Inbreng Hennie Bongers en Ben Litjens in de Commissie Ruimte van dinsdag 17 mei ter voorbereiding op de raadsvergadering van 24 mei.

Inbreng Hennie Bongers commissie Ruimte en Wonen op 17 mei.

Agenda 3: vragen:
Wijkraad Zittert / Rode dorp heeft met Keerpunt 2010 een rondgang door de wijk gemaakt. De wijkraad is erg actief en heeft regelmatig contact met de gemeente. Naar aanleiding van de rondgang heeft Keerpunt 2 vragen:

– Skatebaan: er wordt op dit moment veel zwerfafval en andere narigheden geconstateerd. Vraag om hier in overleg met de wijkraad iets aan te doen / oplossingen voor te zoeken?

– Traverse: deze straat loopt door de hele wijk, en is de toegang tot alle zijstraten. Het is voor iedereen erg onduidelijk hoe de voorrang is vanuit de zijwegen er bestaan verschillen. Dit geeft vaak onveilige situaties voor al het verkeer. Vraag om hier eens naar te kijken om dit eenduidig te maken. Heb zelf de proef op de som genomen met verschillende mensen en niemand snap hoe het is geregeld.
Agenda 7: evaluatie project Snipperuren

Het lijkt heel raar maar ik wil beginnen met de geboorte van mijn tweede kind Lara. Tijdens de zwangerschap is er in de ontwikkeling een natuurlijk foutje ontstaan wat wij niet wisten na de geboorte. We zagen wel dat het niet goed was Lara spuugde veel. Verloskundige en huisarts dachten dat het een spugbaby was en dat het goed zou komen. Tegen hun advies in zijn we toch naar het ziekenhuis CWZ gegaan. Ook daar werd door de kinderarts gezegd na de geboorte tegen mijn partner u bent nu extra gevoelig (in het kraambed) en het komt goed maar ze wisten het niet. Na twee weken lag Lara op sterven was bijna twee kilo afgevallen. We zijn toen tegen advies van kinderarts naar de Radboud gegaan. Daar wisten ze direct wat er aan de hand was en werd ze geopereerd. Het meeste respecten vertrouwen in deze situatie heb ik gehad voor diegene die nadien thuis zijn geweest en aangegeven hebben fouten gemaakt te hebben en hier van geleerd hebben . Dit zal hun niet meer overkomen. Nu is ze 24 gezond en wel.
– De voorbereiding en de start: ondoordacht en slordig: de voorbereiding van het project/traject was niet best (er was geen projectplan wat aan de raad is voorgelegd). Het college moest weten dat (ook op gronde van eerdere pogingen van wethouders, bijvoorbeeld wethouder Peeters in 2005) dat het onderwerp complex is, weerstand oproept en risico’s in zich draagt.
 Dat is in de aanpak volledig miskent. Gevolg: enorme politieke en maatschappelijke roering. Gegeven: Nagenoeg alle situaties van vermeend illegaal grondgebruik zijn ontstaan tussen 1930 en 1990 en waren dus in principe verjaard. De gemeente wist dat zelf heel goed. Er is tientallen jaren niet of nauwelijks gehandhaafd.

– De raad niet naar behoren geïnformeerd. Het college dient de raad zo compleet mogelijk en waarheidsgetrouw te informeren. Er is niet gesproken over te verwachten kosten en baten. Eiffel zou werken op basis van ‘no cure no pay’, echter wat bleek er is een bedrag per dossier betaald. De wethouder bleef in de raad en de pers uitvoeringsproblemen ontkennen. In de raadsinformatiebrief schrijft het college bij de uitslagen van de enquête. Nu dit project is afgerond is het grondgebruik binnen de gemeente geregeld. Dit is pertinent onjuist. Het project loopt nog steeds. Tijdenshet vorige interpellatiedebat werd aangegeven dat er inschattingsfouten zijn gemaakt. Welke?? Kunnen deze worden genoemd.

– De kosten en baten: misrekeningen en onjuistheden.
Een project dient duidelijk te zijn over de kosten en baten. Bij het snippergroen ontbreken duidelijke cijfers. Inclusief het afschrijven op vermogen heeft het project flinke verlies opgeleverd. De achterliggende begrotingen en jaarrekeningen geven geen duidelijk beeld van kosten en baten.

– Wat vonden de burgers ervan? De uitkomsten van de enquêtes tonen aan dat het project in veel opzichten verkeerd is aangepakt. Daarbij hebben we geen duidelijk beeld van alle opmerkingen. Voorbeeld 5 pagina’s opmerkingen van een inwoner is niet meegenomen in de evaluatie.

– Rechtsongelijkheid: bij het project is op grote schaal sprake van rechtsongelijkheid. Er is m.n. aan het ‘einde’ afgeweken van het raadsbesluit. Het college overtreedt artikel 1 van de grondwet (Burgers dienen in gelijke situaties gelijk behandeld te worden). Door het optreden van adviespunt Snippergroen is er een verandering plaatsgevonden.

– Resultaten dossiers volgens gemeente de tabel van pagina3 van de evaluatie kan niet kloppen. 
– Verhuur van grond: er is in meer gevallen verhuur tot stand gekomen dan in de tabel staat.
– Sluiten dossier: een merkwaardige en omvangrijke categorie. Kan niet kloppen. Bij het adviespunt één situatie bekend. Aan Daandels vragen meer voorbeelden te geven.
– Ontruiming: bij het adviespunt is één situatie bekend.
– Aankoop: dit aantal lijkt aan de hoge kant. Als je uitgaat van de door Eiffel berekende gemiddelde oppervlakte van een perceel, zou de bruto-opbrengst circa € 270.000 bedragen. De gemeente geeft zelf € 300.000 als brutoresultaat op. 
Al met al het project is niet af en zal nooit af komen. Steeds opnieuw zal de gemeente moeten handhaven, de ontruimde stukken grond moeten aanplanten en onderhouden en hier beleid voor moeten opstellen.
Daarnaast zullen er nog andere zaken moeten worden aangepakt in het project waar rechtsongelijkheid is ontstaan.
Heeft de wethouder een idee hoe hij verder wil met dit project? Is er een plan/beleid?
Agenda 8: Kappen van bomen rondom de gracht.

Keerpunt 2010 heeft dit geagendeerd in afwachting van het gesprek van de wethouder met de buurtbewoners. M.n. omdat er is na de kap veel roering is ontstaan.
Tijdens een informatieavond en in zienswijzen (waarvan de wethouder het bestaan heeft ontkend) hebben de buurbewoners duidelijk gemaakt dat de bomen behouden moesten blijven. Toen zij overwogen formeel bezwaar te maken tegen het kappen van de bomen, werd verstaan gegeven dat dan het schoonmaken van de gracht flinke vertraging zou oplopen of zelfs helemaal niet door zou gaan(dit is ook aangegeven in een brief van de gemeente). Buurtbewoners hebben toen aangegeven het bezwaar niet door te zetten als de knotwilgen of andere bomen zouden terugkeren. Na afloop van de bezwaartermijn kregen ze te horen dat van nieuwe bomen geen sprake kon zijn. De beeldvorming bestaat dat zij misleid zijn.
Gesprek buurtbewoners met wethouder:

Dhr. Daandels heeft een toelichting gegeven over hoe het project is ontstaan. Dit was in eerste instantie gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in samenwerking met het Waterschap. Het voorkomen van blauwalg wordt niet alleen door bladval op de gracht te verminderen vormgegeven maar ook door de baggerwerkzaamheden en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. Het is voor alle partijen duidelijk dat de bladval alleen niet de reden is van de blauwalg. Ook heeft dhr. Daandels aangegeven dat in de toekomst bij de verdere ontwikkeling van het Visioterrein er nog gestreefd wordt naar een verbinding tussen de gracht en de maas zodat er doorstroming ontstaat.
Vervolgens is het zichtbaar maken van de historische contouren als aanvullende doelstelling gekomen. Dit op basis van het visiedocument “Werken aan de Vesting/herontwikkeling van het Visioterrein” en de Structuurvisie 2025. De herinrichting van de gracht aan de G.W. Lovendaalsingel is een eerste stap in de vormgeving waarbij het college heeft gekozen voor strakke contouren zonder
bomen.

Dhr. Daandels heeft gevraagd wat nu exact het probleem is. Gaat het om het planten van bomen of gaat het over privacy, licht en geluid? Door de bewoners is aangegeven dat het om het laatste gaat. Het terugplaatsen van bomen en of ander groen kan daaraan in hun ogen een oplossing bieden, gericht op het onttrekken van de provinciale weg aan het zicht, zoals voorheen. Het gaat uiteindelijk over het eindresultaat na afronding van de werkzaamheden.
Na afronding ontstaat ook een beter beeld in welke mate er sprake is van overlast, en  zijn daarop gerichte maatregelen bespreekbaar. Er zal voor deze maatregelen altijd een belangenafweging gemaakt moeten worden.
Dhr. Daandels sluit vervolgens af door aan te geven dat blijven praten niet automatisch betekent dat er bomen geplant gaan worden. Hij herhaalt dat na de werkzaamheden wordt gekeken naar de onderwerpen in de brief, in welke mate er sprake is van overlast en de daarop te richten maatregelen.

Vraag:
Gaat de wethouder nu iets doen aan de overlast zoals aangegeven of niet …
Belangrijk in dit proces is dat er veel meer op een actieve manier geïnvesteerd moet worden aan de voorkant om niet aan de achterkant op bezwaren te stuiten en te moeten repareren.
Agenda 9 detailhandel Wisseveld:

Vorige week is de gebiedsvisie Waterlinie (Wisseveld) gepresenteerd in Catharinahof. Al eerder is het thema detailhandel aan de orde geweest op het Wisseveld als onderdeel van het geheel. Verschillende malen zijn hier vragen over gesteld in commissie en raadsvergaderingen, waarop toen ontkennend is geageerd.

Echter op 11 november 2014 is er een brief beschikbaar waarin het verzoek tot medewerking bouwplan detailhandel aan het college is gestuurd. Op 26 juni 2015 is het principe besluit tot het verlenen van medewerking met voorwaarden verstuurd door het college (ondertekend door Jan Dijkstra).

Op 22 maart 2016 is er na herhaaldelijk vragen gesteld te hebben een raadsinformatiebrief verzonden over de ontwikkeling van detailhandel binnen
onze gemeente. En in een werkbijeenkomst van 12 april is hier ook over gesproken.

Vragen:

– Waarom is de raad zo laat geïnformeerd over dit onderwerp en niet bij het principebesluit betrokken?
– Er wordt opnieuw een onderzoek gestart terwijl er al een onderzoek (DTNP onderzoek) ligt van mei 2015; detailhandelvisie LvC mei 2015, wat wil je nu gaan onderzoeken?
– Gezien het principebesluit juni 2015 met gestelde voorwaarden, kan je dan nog wel nee zeggen als raad en wat zijn de juridische consequenties?
– Keerpunt 2010 is ook benieuwd naar het standpunt van de andere commissie / raadsleden?
– GBB is het om het even wat er op deze locatie gaat komen gezien een krantenartikel m.b.t. de gebiedsvisie.
– Het onderzoek DTNP staat haaks op het rapport Van BRO.

Inbreng raadslid Ben Litjens
(Keerpunt 2010) in de raadscommissie Ruimte op 17 mei 2016

Betreft Agendapunt 3: Vragen

Vraag 1 inzake baggeren van de
jachthaven
In de krant
Maasland van 12 mei 2016 las ik dat de jachthaven wordt uitgebaggerd.
Kunt u mededelen,
wat de kosten van deze uitbaggering zijn?
Welk deel
betaalt de gemeente aan deze kosten en uit welke post in de begroting worden
deze kosten gedekt?
Wanneer
staat de volgende baggerbeurt gepland?  Mijn beeld is dat de gemeente deze haven vaker
moet uitbaggeren doordat het bedrijf Cox niet meer bestaat.
Bestaat er
aanleiding om de haventarieven aan te passen, zodat niet de meerkosten van de
haven op de Graafse inwoners worden afgewenteld.
Vraag 2 inzake ontwikkelingen
Visioterrein
Ik
constateer dat de voortgang rondom het Visioterrein buiten de openbaarheid
wordt besproken. Ik wil geen tweede Wisseveld situatie en verzoek daarom aan
het College, wanneer zij met een voortgangsrapportage over het Visioterrein
komt, waarover dan in het openbaar kan worden gesproken?
Betreft Agendapunt 6: Verlenging
Bestuursconvenant regionale samenwerking Noordoost Brabant
In het
voorstel van het College wordt een verlenging voorgesteld. Ik heb de indruk dat
deze samenwerking weinig oog heeft voor de Graafse ondernemers.
Ik wil dit
stuk nog in de fractie bespreken en vraag daarom het voorstel als B-stuk aan te
merken.
B-stuk
Betreft Agendapunt 8: Kappen van
bomen rondom de gracht
Het College
geeft aan dat de provincie geen bomen wilt planten tussen de gracht en de provinciale
weg Grave-Oss.
Ik begrijp
dit niet. Ter hoogte van Velp tot Oss staan er bomen langs deze weg. Deze bomen
staan zelfs zeer dicht op de weg. Bij de gracht is er naar mijn mening veel
meer ruimte.
In het
Groenstructuurplan staat het gehele tracé ter hoogte van Grave als groenelement
(bomen) aangegeven.
Het is ook
een landschappelijk kenmerk van de gemeente Grave, dat de doorgaande wegen
Cuijk-Grave, Mill-Grave en Oss-Grave zijn voorzien van een bomenrij
(laanbeplanting).
Ik bepleit
dat het College zich niet neerlegt bij het huidige provinciale standpunt en
alsnog aandringt op aanplant van bomen.
Daarbij ben
ik wel een voorstander, dat deze bomen verder van de weg worden geplant, omdat
daar naar mijn mening ruimte voor is.
B.stuk
Betreft Agendapunt 9: Detailhandel
Wisseveld
Mijn fractie
bepleit dat winkelvestiging voor supermarkten in en aansluitend bij het hart
van Grave plaatsvindt en niet binnen het bestemmingsplan Wisseveld op het
zogenaamde Maertensterrein. Ik steun dit.
Ik bepleit
een supermarkt bestemming op het terrein van het huidige Nettorama. Het
naastliggende terrein van de voormalige garage Van Walbeek zou dan
parkeerterrein moeten worden. Een bijkomend voordeel is ook dat Catharinehof
beter zichtbaar is vanaf de provinciale weg. Dit geeft ter plaatse een verbeterd
stadsbeeld.
 B-stuk
Escharen, 17 mei 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: