Eerste bericht op deze website.Dupliek Fractie Jacques Leurs (Keerpunt 2010)

Dupliek Fractie lijst Jacques Leurs in november 2009. In het kader van de Permanente Campagne zijn al bijna 7000 berichten geplaatst. Daarvoor ben ik 5 jaar webmaster geweest van de CDA website. Toen pleitte ik al voor de aanleg van de Hampoortbruggen.

Ambitie moet gekoesterd worden!

De verpakking van de programmabegroting 2010 van Grave is illustratief voor wat er volgens Keerpunt 2010 in Grave moet veranderen. Op de kaft zien we plastic tuinstoelen op een terras en een afgebladderde achtergevel van een Graafs monumentaal pand. Het jaar 2009 stond in het teken van ‘het beheer op orde’. Ambitie van het gemeentebestuur wordt letterlijk als een risico gepresenteerd. Keerpunt 2010 wil dit omdraaien, en ambitie als een uitdaging oppakken. Om meer te doen dan het beheer op orde te brengen. Symbolisch moet de afbladderende verf op de bestuurlijke gevels van Grave een flinke opknapbeurt krijgen.

Maar eerst kijk ik met U terug:

Na 40 jaar CDA lid nu dus lid en fractievoorzitter van Keerpunt 2010 een lokale partij die als luis in de pels te boek staat.

Het was me het jaartje wel.

Afscheid nemen van naamgenoot en wethouder Bouwen Jacques van Geest. Jacques moest met anderhalve man en een paardenkop op Ruimte en Wonen alle “Bouwballen” in de lucht houden en werd door college en meerderheid van de raad weggestuurd. En dat hebben we geweten ook en ondervinden dat nog dagelijks. Een wethouder Bouwen wordt node gemist. De andere wethouders missen ervaring met bouwen en de ingehuurde “superwethouder Reijnen” had geen politieke en bestuurlijke ervaring en verdwijnt binnenkort weer van het toneel net zoals DHV.

Wanneer stort DHV in verband met geleden schade en wanprestatie een fors bedrag in de lege gemeentekas?

Afscheid nemen van collega raadslid Jo Willems uit Gassel die plotseling overleed. Jo ploos altijd de cijfertjes uit en kon dat als geen ander.

Afscheid nemen van de CDA fractie en CDA familie zowel in Grave als daarbuiten. Ruim 8 jaar zat ik in de CDA fractie als ondersteunend lid en raadslid.

Afscheid nemen van mijn “CDA kindje” de website www.cdagrave.nl

Afscheid nemen van de coalitie die via vertrouwelijk “Veldhovens beraad” al liet merken moeite te hebben met mijn manier van politiek bedrijven.

Gelukkig kreeg ik binnen de gemeente Grave veel steun en bijval na mijn besluit om de handdoek niet in de ring te gooien. Vanaf deze plaats bedank ik eenieder die me gesteund heeft en mij blijft helpen om van Keerpunt 2010 in het belang van Grave een succes te maken

Mijn grote CDA voorbeeld in de provinciale politiek, Paul Rupp heeft wel de handdoek in de ring gegooid en heeft de politiek verlaten. Hij bewees met zijn aanpak en financiële steun aan Bouwend Brabant dat het ook anders kan. Hij moet nog wel in Gassel komen vertellen hoe het verder moet met “de Neie Weg”

Of kan het college mij uit de brand helpen?

Mijn ander groot CDA voorbeeld Ruud Lubbers blijft ook opkomen voor vluchtelingen en asielzoekers.

CDA-er Tweede Kamervoorzitter Pieter van Geel, ook door mij bewonderd, moet in 2012 de eerste burgemeester van de nieuwe grote gemeente Noordelijke Maasvallei worden waarvan Grave dan een Stadspareltje is.

Tenslotte Peter van Heeswijk, CDA-er en bakker, wil zoete broodjes gaan bakken met Geert Wilders en is voor mij daarmee voorgoed afgebrand.

Blik op de toekomst

Mijn zoons Koen en Maarten bouwden een nieuwe website en meteen maar een weblog: www.jacquesleurs.nl

Het interactieve communiceren met de burgers via internet heeft de toekomst. De gemeenteraadsleden moeten weten wat er leeft en meer luisteren. Geen dichtgetimmerd verkiezingsprogramma en regeerakkoord.

Gelukkig heb ik ook nog mijn canon fotocamera . Daardoor ontmoet ik veel mensen in allerlei situaties. Deze Graafse mensen inspireren me en vertellen me hun relaas. Het moet anders, sneller en beter herhalen ze steeds tegen mij. Grave is toe aan een keerpunt!

Nu naar de dagelijkse sores

Deze inbreng is mede mogelijk gemaakt door oud-wethouder en CDA-er Leo de Vreede.

De gezamenlijke algemene beschouwingen omvatten 9103 woorden. Het college heeft er 9339 nodig om te reageren op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

Begroting algemeen; kadernota 2010

Onder deze kop geeft het college de raad een koekje van eigen deeg. Eigenlijk staat hier dat de raad zelf besloten heeft een aantal zaken niet in de begroting op te nemen en dus niet uit te voeren. Er staat nog net niet dat de raad dus niet moet zeuren. En dat klopt. Want er is tijdens de behandeling van de kadernota, waarvan de raad het belang heeft onderschat, wel regelmatig gezegd dat er bij de begrotingsbehandeling op teruggekomen zou kunnen worden. En dat gebeurt nu dan ook uitgebreid. De begroting zal niet echt worden veranderd, want zolang er geen nieuw geld wordt gevonden kunnen er geen zaken aan worden
toegevoegd.

Ontbrekende informatie over de Grondexploitatie, opschoning reserves en voorzieningen, burap 2009, verordeningen en de Loswal maken van deze begrotingsbehandelingen een farce. Deze voorstellen komen in december in de raad en bieden dan hopelijk de gelegenheid om wel nieuw beleid te realiseren.

Mediation

Onze burgemeester Wilma Delissen heeft via haar veel gelezen rubriek in de Graafsche Courant, verteld dat ze zich gaat verdiepen in mediation.
Misschien kan de zaak Litjens als case gaan dienen? Wethouder Harrie Opsteegh heeft veel energie gestoken om deze meest langstlopende zaak van Grave tot een goed einde te brengen. Wethouder Hans Bos, al 8 jaar wethouder Economische Zaken, en burgemeester Delissen hebben beiden nog nooit een voet op de Escharense grond van deze ondernemer gezet. Van achter het bureau wordt deze zaak nooit opgelost. Ga zelf daar kijken en met belanghebbenden praten. Stop alle juridisch haarkloverij en zorg dat bijv. het plan van Dongen geen gevaar gaat lopen om door jarenlange vertragingen pas veel later gerealiseerd kan worden.

De toekomst van het AZC

Het contract van het COA loopt ten einde. De komst van het AZC heeft toen veel stof doen opwaaien en het AZC zat toen in mijn CDA portefeuille als lid van de commissie Economische Zaken en Samenlevingszaken.
Ik heb de diverse stukken er nog maar eens op na geslagen en las dat bijv. via Koppengelden de gemeente er financieel wel bij vaarde. Ook besteden de asielzoekers aan 10 jaar lang hun eet –en drinkgeld in Grave bij de diverse winkels. Scholen kunnen uitbreiden door de komst van vele leerlingen. Menigeen uit Grave werkt daar enz. Tenslotte is ook nog de uitkering uit het Gemeentefonds. Buurtbewoners ervaren minder overlast dan toen de Bons een garnizoenskazerne was.

Jammer genoeg heb je in tijden van polarisatie mensen die aan de ene kant staan en mensen die aan de andere kant staan, ook nu weer bij de AZC kwestie. Echter raadsleden die geen standpunt innemen en zich verschuilen achter bijv. economisch voordeel, zoals CDA fractievoorzitter Matt Cruijssen, zijn eigenlijk het meest verdacht. Zij denken: “Ik ben er even niet!”

Een deel van de gemeenteraad gaat nog op excursie bij een nieuwe duurzame locatie in Winterswijk. Het COA presenteert ook nog andere plannen. Het zal vooral van het CDA afhangen of Grave de naam Zorgstad waar blijft maken. Waarschijnlijk nog voor de gemeenteraadsverkiezingen neemt de raad een weloverwogen besluit.

Kinderboerderij Velp.

Het initiatief is door de huidige wethouder uitgezet en de door hemaangezochte voorzitter enthousiast neergezet. Het bestuur heeft op hethoogtepunt uit 5 leden bestaan en gewerkt met een twintigtal vrijwilligers(op papier) en een tiental actieve voerders.

Een beperkt budget (bedrag van gemeente en Rabobank) en een nog niet geplaatst 2e hands hekwerk (Rabosponsoring)De educatieve activiteiten zijn erg beperkt geweest, maar waren er wel. Azc en scholen uit Grave en volgens mij jammergenoeg niet uit Velp. De andere vrijwilligers zijn op enkele na nooit in actie hoeven te komen. Het is proces is erg traag geworden omdat de structurele steun van o.a. de gemeente niet af kwam daardoor bleven andere partijen weg.
Het is te veel alleen op Velp gericht geweest (nu weer) weliswaar met goede bedoelingen. Het dient in mijn ogen een kleiner park te worden met een beperkte educatieve functie met of zonder Dichterbij. Zijn er geen clienten meer dan stopt Dichterbij. Zijn hun eigen woorden. Dat werd tijdens een bijeenkomst in Velp verteld. Dorpsraad en initiatiefnemers hadden eerder politiek draagvlak moeten zoeken toen bij de kadernota bleek dat het college steun aan dit project terugtrok.

In het verhaal van de dorpsraad van Velp i.o. blijkt dat er gemakkelijk gesteld wordt dat je met 8.000 euro per jaar de exploitatie kunt doen.
Eerst moet er nieuwbouw gepleegd worden die aan zeer strenge eisen moet voldoen om er ook cliënten en kinderen actief te laten zijn (o.a. hygiëne, arbo en veiligheid). Dat geld is er niet en ligt m.i. ook niet ergens op de plank. Met de 8.000 euro geld lenen dan kun je het niet meer in de exploitatie in zetten. Daarbij heeft Brabants Landschap duidelijk aangegeven de paardenstallen en hooischuur in 2010 (was eigenlijk al 2009) terug te vorderen. Ik denk dat de nieuwbouw in het plan in deze vorm een brug te ver wordt.Zou het teruggebracht worden naar een kleinschalig park (zie park bijRaamdonk) en bijvoorbeeld gekoppeld aan het AZC of Sensis danheeft het misschien kans van slagen.Zelf hoop ik als bewoner van Grave en en actieve wandelaardat er in ieder geval een afgeslankt park blijft bestaan en dan niet alleenvoor Velp maar voor de gehele gemeente Grave.
Wethouder Opsteegh is in Velp enthousiast aan 5 projecten begonnen en ik maakte dat van dichtbij mee. Het bouwproject rondom de kerk is al bijna gereed. De brede school Velp is een pareltje van hoe er samengewerkt kan worden en een schoolvoorbeeld hoe het verder moet met de huisvesting van scholen enz. Het klooster wordt een prachtig wooncomplex en de 90 woningen maken dit bouwplan compleet. Jammer genoeg dreigt de kinderboerderij gesloten te worden. Het college moet zef maar uitleggen aan de goegemeente en aan zijn dorpsgenoten en zijn nieuwe collega’ s in het CDA (voormalig 3dorpenpartij) dat het college het zelf uit de overzichten heeft gehaald en het dus niet belangrijk meer vindt.

Intussen hebben voerders en vrijwilligers 4 jaar lang meer en minder hun best gedaan vooral gebaseerd op de verwachtingen die door bedoelde wethouder en zijn enthousiaste voorzitter in het leven gehouden zijn.

Dezelfde wethouder die blijkbaar in het college andere taal heeft gesproken.

Ons Kultuurhuus (MFC)

Op de vraag van het CDA hoe het staat met de onderhandelingen om het extra nodige budget van € 144.000 voor het MFC te verminderen is nog geen antwoord gekomen. Het college hoopt dat nog in december af te ronden, maar vindt dat je moeilijk een uiterste datum kunt noemen. Dat vind ik nou juist wel. Als je dit soort onderhandelingen niet binnen een paar weken kunt afronden wordt het wachten tot één van de partijen wel moet capituleren. En wie zou dat zijn in dit geval? Of wacht de gemeente of ooit een genereus gebaar gemaakt gaat worden?
Niemand heeft in de algemene beschouwingen gevraagd hoe het zit met die € 144.000 die wel in de jaarschijf 2010 is opgenomen (zie tabel 1.1 op pagina 10 van de begroting). Het college heeft dan ook geen antwoord daarop gegeven. De tekst op pagina 36 is verwarrend. Er staat dat het bedrag nodig is vanaf 2011, maar aan het eind staat dat in afwachting van de onderhandelingen voor 2010 toch 144.000 is opgevoerd. Ik zie incidenteel geld

Loswal

Op een vraag van de LPG deelt het college mee dat de loswal in december op de agenda komt. Dat betekent volgens mij dat Rijkswaterstaat het project heeft goedgekeurd en dat voor het verlies aan parkeerplaatsen compensatie is gevonden waar het personeel van de scheepswerf en onderaannemers mee instemmen. Anders is behandeling in de raad nu zonde van de tijd.
Scheepswerf
Ik ben benieuwd naar de reactie van provincie en rijk op de wens de scheepswerf te verplaatsen. Het college zegt niet te weten hoeveel geld de gemeente hiervoor uittrekt. Dat is wel bekend: niets.Zo stoer als het college dit antwoord geeft voor dierenverblijf Velp, Parkeerterrein Sprankel en andere zaken, zo luchtig doet men daar in dit geval over.Duurzaamheid
Twee raadsleden, waarbij ik ook, kwamen af op de bijeenkomst over duurzaamheid. Wordt vervolgd bij de raadsverkiezingen.
Bastion Bekaf
Uitvoerig legt het college uit dat er na een procedure, waarbij veel ambtelijk werk zal moeten worden verzet en/of ingehuurd er in het voorjaar vlak voor of vlak na de verkiezingen een uitvoeringskrediet kan worden gevraagd. Ook wordt aangegeven wanneer het plan kan worden uitgevoerd. Iedereen blij??? Even vrolijk staat in de volgende zin dat er voor het krediet geen dekking is. Dan zakt je broek toch af. Zolang er in de kadernota geen ruimte is gevonden, is plannen maken en krediet beschikbaar stellen volkomen zinloos en zonde van de tijd. Als ik tussen de regels van het antwoord door lees staat er: “vergeet het voorlopig maar”!

Financiële kaders

Fractie Leurs vraagt of de partijen die aan de verkiezingen kunnen worden geïnformeerd over de plannen van het rijk met betrekking tot de algemene uitkering. Het college antwoord ontwijkend en wil een verzoek daartoe afwachten en dan bekijken of het kan.Volgens mij heeft het college het antwoord in de alinea’s al gegeven. De strop wordt aangehaald, alleen weten we nog niet hoe strak en voordat de verkiezingsprogramma’s klaar moeten zijn zullen we niets meer weten.Eventueel kan het college de partijen nu alvast adviseren uiterst terughoudend te zijn in hun programma’s tenzij het alleen de bedoeling is veel stemmers te trekken en daarna wel te zien wat er van komt.

Tenslotte:
Als we nu al onze burgers niet meer goed kunnen bedienen met o.a.: kinderboerderij, GRIP, Kunst in het Kerkje, Protestantse Kerk, Bruggen over de Raam bij de Hampoort, parkeren, maatschappelijke voorzieningen op niveau, openbare verlichting op een gewenst niveau, openbaar groen, wegen en speeltuinen.

En volgend jaar de extra bezuinigingen er nog bovenop komen betekent dit alles het faillissement van onze mooie gemeente Grave. Herindelen is dan geen vrijwillige keuze meer maar een feit.

Enkele haalbare ambities van Keerpunt 2010. Als de raad hier voor kiest, wordt dit uitgevoerd:

Velpse kinderboerderij (8.000 euro)
Partners kunnen benaderd worden voor subsidies en bijdragen. Dekking vanuit WMO middelen.

Onderzoek aanleg Hampoortbruggen
In combinatie met langparkeerplaatsen (50.000 euro reeds gereserveerd)

GRIP ondersteunen
Met een subsidie van 15.000 euro kan het ouderenbeleid bij de tijd blijven en gaat de opgebouwde kennis niet verloren. Dekking via de WMO gelden. Het CDA vroeg waarom er geen geld werd uitgetrokken voor het GRIP. Het college antwoordt dat er in de begroting 2010 €15.000 is opgenomen. Niets aan de hand zou je dan denken. Maar die € 15.000 is incidenteel en bedoeld om het onderzoek ouderenproof af te ronden. Dat betekent dat er voor uitgaven die op grond van het onderzoek nodig zouden zijn geen geld is en komt. Waarom start je een onderzoek als je toch niet van plan bent budgetten beschikbaar te stellen? En dat zoiets bij onderzoeken als dit het resultaat zal zijn is niet moeilijk te voorspellen.

Verkeersveiligheid rond scholen verbeteren
Scholen doen een tegenprestatie en gaan meedoen aan het Provinciale project verkeersveilige scholen. In het Estersveld worden beloftes ingevuld. En wordt het plan dat 55.000 euro kost uitgevoerd zoals afgesproken is met o.a. de Wijkraad Estersveld, Sprankel en Jumbo. De provincie heeft hiervoor geld klaarliggen.

Parkmanagement en eventueel Centrummanagement invoeren.
De Kamer van Koophandel heeft een bijdrage van 10.000 euro klaar liggen als Grave dit wil gaan onderzoeken. Naast het toerisme en recreatie is economie ook een speerpunt van deze gemeenteraad. Vastgoedondernemers en andere partijen
zoals Graveon willen ook hun bijdragen doen. Haast is geboden
anders gaat het toegezegde geld naar bijv. Cuijk of Boxmeer.

Bijvoorbeeld de feestverlichting kan uit zo’n fonds betaald worden
waar iedereen verplicht aan meebetaald. Uden, Veghel en Oss
hebben zo’n fonds en Wijchen gaat het ook instellen.

Op een bijeenkomst in Tilburg gisteren heeft wethouder
Economische Zaken Hans Bos al geproefd aan het spaarvarken van
10.000 euro dat beschikbaar is voor beter en sneller invoeren van
Parkmanagement in de gehele gemeente Grave op de
Industriegebieden. Vooral de aanpak van het Wisseveld vereist veel
overleg met de daar gevestigde ondernemers.

Het unieke concept van Grave met verplichte bijdrage aan het
parkmanagement moet uitgedragen worden vonden medewerkers
van de Kamer. Problemen met vervuilde grond moeten gezamenlijk
opgelost worden!!!

Ter herinnering aan deze bijeenkomst, waarvan meer dan 100 foto’s
op https://www.jacquesleurs.nl/ , de foto waar een trotse Hans op staat die
gelukkig weer fit en gezond in ons midden is.

Aan de burgemeester wil ik dit marsepeinen varken geven zodat zij
na de verkiezingen binnen het college dit Parkmanagementvarken
kan wassen.

6. “Gruiten” op school
Waarom kiest Grave in tegenstelling tot Boxmeer om
schoolkinderenniet meer fruit en groente te laten eten?

Cultuurhistorie

Grave heeft vele monumenten waaronder kerken en een klooster. De protestantse kerk moet dringend opgeknapt worden en voor meer doeleinden geschikt gemaakt worden. De parochiële eenheid Emmaus gaat zich, onder leiding van Alex van Megen, beraden op de toekomst. Het aantal kapucijnen in het Velpse klooster daalt. Het Kerkje in Velp dat als kunstkerkje erg in trek is wil dringend aanpassingen.

Keerpunt 2010 wil dat de gemeente, die nu ook middelen in het restauratiefonds stopt van de Elisabethkerk, in gesprek gaat met deze partijen en beleid gaat ontwikkelen om deze gebouwen in stand te houden.

Archeologie + Cultuurhistorie + Monumentenzorg + Toerisme + Onderaardse gangen in Grave.

De zorg voor het archeologisch erfgoed is door de Nederlandse ondertekening van het Verdrag van Malta in 1992 hoger op de agenda gekomen. Voornaamste verandering ten opzichte van het eerdere Nederlands archeologiebeleid, is dat de verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed bij de gemeenten ligt. Niet iedere gemeente heeft de mogelijkheden om een archeoloog in dienst te hebben.

Samenwerken met een buurgemeente is dan een praktische oplossing. Amersfoort, Leusden en Bunschoten doen dat.

In Cuijk overweegt men iemand in dienst te nemen. Ook voor Grave interessant. De legende van de onderaardse gangen en kelders moet maar eens en voor altij onderzocht worden.

Besluiten nemen

We kunnen nog heel lang met elkaar allerlei wensen bespreken enz. Maar gezien het noodweer dat op Grave en de regio afkomt en het feit dat er nog veel informatie niet voorhanden is en in december pas beschikbaar is wil ik graag reacties op de 7 voornoemde speerpunten van ons beleid.

Ik kom met een zevental moties over deze zaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: