LPG, VVD en Keerpunt 2010 roepen een extra raadsvergadering bij elkaar. Zorgen over ontvlechtingsakkoord CGM.

GraverMaat: Extra raadsvergadering op donderdagavond 4 juni. Op verzoek van LPG, VVD en Keerpunt 2010.

Onderwerp: Zienswijze herindelingsontwerp.

Saillant detail: 5 juni verstrijkt de deadline om zienswijzen in te sturen. 

Stuurgroep Land van Cuijk i.o.

De colleges van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis en Mill/St.Hubert.

De gemeenteraden van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis en Mill/St.Hubert.

Het bestuur van CGM.

Zienswijze op het herindelingsontwerp Land van Cuijk i.o.

Grave 4 juni 2020

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief willen wij u danken voor het toesturen van het herziene herindelingsontwerp van uw voorgenomen bestuurlijke fusie. Op voorhand wensen wij u succes met het door u in gang gezette traject. Met deze toezending stelt u ons in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid maken wij graag gebruik.

Op 17 december hebben wij u een zienswijze toegestuurd op het herindelingsontwerp van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis. Het college van de gemeente Grave heeft inlijn daarmee een soortgelijke zienswijze opgesteld, maar wij willen als gemeenteraad in deze zienswijze onze zorg naar u uitspreken.

Het besluit van de gemeente Cuijk en Mill/St.Hubert om te fuseren met de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis heeft namelijk verregaande consequenties voor de Gemeenschappelijke Regeling CGM en dus ook voor onze gemeente Grave.

De werkorganisatie CGM is door de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill/St.Hubert op 1-1-2014 gestart met het drieledige doel kwaliteitsverhoging, kostenefficiëntie en reductie van kwetsbaarheid.

In de afgelopen jaren is door de werkorganisatie hard aan deze missie gewerkt en in het jaarverslag over 2019 wordt nog het vertrouwen uitgesproken dat CGM alles in zich heeft om verder te groeien als volwaardig partner voor haar bestuur haar burgers.

Het succes van de werkorganisatie vertaalde zich ook in de intentie van diverse partijen om ook op bestuurlijk niveau de samenwerking op te gaan zoeken.

Het gevolg van de beslissing van twee van de drie samenwerkende partijen om met elkaar en andere partijen een fusie aan te gaan, betekent conform de opgestelde overeenkomst dat de werkorganisatie CGM opgeheven zal worden. De gevolgen van de opheffing zullen vastgelegd worden in een liquidatieregeling die aan de deelnemende colleges wordt voorgelegd.

Als gemeenteraad willen wij opkomen voor de belangen van onze inwoners die met deze ontwikkelingen geschaad kunnen worden. Hoewel we ervan op de hoogte zijn dat er constructieve gesprekken over een mogelijke DVO plaatsvinden tussen de colleges van de
fuserende gemeenten en die van de gemeente Grave, maken wij ons ernstige zorgen enerzijds over de korte tijd waarin we gedwongen worden onze dienstverlening op het gewenste niveau te kunnen houden, anderzijds over het ontvlechtingsakkoord dat nog moet worden opgesteld.

In paragraaf 5.3 van het herindelingsontwerp wordt ten onrechte vermeld dat de gemeente Grave ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van het aanbod om alle ambtelijke dienstverlening op basis van een regiemodel in te kopen bij de gemeente Land van Cuijk
i.o.

We verwijzen hiervoor naar de brief van het college van de gemeente Grave dd. 29-1-2020 (bijlage J in het Bijlagenboek) waarin de intentie wordt uitgesproken om onder nader af te spreken voorwaarden alle diensten af te nemen van de gemeente Land van
Cuijk i.o.

Wij willen in deze zienswijze dan ook bezwaar aantekenen. Niet tegen het herindelingsontwerp dat de 4 gemeenten hebben voorgelegd maar wel tegen de onvermijdbare gevolgen waarmee onze gemeente Grave te maken krijgt als gevolg van de keuze van twee van de drie samenwerkende partijen.

We begrijpen dat het wel of niet tot stand komen van een ontvlechtingsakkoord de opheffing van de werkorganisatie CGM niet kan voorkomen. Met deze zienswijze willen we dan ook bepleiten bij de bestuursorganen van de gemeenten Cuijk en Mill/St.Hubert om uit te spreken dat zij aan het verzoek tot het bereiken van een ontvlechtingsakkoord willen meewerken vóórdat zij een besluit nemen over het vaststellen van het herindelingsadvies op 24 juni a.s.

Tenslotte willen we in deze zienswijze vermelden dat de gemeenteraad van Grave de door hen vastgestelde uitslag van de te houden inwonersraadspleging over de bestuurlijke toekomst zal respecteren. Wij vragen de gemeente Land van Cuijk i.o. om ditzelfde te doen ongeacht de uitkomst van deze raadpleging.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Grave,

LPG, VVD en Keerpunt 2010.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: