het uiteindelijk allemaal voor ons doet en
in onze opdracht. Kritiek krijgen is immers ook een variant van serieus genomen
worden. Het is overigens bijna hallucinant vast te moeten stellen dat wij u
kennelijk serieuzer nemen dan u zichzelf.

Met vriendelijke groet,

Ben Bongaards, Wil Baaijens (www.gravepolitiek.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: