Graafse Begroting doorwroeten.

Morgenavond wordt het openbaar fractieoverleg gehouden. Nu, ik kon het niet laten, 95 bladzijden tekst doorwroeten!

Omdat de printer met de laatste bladzijden begon lees ik de complete begroting van achte naar voren.

Bijlage 3 Lijst met afkortingen:

Deze kende ik nog niet:

 • BGPG     Bureau Grootschalig Publieke Gezondheid
 • BIE        Bouwgrond in Exploitatie
 • Buig       Bundeling uitkeringen inkomensvoorzieninggemeente
 • CTB       Centrale toegang bemoeizorg
 • DUO       Dienst Uitvoering Onderwijs
 • GGA       Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer
 • GMC       Gemeenschappelijke Meld Centrale
 • GPR       Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
 • HTV       Handhaver Toezicht en Veiligheid
 • IBT        Inter Bestuurlijk Toezicht
 • IH          Integrale Handhaving
 • ITHP       Integraal toezicht en handhavingsplan
 • LEA        Lokale educatieve agenda
 • LMO       Landelijke meldkamer organisatie
 • LVWOZ   Landelijke Voorziening WOZ
 • NIEGG    Niet in exploitatie genoemen grond
 • OAS       Optimalisatie Afvalwater Studie
 • OTO       Opleidings-,trainings- en oefeningsplan
 • PSHI       Psychosociale hilpverlening bij incidenten
 • RCZ        Regionale compensatie zorgkosten
 • RIEC      Regionaal informatie en Expertise Centrum
 • RTGB      Regeling toezicht geweldsbeheersing
 • RUDDO   Regeling Uitzettingen en derivaten decentrale overheden
 • SISA      Single Information, Single Audit
 • TIC         Telefonisch Informatie Centrum
 • VTA        Virtual Tree Assessment
 • VVE        Voor- en Vroegschoolse Opvang
 • (wet)OKE Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
 • WGS       Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
 • WI          Wet Inburgering
 • WION      Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten
 • WNT        Wet Normering Topinkomens
 • Z.S.M.    Zo spoedig mogelijk  De mooiste ambtelijke uitdrukking!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: