Klacht inzake ambtelijk en bestuurlijk optreden van de Gemeente Grave

KEERPUNT 2010 plaatst deze brief ook integraal op de site om zo de briefschrijfster een platform te geven. Wij waren ook onaangenaam verrast dat er niet ingesproken kon worden. Ook de scheepswerfdirecteur kon daardoor zijn verhaal niet houden. De raad moet dit besluit dat het inspreken beperkt gaan heroverwegen. De VVD heeft hier laatst een motie over ingediend waardoor inspreken over zaken die niet op de agenda staan niet meer kan.

Aan:                Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Grave

Cc.:                 De leden van de Gemeenteraad Grave
Datum:           20 december 2011
Plaats:             Grave
Van:                H. Kruizinga
Betreft:          
Geacht College en Gemeenteraad,
Hierbij dien ik formeel een klacht in over het ambtelijk en bestuurlijk optreden van het Gemeentebestuur van de gemeente Grave als onderstaand omschreven:
 • Op 17 november 2011 hebben wij; Wijkraad Binnenstad Grave, met name M. Bakers en H. Kruizinga, aangevraagd om gebruik te mogen maken van spreekrecht tijdens de Openbare Raadsvergadering op 13 december 2011. Het onderwerp was: Aktie restafval, ondergrondse containers.
 • Zowel vóór de aanvraag, als in de periode van 17 december 2011 tot en met 14 december 2011 om 17.00 uur, stond letterlijk op de site van de Gemeente Grave vermeld dat; “elke burger spreekrecht kan aanvragen, zowel over agendapunten als over niet-agendapunten, het mag overal over gaan.”
 • Op dinsdagmiddag 13 december 2011 rond 17.00 uur, ontving Mevrouw M. Bakers (Wijkraad Binnenstad Grave) een telefoontje van de griffier dat het spreekrecht geweigerd was omdat men uitsluitend mag spreken over punten die op de agenda staan vermeld aldus de griffier.
Bovengenoemde gang van zaken is bestuurlijk en ambtelijk onjuist. Het druist in tegen de Algemene Regels van Behoorlijk Bestuur. Tot deze conclusie kom ik onder andere door de volgende gebeurtenissen:
 1. De Gemeente is maar liefst 26 dagen op de hoogte van het aangevraagde spreekrecht en onderneemt niets om dit spreekrecht formeel in te trekken en licht de aanvrager niet behoorlijk in.
 2. Op de site van de Gemeente Grave staat vóór en tijdens en zelfs nà genoemde periode 17 november 2011 tot 13 december 2011, duidelijk vermeld dat spreekrecht mag gaan over agendapunten van de Openbare Raadsvergadering en ook over punten die niet staan geagendeerd.
 3. Er is voorafgaande, en tijdens en zelfs heden ten dage na, de periode tussen aanvraag en datum raadsvergadering naar de burger nergens gecommuniceerd of gepubliceerd of/dat een voorstel bestond op raads- danwel commissieniveau, om deze vastgelegde regels inzake spreekrecht te wijzigen en te motiveren.
 4. Er is nergens naar de burger gecommuniceerd of/of dat de regels inzake spreekrecht zijn aangepast of op welke datum deze vervolgens zijn aangepast.
 5. Tijdens de hele periode tussen de aanvraag voor spreekrecht zijnde 17 november 2011 en de datum van het voorgenomen spreekrecht zijnde 13 december 2011, is door de Gemeente Grave niet gemeld aan de aanvrager dat het spreekrecht gewijzigd zou zijn.
 6. Slechts/pas 2,5 uur voor aanvang van de betreffende Openbare Raadsvergadering om 19.30 uur op 13 december 2011, werd telefonisch meegedeeld dat het spreekrecht niet werd toegestaan. Hierdoor is het recht aan de burger ontnomen om tijdig aktie te ondernemen. Hierdoor waren dan ook enkele honderden inwoners van de Binnenstad Grave nog steeds in de veronderstelling dat tijdens het spreekrecht op de 13e december jl. aandacht zou worden gevraagd voor een probleem waar men mee worstelt.
 7. Het kon de Gemeente Grave meer dan voldoende duidelijk zijn dat het om een kwestie ging die honderden inwoners/ondernemers van de binnenstad van Grave betrof door diverse publicaties in de lokale en regionale pers. Hieraan was en is absoluut niet te ontkomen.                                                                                  
 8. Het was de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders absoluut duidelijk gemaakt bovendien, door middel van een aan ieder persoonlijk verzonden email en persoonlijk afgegeven document aangaande de kwestie zoals bovengenoemd.
 9. Op de site van de Gemeente Grave was tot één dag na de 13e december 2011 nog steeds niets aangepast.
 10. Op de 14e december 2011 rond 16.30 uur werd de tekst die suggereerde dat men ook over niet agendapunten mag spreken pas verwijderd. Dit, pas na een melding nota bene van ondergetekende aan de griffier dat e.e.a. onjuist op de site stond.
 11. Pas op de 15e december 2011 staat op de site uitsluitend nog te lezen dat men kan vragen om spreektijd en niet of het over agendapunten en/of niet-agendapunten mag gaan.
 12. Op 20 december om 12.41 uur staat echter nog steeds op de site van de Gemeente Grave een formulier om spreektijd aan te vragen ter beschikking, zowel om te downloaden en vervolgens schriftelijk per gewone post-, als om digitaal in te dienen. In dit formulier staat op 20 december 2011 om 12.41 uur nog steeds het volgende letterlijk vermeld: “U kunt tijdens raadsvergaderingen de gemeenteraad toespreken en bijvoorbeeld aandacht vragen voor een bepaald onderwerp. U kunt over elk onderwerp spreken, ook over niet-agendapunten. De maximale spreektijd is vijf minuten. U kunt met dit formulier spreektijd aanvragen.
Afgaande op bovenstaande feiten, ga ik ervan uit dat de Gemeente Grave onwaarheden “verkoopt”aan de burger. Op de site zijn onwaarheden vermeld. Maar ook suggereert de Gemeente Grave dat –zoals woordelijk vermeld op de site- ; “Het Gemeentebestuur van Grave hoort graag hoe u denkt over gemeentelijk beleid”. En : “Maak gebruik van spreekrecht bij raadsvergaderingen”.
Echter, het gemeentebestuur past regels willekeurig aan zonder de burgers vooraf, tijdens of na de procedure openbaar te informeren zoals te doen gebruikelijk en behoorlijk. Op deze wijze schiet men volledig aan het doel van spreekrecht voorbij. Namelijk: “Het doel van spreekrecht is de kloof tussen de politiek en de burger te dichten”. Nog erger, het gemeentebestuur appelleert aan de positieve beleving van de burger naar het gemeentebestuur terwijl men onderhands zaken terug draait. Een verworven recht afneemt zonder enige motivatie en bekendmaking. Een stap terug in de tijd en de ontwikkeling van onze democratie.
Het gemeentebestuur heeft de burger misleid tot op de dag van vandaag 20 december 2011.  
Gelet op het bovenstaande:
 • Dien ik een formele klacht in wegens onbehoorlijk ambtelijk en bestuurlijk optreden van het gemeentebestuur van Grave.
 •  Dien ik wederom en alsnog een verzoek in om de spreektijd die mij rechtens ter beschikking stond op te eisen voor een komende openbare raadsvergadering ongeacht of de kwestie op de agenda staat vermeld of niet.
 • Verzoek ik het gemeentebestuur om middels een openbare bekendmaking de procedure en het uiteindelijke besluit om de spreekrechtprocedure éénzijdig aan te passen voor alle burgers inzichtelijk en duidelijk bekend te maken, voorzien van de ondertekende versie van enig besluit hieromtrent zo een dergelijk document er zou zijn geweest. Indien er geen formele procedure is gevolgd of  fouten zijn gemaakt in een dergelijke procedure verzoek ik het gemeentebestuur dit eveneens bekend te maken.
 • Verzoek ik het gemeentebestuur om alle verzoeken tot spreekrecht die tot op heden zijn ontvangen te honoreren, ongeacht of deze geagendeerd waren of niet!
Ik behoud mij het recht voor, een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.
In afwachting van uw bericht,
Hoogachtend,
H. Kruizinga
Brugstraat 10A
5361GT Grave    Grave, 20 december 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: