Hester Kruizinga bericht over ontwikkelingen Sociaal Domein Boxmeer.

Nieuwe centrumregeling Wmo inkoop 2017

De centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015 eindigt van rechtswege op 31 december 2016.
Begin 2015 is de regeling en de daaraan verbonden samenwerking geëvalueerd. De uitkomsten van de
evaluatie hebben geleid tot een regionaal besluit om de centrumregeling voor de duur van 3 jaar te
verlengen (2017, 2018 en 2019). Dit besluit moet nog in de colleges en raad worden bekrachtigd.

De centrumregeling betreft een gemeenschappelijke regeling waarmee een aantal Wmo-taken regionaal
kan worden ingekocht. De gemeente Oss wordt voor een periode van 3 jaar als centrumgemeente
aangewezen voor de taken individuele ondersteuning, dagbesteding, kortdurend verblijf. De
verplichte centrumgemeentetaken maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid, openbare geestelijke
gezondheidszorg en beschermd wonen zijn ook ondergebracht in deze centrumregeling.

Aanbesteding Wmo hulpmiddelen

Om de levering van de Wmo-hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, tilliften etc., in het Land
van Cuijk te kunnen continueren moeten de vijf gemeenten opnieuw een contract afsluiten. Het
huidige contract met de firma Welzorg, Medipoint (Harting-bank) en Kersten loopt op 31 december
2016 af. Verlengen is niet mogelijk. Om te komen tot een nieuwe raamovereenkomst dient een
aanbestedingsprocedure te worden doorlopen. Deze procedure is opgestart en verloopt volgens planning.

Deelnemers collectieve ziektekostenverzekering sterk toegenomen in 2016

In de Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ) is onder meer opgenomen dat de gemeenten in het Land
van Cuijk minima de mogelijkheid bieden om aan te sluiten bij de collectieve ziektekostenverzekering.
Mensen met een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm én die ook geen vermogen hebben boven de
vermogensgrens van de bijstand komen hiervoor in aanmerking. Dit geldt ook voor inwoners met een
andere uitkering of inkomsten uit werk. Omdat de gemeente bijdraagt in de premie kunnen minima
tegen een scherpe prijs gebruik maken van een zeer volledig ziektekostenverzekeringspakket. Ook is het
verplichte Eigen Risico van € 385,- per jaar verlaagd naar € 115,- per jaar.

In het najaar van 2015 zijn er diverse acties uitgezet om de collectieve ziektekostenverzekering onder

de aandacht te brengen bij de omschreven doelgroep minima. Dit heeft geleid tot een stijging van de
aanmeldingen. Voor de gemeente Boxmeer is het aantal personen bijna verdubbeld ten opzichte van het
verzekeringsjaar 2015. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: