Burgemeester Lex Roolvink schrijft brief aan directie veiligheidsregio.

Tijdens mijn vakantie is de volgende brief door de burgemeester geschreven aan de directie Veiligheidsregio Brabant – Noord. 
Na  het zien van de beelden van de brand in de binnenstad van Leeuwarden ben ik deze brief gaan overtypen. Met, dankzij facebook, een foto uit Leeuwarden.


Geachte heer Verlaan,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Op dit moment worden door de directie van de Veilgheidsregio plannen uitgewerkt om invulling te geven aan de bezuinigingstaakstellingen zoals die door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio zijn bepaald. Volgens eerste berichten zouden deze plannen onder meer uitgaan van het schrappen van een tweetal grote voertuigen in onze gemeente, te weten een hulpverleningsvoertuig en de ladderwagen. In de plaats van deze twee voertuigen zou dan een zogeheten SIV geplaatst worden. Een dergelijke ontwikkeling baart mij als burgemeester grote zorgen.
Voor de gemeente Grave, waaronder niet alleen de stad Grave valt met zijn historische binnenstad met bijbehorende risico’s en belemmeringen maar ook het Buitengebied met drie dorpen, is een adequaat ingerichte brandweerzorg een vereiste. Daarvoor is een goed geoutilleerde brandweerpost op de juiste locatie onmisbaar. Om die te kunnen garanderen heeft de gemeente in het verleden forse investeringen gedaan in gebouw en materieel en zijn de voertuigen aangeschaft die nu operationeel zijn. Daarmee is ook bereikt dat de brandweerzorg afgestemd is op de bijzondere complexen in onze gemeente. Daar komt bij dat in het afgelopen jaar weer een tweetal grote complexen gereed zijn gekomen, te weten Hart van Grave en Catharinahof. De meest actuele situatie veronderstel ik als bekend bij u.
Het mag naar mijn mening niet zo zijn dat de bezuinigingsdiscussie betekent dat de veiligheid in onze gemeente in het gedrang komt. Het aanrijden vanuit andere gemeenten is, gelet op de rijafstand, naar mijn mening geen reëel alternatief.
De afname van het voertuigbestand zal bovendien leiden tot een evenredige afname van het aantal vrijwilligers. Concreet gesteld kan de post Grave bij een incident nu met 19 brandweerlieden in actie komen. Bij het schrappen van het hulpverleningsvoertuig en de ladderwagen onder het gelijktijdig plaatsen van een SIV kunnen in de toekomst niet meer dan 10 brandweerlieden gelijktijdig worden ingezet. De maximale inzet van de post Grave zou dan met bijna 50% worden verminderd.
Daarnaast, en dat is een element dat ik met nadruk naar voren wil brengen, heeft de gedachte bezuinigingsinvulling een zeer negatieve impact op de motivatie van onze vrijwilligers. De post Grave kenmerkt zich door een hechte en relatief jonge groep mensen. De vrijwilligers van Grave hebben zich door hun  gezamenlijke inspanningen een kwaliteitsniveau bereikt waarop we met recht trots kunnen zijn.

Het zijn juist deze mensen die iedere dag, 24/7, met hart en ziel klaar staan om de veiligheid van de inwoners te waarborgen.

Het zal u bekend zijn dat de ladderwagen en het hulpverleningsvoertuig ook worden gealarmeerd voor incidenten in Schaijk en Ravenstein. Op dit moment kunnen wij  vanwege de geografische ligging hier adequaat ondersteuning bieden en ons specialisme aanbieden. Wanneer besloten wordt dat de ladderwagen en het hulpverleningsvoertuig uit Grave zouden moeten verdwijnen dan heeft dit qua opkomsttijd grote gevolgen voor Schaijk en Ravenstein. Voor de beeldvorming: bij een brand in de vestingstad Ravenstein moet dan het redvoertuig van de brandweerpost Cuijk komen. Dit levert een tijdvertraging van 15 tot 20 minuten op wat in mijn ogen niet acceptabel is.

Tot slot wil ik u graag wijzen op enkele passages uit het Dekkingsplan 2012 van 30 mei 2012. Als eerste staat in paragraaf 4.3 wat betreft de dekkingsplot voor redvoertuigen de volgende passage: “In de Veiligheidsregio zijn op 6 plaatsen redvoertuigen gestationeerd: Grave, ‘s-Hertogenbosch, Cuijk, Veghel, Uden en Oss. De redvoertuigen hebben (vanuit het risicoprofiel) een noodzakelijke dekking in de gemeenten Grave en ‘s-Hertogenbosch vanwege de brandrisico’s en hun moeizame bestrijding in de historische binnenstad (opkomsttijd 8 minuten). Deze norm wordt gehaald. In de rest van de veiligheidsregio dragen zij bij aan de brandbestrijding als blusplatform en dienen voor het redden en werken op hoogte”. Verder staat onder paragraaf 5.2 aangaande de historische binnensteden: “Op meerdere plaatsen zijn er historische binnensteden. Deze hebben gemeen dat de brandbestrijding moeilijk is vanwege de bereikbaarheid.  Door de oude bebouwing voldoen de panden aan de lichtste vormen van brandveiligheid en is branduitbreiding een bijkomend gevaar. Het risico voor bewoners neemt daardoor ook toe. Lange vluchtwegen en trage ontdekking van brand en rook dragen daaraan bij”.

Ik hoop u met het vorenstaande duidelijk te hebben gemaakt dat de effecten van voorgenomen maatregelen gericht op de beperking van het materieel direct doorwerken op de kwaliteit van de brandweerzorg in onze gemeente en de regio. Die kwaliteit mag naar mijn mening niet verder verminderen.

Ik verzoek u mijn bevindingen en opvattingen nadrukkelijk te betrekken bij de  verdere uitwerking van uw plannen. Indien daaraan behoefte bestaat wil ik een en ander graag mondeling toelichten. Een afschrift van dit schrijven heb ik gezonden naar de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Noord, mr. dr.A.G.J.M. Rombouts.

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
A.M.H.Roolvink

P.S. de webmaster heeft accenten aangebracht. Keerpunt 2010 onderschrijft deze brief volkomen. Bij de begrotingsbehandelingen komt er misschien meer duidelijkheid over de bezuinigingsoperatie. De Gelderlander  heeft terecht hier veel aandacht aanbesteed. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: