Millingen a/d Maas

Algemene
beschouwingen bij de programmabegroting 2013Woordenwolk 

(In Manchester gemaakt door dr. Koen Leurs

tijdens een conferentie over internet onderzoek)


Voor een vergroting klik op de afbeelding


Millingen
a/d Maas
Onze bijdrage dit jaar krijgt de veelzeggende kop Millingen a/d Maas. De Gelderse
gemeente Millingen aan de Rijn heeft
jarenlang gedaan of er niets aan de hand was en had steeds meer ingeteerd op
het vermogen. Het was geen aantrekkelijke partner meer voor andere
fusiegemeenten. De problemen konden ze niet meer alleen oplossen. Hogere
overheden dwongen tot herindelen. Wij kunnen ook alleen maar somber zijn. Ondanks
dat dit niet in dank wordt afgenomen door sommige Gravenaren, vertellen wij
toch onze kijk op de begrotingsvoorstellen. KEERPUNT 2010 doet niet aan
struisvogelpolitiek. Wij maken ons terecht zorgen over het huishoudboekje van
Grave, Velp, Gassel en Escharen.
De kern van ons
verhaal is dat de financiële positie van Grave 
dramatisch slecht is. Dat is al jaren zo. Ook dit college, waar we hoge
verwachtingen van hadden, lost het Wisseveld probleem niet op. Inkomsten van
dit mega-project blijven uit. De uitgaven, o.a. rente aan GBB, worden een nagel
aan onze doodskist
. De uitgevoerde kunstgrepen om de begroting 2013 sluitend te
krijgen leggen claims op de toekomst. De problemen worden naar achteren
verschoven. En dat gebeurt al jaren.
In een
periode van 8 tot 10 jaar is Grave van een financieel redelijk sterke gemeente
afgegleden naar een dreigende artikel 12 situatie. De hamvraag die Keerpunt
2012 voor college en coalitie heeft is: kunt u ons de politieke koers aangeven
waarbij zonder te herindelen of fuseren of democratisch handelingbevoegdheid
van raad en college en binnen de normen van een acceptabele bestuurskracht een
zelfstandige gemeente kan blijven?
De voorstellen  van ‘We have a Dream’  over Brede Scholen zijn nog steeds niet bij
de raad. Ook over het Graafs Kultuurhuus, Multifunctioneel Centrum, horen we te
weinig.  Er worden wel financiële
middelen gereserveerd terwijl er inhoudelijk nog weinig over bekend is.  We zien Katrien en de Westhoek te koop staan.
De verkoop van de Esterade gaat niet door.
Wel wordt het
terrein verkocht waar jaarlijks de kinderbouwweek wordt gehouden. Is dat
besloten na overleg met het bestuur van de Wijkraad? Bijna drie jaar geleden
had Harry Opsteegh zijn droom. Dit traject duurt wel erg lang en krijgt
hopelijk besluitvorming in de raadsvergadering van 18 december 2012.
Behandeling per programma
Programma 1: Veiligheid en Handhaving
Samenwerking Cuijk, Grave, Mill en St.Hubert
We lezen dat CGM in 2013 klaar moet staan.
Waarschijnlijk wordt 2014 bedoeld.
Achterstand toezicht en handhaving
De achterstand toezicht en handhaving Ruimte
en Wonen
wegwerken gaat  € 68.000,–
kosten. Hoe heeft het zover kunnen komen? Vreemd
is dat er nog steeds geen finale inventarisering is van oude handhavingzaken.
Geeft dat voor 2013 wederom een votering voor extra budget? Concreet: wat zijn
de kosten voor het wegwerken van oude handhavingzaken?
Programma 2: Woon- en leefomgeving
Groenstructuurplan
Waarom wordt er
naast het beheerplan groen een groenstructuurplan opgesteld? Door wie? Wat kost het?
Parkeren
Het doet ons deugd
te lezen dat ‘….de vraag
tegen welke voorwaarden van het Visioterrein gebruik gemaakt kan worden voor de opvang van parkeren.’ in de tekst is opgenomen. We hebben in het verleden
vaak hier op aangedrongen. Wordt er nu serieus naar gekeken?
Inrichting Julianaplein
De tekst wettigt de
verwachting dat door inzet en menskracht van de Gasselse inwoners het te
investeren bedrag fors omlaag kan. Is dat ook de insteek van het college? Hoeveel
kan het bedrag van € 400.000,– daardoor omlaag?
Onderhoud Graafschedijk
Waarom kiest het
college voor een proefvlak van 600 meter? Als dit goed bevalt worden dan de
bermen van de hele weg van grasbetontegels voorzien? Een tip van KEERPUNT 2010:
we kennen een Graafse ondernemer  die
voor € 2000,– de materialen kan leveren. Waarom moet dit € 30.000,– kosten?
Kan het college ook
nog eens naar de Hoogveldseweg-Pastoriestraat in Velp kijken Wanneer is die weg volgens het Beheerplan Wegen aan onderhoud
toe?
Reconstructie en IPG Velp
Er zijn drie regels
aan dit onderwerp besteed. We vinden dat zwaar onvoldoende. Meermalen is ons
toegezegd dat er een uitvoerige rapportage inclusief financiën naar de gemeenteraad
komt. Ons geduld is op!
Planstudie N324
We verwachten
aanhoudende druk
van het college op de provincie om zo snel mogelijk deze weg,
waarop diverse ernstige ongelukken gebeurd zijn, op te knappen.
We willen na de
behandeling in de Provinciale Staten op 16 november uitsluitsel hoe het verder
gaat. Grave mag niet afhaken omdat de geldmiddelen ontbreken. Is er een raming
van de te verwachten Graafse financiële bijdrage?
Hart van Grave
We zijn tegen het
schrappen van het aanstralen van de monumentale St.Elisabeth kerk en het Historisch  Stadhuis. Voor een historisch stadje met
toeristische aspiraties is dit een goede investering. 

Beide gebouwen  zijn jarenlang prachtig aangestraald geweest.
Boven op het voormalig horecapand aan de Markt/Achter de Kerk stond  dure apparatuur. Aan het werkstadhuis hingen
ook armaturen tot op de dag van de sloop. Kunnen deze armaturen niet meer
gebruikt worden? Of zijn ze er niet meer? 

Waarom is dit geraamde bedrag € 100.000,–
zo hoog? Structureel kost het € 6.500,– 
per jaar.
Ingezonden berichtjes:
Aanstraling


Als ik ‘s avonds langs de Graaf rijd richting de aauw brug dan kan ik soms niet zien of de verkeerslichten bij het Stadhuis nu groen of rood of oranje zijn: verblind word ik door de aanstralers die het Stadhuis verlichten. Geen wonder misschien dat aan de hele rechterkant ‘jaloezieen’ hangen! Ha!

Dat was dus een grapje. 

Maar!

Rondom het oude Stadhuis en de Graafsche Dom zou ik tegenwoordig een paar verkeerslichten wensen… om via hun gloed te zorgen dat velen met mij de ‘nekken niet kwetsen’…

Het is er aardedonker. 

Licht rondom de kerk en oud-stadhuis is natuurlijk tweeledig: Veiligheid en Trots.

Er zijn tegenwoordig armaturen te koop ( zie Velp) voor een prikkie. Zuinig in stroomkosten en lang in brandduur. 

Da hoef ech gin 100.00 euro te kosten.

Misschien kun je er een goed woordje mee doen in de Raad….

Veel groeten! 


Carillontoren
 

Ik heb nog een beiaard-stokkenklavier in mijn bezit, van uit de tijd dat ik gestudeerd heb aan de Hoge School voor Schone Kunsten in Amersfoort (beiaardles)…
 
Ik las op je site dat er nog nix gedaan is aan de klokkentoren in Grave…  misschien idee om carillon handbespeelbaar te maken…  zou knetterleuk zijn…
 
Misschien kan het klavier een aanvulling zijn, anders doe ik het in de verkoop
 
 
Weet jij de weg?
 
Groet,
 
 
Pastoor Aarden


Moeten we de stadsbeiaardier maar eens gaan inseinen.Deal pastoor met de gemeente: jullie het klavier en wij een aangestraalde Dom St.Elisabeth en Historisch Stadhuis.
 

Misschien kan de beiaardier Albert U verder helpen of Jan Timmermans?

We komen
met een amendement. Al besloten voordat we door de pastoor er op gewezen dat het er nu (aarden)donker is.

Hergebruik van klokkentoren
Het verbaast ons
enorm dat toegezegd onderzoek nog moet plaats vinden. Welke afspraken zijn er
met wie gemaakt in het verleden?
Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang
Mantelzorg/ouderenzorg/wonen
Het steunpunt Mantelzorg
doet goed werk en we zijn benieuwd naar het Mantelzorgbeleidsplan.
Eén schoolcomplex in de Stoof 
Slordige tekst met
twee vermeldingen over dezelfde zaak en het ontbreken in het kopje van de Brede
School Grave West.
We zijn benieuwd naar de herbestemming van Hartenaas en de
Wegwijzer. Wat gebeurt er als deze gebouwen leeg blijven staan? Hebben we dan behalve een financieel probleem ook een beheerprobleem?

Jeugdbeleid
Hoe hoog is het
gebruik van het Centrum voor Jeugd en Gezin door ouders en opvoeders? Hoeveel
betalen wij en wat krijgen we ervoor terug?
Gemeenschapsaccommodaties
Esterade verliest
de huidige functie?  Klopt dat?
MFC
KEERPUNT 2010  is 
benieuwd hoe het onderhandelingsresultaat er uitziet en wanneer dat
bekend wordt. Volgens de laatste berichten in het voorjaar 2013. Jammer genoeg
zijn de begrotingsbesluiten dan al genomen. Het is volgens ons ook een
verkeerde volgorde. Eerst had de raad het integrale voorstel MFC moeten
behandelen voordat de begroting behandeld wordt.
Sport
Welke
intentieverklaring wordt hier bedoeld? Wanneer loopt de eerste buurtsportcoach
in Grave rond? Wat wordt de rol van vrijwilligers? Dit onderdeel behoeft
verduidelijking.
Welzijn nieuwe stijl
Zijn er al
initiatieven genomen om  de Kunst van het
Samenleven in te voeren?
Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie
Er lijkt op papier
een beweging op gang te komen om een beter, gefaciliteerd klimaat voor
ondernemers te scheppen.
Ruimere bestemmingen voor bedrijfslocaties is een goede aanzet. Hoe is de stand
van zaken van het terugdringen van de regeldruk?

Nu nog: geen woorden maar daden!
Ons moet nog wel
van het hart dat centrummanagement en parkmanagement nu wel ingevoerd worden.
Jaren geleden dienden we hier al vergeefs moties over in.
Een vooraanstaand
ondernemer zei onlangs: ‘In
Grave gebeurt alles vijf jaar later’.
Bevorderen van
regionale samenwerking
Hoe staat het met de studie naar de
aanleg van een glasvezelnetwerk? In  het
verleden hebben we regelmatig aangedrongen om dat aan te pakken. In Wijchen is
net een prachtig project afgesloten. Misschien kunnen we dat kopiëren?
Regionale invulling
geven aan Platform Regionale Maasvallei
Wat is de status van het Platform
Regionale Maasvallei?
Dragen we hier aan bij? Het boekwerk
over de Regionale Maasvallei moet maar eens afgestoft worden en via de locale
agenda behandeld worden in de raden.
Behoud economische
bestemming Arsenaal
Goede zaak dat de economische
mogelijkheden
verruimd worden. Welke stappen heeft het college gezet om tot een
nieuwe invulling te komen? Deze locatie mag niet verder verloederen. De
omgeving mag ook wel eens sneller opgeknapt worden. Twee bankjes en een hek is
niet genoeg. Gelukkig heeft de eigenaar het nodige onderhoud gepleegd. Grave
zit te smachten op activiteiten in en rond dit prachtige complex.
Ondersteunen
van culturele en historische evenementen.
Wie worden er het slachtoffer van deze
koerswijziging? Welke nieuwe initiatieven liggen er op de plank?
Ontwikkelen
en promoten van fiets, wandel en vaarroutes en goed geoutilleerde
camperplaatsen
.
KEERPUNT 2010 wil graag de wandel- en
fietsroute
van de Vegetas langs de Maas doortrekken naar het centrum van Grave.
We hebben de eerste voorstellen al aangedragen.
Camperplaats
Weer staat het in de begroting. Realiseren in 2012 en niet pas in
2013/2014!
We praten hier al veel te lang over.
Welke plaats heeft het college op het oog? In het kader van de opheffing van
de wet openluchtrecreatie  zijn er voor
de gemeenten mogelijkheden gekomen soepeler om te gaan met het
openluchtrecreatie op erven van boerenbedrijven ( te denken aan
camperplaatsen). Past binnen de economische impulsen voor toerisme.
Ontwikkelingen
Voorwaarden scheppen en randvoorwaarden
creëren voor een gezonde economische ontwikkeling van de gemeente Grave
Bittere noodzaak: na de tragische ondergang van de Graafse Scheepswerfmet dank
aan het college en de coalitiepartijen
– moeten we uit een diep dal klimmen en
komen mensen nodeloos in de bijstand terecht. We zijn benieuwd wanneer het uitvoeringsplan Communicatie en – promotie
economie Grave verschijnt? Wie stelt dit op?
Kan het college iets vertellen over ToeRen?
Programma 5: Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Bevorderen eigen
woningbezit
Wanneer komt de nieuwe strategie naar
buiten? KEERPUNT 2010 is voorstander van het faciliteren van zelfbouwers en/of
collectief opdrachtgeverschap.
Hoe staat het met de tweede fase
Dorpshart Velp?
Realistische
bouwplannen.
Wanneer komt de regionale woonvisie?
Projecten
Hart van Grave.
We stellen nogmaals de vraag over de
buitenruimten van Hart van Grave. Op raadsvragen hebben we nog geen antwoord
gehad. Hoe komt deze buitenruimte er uit te zien? Wie draait daarvoor op?
Waarom een nieuw onderzoek naar herbestemming Historisch Stadhuis? We zijn er
steeds vanuit gegaan dat de bestemming is: VVV en trouwlocatie. De weekmarkt op
de Markt/Hoofdwagt/ Hoofschestraat moet het plaatje rond maken.
We missen Mariëndaal of
Dorpshart Velp in het rijtje.
Plan
Wisseveld
KEERPUNT 2010 is diep teleurgesteld dat
het college de hoge verwachtingen dat men er uit zou komen –  niet heeft waar gemaakt. Tot een beëindiging
van de overeenkomst met GBB is het niet gekomen. De bevolking is hiervan nooit
op de hoogte gesteld. Ook over de gevolgen van het afketsen van de maandenlange
onderhandelingen is weinig gecommuniceerd. De cruciale vraag voor Grave en ons
blijft: Wanneer wordt er wat gebouwd op het Wisseveld? Wanneer wordt er verantwoording
afgelegd voor de verdwenen miljoenen? College en coalitie moeten er van
doordrongen zijn dat de verdwenen miljoenen wel gemeenschapsgeld is en geen
privébezit van college en/of coalitie. Transparantie in deze zaak is dan ook
een kwestie van bestuurlijke plicht.
Cultuurhistorie
KEERPUNT 2010 vraagt aandacht voor een
nieuwe bestemming van het klooster van de Redemptoristinnen in Velp. Zijn daar
ontwikkelingen?
Vergunning
verlenen
Heeft de daling van het verstrekken van
omgevingsvergunningen met vermindering inkomsten aan leges  ook gevolgen voor het aantal fte’s bij Ruimte
en Wonen? 
Wanneer zijn de resultaten bekend van
het onderzoek naar de hoogte van de leges voor bouw- en grafrechten?
Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie
Wanneer wordt de website van de gemeente klantvriendelijker en
eigentijdser gemaakt?
Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering
Ontwikkelingen
Eén ambtelijke
organisatie CMG
KEERPUNT 2010 kan zich vinden in de
steeds sterker wordende geluiden in Grave, het Land van Cuijk en het Brabantse
provinciehuis om snel te komen tot 
herindeling. Onze voorkeur gaat uit naar een gemeente op de schaal van
90.000 inwoners. Samen met Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis en Mill  zijn we groot genoeg om een serieuze partner
voor andere partijen te zijn.
Toelichting:
Globaal genomen levert alleen al door reductie van
fte’s in het bestuursmanagement en de daarbij horende ondersteuningbureaucratie
( burgemeesters, gemeentesecretarissen, wethouders,
raadsgriffiers gemeentevoorlichters, ondersteuningssecretariaten, controllers
en raadsleden) een substantiële duurzame bezuiniging op.
Kosten ca 48 
personen bestuursmanagement en bureaucratische ondersteuning vóór fusie
van de vijf gemeenten Land van Cuijk inclusief een opslagpercentage indirecte
kosten van 35% (overeenkomstig berekeningen van controllers) komt dat globaal
op een bedrag van € 4.100.000,-
Kosten van 85 raadsleden (zonder opslagpercentage,
dus kosten ipads, fractievergoedingen e.d. niet meegerekend) komen dan minimaal
op € 708.000. Totale globale kosten €4.808.000,-
Kosten na fusie: (inwonertal van ca 89.000 van de
gemeente Land van Cuijk wordt dan ongeveer gelijk aan die van Oss).
13 personen in het bestuursmanagement met  hogere salarissen maar inclusief
opslagpercentage € 1.260.000,- Kosten van 37 raadsleden € 667.776,-
Totaal globaal genomen dus € 1.927.776,-
Op bezuinigingen door een betere expertise van
grotere organisaties op inhuur van externen en reductie van leidiggevende
ambtenaren ed. hebben we geen kijk op en kunnen daarop geen mening geven.
Een bezuiniging dus van globaal € 2.880.224,- voor de viif gemeenten in
het land van Cuijk. Met een totaal inwonertal van 88985 inwoners geeft dat per
inwoner een bezuiniging van € 32,36
of te wel alleen al voor de gemeente Grave zo’n € 422.000,- jaarlijks. Gaan we rekenen met een reductie van
ingehuurde externe krachten e.d. dan wordt dit bedrag significant hoger.
MOTIE
KEERPUNT 2010 komt met een motie om de
raad van St. Anthonis uit te nodigen zich op korte termijn uit te spreken om
zich bij de op te richten CMG aan te sluiten.
Paragrafen
Lokale
lastendruk
Waarom zijn tarieven voor rijbewijs en
uittreksel GBA zo hoog? Gemiddeld kosten ze € 42,72 en € 6,26. In Grave echter
€ 53,30 en € 10,45.
Er is ook een interessant verschil in
de hoogte van het tarief OZB niet-woningen. Dit ligt meer dan 20 procent onder het landelijk
gemiddelde!
Weerstandsvermogen
Is de ratio matig of onvoldoende? Het
cijfer 1 kun je op
meerdere manieren interpreteren.
Risico’s
Accommodatiebeleid
We schatten de netto kans van dit
risico in op 90 % en de impact op € 750.000
De lagere opbrengst van drie gebouwen
wordt als oorzaak gegeven. Esterade valt zo wie zo af. Is er koopbelangstelling
voor Katrien en de Westhoek?
Verdwijnen van
werkgelegenheid:
We schatten de netto kans van dit
risico in op 50 %  en de impact op
€ 375.000,– Graag een verduidelijking
van dit risico.
Onderhoud
kapitaalgoederen
Beheerplannen
ICT
Waarom zijn er geen outsource projecten
binnen ICT? Wordt er bij het opstellen van een gezamenlijk beleidsplan ICT voor
Grave, Mill  en Cuijk  wel aan outsourcen gedacht? Diverse gemeenten
werken gezamenlijk in ICT projecten. Vanaf 2016 ontstaat er een financieel
probleem. Daarom denk serieus na over outsourcen.
Is er ruimte binnen het budget om de
gemeentelijk informatie via publieksvriendelijke weergave in beeldtaal uit te
voeren? Informatie in Beeld is daarin gespecialiseerd. De burgers kunnen dan
beter geïnformeerd worden over de begroting en de voorjaarsnota.
Openbare verlichting
Het budget van € 152.132,– wordt verlaagd  tot € 56.500,–. Een  opwaardering naar het minimale niveau vinden
wij noodzakelijk omdat het verlichtingsniveau slecht of onvoldoende is. Deze
bezuiniging is onacceptabel en ook niet aan onze inwoners uit te leggen.
Financiering
Beleid
“Potverteren
zolang het nog kan of De kruik gaat zolang te water totdat die barst.
Als de burgers
niet goed bediend kunnen worden trek dan de stekker eruit!”
De tabel op blz. 67 laat duidelijk zien
dat er vanaf 2014 een gigantisch gat ontstaat. Het tekort loopt op van 3
miljoen tot 9 miljoen in 2016!!!!
Bedrijfsvoering
Ziekteverzuim
Ziekteverzuim is van 3,44 % in 2011
gestegen naar 6,06 % tot 1 juli 2012. Graag uitleg van het college.
Automatisering
Verschijnt het gezamenlijk CMG ICT beleidsplan nog dit jaar?
Verbonden partijen
Gemeenschappelijke
regeling bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Hoe concreet is het beleidsvoornemen
voor 2013 voor ondergrondse inzameling restafval?
Paragraaf grondbeleid
Projectbegroting
& grondexploitatie
Welke kosten zijn er gemaakt op het
project Dorpshart Velp in 2012?
Ombuigingen
De chaos van rondslingerende fietsen
rond het Stadskantoor zou aangepakt worden –  is ons beloofd. Wanneer zien we resultaten
c.q. verbeteringen?
Het aanzicht van de entree van Grave is
 nog steeds een aanfluiting bij het  binnenkomen per auto of openbaar vervoer.
Voorzieningen
en sociale samenhang
Kan er binnen Grave, het Land van
Cuijk, een rolstoelpool worden opgestart? De WMO middelen worden schaarser en
het aantal gebruikers stijgt.
Economische aangelegenheden,
toerisme en recreatie
Bezuiniging op de
formatie
De capaciteit op economie en toerisme
gaat van 1,75 fte naar 1 fte. Hoe wordt dit belangrijke speerpunt van de
coalitie dan verder uitgevoerd?
Publieke
dienstverlening
Hoe komt de gemeentepagina er na de
bezuinigingen uit te zien? Kan alles digitaal gepubliceerd worden?  Een gezamenlijke gemeentepagina van Cuijk,
Mill en Grave kan al een forse besparing opleveren. Algemene informatie kan dan
door drie gemeenten betaald worden.
Financiële begroting
Specificatie van het
begrotingssaldo
Verhuist het jongerencentrum van het Wisseveld naar de Esterade?
Vreemd dat we dat hier tussen de regels door moeten lezen.
En dan nog dit:
We willen af van de beslotenheid van de
presidiumvergaderingen.
We komen met voorstellen om een
referendumverordening in te voeren. Bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen
moeten de inwoners zich uit kunnen spreken over de bestuurlijke toekomst van
Escharen, Gassel, Grave en Velp.
We willen een jongerenburgemeester die
via sociale media aangestuurd wordt door jeugd en jongeren.
Tenslotte
Aan
het eind van onze beschouwing pleiten we voor het invoeren van een moment van
bezinning aan het begin van de raadsvergadering.
We
houden ons het recht voor om tijdens de begrotingsbehandeling nog met
last-minute voorstellen te komen.
Onze dank met complimenten gaat uit naar allen die hebben
meegewerkt aan het opstellen van de begroting. Vooral de verbeterde
beschrijving van het weerstandsvermogen en de risico-analyse hebben veel
toegevoegde waarde en verschaften ons een beter inzicht in het huishoudboekje
van Grave
KEERPUNT 2010
18 oktober 2012
Nel Schuts
Jacques Leurs

Eén gedachte over “Millingen a/d Maas

  • 19 oktober 2012 om 07:11
    Permalink

    Inderdaad, direct fuseren. 1 ambtelijke organisatie, meer geld uit het gemeentefonds en dus slagkrachtiger. In hoofdlijnen beleid uitzetten en niet op het Graafse microniveau.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: