Dossier samenwerking Land van CuijkGrave LokaalLaatste NieuwsVoorpagina

Brief aan minister van Binnenlandse Zaken over positie Grave.

GRAVERMAAT: In IBabs trof ik onderstaande brief die de colleges van B&W gestuurd hebben naar de minister van Binnenlandse Zaken over de positie van Grave. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw drs. K.H. Ollongren
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Datum: 8 april 2021

Onderwerp: positie gemeente Grave in relatie tot herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Geachte mevrouw Ollongren,

Zoals u bekend zijn de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis betrokken bij een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022. Op dit moment is de voor deze herindeling benodigde wet in behandeling bij de Eerste Kamer. In het herindelingsgebied, en meer in het bijzonder de gemeente Grave, zijn
echter zeer belangrijke en urgente ontwikkelingen die het noodzakelijk maken dat wij ons in deze fase van het herindelingsproces tot u richten.

Gewijzigde positie gemeente Grave.

Op 6 april jl. heeft de raad van de gemeente Grave met de grootst mogelijke meerderheid besloten om het verzoekte doen per 1 januari 2022 aan te sluiten bij de gemeente Land van Cuijk.

Op 7 april jl. hebben de raden van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis unaniem ingestemd met het toevoegen van de gemeente Grave aan de herindeling van de gemeente Land van Cuijk.

Aanleiding voor deze besluiten vormden de uitkomsten van een op 17 maart jl. gehouden inwonersraadpleging onder de inwoners van Grave waarin 71,15%
van de stemgerechtigden aangaf tegen het behoud van de gemeente Grave te zijn en 28,19% voor het behoud van de gemeente stemde. Het opkomstpercentage bedroeg 78,8%.

Dit duidelijke signaal vanuit de samenleving van Grave kan en mag naar onze mening niet genegeerd worden maar stelt ons tegelijkertijd voor een groot dilemma. De gemeente Grave maakt immers geen onderdeel uit van de herindelingswet zoals deze inmiddels bij de Eerste Kamer in behandeling is.

De bestuurders en raden van de gemeente Land van Cuijk i.o. en de gemeente Grave doen op u een dringend beroep alles in het werk te stellen de aanstaande samenvoeging te laten plaatsvinden met inbegrip van de gemeente Grave.

Als bijlage bij deze brief treft u de vijf genomen raadsbesluiten aan. Wij zetten dus in op een herindeling per 1 januari 2022. Wij realiseren ons dat hiertoe buitengewone inspanningen vereist zijn maar menen om de volgende redenen dat deze inspanningen absoluut noodzakelijk zijn om recht te doen aan de belangen van alle inwoners in het Land van Cuijk.

Bij aansluiting van Grave is snelheid geboden.

Van eminent belang is het tijdstip waarop de herindeling van de vijf gemeenten wordt geëffectueerd. In het huidige wetsvoorstel is 1 januari 2022 de datum waarop de herindeling in gaat.

Gelet op alle activiteiten die reeds door de gemeente Land van Cuijk i.o. alsmede de politieke groeperingen en maatschappelijke instellingen in gang zijn gezet is er geen draagvlak om het lopende herindelingsproces uit te stellen naar 2023 of later.

Snelheid is ook in het belang van de gemeente Grave. Enerzijds vanwege het feit dat de inwoners van Grave een zeer duidelijk en sterk signaal hebben afgegeven waardoor het wenselijk is dit signaal snel op te pakken en anderzijds is de bestuurskracht van de gemeente Grave gebaat bij een snelle samenvoeging.

Het gemeentebestuur zou anders gedurende een langere periode in een vacuüm terechtkomen.

Bovendien beschikt de gemeente Grave niet over een eigen ambtelijke organisatie waardoor een herindeling op 1 januari 2022 zonder de gemeente Grave tot
gevolg heeft dat er via een dienstverleningsrelatie moet worden gewerkt.

Dit legt druk op de nieuwe organisatie van de gemeente Land van Cuijk waarbij wij van oordeel zijn dat met een herindeling van alle vijf de gemeenten per 1 januari 2022 de dienstverlening beter is geborgd.

Een aanvullend argument is overigens ook dat recht wordt gedaan aan de in de Tweede Kamer aangenomen motie Sneller c.s. waarin de regering wordt verzocht “de komende periode binnen haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden in nauwe samenwerking met het provinciebestuur te bevorderen dat de gemeente Grave in bestuurlijk en financieel opzicht voorbereid wordt op een herindeling, mocht de wil daartoe blijken.”

Welke oplossingen zijn denkbaar om de gewenste samenvoeging te bewerkstelligen?

Zoals u via uw woordvoerder op 25 maart 2021 hebt medegedeeld staat u open voor de figuur van de novelle. De vijf gemeenten verzoeken u om deze route te kiezen, maar willen wel voorkomen dat deze procedure gegeven de hierboven genoemde motivering tot uitstel van de herindelingsdatum leidt. Dat moet koste wat kost voorkomen worden.

Standpunt provincie.

Bovenstaande wens tot het door middel van een novelle toevoegen van de gemeente Grave aan de voorliggende herindelingswet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis wordt volledig ondersteund door het college van GS van de provincie Noord-Brabant. In hun zienswijze op het
herindelingsadvies werd immers ook aangegeven dat samenvoeging van alle vijf de gemeenten in het Land van Cuijk volgens GS de meest duurzame oplossing is.

Tot slot.

Het bovenstaande in acht nemend hopen wij van harte dat u alles in het werk stelt het mogelijk te maken om onze gezamenlijke ambitie, per 1 januari 2022 met vijf gemeenten te fuseren tot de nieuwe gemeente Land van Cuijk, te realiseren.

De stuurgroep gemeente Land van Cuijk en gedeputeerde Van Pinxteren zijn graag bereid op korte termijn met u in overleg te treden over de inhoud van ons verzoek.

Een afschrift van deze brief is gezonden aan:
de leden van de Eerste Kamer van de commissie BiZa/AZ.
de leden van de Tweede Kamer van de vaste commissie BiZa.

Hoogachtend,

Namens de colleges van B&W:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *