ARENAGrave LokaalLaatste NieuwsVoorpagina

ARENA: Behandeling visie op detailhandel in Graafse raad.

‘Autovrije zones verhogen

beleving binnenstad’

Door Freddy Klooté
GRAVE – Uit het raadsvoorstel bleek dat het veranderde consumentengedrag aanleiding was om het detailhandelsbeleid van de gemeente Grave uit 2016 te actualiseren. Deze actualisatie heeft ook het doel om te komen tot een vitale en toekomstbestendige binnenstad en een versterking van de supermarkt- en detailhandelssector van de gemeente. Bureau Stec heeft hiervoor een rapport opgesteld. “Detailhandelsbeleid gemeente Grave”, dat tevens kan dienen als het geactualiseerde detailhandelsbeleid. Het college heeft, voorafgaande aan de besluitvorming, stakeholders en supermarkteigenaren geconsulteerd over de conceptvisie. Dit heeft geleid tot enkele aanvullingen en gezorgd voor input voor de nog op te stellen economische visie. Op basis van het Rapport van Stec wordt geadviseerd om bij ruimtelijke wijzigingen in de detailhandelsstructuur een aantal beleidsregels te hanteren.

 

De beleidsregels in het kort. Centrumsupermarkten (Albert Heijn) krijgen alle ontwikkelruimte en worden maximaal gefaciliteerd. Wijksupermarkten (Jumbo en Lidl) mogen moderniseren, maar binnen strikte kaders. Solitaire supermarkten (Nettorama) mogen niet worden uitgebreid, alleen geoptimaliseerd. Supermarktontwikkeling op locatie hockeyvelden is vanuit economisch perspectief ongewenst. Er wordt gestreefd naar vermindering van plancapaciteit buiten de binnenstad.

Jochem Jacobs (CDA) had gemengde gevoelens: We zijn blij dat er gezorgd wordt voor de supermarkt en de andere bedrijven in de binnenstad. Aan de andere kant hebben we wel de supermarkten Jumbo en Lidl. De Jumbo is met plannen gekomen. Ik vraag of het college niet alleen naar de kwantiteit kijkt, maar ook naar de kwaliteit. En wat gebeurt er op de plaats van de naar elders vertrekkende Lidl? Ook daar kan een nieuw bedrijf komen dat zorgt voor overlast. En wat betekent twee supermarkten in één wijk?” Jacobs kwam ook met een amendement. Dat behelsde meer ruimte voor fietsers. Een motie van hem ging over het opstellen van een centrumvisie met de relatie tussen winkelgebied, horeca en bereikbaarheid. En ook de autoluwe binnenstad kwam ter sprake in een motie. Net als het behoud van de Lidl op de huidige locatie. VPGrave, bij monde van Jacques van Geest, ondersteunde zowel amendement als motie: “Wij zijn gematigd tevreden over de detailhandelsvisie. Maar het gaat om een vitale binnenstad. De prioriteit moet liggen bij Albert Heijn. Hoe moeilijk dat misschien ook is”.

Hennie Bongers (LLvC) vond het een prima visie. “Waarin alle mogelijkheden en onmogelijkheden goed beschreven staan. Het is een visie. We kunnen niet in detail gaan en het ook niet iedereen naar de zin maken. De Lidl is een gepasseerd station. Dat staat vast”. Marion Wierda (D66): “Detailhandelsvisie hebben we met veel belangstelling gevolgd omdat die veel impact heeft op het leven in de binnenstad. Het is een mooie visie. Evenwichtig. Met de focus op het centrum en op de supermarkt daar. En voorzieningen voor de wijken en de mensen die daar wonen. De schoen wringt bij de realisatie van deze visie”. Ze had ook vragen aan het college. “Hoe gaan jullie voorkomen dat er een nieuwe supermarkt komt op de huidige plaats van de Lidl”. Arno Heemskerk (LPG) was ook van mening dat de visie niet alleen over de supermarkten gaat, maar over alle detailhandel in de gemeente. Het is niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen, dus is het een afweging van belangen. Voor het centrum is dit de stip op de horizon. Voor beleving, bereikbaarheid en noem maar op”.

Hij wilde ook autovrije delen in de binnenstad creëren ten behoeve van de winkels en de horeca: “Voor het verhogen van de beleving in de binnenstad is het mogelijk om autovrije zones te creëren in delen van de binnenstad, volgens het principe “auto te gast”. Hierdoor verbetert de sfeer in het centrum, ontstaan betere mogelijkheden voor de horeca en kan de binnenstad verder aangekleed worden. Denk aan beplanting, zitmogelijkheden en afvalbakken. Ook modernisering van de huidige supermarkten kan een voordeel zijn. Dit vergroot de aantrekkingskracht. Uitbreiding van de huidige 900 m2 naar 1200 m2 is noodzakelijk. Elke wijk heeft goede voorzieningen nodig. Deze visie is een duidelijk perspectief voor de binnenstad”. Ben Litjens: “Als de Lidl werkelijk naar het Van der Venneterrein gaat, wie gaat dan de schadevergoeding betalen?” Rob Bannink: “We kunnen ons vinden in wat de heer Bongers heeft gezegd. Er komen de komende jaren nog woningen bij. De kracht van het ondernemen is voor je eigen onderneming op te komen. Als raad van Grave dienen wij het algemeen belang”.

Het amendement en de motie van Jochem Jacobs kregen geen meerderheid. Met alleen de stem van Jacobs tegen werd het raadsvoorstel aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *