Kultuurhuus in het Nieuwe Maaszicht.

Vragen die nog gesteld en beantwoord moeten worden:

 • Waarom moeten we nu al beslissen over de financiering van het exploitatietekort; het gebouw moet nog gebouwd worden?
 • Kan dit facet niet uit het voorstel gehaald worden en later als de bouw vordert in een beter voorstel teugkomen?
 • Als het exploitatietekort niet geclaimd wordt uit middelen van de kadernota dan ontstaat daar ook meer ruimte om nieuw beleid uit te voeren. Kinderboerderij, Loswal, Brug Escharen/Hampoort enz. kunnen dan ook gerealiseerd worden. Kunnen we het college niet dwingen de financiering uit bijv. bezuinigingspotjes te halen?
 • Hoe wordt het beleid, programmering enz. van het Kultuurhuus vastgesteld?
 • Wat voor invloed kunnen de huurders nog uitoefenen als Brabantzorg het beheer enz. heeft?
 • Gaat Brabantzorg ook zelf gebruik maken voor hun activiteiten van de diverse ruimten?
 • Komt er een eigen recreatiezaal of wordt dit gecombineerd met het Kultuurhuus?
 • Wie bepalen er straks de huisregels enz.?
 • Wat gebeurd er met interpretatieverschillen van regels en conflicten?
 • Welke rol blijft de gemeente spelen?
 • Valt het terras onder Brabantzorg of onder het Kultuurhuus?
 • Wat gebeurt er als het Kultuurhuus een succes wordt? Minder lasten?
 • Wat gebeurt er als Grave het gebouw links laat liggen? Risico’s bij wie?

Antwoorden op gestelde vragen

2e aanvullende informatie Multi Functioneel Centrum

Naar aanleiding van de voorbereidende raadsvergadering van 7 juli jl. en de op vrijdag 10 juli jl. verstrekte aanvullende schriftelijke informatie, heeft ons nog een groot aantal aanvullende vragen bereikt. De vragen en antwoorden willen wij raadsbreed met u delen.

1. Hoe wordt de continuïteit van de wijkgebonden activiteiten in Esterade, Katrien en De Westhoek, welke niet mee gaan naar het MFC gegarandeerd?
In de 1e aanvullende informatiememo over het MFC (datum 10 juli 2009) is onder punt 5 genoemd dat in het kader van de herontwikkeling van de overige accommodaties de huidige wijkgebonden activiteiten in Esterade, Katrien en De Westhoek zullen worden meegenomen. Uitgangspunt voor ons is dat de planningen van de diverse locatieontwikkelingen zo worden afgestemd, dat de wijkgebonden activiteiten altijd kunnen worden ondergebracht.

2. Kunt u aangeven waarom de kosten voor de parkeergarage in het raadsvoorstel van 11 maart 2008 hoger zijn weergegeven dan in 2009?
De totale bouwsom voor het MFC (inclusief parkeergarage en grondkosten), bedroeg in 2008 en bedraagt in 2009 € 3,9 miljoen. Het eindbedrag is daarmee ongewijzigd gebleven. Verschillend is de opbouw van dit bedrag. In het raadsvoorstel van 11 maart 2008 werd er onterecht van uitgegaan dat van dit eindbedrag € 1,5 miljoen kon worden toegerekend aan de kosten voor de parkeergarage. Na een contra-expertise bleek dat deze toerekening € 529.000 (€ 23.000 per parkeerplaats) dient te zijn.
3. Zijn de uren WO (vervanging vaste formatie), zoals in de aanvullende schriftelijke informatie zijn verstrekt, structureel of incidenteel/eenmalig?
Het betreft hier incidentele kosten. Deze kosten worden niet meer gemaakt zodra het nieuwe gebouw in gebruik is genomen.

4. Kunnen de incidentele kosten, zoals in de aanvullende schriftelijke informatie zijn beschreven, ook bij Brabant Wonen en/of Brabant Zorg(hierna: BW/Z) in rekening worden gebracht.
Het betreft hier incidentele kosten, welke volledig gerelateerd zijn aan taken die tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. De bij deze taken behorende kosten komen dan ook voor rekening van de gemeente.

5. Welke rol blijft de gemeente houden in de nieuwe situatie en welke randvoorwaarden stelt de gemeente Grave aan het beheer door BW/Z?
De gemeente blijft als eigenaar eindverantwoordelijk voor het MFC. Een aantal beheerstaken wordt aan BW/Z gedelegeerd, maar het huurbeleid, toewijzing en aanspreekpunt voor de huurders, blijven kerntaken van de gemeente Grave. Op hoofdlijnen zijn er ten aanzien van de beheersaspecten van het MFC en gemeenschappelijke ruimtes afspraken gemaakt met BW/Z. Het opstellen en uitwerken van een beheersovereenkomst maakt hier onderdeel vanuit. Wij plaatsen hier pas een handtekening onder als de gemeentelijke voorwaarden zijn geborgd in de beheersovereenkomst. Er is daarom in deze fase van het project nog geen uitgewerkte beheersovereenkomst beschikbaar.

6. Is een receptie noodzakelijk voor het goed functioneren van een MFC en hoeveel kan er bezuinigd worden als deze receptiefunctie achterwege blijft.
Brabant Wonen wenst in het multifunctionele centrum te Grave een gemeenschappelijke entree (receptie/lounge) te realiseren. Dit voornemen komt ten goede aan de esthetica van het pand omdat transparantheid en toegankelijkheid ontstaat. Ook heeft een gemeenschappelijke entree een sociale functie (functies ontmoeten elkaar). Er ontstaat traffic waardoor het fungeert als ontmoetingsplek voor de betreffende functies binnen het MFC. Het niet bemensen van een receptie zou een jaarlijkse besparing van € 70.000 impliceren (inclusief bijdrage aan algemene beheerskosten).
7. Zijn de openingstijden van het MFC gelijk aan die van de horeca in Maaszicht?
Met BW/Z zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de wijze waarop het beheer en de horeca wordt vormgegeven. Voor beide geldt dat er sprake is van ruime openingstijden. Zoals mondeling in de voorbereidende raadsvergadering van 7 juli jl. gemeld moet dit op detailniveau nog worden afgestemd en vastgelegd in een (beheers)overeenkomst tussen de gemeente Grave en BW/Z. Zowel BW/Z, als de gemeente, als de gebruikers hebben er belang bij dat de openingstijden van de horeca aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

8. Welke bevoegdheden heeft de gemeente t.a.v. het gebruik van het MFC en welke mogelijkheden heeft zij om te sturen op zaken als bijvoorbeeld openstelling, huur- en consumptieprijzen, criteria voor toelaten van huurders?
De gemeente wordt eigenaar van het MFC. Zij heeft daarmee volledige zeggenschap over het gebruik van de diverse ruimtes in het MFC. Voor een aantal voorzieningen (bijvoorbeeld de entree, horeca en parkeergarage), welke partijen gezamenlijk gebruiken, zullen nadere afspraken gemaakt worden en worden vastgelegd in een (beheers)overeenkomst tussen de gemeente Grave en BW/Z.

9. Waarom is er nog niet gestart met de ruimtelijke procedure en leidt dit tot vertraging in het proces?
De tijd die de gemeente nodig heeft om een ruimtelijke procedure te doorlopen is ongeveer gelijk aan de tijd die BW/Z nodig heeft in verband met haar bouwvoorbereiding. Daarom treedt er geen vertraging op. Een RO procedure wordt gestart als bekend is wat er in het gebied dient plaats te vinden. Tot nu toe ontbrak het aan overeenstemming tussen partijen over een aantal onderdelen (bijvoorbeeld: inrichting openbaar gebied, geluidsbelasting op de gevel). Deze onduidelijkheden zijn vanaf 14 juli 2009 opgelost.

10. Waarom moeten we nu al beslissen over de financiering van het exploitatietekort; het gebouw moet nog gebouwd worden? Kan dit facet, financiering exploitatietekort, niet uit het voorstel gehaald worden en later als de bouw vordert in een beter voorstel terugkomen?
De aan de raad gevraagde besluitvorming is formele vastlegging van en instemming met wat in een intensief onderhandelingstraject tussen partijen is overeengekomen. Naast beschikbaarstelling van het investeringskrediet dienen vanuit een evenwichtig financieel beleid ook de effecten op de exploitatie in de gemeentelijke begroting tot uitdrukking worden gebracht. Het beschikbaar stellen van middelen is het vertrekpunt voor de verdere bouwvoorbereiding. BW/Z heeft aan de gemeente Grave aangegeven ruimte in Maaszicht beschikbaar te willen stellen t.b.v. een MFC, onder de voorwaarde dat partijen ook overeenstemming bereiken t.a.v. de wijze waarop het beheer wordt geregeld.

11. Hoe wordt het beleid, programmering enz. van het MFC vastgesteld?
Het behoort tot de taken en bevoegdheden van de gemeente om invulling te geven aan het MFC. Zij zal dat samen doen met BW/Z en de gebruikers. Met BW/Z is overeengekomen dat huurprogrammering en de administratieve verwerking niet in het beheerpakket is opgenomen. Het huurprijzenbeleid is de bevoegdheid van de gemeente.

12. Wat voor invloed kunnen de huurders nog uitoefenen als BW/Z het beheer enz. heeft?
Ofschoon nog niet uitgewerkt, kunnen wij ons voorstellen dat er een overlegstructuur in het leven wordt geroepen, waarin de huurders (bijvoorbeeld middels een huurdersraad, of beheersstichting), gemeente Grave en BW/Z zijn vertegenwoordigd.

13. Gaat BW/Z ook zelf gebruik maken voor hun activiteiten van de diverse ruimten?
We streven naar een optimaal gebruik van het MFC, niet alleen om de opbrengsten hoog te houden, maar ook om een optimale kruisbestuiving te bereiken. Ook BW/Z kan gebruik maken van het MFC tegen een zelfde tarief als alle andere gebruikers. De koppeling tussen bouwen (vaste koopsom) en beheren door BW/Z is gericht op het optimaal genereren van synergie-effecten.

14. Komt er een eigen recreatiezaal of wordt dit gecombineerd met het MFC?
Er zijn geen plannen voor een gemeenschappelijke recreatiezaal.

15. Wie bepalen er straks de huisregels enz.?
Er wordt naar gestreefd om de huisregels door BW/Z en de gemeente Grave, in overleg met de huurders/beheersstichting, gezamenlijk vast te stellen. Wij stellen ons voor dat deze worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

16. Wat gebeurt er met interpretatieverschillen van regels en conflicten?
In de nog op te stellen (beheers)overeenkomst tussen de gemeente Grave en BW/Z zal, zoals gebruikelijk, hierover een regeling worden opgenomen.

17. Valt het terras onder BW/Z of onder het MFC?
Partijen hebben afgesproken dat het terras, zowel voor de bewoners van Maaszicht, als de gebruikers van het MFC beschikbaar komt. Partijen moeten in het kader van de grondlevering nog afspreken wie het terras gaat aanleggen en beheren.

18. Wat gebeurt er als het MFC een succes wordt? Minder lasten? Wat gebeurt er als Grave het gebouw links laat liggen? Risico’s bij wie?
Als het MFC een succes wordt komt dit tot uitdrukking in hogere huuropbrengsten, welke ten gunste van de gemeente komen. Voor de lasten zal dit minder gevolgen hebben omdat deze integraal onderdeel vormen van de beheersovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over de hoogte van de diverse kostenaspecten zoals energie en beheer. De huurrisico’s liggen bij de gemeente en de risico’s voor de beheerslasten liggen bij Brabant Zorg.

19. Is het MFC ruim genoeg opgezet om te dienen als “een volwaardige Graafse publieke voorziening”
Ja, aan de huidige vraag naar ruimte kan worden voldaan en het rooster biedt nog ruimte genoeg voor groei.

20. Hoe heeft de gemeente geregeld dat de functie van het MFC met zijn gemeentelijke investering van € 4.000.000 niet ondergeschikt gemaakt wordt aan die van ouderenhuisvesting?
Brabant Wonen/Zorg realiseert Maaszicht inclusief het MFC als één project. De gemeente neemt voor € 3.900.000 het MFC af. Het eindprodukt (en de tussenfases tijdens de bouw) zal door de gemeente Grave getoets geworden aan het gemeentelijke programma van eisen en het bestek, zoals dit bij bouwprojecten gebruikelijk is. Het financiële risico voor het project ligt bij BW/Z.

21. Op welke wijze zijn jongeren welkom in het MFC?
In het MFC komt geen specifiek deel beschikbaar voor jongeren rond de 16 jaar, daarin wordt op een andere wijze in voorzien. Uiteraard zijn de jongeren zeer welkom bij de diverse activiteiten.

22. Hoe gaat de gemeente Grave de kaders van paracommercie hanteren in het MFC?
Dit onderwerp vraagt nader onderzoek en uitwerking in de volgende projectfase.

Verder zijn een aantal vragen gesteld over de invulling van het gebouw Maaszicht en de wijze van zorgverlening in Maaszicht (exclusief deel van MFC). Deze vragen hebben geen betrekking op het voorliggende raadsvoorstel en zijn daarom mede door ons buiten beschouwing gelaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: