Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Grave op 27 september 2016
Agendapunt 7 betreffende Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011
Ik stem tegen dit voorstel.
Agendapunt 8 betreffende Verordening kwaliteit vergunningverlening toezicht en handhaving Grave
Ik wil een stemverklaring afleggen.
In artikel 4 van deze concept Verordening staat dat: Citaat: “Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering” Einde citaat.
Dit komt overeen als de slager, die zijn eigen vlees keurt. Hier ben ik op tegen.
De gemeenteraad wordt in dit voorstel in artikel 3 compleet buitenspel gezet terwijl de gevolgen rechtstreeks de inwoners raken. Zelfs minister Plassterk is hierop tegen.
Ik stem tegen dit voorstel.
Agendapunt 10 betreffende Jaarstukken 2015 (aangepast) gemeente Grave
Als je de stukken goed leest dan constateer je dat er een behoorlijk verschil van mening is tussen het College van burgemeester en wethouders en de Accountant.
Niet best dus.
De Accountant heeft in de praktijk gelijk en krijgt het bijna nooit van een bestuur. 
Ik pak er 2 voorbeelden uit.
 1. De aankoop van het Visioterrein is in mijn ogen een geheel.
 2. De gemeente maakt er nu twee van namelijk een aankoop ten behoeve van de brede school in Grave-oost en een aankoop ten behoeve van een park van 10 ha.
 3. Ik heb niet anders gehoord, dat van deze 10 ha een flink deel gebruikt zou gaan worden voor woningbouw. Waarom verlaat het College deze opvatting? Is de Belastingdienst hiermede akkoord?
 4. Een uiterst vreemde gang van zaken!
 5. De pensioenbijdrage van de wethouders zijn te laag geraamd en wel met een bedrag van 80.213 euro, omdat er onvoldoende rekening was gehouden met een rentepercentage. Er wordt in het voorstel niet vermeld wat het stijgingspercentage van de rekenrente is. In ieder geval kost het de gemeente Grave € 80.213,-.
 6. Het pensioen van de wethouders loopt toch via het ABP. 
 7. Pensioengerechtigden bij het ABP krijgen al jaren geen indexatie meer en staan op de nullijn met een gerede kans op daling.
“Ik neem geen verantwoordelijkheid voor de aangepaste Jaarstukken 2015 en zal derhalve tegen stemmen”.
Agendapunt 11 betreffende de Herinrichting bibliotheekdiensten
Een professioneel gerunde bibliotheek in het centrum van Grave vind ik een groot pluspunt voor Grave en zijn inwoners.
Onderwijs en bibliotheek zijn basisvoorzieningen voor onze inwoners. Daarop wil ik niet bezuinigen.
Ik ondersteun de motie van Keerpunt 2010.
Agendapunt 12 betreffende Gebiedsvisie Waterlinie Grave
In de Commissie Ruimte zei de heer Van Geest (VP Grave), dat een gebiedsvisie geen bindend karakter heeft. Op zichzelf mag dat juist zijn, maar de gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de GGB. Daarin staat de ruimtelijke procedure beschreven. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de Gebiedsvisie dan staat het de gemeente niet meer vrij om bij de vaststelling van de daarop in voorbereiding genomen en daarop gebaseerde bestemmingsplannen iets anders te gaan bepalen.
Nu wordt er gedanst!
Ik vraag aandacht voor de volgende zaken:
      1. Inspraak inwoners van Grave.
          De huidige visie inclusief de bouwhoogten moeten eerst aan de inwoners
          worden voorgelegd. De Gebiedsvisie is daarvoor te belangrijk en bepalend 
          voor de toekomst.
     2. Planvorming GGB
 1. De GGB heeft in principe wel goed werk geleverd als je alles door een zonnige bril bekijkt. Maar is het ook zo?
 2. In een brief van GGB van 2 september 2016, die in de Commissie Ruimtelijke Ordening is uitgereikt, dat zij op het Coxterrein 7 bouwlagen willen hebben, omdat anders het plan financieel niet haalbaar is. 
 3. Dit soort algemeenheden maken op mij geen indruk, omdat dit nergens is onderbouwd.
 4. GBB belooft: 50 ligplaatsen voor de stadshaven. Zijn dat 50 extra ligplaatsen?
 1. Ik zie nergens dat de stadshaven ooit nog kan worden uitgebreid! En wie betaalt de instandhouding?
 2. GBB belooft: realisatie van een nieuwe kade, waarop geflaneerd kan worden.
 3. Wordt daar een ambiance gemaakt, die uitnodigt tot flaneren? Door wie wordt er geflaneerd?
 4. GBB belooft een nieuw dijklichaam, waarop veilig gewoond kan worden?
 5. Is dit nieuwe dijklichaam niet hetzelfde als een nieuwe kade?
 6. GBB belooft: het afgraven van de uiterwaarden en het opnieuw inrichten voor recreatief medegebruik? Waar blijven de sportvelden, de speelveldjes voor de jeugd, de parkeerterreinen mede ten behoeve van de woningen rondom het Oranjebastion?  Ik zie op de plek, waar voor de bewoners van het Oranjebastion zou kunnen worden geparkeerd alleen maar woningbouw in het onderdeel Bouwen aan de Vesting.
          Komen er ook meer muggen op de afgegraven gronden?
          Zijn alle beloften hard gemaakt door deze verbindend op papier te zetten?
          Waar ligt de grens of iets financieel haalbaar is of niet?
          GBB heeft al jaren al zijn geïnvesteerd geld terug ontvangen via goede 
          door de gemeente betaalde rekenrentes en terugverkoop van gronden met geld 
          toe!
 1. Contourenlijn stadshart Grave
 2. Ik zie alleen maar gebouwen van 5 tot 7 bouwlagen. De oude binnenstad gaat ruimtelijk ten onder. Wethouder Daandels weerspreekt in de Commissie dat er ooit sprake is geweest van 7 bouwlagen. Dit is een belangrijk punt voor de belevingswaarde van Grave.  Wij moeten een onbalans voorkomen.
 3. Ook op dit punt wil ik graag de mening horen van de Gravenaren alvorens er iets wordt besloten.
 1. Grave: Hotelstad van Brabant
 2. Ik constateer dat er ruimte is gereserveerd voor een groot hotel.  Maar wat te doen met het hotel op het scheepswerkterrein?
 3. Zonder dat dit geregeld is kan er niets op het Coxterrein geschieden in verband met verleende milieuvergunningen.
 4. Hoe bestaat het dat de eigenaar van de scheepswerf na jaren van overleg nog steeds geen groen licht heeft terwijl de GBB zo maar kan beginnen? 
 5. Waarborging bedrijven op het bedrijfsterrein
 6. In dit voorstel wordt ingestemd met woningbouw tot aan de Landbouwstraat zonder dat wordt aangegeven, dat dit een probleem gaat vormen met de bestaande bedrijven aldaar gezien de verleende milieuvergunningen. De gemeente gaat weer risico’s nemen door verwachtingen te wekken.
Ik zal tegen dit voorstel stemmen, omdat er nog te veel onduidelijkheden zijn.
Pagina 4
Het huidige voorstel is gewoon niet rijp om thans vastgesteld en goedgekeurd te worden
Verder vraag ik nogmaals zeer dringend om ook deze Gebiedsvisie voor te leggen aan de Graafse inwoners alvorens daarover te besluiten. 
Agendapunt 13 betreffende de Bomenverordening gemeente Grave 2016 en bebouwde kom grenzen Boswet
Dit voorstel heb ik meerdere keren gelezen om het te begrijpen wat er staat voor de inwoners van Grave.
Ik kom er niet uit.
Mag een inwoner voortaan zonder toestemming van de gemeente een boom rooien in zijn tuin? Ik wil een burgervriendelijke en dienstbare benadering door de gemeente.
Worden er beschermde bomen aangewezen waarop een schildje wordt aangebracht?
Waar staat de gemeente met haar eigen bomen in het 10 ha grote nationale park Visio en de laanbeplanting?  Krijgt de provincie Noord-Brabant toestemming op de bomenrijen langs de provinciale wegen in Grave te kappen.
Gaat de gemeente ook actief op pad om het planten van bomen te bevorderen? Ook in de nieuwe gebieden van Wisseveld?
Een vruchtboom hoogstam kost ongeveer € 25,- per stuk. Wie wil geen gratis vruchtboom in zijn tuin of op het erf in het Buitengebied? Ik denk aan noten, beuken, kastanjes, peren, appelen, perziken enz.  Mijn voorstel is: de gemeente koopt in overleg met de eigenaar bomen en de eigenaar van de grond graaft het plantgat. 
Voor € 25.000,- heb je 1000 bomen. Een dergelijk beleid helpt het groen meer bevorderen dan een strenge en/of onduidelijke Bomenverordening.
Mag een burger in het Buitengebied een boom planten, die hoger is dan 1.50 cm?
Ik wil graag duidelijkheid.
Ook het huidige voorstel vind ik niet rijp voor raadsbehandeling.
Verder lees ik dat het College “beleidsregels” gaat vaststellen NADAT de verordening is vastgesteld. 
Ook hier staat de gemeenteraad verder buitenspel? Is dat bestuurskracht van de GEMEENTERAAD?
Ik stem tegen dit voorstel!
Escharen, 27 september 2016
Ben Litjens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: