Wisseveld: de vragen over (NIET)Bouwen binnen Strakke Contouren!

Bron: raaddigitaal en website Grave.


Vragen VPGrave t.b.v. het raadsdebat over Wisseveld op 17 november 2015.

De presentatie zoals voorbereid voor de vergadering van 29 september kan als toelichting worden
beschouwd.   (P.S. Webmaster: VPGrave, fractie Eva en Keerpunt 2010 trekken bij dit dossier samen op!)            
1. Kunt u de stelling volgen dat wanneer er €600.000,- minder kosten gemaakt zijn voor de aanleg van de infrastructuur rondom Catharinahof er, in de vergelijking tussen 2011 en 2015, in 2011 met een bedrag van slechts €9,3 miljoen gerekend moet worden in plaats van met €9,9 miljoen? 
2. Kunt u vervolgens de stelling volgen dat wanneer van de openbare ruimte van deelgebied 5 “infrastructuur” in de toekomst nog 45% door de gemeente moet worden aangelegd, deze kosten bovenop de gepresenteerde totale kosten van €9,7 miljoen in 2015 komen? 
3. Op basis van de raming van 2011 is 45% van de kosten voor de aanleg van de openbare ruimte in deelgebied 5 “infrastructuur” een bedrag van €900.000,-. Wat is volgens uw huidige inzichten de raming voor de nog te maken kosten voor de infrastructuur voor deelgebied 5 “infrastructuur”?
4. U stelt in de Maasdriehoek van 6 oktober 2015 dat “Voor zover op dit moment bekend zijn er geen kosten voor de aanleg van de infrastructuur van Wisseveld, die niet voorzien waren”. Kunt u aangeven of de kostenraming van 2011 voor de infrastructuur op Wisseveld ter grootte van €3,9 miljoen in uw optiek voorziene kosten zijn? 
5. Heeft u bij de totstandkoming van het nieuwe contract met GBB gesproken over de aanleg van de Boulevard door GBB en dit ook contractueel vastgelegd? Heeft u de verwachting dat er nog een Boulevard zal worden aangelegd? En zo ja, dat GBB deze Boulevard aan zal leggen conform de ideeën die hierover waren in 2011 bij het maken van de raming van €800.000,-? 
6. Kunt u de stelling volgen dat wanneer er géén Boulevard komt er in de vergelijking tussen 2011 en 2015, er voor 2011 met een bedrag van €800.000,- minder gerekend moet worden in plaats van met de gepresenteerde €9,9 miljoen? 
7. Kunt u de stelling delen, en uw mening onderbouwen, dat ingeval er zaken uit de raming van de kosten van €3,9 miljoen in 2011 voor de infrastructuur op Wisseveld niet of goedkoper worden gerealiseerd zoals: 
– geen Boulevard à €0,8 miljoen 
– geen of goedkopere aanpassing infrastructuur deelgebied 5 à €0,9 miljoen 
– lagere kosten voor omgeving Catharinahof à €0,6 miljoen, 
deze bedragen in de vergelijking tussen 2011 en 2015 in mindering moeten worden gebracht op het bedrag van €9,9 miljoen voor 2011? 
8. Kunt u de stelling delen, en uw mening onderbouwen, dat ingeval er zaken uit de raming van de kosten van €3,9 miljoen in 2011 voor de infrastructuur op Wisseveld, alsnog na 2015 voor rekening van de gemeente komen zoals: 
– de Boulevard 
– 45% van de infrastructuur van deelgebied 5 
deze bedragen in de vergelijking tussen 2011 en 2015 opgeteld moeten worden bij het gepresenteerde bedrag van €9,7 miljoen voor 2015? 
9. Van de voorziening inrichting openbare ruimte Wisseveld was in maart 2015 nog €202.500,- over. Kunt u een overzicht geven van de besteding van de overige €3.697.500,- in chronologische volgorde met data en namen van de onderliggende raadsbesluiten en de vindplaats van de besteding van deze bedragen in de jaarrekeningen 2011 t/m 2014? 
10. Kunt u een overzicht geven van het verloop (=inleg en uitname) sinds 1-1-2011 in chronologische volgorde met data en namen van de onderliggende raadsbesluiten én de vindplaats van de besteding van deze bedragen in de jaarrekeningen 2011 t/m 2014 van de volgende voorzieningen, reserves en kredieten, die in de periode 2011 tot en met 2015 door de raad zijn verstrekt voor het Wisseveld: 
– de voorziening verliesgevende projecten 
– de voorziening toekomstige ontwikkelingen complex Wisseveld 
– de Bestemmingsreserve Wisseveld 
– het krediet voor de regierol Wisseveld 
– het krediet voor de kostenraming 2013 
– het krediet voor de voorfinanciering van het aandeel van GBB in de inrichting van de openbare ruimte rondom Catharinahof 
11. Wat is uw antwoord op de vraag: Klopt de stelling van het college “minder verlies in 2015 dan in 2011”? 
12. Deelt u de mening dat indien u aan de raad de vergelijking tussen 2011 en 2015 presenteert u dit dient te doen met vergelijkbare, verifieerbare en navolgbare eenheden, feitelijkheden en redenaties? 


 Vragen CDA omtrent discussie Wisseveld 

1. Was het onder het oude contract met GBB gunstig voor de Gemeente Grave om de kosten voor infra structuur hoog te budgetteren? Verbeterde daardoor de onderhandelingspositie over de nieuw te sluiten overeenkomst? 

2. Als het plangebied in het nieuwe contract in de toekomst zou worden uitgebreid, zoals in het nieuwe contract mogelijk zou kunnen zijn, is hierin dan ook de infrastructuur voor rekening van GBB? 


3. Als de aanbesteding voor Catharinahof ongeveer 30% lager uitvalt, kun je dan zeggen dat de 2 miljoen voor infrastructuur in totaliteit onder de huidige markt omstandigheden voor 600.000 minder uitgevoerd zou kunnen worden?4. Lagen er al harde plannen voor infrastructuur deelgebied 5 en 9 onder het opgevoerde budget van 3,9 milj.? 
5. GBB maakt een gebiedsvisie. Is de maasboulevard (deelgebied9) onderdeel van deze visie? 
6. Wat is het verschil in financiële risico’s tussen de oude overeenkomst en de nieuwe overeenkomst met GBB? 

 Vragen LPG over dossier Wisseveld 


1. Wilt u ons een chronologisch overzicht geven van alle college- en raadsbesluiten Wisseveld vanaf 2000 tot heden met daarin een overzicht van alle kosten? 
2. Vanaf welke datum weet de gemeente dat er verliezen zouden worden geleden op dit project? Hoe is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? 
3. Voor welke prijs is de grond verkocht t.b.v. de bouw van Catharinahof? Is dit gelijk aan de grondprijs van de overige gronden van Wisseveld. Indien de prijs afwijkend is, graag de redenen waarom dit zo is. 
4. Kunt u ons de (financiële) voor-/nadelen noemen van de huidige overeenkomst met GBB en de overeenkomst van 2005? 
5. Zijn er momenten geweest in de afgelopen jaren dat de overeenkomst beëindigd kon worden, waarbij de financiële consequenties beduidend anders zouden zijn geweest? Bij voorbeeld toen bekend werd in 2006 dat er i.p.v. forse winsten forse verliezen geleden zouden worden? 
Opmerkingen: 

– Ons bereiken de afgelopen jaren veel signalen over Wisseveld. Daarom zijn wij ervoor om deze vragen in de commissie- of raadsvergadering te behandelen. Bij voorkeur in de commissievergadering, zodat ook gasten de mogelijkheid hebben vragen te stellen of mee te debatteren. 
– Verder vinden wij het jammer dat burgers nu niet de mogelijkheid hebben gehad ook hun vragen te stellen. Zeker gezien de onrust die er heerst inzake Wisseveld. Dit hebben wij al eerder in de vorige raadsvergadering gemeld, toen wij n.a.v. de vraag van VPGrave om een interpellatiedebat te voeren, aangegeven hebben een openbaar debat te willen voeren over het dossier Wisseveld. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: