Keerpunt 2010 verzoekt om interpellaties te houden over de opvang van uitgeproduceerde asielzoekers en de veranderingen in het Graafse Sociale Domein.

Geachte raadsleden,
Hieronder treft u een verzoek van Keerpunt 2010 aan tot het houden van twee interpellaties in de raadsvergadering van 27 januari a.s. De interpellaties betreffen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en de veranderingen in het Graafse sociale domein. Bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt (indien wordt besloten tot agendering van de interpellaties) op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellaties zullen worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
Monique Vermaaten
plv. griffier Gemeente Grave

Aanvraag voor het houden van twee interpellaties in de komende raadsvergadering.
Verzoek van Keerpunt 2010
Mijnheer de voorzitter,
Keerpunt 2010 wil twee interpellaties houden in de komende
raadsvergadering.

Volgens artikel 38 van het Huishoudelijk Reglement moet het verzoek tenminste 48uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de raad en de wethouders. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De raad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.
De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden van de raad, de burgemeester en de wethouders niet meer dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.
Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.
Keerpunt 2010 wil nadere inlichtingen van het college over de volgende zaken:


Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Veranderingen in het Graafse Sociale Domein.

Enige tijd geleden heeft het college Keerpunt 2010 vragen over het weigeren van een bijdrage van Stichting Gast beantwoord. Keerpunt 2010 stelde drie vragen die summier beantwoord werden.

Vraag 1. Komt het college met een bed-bad-broodregeling? 

Antwoord college: Nee, in deze wachten wij het beleid van de rijksoverheid af.
Vraag 2. Waarom werd de aanvraag van stichting Gast niet gehonoreerd? 

Antwoord college: In Grave bestaan geen voorzieningen om asielzoekers buiten het AZC, al dan niet tijdelijk, op te vangen. Het beleid is om de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers niet lokaal op te pakken, maar te verwijzen naar landelijke verantwoordelijkheid en solidariteit. Ook in dit geval houden wij deze beleidslijn aan.


Vraag 3. Is er contact geweest met de regionale kerkelijke stichting die opkomt voor de asielzoekers?

Antwoord: Ja, er is contact geweest.
Keerpunt 2010 stelt de volgende verduidelijkingsvragen :
Vragen aan het college

Interpellatie 1.    
Weigeren verzoek stichting Gast.
1. Waarom komt Grave niet met een eigen bed-en broodregeling? Het hebben van een AZC legt, volgens Keerpunt 2010, Grave de plicht op om ook zo’n regeling in Grave te treffen. De burgemeester heeft eerder ook zijn handtekening gezet onder een brief van veel van zijn collega’s om in deze voorzieningen te treffen.
2. Wat was precies het verzoek van de Stichting Gast? Ligt Grave in het verzorgingsgebied van deze stichting?
3. Waaruit bestond het contact met het IWAG?
4. Nu staatssecretaris Teeven besloten heeft om Bed-Bad-Brood opvang van uitgeproduceerde asielzoekers toch te vergoeden vraagt Keerpunt 2010 of het college werkt aan een voorstel om dit ook in ZorgBastion Grave mogelijk te maken? Wanneer kan de raad een voorstel verwachten?

Interpellatie 2. 
Gevolgen faillissement Pantein/Vivent.

Keerpunt 2010 wil het college bevragen over de gevolgen van het faillissement van deze zorginstelling voor cliënten en personeelsleden. Keerpunt 2010 deelt de zorgen van onze collega’s uit Cuijk over de situatie die is ontstaan. We hebben maandag al vragen gesteld. We willen een nadere toelichting over de gevolgen van het faillissement. Een raadsledennieuwsbrief alleen vinden we niet genoeg. 

Nu Tzorg de nieuwe aanbieder wordt willen o.a. weten:

  • Hoe wordt de kwaliteit van de zorg gegarandeerd?
  • Heeft ons college vooral naar het geld gekeken? 
  • Is er met de vakbonden gesproken voordat de contracten getekend werden?
  • Lag het niet meer voor de hand om de Graafse cliënten onder te brengen bij het in Grave goed functionerende BrabantZorg?
  • Wordt de door het Rijk pas verstrekte subsidie nu ingezet? 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: