Ben Litjens: inbreng raadsvergadering.

Inbreng raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) in de gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2016 van de gemeente Grave
Betreft Agendapunt 3: Vragen
Vraag 1 betreft het inschakelen van de Rekenkamercommissie met betrekking tot de gang van zaken rondom het snippergroenbeleid
In de voorbije 3 jaren heeft het College zich bezig gehouden met het regelen van het zogenaamde snippergroen. Bijna in elke vergadering hoor ik gedoe rondom dit beleid met telkens verschillende cijfers  van gemotiveerde burgers met veel klachten en verwijten. Ook hoor ik telkens verschillende kosten zoals € 250.000,- voor externe begeleiding in plaats van € 75.000,-, sterk tegenvallende opbrengsten van enkele tonnen, hoeveel zaken betreft het, hoeveel zaken zijn nog niet afgerond en ga zo maar door.
Ik zou graag beschikken over de juiste cijfers en vraag daarom aan het College om de Rekenkamercommissie te verzoeken om een gedegen rapport te maken over het gehele “snippergroenbeleid”. 
Ik hoop op basis van dit rapport dat de gemeente Grave tot een ordelijke afronding van het snippergroenbeleid kan komen.
Vraag 2 betreft de ontwikkelingen rondom het Visio terrein
De gemeente heeft € 4,5 miljoen betaald voor dit terrein inclusief de sloopkosten.
Ik heb geconstateerd dat het betongranulaat is gemengd met het steengranulaat. 
Afzonderlijk hebben deze twee soorten granulaten een aanzienlijke economische waarde van ongeveer € 205.000,- gelet op de hoeveelheid vrijkomende puin van 26.000 ton, waarvan ongeveer 15.000 ton betonpuin.
Gemengd heeft dit granulaat nauwelijks waarde.
De gemeente heeft bij de opdracht tot opruiming van alle puin een bedrag betaald van € 45.000,-.  
In plaats van inkomsten van ongeveer € 205.000,- via het systeem van gescheiden puingranulaat betaalt de gemeente nu € 45.000,-.  Een verschil van € 250.000,- in de gemeentelijke portemonnee. 
Mijn vraag: hoe heeft dit kunnen plaatsvinden?
Betreft Agendapunt 8: Jaarstukken werkorganisatie CGM 2015
Ik constateer dat CGM de bezuinigingsdoelstelling niet heeft behaald. In plaats daarvan zijn er in totaal aan meerkosten nog eens € 161.000,-  uitgegeven aan personeel,  aan wagenpark, aan loopbaanbegeleiding en aan het bureau Leerplicht. Dat je een meevaller hebt in de rente ontwikkeling en in de post onderhoud gebouw staat los van de taakstelling van de werkorganisatie CGM.
Deze organisatie moet op haar eigen taakstelling tenminste quitte spelen. Anders komen wij er nooit.
In de vorige raadsvergadering van 19 april is voor het jaar 2017 een extra bedrag van € 400.000,-  beschikbaar gesteld. Telkenmale blijkt dat het College wel erg soft omgaat met CGM.
Ik stem daarom tegen deze jaarrekening.
Betreft Agendapunt 10: Herijking besluit tot afstoten Esterade als wijkaccommodatie
Op zichzelf ben ik niet tegen herijking van vorige besluiten. Ik denk dat daarvoor vele Graafse besluiten in aanmerking komen.
Maar in dit geval kan ik echt niet mee gaan met het voorliggende voorstel.
Het leest wel redelijk maar als ik er verder over nadenk dan meen ik dat dit voorstel veel te kort door de bocht is.
Met Catharinehof zijn afspraken gemaakt omtrent het toekomstig gebruik als wijk accommodatie. Ik lees nergens wat Catharinehof van het huidige voorstel vindt.
De jeugd accommodatie Street Off geeft voor zover ik weet geen problemen op Wisseveld. Blijft dat ook zo als deze jeugd gaat verhuizen naar Esterade?
Wat is het gevolg als in de beide brede scholen geen wijk accommodatie meer wordt opgenomen, zowel ten aanzien van het inhoudelijke beleid als ten aanzien van integratie, bouw en exploitatie van de brede school.
In de vorige raadsvergadering werd gesproken over een brede school op het Visio terrein met wijk accommodatie. Wordt dit standpunt de volgende vergadering weer verlaten? Is de coalitie in verwarring geraakt?
Ook wil ik niet, dat er pas met alle betrokkenen inlusief met de buurt wordtgesproken, nadat de gemeenteraad zich al heeft uitgesproken.
Ik stem tegen dit voorstel als besluit.
Wel kan ik instemmen met een verdere verkenning van de in dit voorstel neergelegde gedachten, gezien het standpunt van de wijkraad.
Eerst overleggen en dan besluiten. En niet andersom!
Betreft Agendapunt 11: Verlenging bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant
Ik steun het huidige voorstel, indien er minder gepraat wordt en meer concreet gedaan. Het huidige geheel geeft een beeld, dat de ondernemers innovatief zijn en de bestuurders met de veren gaan pronken.
Van een echte regionale samenwerking is naar mijn mening ook geen sprake maar wel een op bestuurlijk niveau samen praten. Tussen samen praten en samenwerken zit in het noordoosten van Brabant een groot verschil.
Een bloeiende scheepswerf verdween in Grave? Waar was de regionale samenwerking Noordoost-Brabant?
Een bloeiende bomenteler van Europese allure mag in Grave geen laanbomen telen. In het Graafse bestemmingsplan Buitengebied mogen namelijk geen bomen worden geplant, die hoger zijn dan 1.50 m. Een notenboom bij huis mag niet.
Een frambozenteler mag in Grave geen teeltondersteuning hebben van 3 m hoogte terwijl dat de internationale innovatieve vorm van frambozenteelt is.
In vroegere jaren stond Oost-Brabant bekend om zijn hopteelt ten behoeve van de bierbrouwerijen.  De teeltondersteuning voor hop was wel 5 meter hoog.
En nu is 3 meter voor frambozenteelt te hoog.
Ik verwacht, dat deze regionale samenwerking opkomt voor duurzame teelt van agrarische producten en daar ook met de provincie over gaat praten. 
Ik stem tegen dit voorstel omdat er te weinig gedaan wordt dan wel geen aandacht bestaat voor de Graafse ondernemers, die vernieuwend bezig zijn.
Betreft Agendapunt 12: Samenwerking Land van Cuijk
Grave  blijft maar geld pompen in onderzoeken naar regionale samenwerking binnen het Land van Cuijk.
Dit vind ik gewoon geldverspilling.
Alles is uit studies van vergelijkbare situaties ( 3 gemeenten gaan samen of blijven zelfstandig) allang bekend.
Je kunt het vraagstuk ook andersom benaderen.
Aan de inwoners van Mill en Grave kan gevraagd in een referendum of zij hun gemeente willen samenvoegen met Cuijk of zelfstandig willen blijven met samenwerkingsverbanden.
Afhankelijk van de uitkomst van het referendum wordt ingestoken op verdere samenwerking  of op fusie. Dat geeft voor alle partijen een heldere agenda.
Mijn standpunt zal ik bepalen op basis van de beraadslagingen.
Escharen, 24 mei 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: