Grave politiek schrijft over de takendiscussie.

Grave, september 2014
Aan de leden van de Gemeenteraad van Grave,
Geacht raadslid, geachte raadsfracties,
U hebt ons, Gravenaren, uitgenodigd om deel te nemen aan de (kern-)takendiscussie die moet leiden tot een bezinning op wat voor onze gemeente de (kern-)taken zijn. Door een afweging van de taken van de gemeente naar de prioriteit die zij verdienen, wilt u een goede basis scheppen voor noodzakelijke bezuinigingen. 
Wij, Grave politiek (www.gravepolitiek.nl) zijn in dit kader reeds het gesprek aangegaan met enkelen van u, om toe te lichten dat de werkwijze die u hierbij voorstaat, ons inziens niet kan leiden tot evenwichtige en eerlijke bezuinigingsmaatregelen. Om die reden verdient het aanbeveling om wat fundamenteler te bezien waar onze overheid op een reële manier kan bezuinigen.
Zoals bekend kunnen substantiële bezuinigingen enkel gevonden worden door te bezuinigen op personeelskosten. Doorgaans leidt dat tot lastige en tijdrovende procedures maar in Grave hebben we met de begroting en verantwoording van de personeelskosten van doen met wat we oneerbiedig ‘een kind met een waterhoofd’ zouden kunnen noemen. Als we de begroting uitpluizen en doorrekenen aan de hand van landelijkgemiddelde ervaringscijfers, moeten we vaststellen dat ongeveer veertig procent van de personeelskosten besteed wordt aan externen, adviesbureaus en tijdelijk ingehuurde medewerkers. Dit in combinatie met het gegeven dat veel ingewonnen adviezen overbodig of onbruikbaar blijken, zorgt ervoor dat het veel passender en haalbaarder is om te bezuinigen op deze post. Dat zou dan tegelijk het voordeel hebben dat het te voeren gemeentebeleid er niet of nauwelijks onder hoeft te lijden. U kunt heel eenvoudig dit budget maximeren en kunt op die manier zelf aan de knoppen draaien.
Misschien komt dit voorstel u op het eerste gezicht niet erg aannemelijk voor; de personeelskosten voor externen worden immers niet als eenduidige kostenplaats(-en) in de cijfers vermeld. U kunt echter het college opdragen (verzoeken) om deze kosten wel transparant en separaat te totaliseren, waardoor u er inzicht in krijgt en hierop wél zelf kunt sturen via uw budgetrecht.
Bovenstaand voorstel kunt u beschouwen als onze inbreng in uw, onze, takendiscussie. 

Tegelijk willen we u een aantal suggesties aanreiken om zowel deze discussie als het totaal van uw verantwoordelijkheid voor het gemeentebeleid meer structuur te geven. Daarvoor is het belangrijk dat u, eerst individueel of in uw fractie en vervolgens als politici van Grave, op een rij zet hoe u politiek‘Grave 2.0’ of eventueel ‘Land van Cuijk 2.0’ zou willen inrichten. Als een soort leidraad in die discussie kunt u gebruik maken van de vragen die wij u gesteld hebben en die op de site van ‘Grave politiek’ te vinden zijn. *)

Met het oog op de op handen zijnde behandeling van de begroting voor 2015 en het jaarverslag van 2013 wijzen wij uvoorts op de inzichten cq. gedachten die wij hierover op papier gezet hebben. Die kunt u onder de titel ‘Wie zijn overheid liefheeft, wantrouwt haar’ op onze site vinden.
Indien u daar behoefte aan hebt, willen wij onze standpunten graag toelichten, aan u persoonlijk of in uw fractie.
Met hoogachting,
Wil Baaijens, Hans Satter, Ben Bongaards.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: