Antwoorden op vragen jaarrekening: Fietsenstalling, woonvisie, groenplannen, lokaal WMO Zorgloket, kosten Radius>jeugdbeleid, bezwaarschrift Mooiland.

Beantwoording van de vragen betreffende de jaarstukken 2008 n.a.v. de raadsvergadering van 30 juni 2009.

Onderstaand treft u de antwoorden aan van de nog openstaande vragen over de jaarstukken 2008, zoals deze gesteld zijn in uw vergadering van 30 juni jl.

De heer Leurs:

1. Wanneer komt de structurele oplossing van de fietsenstalling?
Met betrekking tot het eerdere voorstel ten aanzien van de gewenste wijze van exploiteren van de fietsenstalling zal in het najaar 2009 gewerkt gaan worden aan een hernieuwd voorstel. Dit met in achtneming van de eerder door de raad aangegeven ideeën en meningen. De nieuw aan te stellen beleidsmedewerker Integrale Veiligheid & Handhaving zal dit, naast thema’s zoals bijvoorbeeld een evenementen-beleid als actiepunt meekrijgen.

2. Zijn de werkzaamheden aan de Woonvisie en Structuurvisie al gestart?

De werkzaamheden aan de structuurvisie zijn gestart in regionaal verband. Op lokaal niveau moeten de werkzaamheden inhoudelijk nog beginnen.
Het is echter zinvol hierbij te kunnen inspelen op belangrijke informatie die ons in de komende tijd bereikt, zoals het Rapport Noordelijke Maasvallei (beeldenstorm) en de conceptvisie/verordening van de provincie. Dat voorkomt dubbel werk.

3. Wanneer komen de groenstructuurplannen in samenspraak met de wijken?
In de jaarrekening 2008 staat vermeld dat de database mi2groen nagenoeg gereed is. In het stuk staat vermeld dat deze aanpassingen in april 2009 doorgevoerd zouden worden. Deze aanpassingen zijn nog niet doorgevoerd. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de aanpassingen doorgevoerd zullen worden.
Pas als de database gecompleteerd is, kan het groenstructuurplan opgepakt worden. We kunnen op dit moment niet aangeven wanneer de groenstructuurplannen in samenspraak komen met de wijken.

4. Met welke producten en wanneer wordt het dienstenaanbod Lokaal Zorgloket WMO uitgebreid?
Het was en is de bedoeling om in het kader van samenwerking op het gebied van sociale zaken te komen tot een verdieping en verbreding van het lokale WMO-loket. De voorbereidingen hiertoe zijn regionaal opgepakt. Op dit moment is nog niet bekend welke producten uiteindelijk onder het zorgloket worden gebracht. Duidelijk is wel dat er sprake zal zijn van een groeimodel.
De gemeenten Cuijk, Mill en Grave streven er naar om op 1 januari 2010 een ISD operationeel te hebben, zodat dan ook een start kan worden gemaakt met de verbreding van het WMO-loket.

5. Heeft Radius 112.390 euro ontvangen voor haar werk voor het jeugdbeleid? Welke diensten worden ervoor verricht.
Radius heeft op basis van een voorlopige subsidiebeschikking 2008 op dit moment 80% (ad € 90.284) van de maximaal beschikbaar gestelde subsidie ontvangen voor het jeugdbeleid. Ook ligt er een verzoek tot vaststelling subsidie 2008 van Radius voor het betaalbaar stellen van de overige 20%. Hiervoor is een bedrag van € 22.104 begroot. Het totaal begrote subsidiebedrag voor jeugdbeleid 2008 komt dan op € 112.388.

De te leveren diensten van Radius (ten aanzien van het jeugdbeleid) worden op basis van een (regionale) raamovereenkomst en (lokale) productovereenkomst vastgelegd. Voor het subsidiejaar 2008 is (voorlopige) bedrag beschikt voor het leveren van:
– een vastgesteld aantal uren jongerenwerk (contacturen op straat, bezetting jongerenbus e.d.)
– administratieve ondersteuning
– exploitatie jongerenbus
– activiteitenbudget jongerenwerk
– activiteitenbudget jeugdparticipatie

6. Wanneer is bekend hoe de uitslag is van het bezwaarschrift van Mooiland Maasland tegen de hoogte van de OZB waarde?
De uitspraak zal worden gedaan in augustus of september 2009.
Het betreft de waardebeschikking over het belastingjaar 2008, naar waardepeildatum 1 januari 2007. Naar aanleiding van een bezwaarschrift tegen de objectafbakening in 2008 is de oorspronkelijke beschikking vernietigd. Met dagtekening 28 februari 2009 is een nieuwe waarde vastgesteld voor belastingjaar 2008; hiertegen heeft Maasland op 6 april 2009 bezwaar gemaakt.

Er hebben enkele gesprekken plaatsgevonden maar er is geen overeenstemming bereikt. Het verschil tussen de waarde volgens de gemeente/taxatiebureau en de waarde volgens Maasland/Zadelhoff bedraagt 1,6 miljoen.

Beide partijen zijn bereid iets toe te geven, maar gebleken is dat het verschil vooralsnog te groot is om tot overeenstemming te komen.

Dit betekent dat de normale bezwaarprocedure weer wordt voortgezet. Maasland krijgt de gelegenheid het bezwaarschrift schriftelijk te motiveren, daarna volgt uitspraak. Eventueel kan Maasland daarna nog in beroep gaan tegen de uitspraak, en daarna nog in hoger beroep en in cassatie. Als Maasland hiervoor kiest, kan het nog enkele jaren duren voor de aanslag onherroepelijk is.

De contacten met Maasland over deze kwestie verlopen in een goede sfeer. De aanslagen worden, lopende de procedure, gewoon betaald.

PvdA:

1. Hoeveel Graafse ondernemers gaan zich vestigen op de Bons?

Van de bedrijven die inmiddels een kavel hebben gekocht en een kavel in optie hebben op Bedrijvenpark De Bons, kan de volgende onderverdeling worden gemaakt:

Bedrijven die nu gevestigd zijn in de gemeente Grave: 7
Bedrijven die voorheen in de gemeente Grave gevestigd waren: 1
Bedrijven die buiten de de gemeente Grave zijn gevestigd: 5
(waarvan 2 ondernemers uit Reek en 2 ondernemers uit Langenboom)

Hoeveel procent van de totale loonkosten wordt uitgegeven aan externen?

Aan de hand van het onlangs aan u verstrekt overzicht “overzicht personeel van derden over 2008” bedragen de externe kosten “personeel van derden (vervanging)” afgerond € 1.281.000.
De totale loonkosten over 2008 bedragen € 5.098.500.
Het percentage bedraagt € 1.281.000: € 5.098.500 is 25,13%.
Voor de volledigheid merken wij op dat door vacatures de reguliere loonkosten in 2008 bijna € 500.000 lager uitvallen. Indien we hiermee rekening houden dan bedraagt het percentage 22,88%(€ 1.281.000: € 5.598.500).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: