Inbreng Keerpunt 2010 raadslid Ben Litjens in de raadsvergadering van 16 september.

Agendapunt 2: vaststellen agenda

Ik verzoek de gemeenteraad om agendapunt 7 betreffende de overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal van de agenda af te voeren, omdat dit agendapunt niet in een openbare commissievergadering is behandeld.

Mocht dit verzoek worden afgewezen dan verzoek ik de gemeenteraad dit stuk als B-stuk te agenderen.

Ik wil over dit agendapunt nadere informatie ontvangen.

De gemeente sluit weer een overeenkomst met een waarde van € 400.000,- maar het risico kan veel hoger liggen. Keerpunt 2010 en ik willen geen 2e keer een geheime overeenkomst zoals bij Wisseveld het geval was met een projectontwikkelaar waar iedereen achteraf spijt van heeft.

Agendapunt 7: wensen en bedenkingen anterieure overeenkomst ontwikkeling Prinsenstal Grave

Keerpunt 2010 is radicaal tegen dit voorstel.

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van 80 parkeerplaatsen op het Visioterrein voor een prijs van € 5000,- per parkeerplaats en tevens de verantwoordelijk voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen.

Niemand weet of het nieuwe bestemmingsplan dit uiteindelijk zal toestaan.

Niemand weet of je met deze prijs over enkele jaren wel uitkomt.

Niemand weet of dit past binnen de stikstofwetgeving.

Niemand heeft bodemonderzoek gedaan. Archeologische vondsten kunnen de aanleg van een groot parkeerterrein blokkeren of een bijzonder diertje wat daar leeft.

De bodem van de ondergrond kan vervuild zijn.

Bij de aanleg horen ook toegangswegen, wandelpaden enz. Vallen die binnen deze prijs?

Wat is de kwaliteit van het uitvoeringsniveau? Heeft de gemeente nog niet genoeg leergeld betaald door met projectontwikkelaars in zee te gaan?

Nergens staat in het raadsvoorstel voor wiens rekening het latere onderhoud van deze parkeerplaatsen komt. En zijn deze parkeerplaatsen openbaar? En hoe zit het met de aansprakelijkheid als er sprake is van nalatigheid of overmacht.

De gemeente zegt dat een loopafstand van 500 meter naar het parkeerterrein nog acceptabel is. Gelooft u nu werkelijk dat iemand 500 meter gaat lopen met de boodschappen vanaf de parkeerplaats naar zijn of haar huis en daarbij nog een provinciale weg moet oversteken.

Moeten wij het ontwerp-bestemmingsplan niet eerst voorleggen aan het bureau West 8?

Is hier geen kaderstellende nota noodzakelijk?

De openbare school staat al op Visio maar wij hebben nog geen idee wat de provincie en de gemeente van plan is het de reconstructie van de St. Elisabethstraat en de Hampoort.

Ik stem tegen dit voorstel

Agendapunt 8: Verordening Basisregistratie Personen 2019 Grave

Akkoord met dit voorstel.

Agendapunt 9: Herontwikkeling Sportpark Kranenhof

Keerpunt 2010 wil vooraf duidelijk stellen, dat Keerpunt 2010 de sport welgezind is.

Keerpunt 2010 vindt een actieve sportbeleving in onze gemeente belangrijk.

Dat de gemeente daarbij een ondersteunende rol vervult is ook onze opvatting.

Wij gunnen onze 4 voetbalverenigingen een goede mogelijkheid om hun sport uit te oefenen.

De vraag is of met dit voorstel van het College onze sportverenigingen daarbij gebaat zijn.

Ik ben van mening, dat dit voorstel er toe zal leiden, dat de voetbalclubs uit Grave, Velp en Escharen daarbij niet gebaat zijn.

Op de korte termijn lijkt dit zo.

Maar deze verengingen nemen een onverantwoorde gok op de toekomst.

Aan het huidige voorstel zitten meerdere belangrijke aspecten.

Deze wil ik hier toelichten.

Het 1e aspect betreft een niet te verantwoorden wissel op de toekomst.

In een tijd dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te behouden gaat het huidige voorstel ervan uit dat dit niet voor hen zal gelden.

Zij nemen een grote verantwoordelijkheid op zich door te stellen dat zij zonder ondersteuning van de gemeente het sportpark Kranenhof de komende tientallen jaren kunnen onderhouden inclusief de gebouwen en de sportvelden.

Ik vind dit een onverantwoorde aanname.

Een dezer dagen stond in de krant, dat het inwonertal van Grave de komende jaren met 8% achteruit gaat dus ook minder jeugd. Deze signalen worden in het huidige voorstel genegeerd.

Bestuurders van deze verenigingen denken, dat als er zich in de toekomst toch om hulp van de gemeente nodig is, dat deze dan wel zal worden verleend.

Ik zou daar maar niet op vertrouwen, omdat hier door de verenigingen gekozen is voor een voorzienbaar probleem.

Een voetbal vereniging als Estria, die in een gezonde vereniging is met een complex dat met veel inzet door vrijwilligers is opgebouwd en in goede staat verkeerd, besluit feitelijk zichzelf op te heffen. En voorts besluit zij om hun accommodatie, waarmede een grote verbondenheid met vrijwilligers is, te slopen.

Hierdoor sloop je meer dan een gebouw. Hierbij wordt ook de eenheid van de vereniging aangetast.

Een van mijn overgrootvaders was burgemeester van de gemeente Druten. Hij moest toen met zijn persoonlijk vermogen borg staan voor uitgaven, die de gemeente deed en waarmede hij had ingestemd.

Durft iemand van de voorstemmers voor € 10.000,- privé borg te staan, dat deze verenigingen binnen 5 jaar niet in de problemen zitten.

Vernietiging van het voorgenomen besluit door de Kroon

In dit verband vraag ik ook uw speciale aandacht voor de inbreng van de heer Wil Baaijens in de Commissie Inwoners en Bestuur van 10 september 2019.

De heer Baaijens is een bekwaam en integer persoon.

Hij stelt onder meer een tweetal juridische zaken aan de orde:

1. Is het voorgenomen besluit om ruim 6 miljoen euro te besteden aan de renovatie niet in strijd met het algemeen belang? De reserve van de gemeente Grave bedraagt op dit moment ook 6 miljoen euro. Met andere woorden, zoals Baaijens zelf zegt, dan zijn wij daarna platzak.
2. Is het voorgenomen besluit niet in strijd met de wet, omdat de gemeenteraad zelf een ontwerpbesluit moet voorbereiden en ter inzage leggen?

Onze burgemeester heeft eerst te kennen gegeven dat hij twijfels had bij dit voorstel maar in de Cie. Ruimte bleek dat hij zijn volle steun gaf aan het voorstel.

Ik vraag u desondanks, burgemeester Roolvink, om de gemeenteraad mede te delen, dat u – als het voorgenomen besluit wordt aangenomen – dit besluit laat toetsen op vernietigbaarheid bij de Kroon wegens strijd met de wet en strijd met het algemeen belang. De door de heer Baaijens ingebrachte kennis noopt tot handelen.

Burgemeester,  laat het niet bij woorden maar stel een daad. Mijn steun hebt u.

Een 2e aspect betreft de gevolgen voor de andere sportverenigingen in de gemeente.

De door wethouder Joosten toegezegde sportnota is er niet gekomen.

Wel een brief van de verenigingen Stichting Hippisch Festijn, tennisverenigingen EDOS uit Gassel, Thos uit Grave en Esteren uit Escharen en voetbalvereniging Gassel.

Structureel vragen zij om € 25.000,- per jaar.

Keerpunt 2010 ondersteunt de gevraagde medewerking hiervoor.

De dekking kan worden gevonden door de deelname van de gemeente aan Agrifood Capital te beëindigen. Hierdoor wordt € 50.000,- bespaard.

Ik wil dat deze ondersteuning voor de komende jaren contractueel wordt vastgelegd.

Het is te voorzien, dat voor Kranenhof na enkele jaren toch extra financiële middelen van de gemeente nodig zijn, maar deze extra middelen mogen dan niet ten koste gaan van de ondersteuning van deze 6 verenigingen of voor de sport in zijn algemeenheid.

Deze waarborging voor onze andere sportverenigingen voor de toekomst vraagt Keerpunt 2010 per heden.

Een sportnota uitbrengen na de besluitvorming over Kranenhof is voor ons weinig zinvol.

Daarnaast heeft tennisvereniging Thos op 13 februari 2019 een verduurzaamheidsverzoek ingediend bij de gemeente.

Ook wil Keerpunt 2010 dat ook dit verzoek ook nu wordt behandeld.

Keerpunt 2010 wil een gelijktijdige behandeling van de diverse zaken rondom al onze sportverenigingen.

Een 3e aspect betreft de ruimtelijke ordening.

Uit het huidige voorstel van het College blijkt, dat er medewerking wordt gevraagd voor een versnelde ruimtelijke ordeningsprocedure.

Gevraagd wordt om een projectafwijkingsbesluit te faciliteren.

Maar ik begrijp niet, dat het College of de sportverenigingen niet met bezwaarde

om de tafel zijn gaan zitten om te bezien of er geen oplossing mogelijk is.

Aantasting van de Ecologische Hoofd Structuur is toch geen kleinigheid.

Heeft een burger geen recht op een volwaardige procedure? Bezwaarde voert toch reële bezwaren aan.

En denkt de gemeente dat de Raad van State akkoord gaat met de gemeentelijke handelwijze?

Welke garanties hebt u daarvoor?

Valt de te verlenen omgevingsvergunning voor de nieuwe sportaccommodatie ook niet onder het Stikstofbesluit?

Tenslotte, mijnheer de voorzitter, mogen de twee raadsleden meestemmen?

De heer Baaijens heeft op basis van uitspraken over kwesties in Middelburg en Graft-de Rijp aangegeven, dat dit niet het geval is. Beide personen zijn actief betrokken in de discussie.

Als de Kroon hiervan kennis neemt, kan er dan ook spontane vernietiging van het raadsbesluit plaatsvinden?

Persoonlijk vind ik, dat het voorgenomen besluit niet omrand moet worden met mogelijke onwettigheid.

Conclusies:

Mijn conclusies zijn:

1. Ik verleen geen medewerking aan een uitgave van € 6 miljoen voor de herontwikkeling van Sportpark Kranenhof binnen de voorgestelde condities;
2. Ik bepleit een voorstel om de problemen bij GVV’57 op te lossen;                                                          
3. Ik bepleit een gelijktijdige behandeling van het voorstel van de drie voetbalverenigingen Estria, GVV ’57 en SCV ’58, de recente brief van de zes verenigingen en de brief van tennisvereniging Thos van 13 februari 2019;
 Keerpunt ondersteunt hun verzoeken.
4. Ik bepleit beëindiging van de samenwerking met Agrifood Capital teneinde financiële middelen ter beschikking te krijgen voor onze sportverenigingen;
5. Ik bepleit een serieus overleg met bezwaarde ten aanzien van de ruimtelijke ordening;
Keerpunt wil geen versnelde procedure, omdat nagelaten is om met bezwaarde tijdig tot een oplossing te komen.
6. Ik bepleit juridische toetsing over de rechtsgeldigheid van voorgenomen besluit.
Agendapunt 10: Ruimtelijk kader locatie Scheepswerf Grave

Ik ben zeer teleurgesteld over de inhoud van de kaderstellende nota.

De motie van 5 juli 2018 had in mijn ogen tot doel om vanuit de gemeenteraad een stimulans te geven aan de herontwikkeling van de locatie Scheepswerf.

In het verleden waren er goede plannen om daar een hotel annex woningen te bouwen. Dit is helaas niet doorgegaan omdat de gemeente te laks is geweest om positief met dit initiatief om te gaan. Voor Keerpunt 2010 was dit een goed initiatief omdat hierdoor diverse belangen werden gediend, zoals bevordering toerisme, verlevendiging van de binnenstad, verbetering Maasfront enz..

Nu wordt speciaal op woningbouw ingezet maar de voorwaarden voor deze woningbouw, die voortvloeien uit de kaderstellende nota, zijn zodanig dat nimmer tot een succesvolle exploitatie kan worden gekomen. En daarmede blijft Grave zitten met een scheepswerf, die het College daar weg wil hebben.

Voor wat betreft het aantal woonlagen wordt verwezen naar de hoogte van de St. Elisabeth kerk. Maar het gebouw van Catharinehof kent 5 bouwlagen met een enkele verdere verhoging tot 6 bouwlagen.

Ook blijft buiten beschouwing de hoogte van de bebouwing op het COX terrein.

Is daarmede geen integraal gebouw te realiseren wat over de toegang tot de jachthaven reikt en verbonden is met het gebouw op het COX terrein?

De toegang naar de haven zou in mijn mening veel smaller kunnen zijn.

Ook is aan de kant van het Coxterrein meer ruimte voor doelmatige parkeervoorzieningen.

De randvoorwaarden, die het College nu ons voorlegt voor het huidige scheepswerfterrein deden mij denken aan een Sinterklaas wensenlijstje.

Ik ga niets schrappen in dit wensenlijstje. Ik wil dat het hele lijstje wordt geschrapt en dat er een lijstje komt van 10 punten, die er echt toen doen.

Zo wordt gesteld, dat de zichtbaarheid van de vestingwerken speciaal Bastion Bekaf belangrijk is. Dat kan in mijn ogen ook geschieden door de nieuwbouw te bouwen in de contouren van de vestingwerk.

Maar als wij praten over een geïntegreerde aanpak van de oostzijde van de contouren van de vesting Grave als gevolg van de vernieuwbouw Prinsenstal, het bepalen van het tracé van de N 321, de ontwikkeling rondom de Hampoort en het Visio-terrein dan is het stil aan de kant van het College. Daarvoor geldt geen kaderstellende nota.

Ik bepleit een vormgeving, die toekomstgericht is met oog voor de historische vormgeving van de stad.

En laat de ontwerpers vrij in hun keuze. Wat mij betreft mogen zij meerdere ontwerpen maken.

Deze ontwerpen staan dan op enig moment ter discussie en vervolgens wordt er besloten.

De huidige gang van zaken is veel te betuttelend. Zo geschiedt er niets.

Ik stem tegen de voorgestelde randvoorwaarden en bepleit een 10 puntenplan, waarin realistische randvoorwaarden worden vastgelegd.

Agendapunt 11: Herinrichting N.324-rotondes Tolschestraat en Industriestraat

Keerpunt 2010 ondersteunt het beeld dat de toegang tot Wisseveld wordt gevormd door een hoogwaardige toegangsweg. En daarin past geen benzinepomp.

De gehele gemeenteraad streeft naar kwaliteitsverbetering van de beschikbare ruimte rondom de vesting Grave.

En wat gaat de gemeente doen: De ontwikkeling van het  Scheepswerfterrein door absurde randvoorwaarden blokkeren en op de eerste de beste zichtlocatie komende vanuit de brug over de Maas  een benzinestation plannen.

Ik ben een voorstander om de huidige plek van het benzinestation in stand te laten c.q. om deze in de nabijheid te houden van de huidige locatie.

De 3 ingediende zienswijzen ondersteun ik.

Ik stem tegen het Collegevoorstel.

Agendapunt 12: Paraplubestemmingsplan Parkeren

Met dit voorstel ga ik akkoord.

Ik stem voor.

Agendapunt 13: Bestemmingsplan Meisevoort,Gassel en Beelkwaliteitsplan Meisevoort, Gassel

Met dit voorstel ga ik akkoord.

Ik stem voor.

Agendapunt 14: Heroverweging aanleg fietspad Jan Luijkenstraat

Keerpunt 2010 kan niet akkoord gaan met het voorstel om een bestemmingsplan in procedure te brengen zonder daarin een fietspad op te nemen.

Wel kan Keerpunt 2010 instemmen met een voorstel om de aanleg op te schorten.

Keerpunt 2010 wil graag aan de hand van de reacties van onze inwoners een afweging kunnen maken bij de vaststelling van het bestemmingsplan of er al dan niet een fietspad in het bestemmingsplan moet worden opgenomen.

De motivering van het College is te vaag en niet overtuigend.

Ik wil de mening van de mensen vernemen.

Kunt u ook een brief aan de gemeenteraad overleggen, waaruit de motieven blijkt, waarom de provincie geen cofinanciering heeft gegeven? Ze betalen op dit moment een negatieve rente, dus het levert de provincie geld op.

Het argument om te stellen dat de veiligheid niet in het geding is, vind ik veel te vroeg. Daar wil ik meer van weten.

Conclusies:

1. Keerpunt 2010 bepleit wel opname van het fietspad in het ontwerpbestemmingsplan maar neemt eerst een definitief standpunt in nadat de reacties op het ontwerp-bestemmingsplan bekend zijn;

2. Keerpunt wil nader schriftelijk geïnformeerd worden omtrent de cofinanciering;
3. Keerpunt wil uitstel van het besluit om af te zien van de aanleg van het geplande fietspad Jan Luijkenstraat totdat inzicht bestaat op de resultaten van de hiervoor genoemde punten 1 en 2.

Escharen, 16 september 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: