Leo de Vreede: Algemene beschouwing kadernoata 2021-2024.

GraverMaat: Leo de Vreede stuurde mij zijn Algemene Beschouwingen kadernota 2021-2024.

Grave 5 juli 2020.

Algmene beschouwing kadernota 2021-2024

Deze keer kom ik zelf met een Algemene Beschouwing over het beleid voor Grave in de komende vier jaar. Het spreekrecht biedt die mogelijkheid, zij het met beperkingen: Ik heb daar iets op gevonden.

Waar ik in mijn spreektekst een vraag of opmerking van uw kant verwacht heb ik die vraag zelf geformuleerd en beantwoord. Voor de volledigheid is de volledige tekst als ingezonden brief te vinden.

Opmerking: Wij hebben betrokkenheid van de burger hoog in het vaandel staan en zijn zelfs bereid een beslissing over de bestuurlijke toekomst uit te stellen om eerst de burger aan het woord te laten. Corona is dit jaar de oorzaak van de magere kadernota.

Reactie: In een orkest komt uit het vaandel geen muziek en zo is het ook bij u. Betrokkenheid begint bij informeren. Dat is minimaal en meestal laat. Er zijn talloze voorbeelden van. De oorzaak ligt in uw planning waarbij u ook zelf in het nauw komt. Kijk maar naar deze vergadering. De openbare werkbespreking over de scheepswerf is niet eens gepubliceerd. Corona is inderdaad een complicatie, maar zo’n magere kadernota hebben we al een aantal jaren.
Kerndemocratie, wat de oplossing zou moeten bieden, is al helemaal uit beeld verdwenen.

Bestuurlijke organisatie van Grave.

In de huidige bestuurlijke organisatie van Nederland zijn de taken en verantwoordelijkheden die aan de gemeenten zijn toegewezen alleen uitvoerbaar in grotere bestuurlijke eenheden. Samenvoegen van gemeenten is daarvoor al generaties lang de aanpak.
De kans om zelf nog bij de lopende herindelingsprocedure aan te sluiten is voorbij. Alleen op basis van een raadsbesluit is er nog een kans dat provincie of rijk Grave zelf toevoegen. Gezien de huidige verhoudingen in de raad komt dat verzoek er niet.

Het beleid voor de komende jaren moet daarom worden gericht op aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk uiterlijk per 1 januari 2026. Opbouwen van draagvlak bij de bevolking zal daarvoor het begin zijn. De recesperiode kan worden gebruikt om een plan van aanpak op te stellen. Ook daar hoort een vertegenwoordiging vanuit de bevolking bij worden betrokken. Het tijdschema dient zo worden opgesteld dat deze raad nog een definitief standpunt kan innemen en de nieuwe raad de beslissing kan nemen. Echte opiniepeilingen aan het begin en eind van het proces zijn een middel om het draagvlak te meten.

Opmerking: De raad heeft toch al besloten dat de bevolking via een inwonersraadpleging de beslissende stem heeft. Het enige is dat die vanwege corona moest worden uitgesteld. Nu ziet het er naar uit dat de raadpleging tegelijk met de landelijke verkiezingen in maart 2021 kan worden gehouden.

Reactie: Ik ga er maar van uit dat er inderdaad een motie komt om op 21 maart de inwonersraadpleging te houden. Het schijnt dat de oppositie dat te laat vindt. De enige informatie daarover is een artikel in de krant. Noch in gemeentelijke en noch in informatie van de fracties is hierover iets te vinden. (Zelf kijk in nooit in een vuilnisbak naar nuttige zaken. Facebook, Twitter en Instagram zijn voor mij geen informatiebron)
Op zich is het logisch dat uitvoering van de motie van 18 februari wordt gekoppeld aan met de landelijke verkiezingen. Dan is coronaveiligheid gewaarborgd.
De vorm van de raadpleging ligt vast. Het gaat om een bindend referendum in vermomming. Er is een hoog opkomstpercentage vereist en dus is de kans groot dat de raadpleging geen rugdekking biedt voor een keuze tussen aansluiten of autonoom blijven. Wat dan?
Het traject voor de gemeente Land van Cuijk dan zover gevorderd dat het te laat is voor ingrijpen door provincie en rijk. De hele raadpleging wordt daarmee zinloos

Ambtelijke organisatie
Het sluiten van een DVO met de gemeente Land van Cuijk over de ambtelijke organisatie is gewoon de enige optie. De raad heeft echter verzuimd het college de nodige kaders mee te geven. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen hetgeen Grave geleverd wil hebben en hetgeen Grave ervoor wil betalen. Daarbij moet nog worden bedacht dat het college niet bevoegd is de organisatie van de griffie vast te stellen. Dat moet de raad zelf nog doen.

Vraag: Op de agenda voor deze vergadering staat toch een motie over dit onderwerp. Is dat niet voldoende?

Antwoord: Nee dat is verre van voldoende. De motie is uitsluitend gericht op het beperken van de kosten en verwijst daarbij vooral naar de huidige constructie met CGM. Er is geen aandacht voor de griffie. Daarnaast vraagt ook de relatie tussen ambtelijke organisatie en inwoners van de gemeente Grave aandacht. De formulering is ook zo dwingend dat geen enkele aanbieder van ambtelijke ondersteuning veel zin zal hebben een aanbieding te doen. De enige nuance die in de motie zit is dat het college wordt verzocht en niet opgedragen.

Een geruststellende gedachte kan zijn dat de wensen van inwoners van Grave niet veel zullen afwijken van die van de inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Je kunt er ook zeker van zijn dat alles wat Grave afwijkend wil van de gemeente LvC extra geld kost. Dat dwingt tot een sterk terughoudende opstelling van de gemeenteraad van Grave!

Zoveel mogelijk overnemen en overlaten aan de gemeente LvC lijkt mij in ieder geval financieel de beste aanpak. Het is wel de moeite waard te bezien of een wat uitgebreidere griffie en afspraken om de burgers toch het gevoel te geven dat met Graafse ambtenaren wordt gesproken verantwoord is.

Financiële aspecten.

Zowel de accountant als de vertegenwoordigster van de provincie bevestigden dat de gemeente Grave financieel gezien nog niet dood is, maar zich wel een aantal jaren in die richting beweegt. Zolang dat volgens de regels gebeurt mag het van de accountant. De provincie, als toezichthouder, vindt dat die weg moet worden verlaten en wel met ingang van de volgende begroting.
Het financieel beleid van de gemeente zelf is al zwak. De overdracht van taken aan de gemeente zonder voldoende financiële middelen is een extra last geweest. Die treft echter alle gemeenten en het is de VNG die namens alle gemeenten een oplossing moet zoeken.
Het zelfde geldt voor de kosten als gevolg van Corona. De gemeente kan dus vooralsnog ook dit probleem buiten beschouwing laten.

Zoals inmiddels gebruikelijk zal de hele problematiek wel worden doorgeschoven naar de begrotingsbehandeling.

Voor het opstellen van die begroting 2021-2024 stel ik alles bij elkaar de volgende kaders voor:
• Geen bezuinigingen op voorzieningen en al zeker niet op culturele. Dat geldt ook voor de bezuinigingen uit de begroting 2020-2023.
• De gemeentelijke lasten en tarieven worden niet hoger dan die in de gemeente Land van Cuijk.

De kans is groot dat dan niet wordt voldaan aan de wens van de provincie voor een structureel sluitende begroting. Dat moet dan maar. De reserves zijn hopelijk voldoende om het tot 2026 uit te zingen.

Burgerparticipatie.
De raad van deze gemeente heeft het beste met de inwoners voor, maar die inwoner moet zich er niet te veel mee bemoeien. Dat is het beeld dat uw werkwijze bij mij en nogal wat anderen oproept.

Ik stel u een motie voor waarvan het dictum luidt: 

… besluit dat
In ieder aan de gemeenteraad gericht bericht van college of ambtelijk apparaat wordt aangegeven hoe en wanneer de bevolking bij het onderwerp is en wordt betrokken. “Niet van toepassing” is geen acceptabele invulling hiervan.
Het voornaamste doel van de motie is te bereiken dat in alle stukken de betrokkenheid van de inwoners tot uiting komt. Het is slechts een start van een vorm van relatietherapie.

Vraag: Heeft het wel zin ons druk te maken over die burgerparticipatie als we over dik 5 jaar toch opgaan in de gemeente land van Cuijk.
Antwoord: Er wordt nu nog niet besloten en vijf jaar is ook een hele tijd. Nu beginnen met de relatietherapie tussen gemeentebestuur en bevolking is dus altijd goed. Als daarbij gebruik wordt gemaakt van het ambtelijke apparaat van LvC kunnen we alvast meewerken aan de inrichting van het bestuurlijk huis waar we waarschijnlijk toch terecht komen.

Slot
Mijn eerste gedachte was deze algemene beschouwing op te stellen met enkele anderen en er een soort schaduwbehandeling van te maken. Daarvoor was het echter te laat Bovendien was de animo om aan een dood paard te trekken gering. Wat tijdens het spreekrecht wordt gezegd speelt in het verloop van de vergadering vrijwel altijd toch geen rol.

Interruptie: Waarom doe je het dan toch? Wij hebben onze voorbereiding toch al klaar en hebben er geen behoefte aan dat een bijdrage aan de verwarring wordt geleverd. Daar zorgen we zelf wel voor.

Reactie: Ook bij mij was de verleiding groot om me met andere zaken bezig te houden. Wat mij over de streep trok was de herinnering de eerste zondag in april 1971. Toen speelde er ook iets waarover ik een duidelijk afwijkende mening had en ik me afvroeg of ik daar uiting aan moest geven. Het antwoord was “ja” en dus ben ik tijdens de preek opgestaan en heb tegen de pastoor gezegd dat hij stond te liegen. Dat ingrijpen bleek het startsignaal voor een overleg met als uiteindelijke resultaat dat de Elisabethkerk als monument en kerk bewaard bleef. Sindsdien heb ik als motto dat ik mijn mond niet houd als ik ergens iets van vind.

Daarom heb ik er voor gezorgd dat u wat ik zou gaan zeggen nog bij uw voorbereiding kon betrekken. Het moet toch een uitdaging zijn om tegenover mijn ideeën betere te presenteren. Ik zal aandachtig luisteren naar uw algemene beschouwingen.

Leo de Vreede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: