Wisseveld 2.0: behandeling in de commissie Ruimte.

Wisseveld
Ambtelijke ondersteuning wethouder: Dhr. Heerkens
De voorzitter geeft aan dat er door VPGrave en de VVD vooraf al schriftelijke vragen zijn gesteld over het onderwerp. Hij vraagt de wethouder aan te geven of hij vanavond op deze vragen in gaat of dat deze schriftelijke zullen worden beantwoord.
De wethouder geeft aan dat gezien de hoeveelheid vragen en de korte tijd tussen de aanlevering en deze commissievergadering er nog niet tot beantwoording is kunnen komen. 
Vervolgens geeft hij een korte toelichting op het voorstel. Het is en langlopend dossier. Het beoogde doel is jammerlijk niet bereikt. Met de voorliggende overeenkomst wordt de samenwerking beeïndigd en kunnen we naar de toekomst kijken waarin geen claims meer over en weer zullen worden gelegd en waarin we naar een hernieuwde rolverdeling gaan waarbij de gemeente geen deel meer neemt in de grondexploitatie. 
Gerefereerd wordt aan eerdere betrokkenheid van de raad. De opmerkingen vanuit de raad zijn ook meegenomen in de onderhandelingen met GGB. Het college is content met het voorstel dat voorligt en het bereikte resultaat van de onderhandeling.
Dhr. Bannink geeft aan graag een antwoord te ontvangen op de schriftelijk gestelde vragen. Hij geeft aan dat de vragen van de VVD ook verspreid mogen worden onder de overige commissieleden.
Dhr. Sporendonk vraagt hoe deze overeenkomst past in de structuurvisie.
De wethouder geeft aan dat er rekening is gehouden met de stuctuurvisie.
Dhr. Joosten stelt de volgende vragen:
 • Hoe voorkomen we zaken als bij Hart van Grave (dat de gemeente bij faillissement opdraait voor de kosten van de openbare ruimte)? Wordt er gewerkt met een bankgarantie bijvoorbeeld?
 • Is overeenkomst juridisch getoetst (ook bijvoorbeeld het doorgeven van bepaalde gelden)?
 • Waarom is er geen sociale woningbouw voorzien in de eerste fase
 • In artikel 3.17 wordt op een vrij abstracte manier ingegaan op de het tijdelijk beheer. Hoe wordt dit precies gezien?
De wethouder heeft aan dat in de huidige overeenkomst er vanuit wordt gegaan dat de ontwikkelaar de infrastructuur aanlegt (in het vorige contract werd dit door de gemeente gedaan). De deelgebieden worden gefaseerd in ontwikkeling gebracht, De infrastructuur van een deelgebied moet afgerond zijn alvorens naar een volgend deelgebied wordt overgestapt. Ook is opgenomen dat er bij een faillissement wij geen verplichting hebben om nog gronden over te dragen. Het contract is uitvoerig juridisch getoetst, ook op het aspect staatssteun. We zijn als gemeente met het voorliggende contract ook niet slechter af dan met de voorwaarden welke er lagen in 2011, waarmee de raad heeft ingestemd. Verder wordt aangegeven dat er wordt gebouwd conform de structuurvisie. Het aantal woningen is teruggebracht. Dit plan belemmert ook de andere projecten uit de structuurvisie niet. In de onderhandelingen is meegenomen dat wij als gemeente sociale woningbouw belangrijk vinden. De woonvisies wijzen echter uit dat er thans een overschot is aan huurwoningen. Er is een te kort aan goedkope koopwoningen (onder de € 200.000,–). Deze woningen zijn in het project Wisseveld opgenomen.
Dhr. Van Geest geeft aan dat er juist een tekort is aan goede sociale huurwoningen voor een betaalbare prijs.
De wethouder verwijst naar de regionale woonvisie land van Cuijk (deel 2, paragraaf 5.1.1) en de woonvisie (blz. 13 t/m 25). In het Oranje bastion zitten al 7 woningen onder de € 200.000,–. Ook binnen andere projecten wordt sociale woningbouw gerealiseerd. Voor wat betreft het tijdelijke beheer heeft ook de ontwikkelaar aangegeven hier aandacht voor te hebben. De ontwikkelaar is ook in gesprek met Catharinahof, hij is bezig met een kunstproject en er ligt ook een sloopaanvraag voor de sloop van een stroomhuisje en kadestellages. Ook heeft gemeente een bloemrijk grasland ingezaaid. Hier is dus zeker aandacht voor. Daarnaast is ieder verantwoordelijk voor het eigen beheer.
Dhr. Van de Westerlo stelt de volgende vragen:
 • Vraagt naar een overzicht van de financiële reserves van de gemeente om de burgers gerust te stellen. Velen denken dat de gemeente bijna failliet is. 
 • kosten inzichtelijk van gebouw 34 (het gesloopte gebouw)
 • Gevraagd wordt naar de relatie met Visio•
 • Wanneer worden de loodsen welke nu door de carnavalsvereningen worden gebruikt gesloopt en kan er verf beschikbaar worden gesteld om deze tijdelijk een beter aanzicht te geven?
De wethouder verwijst voor wat betreft de financiële situatie naar de jaarrekening 2014. Er is geen sprake van een bijna faillissement. Kosten van sloop van panden zijn inzichtelijk. In het contract zitten alle kosten verdisconteerd. We hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de panden. We zullen kijken of er verf beschikbaar kan worden gesteld. Alle woningenbouwplannen uit de visies zijn in beeld en worden niet belemmerd door de ontwikkeling van Wisseveld.
Dhr. Reijnen geeft het volgende aan:
 • Hij is van mening dat er geen voldoende borging is van de kosten.
 • Het argument dat er bij een faillissement geen gronden over worden gedragen is naar zijn mening boterzacht en juridisch niet houdbaar•
 • 9,7 miljoen + uitvloeisel van dit contract (2,9 miljoen) is dus 12,6 miljoen en niet de genoemde 9,7 miljoen.
 • In het contract wordt ook de relatie met het visioterrein geregeld. Ook deze afspraken zijn naar mening van de heer Reijnen boterzacht.•
 • Hij geeft aan dat de wethouder meer informatie dient te verschaffen over deze zaken alvorens zijn fractie akkoord kan gaan met het voorstel.
De wethouder geeft aan dat het wellicht moeilijk aan is te geven dat plannen concurrerend zijn, maar ziet het als positief dat het als voorwaarde opgenomen is.
Vanuit verschillende fractie worden er vragen gesteld over de bedragen. De wethouder verwijst hierbij naar bijlage 1. Het blijft bij verschillende commissieleden onduidelijk. De wethouder nodigt de commissieleden,indien zij hier behoefte aan hebben, uit voor een nader overleg over de bedragen. Bij dit overleg zullen ook de financiële mensen aanschuiven. Het staat de commissieleden ook vrij de vragen schriftelijk te stellen, maar de wethouder geeft aan de voorkeur te geven aan een overleg omdat op die wijze gelijk kan worden ingesprongen op de beantwoording van eventuele vervolgvragen.
Dhr. Van Geest refereert aan artikel 3.5 hier is een strijdigheid voor wat betreft publiek-privaatrecht. Juridisch kan dit niet.
De wethouder geeft aan dat er expertise is ingeschakeld en dat is aangegeven dat dit kan.
Dhr. Litjens stelt de volgende vragen:
 • Is de provincie akkoord met deze overeenkomst?
 • Waarom moet de gemeente bij overdracht van de grond 50% van de overdrachtsbelasting betalen?
 • Als het raadsbesluit wordt aangenomen wordt dan het gehele dossier voor de openbaarheid vrijgegeven of dient de raad hierover een apart besluit te nemen?
 • Er wordt een gedetailleerd financieel overzicht gewenst van alle kosten die met dit dossier samenhangen (ook voor wat betreft externe juridische bijstand, interim-managers, vervanging van wethouders etc.)
 • Er dient overleg gepleegd te worden met watersportvereniging De Stuw en van Kessel (waterfront) en keerpunt 2010 wenst ook terugkoppeling van de resultaten van die gesprekken.•
 • Er dient een quick-scan uitgevoerd te worden door de regionale rekenkamercommissie.
 • Wat zijn de gevolgen als de raad niet akkoord gaat met alle details?
 • De gemeente blijft verantwoordelijk voor het baggeren van de haven. Wie ontvangt de havengelden?

Wethouder Daandels heeft eerder aangegeven ‘de gemeente Grave had makkelijk eerder van het contract af gekund’. Keerpunt 2010 wenst hier een nadere uitleg over.

N.a.v. de brieven van o.a. BB en WB wenst keerpunt 2010 om een gesprek te organiseren in het college of met de wethouder RO met de briefschrijvers om alle plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.
De wethouder geeft aan dat de raad meegenomen is in het dossier en eerder op hoofdlijnen is geïnformeerd.

Dhr. Litjens geeft aan dat er geheimhouding lag op het dossier en dat het beter open besproken had kunnen worden waardoor het voor iedereen helder zou zijn geweest.

De wethouder geeft aan dat er geen geheimhouding meer ligt op het dossier en dat alle stukken die volgens de wet openbaar zijn, dus beschikbaar zijn. 
Dat er eerder geheimhouding op het dossier lag, was vanwege de fase in de onderhandeling. De raad was hier ook bij, omdat de raad dit bepaalt. Er ligt nu een voorstel voor waar het college content mee is. Het alternatief is terugvallen op de overeenkomst uit 2005. Dit wenst het college niet. 
Voor wat betreft de vraag over de betrokkenheid van de provincie bij het contract: er is geen sprake van een directe betrokkenheid. Dit hoeft ook niet. Zij zijn geen contractpartner. 
Wel is de provincie in zijn algemeenheid op de hoogte van het project Wisseveld. De overdracht van de gronden is een logisch sluitstuk van de gezamenlijke grondexploitatie. 
Dit maakt onderdeel uit van de vereffening. 
Voor wat betreft het gevraagde financiële overzicht geeft de wethouder aan dat wanneer deze vraag raadsbreed wordt gesteld het college zich zal beraden hoe hier mee om te gaan. 
Vooralsnog stelt de wethouder dat deze vraag op dit voorstel niet aan de orde is. Verder geeft de wethouder aan begrepen te hebben dat er contact is geweest met De Stuw en Van Kessel. Ook heeft de ontwikkelaar een visie op het havengebied aangeleverd (gestoeld op de visie van de gemeente). 

Een quick-scan wordt niet noodzakelijk geacht.
Mevr. Schuts vraagt wat de speelruimte van de raad is?

Er ontstaat een discussie over de rol van de raad.
De wethouder geeft aan dat er verschillende opties zijn. 

Het college is content met het voorstel en hoopt dan ook dat de raad instemt

De raad heeft het laatste woord. 
De wethouder refereert aan het voortraject dat interactief is gevoerd. Wanneer de raad niet instemt met het voorstel vallen we terug op de overeenkomst uit 2005. Dit acht het college niet wenselijk
Wanneer de raad op onderdelen niet instemt met het contract moet dit teruggekoppeld worden richting de ontwikkelaar. De wethouder schat in dat we in dat geval terugvallen op het contract uit 2005 omdat de ontwikkelaar vast wil houden aan het onderhandelingsresultaat zoals nu voorligt. 

Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel, maar de laatste stem is aan de raad. Het college zal de gestelde vragen beantwoorden.

Mevr. Schuts geeft aan nog vragen schriftelijk te stellen maar wenst dat de antwoorden ook voor een ieder toegankelijk zijn.
Redactionele noot commissiegriffier: de vragen en antwoorden zijn raadpleegbaar via de website onder raadsinformatie/ingekomen stukken/05 vragen uit commissie Ruimte. De vragen en antwoorden staan hier geordend onder de desbetreffende vergadering. Op deze wijze zijn de vragen/antwoorden voor eenieder raadpleegbaar.

Mevr. Schuts geeft aan dat Keerpunt 2010 wil de juridische toetsing en akkoordbevinding inzien.
Mevr. De Zoeten informeert naar de switch in wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare ruimte. Wat is de reden dat de verantwoordelijkheid voor de aanleg van de openbare ruimte nu bij de ontwikkelaar wordt neergelegd?
De wethouder geeft aan dat dit alles te maken heeft met de hernieuwde rol die we als gemeente willen nemen en dat is de regierol. Dit past nog meer in de regierol dan de situatie waar we in 2011 van uit gingen.
Mevr. De Zoeten: Voor wat betreft de overdracht van de grond wordt gevraagd naar de reden om na 10 jaar in ieder geval de gronden over te dragen. Dan is er geen stok meer achter de deur. Dit kan ook gevolgen hebben voor de financiële verrekening.
De wethouder geeft aan dat de grondoverdracht ook weer voortkomt uit de regierol die we als gemeente wensen te nemen.
Dhr. Van Geest geeft aan dat het raadzaam kan zijn om de gronden in het achterste deel van het plangebied niet in te zetten omdat:
er op dit moment sprake is van een lage inbrengwaarde;
er druk op de ontwikkelaar kan worden gezet;
er uit te geven gronden behouden blijven.
De wethouder geeft aan dat niet gekozen is voor deze optie.
Mevr. Eigenhuijsen geeft aan dat er gesproken wordt over beeldkwaliteitsplannen. Zij vraagt aandacht voor de samenhang en een totaalvisie. Verder wordt er gevraagd of er overleg is met het waterschap en Rijkswaterstaat? In de stukken wordt gesproken over bouwen in de uiterwaarden. Wordt hier enkel de EMAB-locatie bedoeld? Er vervalt een parkeerterrein hoe is voorzien in een vervanging van deze parkeerplaatsen?
De wethouder geeft aan dat er uiteraard aandacht is voor de samenhang en nodigt de commissieleden ook uit om hierop toe te zien. De wethouder heeft vernomen dat er overleg is met het waterschap en Rijkswaterstaat. Dit overleg verloopt goed. Met het bouwen in de uiterwaarden wordt de EMAB-locatie bedoeld. Het Oranje Bastion wordt heringericht qua parkeren. Voor wat betreft het project Oranje Bastionwordt aan de parkeernormen voldaan.
Dhr. Joosten geeft aan dat in de exploitatieovereenkomst, artikel 3d wordt ingegaan op de publiekrechtelijke rol van de gemeente. Hoe moet dit artikel gezien worden in combinatie met de beëindigingsovereenkomst? Is hiermee de eerder op de avond aangekaarte problematiek door de heer van Geest (strijdigheid publiek-privaatrecht) niet opgelost?
De wethouder geeft aan dat hier de publiekrechtelijke rol van de gemeente nog eens extra is benadrukt.
Dhr. Van Geest geeft aan de gemeente ook een publiekrechtelijke rol heeft t.o.v. initiatiefnemers van concurrerende plannen. Hier had de jurist ook op dienen te wijzen.
De wethouder geeft aan dat het college geen moeite heeft met de bepaling m.b.t. de concurrerende plannen.
Dhr. Reijnen geeft het volgende aan:
het concurrentiebeding is boterzacht;
er is geen kettingbeding opgenomen;
beide zaken moeten verduidelijkt worden en opgenomen worden in het contract.
De wethouder verwijst naar artikel 6 in de overeenkomst. Dit is juridisch getoetst en dit kan op deze manier.
Dhr. Reijnen wil inzage in het juridisch advies dat gegeven is.
Dhr. Litjens geeft aan dat zijn vraag uit de 1e ronde m.b.t. het baggeren/de havengelden nog niet is beantwoord en hij informeert hoe het gaat met de bedrijven in het achterliggende gebied (bakkerij Willems, nieuwbouw Nettorama).
De wethouder geeft aan dat ondernemers die iets willen, zich kunnen melden bij de gemeente. Voor het uitbaggeren van de haven hebben wij een eigen publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Ook De Stuw heeft hier nog een kleine rol is. De havengelden worden geïnd door De Stuw. Zij huren de huidige jachthaven. Verder is er overleg met De Stuw en de ontwikkelaar. Zodra de resultaten van dit overleg bekend zijn, kan deze ook worden gedeeld met de commissieleden.
Mevrouw Schuts geeft aan dat er gezegd is door de wethouder dat de structuurvisie uitgangspunt is. In de overeenkomst staat echter in artikel 3.8 dat er een gebiedsvisie opgesteld wordt en dat deze af kan wijken met de structuurvisie. Verder geeft zijn aan dat onder 1.3 de datum van de brief niet is benoemd en deze brief ook niet is bijgevoegd. Keerpunt 2010 wenst graag een beantwoording van de vragen voor 27/02.
De wethouder zegt dat er altijd plannen kunnen voorgelegd worden welke niet passen in de structuurvisie. Er zal dan een afweging op gemaakt worden. De genoemde brief zal worden nagezonden.

Er zal geprobeerd worden de vragen te beantwoorden voor 27/02/15.

MevrDe Zoeten vraagt of GGB een totaalvisie opstelt voor het totale gebied of voor enkel de gronden van GBB.
De wethouder geeft aan dat het om een totale gebiedsvisie gaat.
Mevr. De Zoeten geeft aan dat bepaalde punten zwaarwegend zijn. Kan het voorstel geamendeerd worden?
De wethouder geeft aan dat de raad een afweging kan maken. Het voorstel kan geamendeerd worden het contract niet. De gevolgen hiervan dienen goed overwogen te worden.
Er ontstaat opnieuw een discussie over de ruimte die de raad heeft
.
De wethouder geeft aan dat er verschillende opties zijn. Het voortraject heeft interactief plaatsgevonden. De inbreng van de raad is meegenomen in de onderhandelingen. Het college is content met het voorstel en hoopt dan ook dat de raad instemt. De raad heeft het laatste woord en kan een eigen afweging maken. Geadviseerd wordt in te stemmen met het voorstel.
Advies: Als B-stuk agenderen voor de raadsvergadering van 10 maart 2015
8.
Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: