Samenwerken Land van Cuijk; reactie bestuursakkoord.

SAMENWERKEN (44)


Aan:Vereniging Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Land van Cuijk 18 mei 2011

Betreft: Bestuursakkoord VNG

Geacht bestuur
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk, zijnde Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, 
Grave en Sint Anthonis, realiseren zich dat de financiële situatie van Nederland
zodanig is dat drastische ingrepen in de overheidsuitgaven door gevoerd moeten 
worden. De gemeenten zijn bereid hierin medeverantwoordelijkheid te dragen 
door in te stemmen met de decentralisatie en met een redelijke doelmatigheids-
korting bij de overheveling van de daarvoor bestemde budgetten.
Het akkoord is beoordeeld voor de korte en middellange termijn, 
de mogelijke financiële consequenties en de beleidsvrijheid die noodzakelijk 
is om als sturingsinstrument te kunnen worden ingezet.
Ook onze gemeenten zien zich voor ingrijpende bezuinigingen geplaatst en voor 
de komende jaren wordt een belangrijke daling van de (algemene) reserves 
voorzien. Het bestuursakkoord dient door ons dan ook binnen deze 
context te worden beoordeeld en dan stellen de gemeenten vast dat:

1) er geen mogelijkheid bestaat om in te stemmen met het bestuursakkoord met een
voorbehoud en/of onder voorwaarden;

2) het akkoord geen gedegen inzicht en duidelijkheid geeft over de beleidsmatige 
en financiële gevolgen voor gemeenten waardoor grote, met name financiële risico’s,
 bij de gemeenten gelegd worden;

3) de gemeenten financieel onvoldoende gecompenseerd worden en/of waarborgen
krijgen dat de kosten van deze decentralisatie en beleidswijzigingen in redelijke mate
gecompenseerd worden;

4) er nu een cumulatie ontstaat door de kortingen op budgetten in de vorm van
doelmatigheidskorting, beleidswijzigingen en bezuinigingsmaatregelen.
Om die reden kunnen onze gemeentebesturen niet anders dan niet instemmen met 
het bestuursakkoord tenzij tegemoet gekomen kan worden aan bovenstaande 
bezwaren. Wij hopen dat de vele reacties van gemeenten aanleiding 
zijn voor de onderhandelaars om over het bereikte akkoord het overleg te heropenen.
Namens de vijf gemeenten uit het Land van Cuijk

Samenwerken Land van Cuijk


Bron: googlen / samenwerken / land van cuijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: