Keerpunt 2010 nieuws over vergadering Commissie Ruimte.

Inbreng  raadslid Ben Litjens (Keerpunt 2010) tijdens de Raadscommissie Ruimte op 12 januari 2016
Betreft agendapunt 3: Vragen
1e vraag: Ik lees dat er een rectificatie is geweest over de beroepsmogelijkheden voor de bezwaarden van het bestemmingsplan Oranje-Bastion? 
Ik vraag aan de wethouder waarom deze rectificatie nodig was? 
Bij mij bestaat de indruk, dat bezwaarden bij de Rechtbank in Den Bosch in het gelijk zouden worden gesteld. Klopt dat?
2e vraag: Ik heb gelezen dat Firma Ebben de landelijke Nederlandse Tuinbouw Ondernemersprijs heeft gewonnen, omdat zij een sterk aantoonbaar oog hebben voor duurzaamheid in de tuinbouw.
Heeft het College er aan gedacht om met bedrijven en personen, die een sterke binding  met Grave en landelijk een 1e prijs winnen, een felicitatie te sturen? Op deze manier worden immers gemeenschapsbanden versterkt en wordt een klantvriendelijk ondernemersklimaat bevorderd.
Betreft agendapunt 6: Toelichting Omgevingsdienst Brabant-Noord (OBDN)
Ik heb waardering voor de schriftelijke toelichting.
Ik heb wel een tweetal vragen:
a. Al meer dan een jaar vraag ik om meer uniformiteit binnen de OBDN. Dat begint al dat alle gemeenten dezelfde vragenformulieren hanteren, zodat iedere aanvrager binnen het gebied van de OBDN gelijk wordt behandeld. Tot op heden heb ik van het College van Grave nog geen inhoudelijk antwoord gehad. Daarom deze vraag  vanavond maar opnieuw gesteld.
b. Ik wil graag meer toelichting op het punt van uw taakstelling.
Er wordt gestreefd van 5% naar 9% taakstelling. Dit wordt als een sterk resultaat gezien. Dit begrijp ik niet. In mijn ogen is altijd het doel om naar 100% taakstelling te streven.
Betreft agendapunt 7: Presentatie bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Grave, Cuijk en Boekel
Persoonlijk vind ik dat de afvalinzameling goed geregeld is. Ik hoor er ook nooit klachten over. Wat goed is moet je zo laten. 
Ik betwijfel of er ook een kleine blauwe zak moet worden ingevoerd. Deze zak zal natuurlijk goedkoper zijn. Maar zullen de mensen, die kleine blauwe zak dan niet eerder volproppen met meer kans op scheurvorming. De opbrengsten zullen dan ook verminderen met meer kans op tariefverhoging.
Ik bepleit nogmaals om wat goed gaat niet op meerdere punten tegelijkertijd iets gaan veranderen. Er verandert al genoeg in deze wereld, waar de mens niet gelukkiger door wordt.
Betreft agendapunt 8: Groenstructuurplan Grave
Een dergelijk voorstel klinkt sympathiek maar is het dat ook?
Ik ben mordicus tegen het huidige voorstel. Iedere keer zie je hier in Grave hetzelfde patroon. Een plan wordt opgesteld in opdracht van het College door een extern bureau. Over wat een dergelijke opdracht kost wordt niet gesproken. Welke bestuurlijke randvoorwaarden, die vastgesteld zijn door de gemeenteraad, wordt niet gerept. Niemand uit de bestuurswereld van Grave is op de hoogte van de keuzes, die worden gemaakt bij de inhoud ervan behalve misschien de wethouder. 
Daarna gaat het ontwerpplan naar het College met het voorstel om het door de gemeenteraad te laten vaststellen. In de raadscommissie Ruimte worden er enkele woorden aan gewijd en dan hup naar de gemeenteraad met de zekerheid dat het door het stemgedrag van de coalitie wordt aangenomen. 
De ambtenaar bepaalt alles in Grave. De burger en de raadsleden worden overal buiten gelaten. Hoe ongeloofwaardiger kun je nog als raadslid zijn om daaraan mee te werken.
Laat staan, dat de inwoners serieus worden genomen.
Ik wil eerst meer voorlichting voor raadsleden en inwoners, voordat ik met dit voorstel kan instemmen.
Het Groenstructuurplan Grave wordt integraal overgenomen in de diverse bestemmingsplannen. Indien bij de behandeling van een bestemmingsplan er vragen over komen dan is het antwoord: “ Uw opmerking doet niet terzakeomdat uw mening niet overeenkomt met het door de gemeenteraad vastgestelde Groenstructuurplan”.
En met deze dooddoener moet je het dan maar doen. Daarvan weten de bewoners bij het Catharinahof mee te praten.
Ik zie dat er veel onduidelijkheden in dit plan aanwezig zijn.
De gemaakte keuzes zijn onduidelijk. Er is geen uitvoeringsprogramma noch bestaat er een inzicht in de kosten. Het College zegt wel de uitvoering past binnen de budgetten maar als dit niet wordt onderbouwd dan is er dus niets.
Nee, alleen de belanghebbenden bij het bestemmingsplan Buitengebied krijgen de bewoner en de ondernemer er mee te maken bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, de uitvoering van het meststoffenbesluit enz. enz.
Wat ik helemaal van de zotten vind is dat in het huidige bestemmingsplan Buitengebied 2012 staat, dat er geen bomen mogen worden geplant in het buitengebied die hoger zijn dan 1,5 m1 terwijl in het Groenstructuur het omgekeerde wordt voorgesteld. Wanneer gaan wij ons zelf eens serieus nemen?
Voor mij is het een dik B-stuk. Het verstandigste is om dit van de raadsagenda af te voeren en daarna gaan bespreken binnen de gemeenschap van Grave.
Betreft agendapunt 9: Bomenverordening gemeente Grave 2016 en bebouwde kom grenzen Boswet
Ook van dit voorstel kan ik geen brood bakken.
De grenzen van de bebouwde kom inzake de Boswet liggen ver buiten de bebouwde kom. Hele gebieden, die duidelijk buiten de bebouwde kom liggen, worden ingevolge de Boswet binnen de bebouwde kom gebracht.
Ik wil hierop graag een toelichting.
Verder wil ik weten, waarom het College zeggenschap wil om zoveel mogelijk buitengebied binnen de bebouwde kom onder te brengen.
Verder wil ik mij in de komende week verdiepen in dit voorstel.
Vandaar pleit ik voor een B-stuk.
Betreft agendapunt 10: vaststelling bestemmingsplan Hoogeweg 19
Ik denk, dat dit een goed voorstel is, dat het toerisme in Grave bevordert.
Escharen, 12 januari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: