Grave kiest stelt een groot aantal vragen n.a.v. de kerntakendiscussie.

Wie zijn overheid liefheeft, wantrouwt haar (deel 6)
Een gek kan meer vragen dan (vijf-)tien wijzen kunnen beantwoorden. Laat mij die gek zijn; de uitdrukking zelf geeft de wijzen die ik op het oog heb ook een achterdeurtje. Als uitleg vind ik namelijk dat er altijd wel vragen zijn waarop niemand het antwoord weet. Het is een goed politicus echter zijn of haar eer te na om daar vrede mee te hebben. Hoe het ook zij, ik zit met een aantal vragen aan ons bestuur en onze politici, waarvan ik vind dat de antwoorden van hen moetenkomen. Is het iets om, als opmaat naar de ‘takendiscussie’, zich in mijn vragen te verdiepen. Al nadenkend leiden mijn vragen dan een soort ‘maieutisch’ proces in, naar analogie van hoe de wijsgeer Socrates zijn leerlingen leerde ervaren dat ze eigenlijk zelf alles al wisten maar dat iemand het uit hen moest trekken. Socrates had zijn ‘maieutiek’ als het ware afgekeken van de vroedvrouw, die, letterlijk, de moeder helptter wereld brengen wat in haar zit, de baby. Op dezelfde wijze kan onze raad (en kan ons college) ons laten merken dat het echt wel in haar zit, besturen. Ik hoop zo snel mogelijk de borelingen te kunnen bewonderen en u daarmee uw eigen fundament te bieden voor uw takendiscussie.
Vraag 1:

Hoe is het allemaal zo gekomen? 
Omdat u dicht bij het vuur zit, zoals dat heet, bent u, politici,de eersten die zich deze vraag zouden moeten stellen. Het antwoord zal best gecompliceerd zijn. Wij burgers spelen daar een rol maar ook de geschiedenis, de ingewikkeldheid van de materie, de soms wel erg gecompliceerde structuren waarbinnen gewerkt moet worden, de stroperigheid van het besturen… Stof genoeg om over na te denken. Maak ons deelgenoot van uw analyse?

Vraag 2:

‘De raad is’, volgens de Grondwet, ‘het hoofd van de gemeente’. Vindt u dat u dit als gemeenteraad van Grave waarmaakt? Welke zaken duiden er op dat dit inderdaad het zo is? Welke contra-indicaties ziet u in uw eigen functioneren?Individueel en als raad? Waarover bent u zelf tevreden en wat kan er beter?

Vraag 3:

Hoe komt het dat Grave nu al aan zijn derde ‘takendiscussie’ begint, terwijl wij nauwelijks kennis hebben kunnen nemen van de resultaten van de eerste twee? En hoe komt het dat het rond de gemeenteraad muisstil lijkt over hoe zij de discussie wil aanpakken? De vraag anders gesteld: hoe komt het dat het u als raad niet lukt voor het voetlicht te krijgen wat u van ons verwacht en wat de resultaten zijn van uw bezuinigingsacties tot nu toe?

Vraag 4:

Kunt u als ‘hoofd der gemeente’ de begrotingen en jaarverslagen van de laatste jaren doorgronden?
Wilt u aangeven waaruit dat blijkt? Vindt u dat het college uen ons hierbij voldoende van dienst is? Vindt u dat het college zich er voldoende van bewust is dat het financiële beleid door u doorgrond moet kunnen worden? Vindt u dat u en het college zich er voldoende rekenschap van geven dat dit beleid ook voor de burger te volgen moet zijn? Heeft u uw nek voldoende uitgestoken om dat voor elkaar te krijgen? Hebt u er voldoende aan getrokken om hierover uitleg te geven?

Vraag 5:

Vindt u dat ons college genoeg gedaan heeft om ervoor te zorgen dat de cijfers helder zijn beleid weerspiegelen? Vindt u dat u als raad voldoende (heldere) gegevens hebt ontvangen om u een helder beeld te geven van het (financiële) beleid van de gemeente? Wat geeft bij u de doorslag bij uw oordeel over het collegebeleid?

Vraag 6:
Wat vindt u van de kritiek dat u op bovenstaande punten ernstig in gebreke bent gebleven? Vindt u die kritiek terecht? Waarom (niet)? Vindt u dat u genoeg gedaan hebt om iets met deze kritiek te doen? Waaruit blijkt dit? Vindt u dat het college u voldoende informatie biedt om adequaat op deze kritiek in te gaan?
Vraag 7: 

Wat is uw reactie op de kritiek van Drs. Leo Verhoef, dat de cijfers van Grave niet deugen? Waarom hebt u tot nu toe niet gereageerd op zijn kritiek? Kunt u, omwille van de burgers en kiezers, als raad een reactie geven op zijn kritiek, wanneer wij als burgers duidelijkheid eisen op dit punt?

Vraag 8:

Bent u bereid om, namens ons, het college aan te spreken op de aantijgingen van Verhoef? U kunt ze, als van een presenteerblaadje, letterlijk overnemen. Of wilt u eerst uw voordeel doen met zijn verhaal en er vervolgens het uwe van maken? Bent u daartoe bereid? Bent u bereid de discussie aan te gaan met Verhoef? Waarom (niet)?

Vraag 9:

Mochten uw antwoorden op vraag 6 ‘neen’ luiden, wat zijn uw argumenten om dit te weigeren?

Vraag 10: 

Welke argumenten kunt u aandragen voor een voortgezette zelfstandigheid van de gemeente Grave? Bent u tot nu toe voldoende betrokken geweest bij het beleid dat onze gemeenteop dit punt voert? Vindt u dat u als raad voldoende betrokken bent geweest bij de samenvoeging van CGM? Uw antwoord op deze vraag zal mogelijk meerledig zijn; wilt u dat in uw antwoord tot uitdrukking laten komen? Wat is uw oordeel over de wijze waarop de burgers in dit geheel zijn betrokken?

Vraag 11:

Bent u straks bereid om de begroting voor 2015 en de jaarcijfers voor 2013 goed te keuren? Op welke voorwaarden? Zijn er punten waarop u beide verbeterd wil zien? Hebt u boodschap aan de zienswijze dat de begroting niet beantwoordt aan de regelen der kunst? Hoe wil u hier inhoud aan geven?

Vraag 12

Wat vindt u ervan dat de cijfers in begroting en ‘verantwoording’ jaar op jaar verschillend gerangschikt en gepresenteerd worden? Denkt u dat dit met opzet gebeurt? Welke opzet? Wiens opzet?

Vraag 13:

Vindt u dat u voldoende kunt doorgronden waarom het projectWisseveld verlopen is zoals het verlopen is? Vindt u dat u nieuwsgierig genoeg (geweest) bent naar dit verloop? Het beeld bestaat dat u zich hier door college en ambtenaren in hebt laten rommelen. Wat is uw reactie op deze zienswijze? Wat hebt u ondernomen om zo’n tegenslag in te toekomst uit te sluiten? Hebt u hieruit conclusies getrokken waar het gaat om uw positie tegenover het college? Hebt u op grond van deze conclusies iets ondernomen om uw positie te versterken? Wat?

Vraag 14:

Waarom hebt u zo weinig werk gemaakt van de conclusies van de Rekenkamer over het Wisseveld en over de bouw van het Trefpunt? Hoe kijkt u daar na een paar jaar op terug? Waarom? Wat vindt u er van dat het Rekenkamerrapport grote hiaten vertoont die geweten moeten worden aan de gebrekkige verslaglegging en archivering? Vindt u dat u hier als raad passend op gereageerd hebt? We zien graag een gemotiveerd antwoord. Hebt u uit deze gang van zaken uw lessen getrokken voor de toekomst? Uit welk beleid en welke maatregel moeten we dat afleiden?

Vraag 15:

Hebt u, als gemeenteraad, al eens een discussie gewijd aan de teloorgang van de scheepswerf? Waarom (niet)? Er gaan stemmen op om hierover een Rekenkameronderzoek of een raadsenquête te organiseren. Vindt u dat een goed idee? Waarom (niet)? Bent u als individueel raadslid of fractie bereid om daar uw nek voor uit te steken? Waarom (niet)? Waarom is dit nog altijd niet gebeurd?
Schat u in dat eventuele onderzoekers voldoende gegevens boven water krijgen? Waarom (niet)?
Is hier sprake van een geschiedenis die zich herhaalt (Wisseveld)? Waarom (niet)? Hoe groot schat u de imagoschade in die Grave hiermee geleden heeft?

Vraag 16:

Wat vindt u als raad van het huidige college? De omvang ervan? Vindt u dat u als raad een goed signaal gegeven hebt aan ons burgers door akkoord te gaan met de omvang en de samenstelling van het college? Wilt u uw antwoord motiveren? Wat zegt dit u over de urgentie van uw bezuinigingsplannen? Wat heeft dit betekend voor de beeldvorming over die urgentie?

Vraag 17:

Wat is uw oordeel over het draagvlak en daarmee de draagkracht van ons college? De fracties waarop het kan bogen? Hebt u daar ernstige bedenkingen? Welke? Wat vindt u ervan dat een van de constituerende partijen, de VVD, niet eens haar eigen zaken geregeld krijgt? Wat zegt dat u over haar betrouwbaarheid als coalitiepartner? Waarom laat u ditallemaal gebeuren?

Vraag 18:

Hoe is uw oordeel over de integriteit van het college en de raad? Ziet u die gevaar lopen? Op welke punten? Vindt u dat u als raadsleden zich genoeg gelegen laat liggen aan de eis vanintegriteit? Vindt u dat u zich als raad voldoende  in verdiept hebt? Hoe? Vindt u dat de integriteitcode echt een rol speelt in onze politiek?

Vraag 19: 

Wat vindt u ervan dat onze gemeente vervuilde grond gekocht heeft van een raadslid, daartoe zelf het initiatief genomen heette hebben en tot koop lijkt overgegaan te zijn, zonder eerst de integriteitaspecten goed te bezien en eventueel uit te discussiëren? Bent u daar als raad (voldoende) bij betrokken geweest? Waarom (niet)? Hoe luidt uw oordeel over de gang van zaken? In de in van bewust integer politiek bedrijven?

Vraag 20:

We merken bij de raad weinig aandrang om te komen tot een passend bouwbeleid, passend bij Grave als stad van zorg en toerisme en dus van niet al te hoge inkomens. Hoe zijn uw gedachten daarover? Welke initiatieven hebt u genomen of in voorbereiding om tot goed beleid te komen?

Vraag 21:

Hoe ziet Grave er bestuurlijk uit in 2018? Motiveer de optie waar uw voorkeur naar uitgaat?
In hoeverre bent u bereid tot compromissen te komen? In hoeverre bent u bereid hierbij rekening te houden met de bevolking? Vindt u dat u dat tot nu toe voldoende gedaan hebt op dit dossier?

Vraag 22:

Het Wisseveld is een doorn in het oog. Bent u het er mee eens dat er voorlopig enkel cosmetische maatregelen genomen kunnen worden om hier iets aan te doen? Vindt u dat daareigenlijk veel meer moet gebeuren? Wat? Wat niet?

Vraag 23:

Als je de hoogte van de personeelskosten van de gemeente uitrekent, blijkt dat rond de veertig procent daarvan uitgegeven moet zijn/worden aan externen, zoals adviesbureaus en inhuur van tijdelijk personeel.  Heeft u zich dat gerealiseerd als raad? Hoe rechtvaardigt u het dat u daar verantwoording voor wilt nemen? Ligt hier niet eenaangewezen kans om te bezuinigen? Wat weerhoudt u om deze bezuiniging dwingend op te leggen aan het college door dit budget te maximeren? Wat vindt u van de zo grootschalige inhuur van externen?

Vraag 24:

Grave heeft haar handhavingsbeleid niet op orde. Een van de zaken die dit pijnlijk duidelijk maken, is de kwestie van het ‘snippergroen’. U hebt het onlangs ontwikkelde beleid (ook weer extern uit te voeren) voor uw rekening genomen. Welke argumenten hanteert u hier? Wordt hiermee niet eenonrechtvaardige gang van zaken, willekeur, door een onrechtvaardige maatregel vervangen? Als u dat niet vindt, hoe beargumenteert u dan het beleid, zoals het nu uitgevoerd wordt? Voor mensen die ‘hun’ snippergroen al jaren ordentelijk verworven hebben? Voor mensen die min of meer te goeder trouw grond in gebruik genomen en onderhouden hebben, omdat de gemeente hier in gebreke bleef? Is hier wel echt sprake van beleid? Waarom (niet)? Hoe rechtvaardigt u het dat u vlak voor de verkiezingen de wethouder (Daandels) kapittelde vanwege zijn beleid en er na de verkiezingen mee instemde dat het alsnog wordt doorgezet? Hoe is het uitvoeringsplan en wanneer en hoe hebt u dit in de raad gesanctioneerd? Hoe vindt u het dat deze handhavingkwestie uitbesteed wordt aan een bedrijf? Waarom hebt u daar verantwoording voor genomen?

Vraag 25:

U bent er als raad door wethouder Daandels al herhaaldelijk op gewezen dat hij uw beleid uitvoert, hoewel u het bij nader inzien niet met dat beleid eens bent. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de kwestie van de ‘parkeerplaats’ bij deStadhouderlaan, onderdeel van het parkeerbeleid waarmee u ingestemd had. Hoe verklaart u deze gang van zaken? Welke maatregelen hebt u genomen om dit soort communicatieproblemen het hoofd te bieden?

Vraag 26:

Het is ons een doorn in het oog dat er geen verslagen gemaakt worden van informatie- en inspraakavonden voor inwoners van de gemeente. Als dit beleid is, hoe rechtvaardigt u dat met het oog op de wet- en regelgeving? Met het oog op transparante dienstverlening aan de burger? Welke waarde hecht u tegen deze achtergrond aan de inbreng van burgers?

Vraag 27:

Wat is uw visie op het ruimtelijk beleid van Grave? Hoe rechtvaardigt u het als raad dat burgers vaak op hoge (proces-)kosten gejaagd worden omwille van wat futiliteiten lijken ofzaken die ook in goed overleg opgelost (hadden) kunnen worden? Bent u het met ons eens dat het er op lijkt dat het ruimtelijk beleid slechts door één ambtenaar (mogelijk twee) bepaald wordt die dan vervolgens ook zijn invloed kan uitoefenen op de beroepsprocedure, de procesgang en de verslaglegging? Waarom hebt u hier vrede mee? Wat hebt u ondernomen om hier verandering in te brengen? Met hoeveel succes?

Vragen en nog eens vragen. Onze bedoeling is om u te helpen uw gedachten te structureren met het oog op de bezuinigingsopdracht die u zich gesteld ziet. We vinden namelijk dat u ons veel te weinig informatie geboden hebt op basis waarvan wij onze inbreng aan de takendiscussie kunnen leveren. We vinden bovendien dat de informatie die u via het college wel geeft, materiaal is dat u als raad eerst had moeten verwerken en bewerken tot voor burgers hanteerbare stellingen of vragen. (Waarom hebt u dat niet gedaan? *)

We hebben op het oog dat u, aan de hand van deze vragen en eventuele andere die u zichzelf stelt, op zo kort mogelijke termijn een leidraad kunt bieden voor onze deelname aan de discussie.

Ben Bongaards (www.gravepolitiek.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: