Keerpunt 2010 overlegt weer met leden en andere belangstellenden.

 
Agenda fractievergadering Keerpunt 2010 29 juni 2015
1.   ​Welkom en opening door de voorzitter
2.   ​Vaststellen van de agenda
Extra te bespreken punten:
– G1000 Uden in de Kruisherenkapel: Op 17 juni heeft in de Kruisherenkapel de G1000 Uden bijeenkomst “ de volgende stap” plaatsgevonden. Ruim 100 mensen kwamen af op dit evenement en werden getrakteerd op een ‘democratie spel’, ‘de volgende stap presentatie’ en natuurlijk op de opbrengsten van de G1000 Uden tot nu. Vervolg vanuit Keerpunt 2010?
– Gebruik website Jacques en afstemming hoe hier invulling aan te geven(toelichting Nel en Hennie).
3.   ​Ingekomen stukken en mededelingen
4.​Agendapunten / voorbereiding raadvergadering 7 juli / 14 juli aanstaande.
​A-stukken
– Nog niet bekend.
​B-stukken 
– Jaarstukken 2014
– 1e bestuursrapportage 2015
– Kadernota 2016-2019
– Jaarstukken 2014 en begroting 2016 werkorganisatie CGM
– Raadsbesluit Jaarstukken 2014 en Begroting 2016 werkorganisatie CGM
– Jaarverantwoording 2014 en Programmabegroting 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord
– Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 RBL BNO
– Jaarstukken 2014 en begroting 2016 GGD Hart voor Brabant
– Jaarrekening 2014, begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
– Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, 1e herziening”
– Kadernotitie subsidiestelsel gemeente Grave “Samen staan we sterk”
– Vaststellen visie “Werken aan de vesting” – visie op de herontwikkeling van het Visio-terrein
​Eventuele andere te bespreken onderwerpen voor raadsvergadering 7 juli / 14 juli aanstaande
– Stand van zaken m.b.t. het project snippergroen (vervolg vragen commissie ruimte, Nel Schuts)
5.   ​Rondvraag
6.​Sluiting
Met vriendelijke groet, 
Theo Jansen (secretaris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: