Inspreken van de heer Hammen over verkeersveiligheid Brede School Oost/Visioterrein.

Toelichting bij het inspreken agendapunt 19 Verkeersonderzoek veilige routes BSO

 • –  I. Procesbeschrijving en analyse

 • –  II Verkeersveiligheidsonderzoek

  I. Procesbeschrijving en analyse

  De inwoners van Grave werden op 10 december 2015 geïnformeerd over de Brede School
  Grave Oost: locatie, gebouw en routes naar school.
  Er waren twee routes naar de Brede School gepland:

   Voor auto’s via de huidige Visio-ingang aan de Estersveldlaan
   Voor fietsers en voetgangers via een nieuw aan te leggen fietspad tussen de Brede

  School en hoek Jan Luijkenstraat en van Steenhuijslaan
  Vanaf het begin is er veel geprotesteerd door inwoners en belanghebbenden tegen beide
  routes: de capaciteit van de Visio ingang zou veel te beperkt en onoverzichtelijk zijn er
  zouden daardoor files, chaos en verkeersgevaarlijke situaties ontstaan; en het fietspad zou
  leiden tot overlast van de betreffende woonwijk, veel ongemak maar vooral ook veel
  verkeersgevaarlijke situaties voor de fietsers nabij het fietspad en in de rest van de wijk,
  omdat de straten in de woonwijk bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer met een lage
  intensiteit en niet voor doorgaande fietsers op piekmomenten dus met een hoge intensiteit in
  combinatie met een hoge intensiteit van sluipverkeer van auto’s door de straten van de
  woonwijk. Als oplossing wilde men een nieuwe brug over de Raam nabij het Merletcollege.

  Van gemeentewege werd gezegd dat onderzocht zou worden of de problemen bij de ingang
  van het Visioterrein en in de wijk wel zo’n vaart zouden lopen. We wisten namelijk niet
  hoeveel sluipverkeer er zou komen. De gehele verkeer- en parkeersituatie zou nog eens
  kritisch bekeken worden. De reacties van de aanwezigen waren dus voorbarig.

  In de tweede bijeenkomst op 6 juli 2016 kwamen precies dezelfde reacties en zorgen m.b.t.
  de verkeersafwikkeling. De gemeente heeft daar begrip voor en wil dit thema samen met
  omwonenden, ouders e.d. oppakken. Er is een deskundige ingehuurd En er wordt een
  klankbordgroep “Verkeer” ingesteld. In samenspraak tussen klankbordgroep, de deskundige
  en de gemeente wordt dan uiteindelijk een keuze gemaakt die past binnen de ruimtelijke en
  financiële mogelijkheden Ook zegt de aanwezige wethouder toe naar de Raad te gaan als
  een brug nodig was en daar extra geld te vragen. Tevens zei de wethouder op een vraag
  van een bezorgde aanwezige dat de verkeersafwikkeling geen financieel sluitstuk is Bij een
  dergelijk project wordt eerst een Programma van Eisen opgesteld en vervolgens wordt op
  basis van de beschikbare budgetten verder gewerkt. Nu is het onderzoek naar de
  verkeersafwikkeling aan de beurt. Er is nog geen spade in de grond gezet dus van een
  “sluitstuk”: is zeker geen spade. Op de vraag of het onderzoek naar de verkeersafwikkeling
  in de pas loopt met de rest van het proces? Stel dat blijkt dat er geen veilige
  verkeersafhandeling te realiseren is. Antwoord; “Dat loopt in de pas. De volgorde is vanuit
  stedenbouwkundige visie werken naar een voorlopig ontwerp. Vanuit daar wordt naar een
  optimale verkeersafwikkeling gekeken en komt uiteindelijk een definitief ontwerp inclusief
  verkeersafwikkeling en herinrichting omgeving in beeld. We gaan er vanuit dat er een veilige
  verkeersafwikkeling mogelijk is, uiteindelijk is voor alles een oplossing”, aldus de wethouder.

  De klankbordgroep
  Eerste bijeenkomst
  Op 13 sept. 2016 komt de klankbordgroep voor eerst bij elkaar bestaande uit 14 inwoners en
  belanghebbenden en 3 personen namens de gemeente, namelijk een deskundige van
  Bureau Kragten, een Verkeerskundige Gemeente en de Projectleider Brede School Grave
  Oost.
  Er wordt voortvarend tewerk gegaan met

   Rondje voorstellen en gelijktijdig het belang dat men wil behartigen
   Inventariseren van knelpunten en waarom

1

 Inventariseren van de wensen en wat zouden oplossingen kunnen zijn voor deze
problemen

Welke belangen willen leden van de klankbordgroep behartigen:
Er worden 9 belangen genoemd: 8 hebben te maken veiligheid / verkeersveiligheid in
percentages is dat afgerond 90%, en 1x: ga problemen niet over de schutting kieperen op
het bordje van de bewoners., dus 90 % veiligheid en 10% leefbaarheid

Inventarisatie van ervaren knelpunten: levert het volgende plaatje op:

– 13 knelpunten genoemd, waarvan:
o 5knelpuntenm.b.t.in-enuitgangVisioterrein:verkeersopstoppingen,slechte

ontsluiting, weinig zicht, problemen bij de aansluiting op Estersveld,

doorgaand sluipverkeer auto’s en vrachtverkeer.
o 3 knelpunten m.b.t. onveiligheid voor fietsers t.g.v. sluipverkeer in de

woonwijk omdat de toegang Visioterrein op de Estersveldlaan vastloopt,
ouders met auto die hun kinderen in de wijk bij het fietspad afzetten, menging
van langzaam en snelverkeer in de woonwijk en bij het fietspad.

o 5losseopmerkingen:
 1 x parkeerterrein Brede School
 1 x beleving hoge snelheid Estersveldlaan
 1 x oversteek estersveldlaannabij Kanterslaan
 1x oversteek Stoofweg
 1 x onveiligheid vrachtverkeer Elisabethstraat

Samenvattend: 60% van de inbreng heeft betrekking op de knelpunten bij
1. de ingang Visio terrein en

2. verkeersonveiligheid voor fietsers in de woonwijk en bij het fietspad.
Dit is toch een serieuze uitkomst lijkt me.

Wensen en oplossingen van de klankbordgroep

Er komen 13 oplossingen:
 5 oplossingen behelzen een nieuwe auto- fiets/voetbrug of een fiets/voetbrug

over de Raam met parkeerterrein bij Merlet: dat lost tegelijk de problemen in de
wijk bij het fietspad op: het fietspad is dan niet meer nodig en moet niet
aangelegd worden, en de problemen bij de Visio ingang: 2 vliegen in een klap

 •   1 x Visio wil betrokken worden bij de inrichting van de ontsluiting

 •   2 x verbetering van het kruispunt bij de Sprankel

 •   1 x verbreden fietsstroken

 •   1 x fietspad Stoof verbreden en fiets bruggetje naast de brug

 •   1 x klaar over

 •   1 x oversteken fysiek ondersteunen
   1 x noordkant Stoofweg voldoende breed voor twee richtingen
  Samenvattend: 5x nieuwe brug als totaal oplossing

  8 x losstaande deeloplossingen

  Conclusie: er zijn geen oplossingen aangedragen voor de ontsluitingsproblemen
  ter plaatse bij de Visio-ingang (b.v. om de capaciteit en de veiligheid te
  vergroten)en het fietspad: alle oplossingen m.b.t. de ontsluiting komen op een
  ding neer: een nieuwe brug over de Raam nabij Merletcollege al of niet met
  parkeergelegenheid bij Merlet. De eensgezindheid op dit punt is heel erg groot.
  Overduidelijk geeft men aan: de beide verkeersroutes naar de Brede School via de
  ingang van Visio is ontoereikend en het fietspad moet van tafel.

  Dan vraagt een van de aanwezigen aan de medewerker van Bureau Kragten
  hoe hij tegen een nieuwe brug over de Raam aankijkt waarbij ook de
  parkeerplaats voor de school daar zal komen.

2

Deze medewerker geeft aan dat het in eerste instantie, uit verkeerskundig
oogpunt, een voor de hand liggende oplossing lijkt, maar dat haalbaarheid
(ruimtelijk en financieel ) en oplossend vermogen nog nader onderzocht
dienen te worden.

Het is goed te horen van een deskundige dat een nieuwe brug verkeerskundig voor
de hand ligt. Daarmee bevestigt hij wat de aanwezigen intuïtief al voelden: de visio
ingang deugt eigenlijk niet en het fietspad creëert alleen maar
veiligheidsproblemen.

De eerste bijeenkomst samengevat:
A. de klankbordgroep leden hebben aangegeven wat ze belangrijk vinden: wat hun
uitgangspunten zijn bij het analyseren van de knelpunten:
 veiligheid scoort met 90% als prioriteit 1;
 als prioriteit 2 is gekozen: geen problemen over de schutting kieperen en op de
wijkbewoners afwentelen (10%)

B. de klankbordgroep leden hebben vervolgens aangegeven wat ze als grootste
knelpunten zien: dat zijn er twee:
 ingang Visio terrein voor auto’s en
 gevaarlijke situaties voor de fietsers in de wijk ten gevolge van het fietspad

C. gevraagd naar hun oplossingen geven ze één oplossing voor beide knelpunten
tegelijk namelijk
 een nieuwe brug
D.de klankbordgroep krijgt steun van de deskundige voor hun oplossing: uit
verkeerskundig oogpunt lijkt een nieuwe brug een voor de hand liggende
oplossing: d.w.z.

 Nieuwe brug is verkeerskundig een kwalitatief goede oplossing.

Dit moet hen een hoopgevend gevoel hebben gegeven. Eindelijk worden ze serieus
genomen.

Compliment: Een mooi resultaat onder leiding van bureau Kragten, de verkeerskundige
van de gemeente en de projectleider Brede School Grave Oost die alle drie aanwezig
waren.

Het resultaat zal teruggekoppeld worden richting gemeente (ambtelijk en bestuurlijk)

3

Tweede bijeenkomst klankbordgroep op 26-09-2016

Dan gaat het helemaal mis. Dan gaat plotseling het roer helemaal om. Eigenlijk
betekent het: sorry, we hebben een valse start gemaakt. U heeft het veel te goed
gedaan. Dat was niet de bedoeling.
De logische volgende stap zou zijn geweest: Kragten vertelt hoe hij het
verkeersveiligheidsonderzoek gaat aanpakken en wat de rol daarbij is voor de
klankbordgroep.

Dat gebeurt allemaal niet, wat gebeurt er wel aan het begin van de tweede bijeenkomst.
We lezen in het verslag: (ik citeer):
“In verband met verwachtingsmanagement worden er enkele mededelingen
gedaan.

De gemeente had er voor kunnen kiezen om een bureau naar de
verkeersveiligheid te laten kijken en met oplossingen te komen. Nu is voor
een proces gekozen om juist m.b.v. input uit een klankbordgroep alle
verwachte knelpunten in beeld te brengen. Kragten gaat alle punten
beoordelen en een advies geven over de knelpunten en oplossingen. Dit
resulteert in een rapportage met alle knelpunten met daarbij een advies voor
deze knelpunten”.

Dus:
1. Geen verkeersveiligheidsonderzoek, geen nadere inhoudelijke analyse van de
gesignaleerde problemen geen risico inschatting van de verkeersveiligheid bij de Visio
ingang en de woonwijk en dus geen proactieve kwaliteitsoplossingen.
2. Kragten gaat de input gebruiken en zelf beoordelen. De vraag is welke input? Alle
input uit de eerste bijeenkomst of een deel?
3. Kragten gaat alle punten beoordelen. Vraag is: alle punten? En hoe gaat Kragten dat
beoordelen en op welke criteria gaat Kragten die punten beoordelen of wordt het een
beetje nattevingerwerk nu er geen vooronderzoek gedaan mag worden?.
4. Welke rol gaat Kragten eigenlijk vervullen? Welke expertise en professionaliteit brengt
Kragten nog in? De rol van verkeersveiligheidsexpert krijgt hij in elk geval niet, nu de
gemeente ervoor gekozen heeft dat Kragten niet nadrukkelijk naar de verkeersveiligheid
mag kijken. Wordt Kragten nu gevraagd om op amateuristisch niveau verder te werken
en de schijn te wekken dat er straks een degelijk en gefundeerd advies voor de
gemeenteraad ligt? Dit lijkt me een ongemakkelijke positie voor een professionele
organisatie als Kragten en eveneens voor de projectleider en de verkeerskundige.
5. En wat is vanaf nu de rol van de klankbordgroep: immers de input is al geleverd in de
eerste bijeenkomst. Kragten gaat de punten beoordelen en advies uitbrengen over de
knelpunten en oplossingen uitmondend in een rapportage. De klankbordgroep heeft dus
eigenlijk zijn werk al gedaan en kan opgeheven worden. Jammer dat ze niet massaal zijn
opgestapt. Dat had de situatie echt duidelijk gemaakt. Kragten krijgt nu ieder geval de rol
van procesbegeleider in plaats van expert, wat dat dan ook precies mogen betekenen.

Vervolgens komt Kragten met een presentatie van 5 verkeersroutes met willekeurig
gekozen knelpunten. De knelpunten bij de Visio ingang en in de wijk bij het fietspad,
precies de knelpunten waar de klankbordgroep de grootste moeite mee heeft, blijven
vrijwel onbesproken en worden eigenlijk voor kennisgeving aangenomen.

Het fietspad moet en zal erin blijven, immers het is door de wethouder als uitgangspunt
bestempeld, daar mag blijkbaar niet meer aan getornd worden, net als de Visio ingang.
Vrijwel alle knelpunten die gepresenteerd worden hebben slechts te maken met de
drukke Estersveldlaan en de Stoofweg, die overgestoken moeten worden als gevolg van
de keuze voor het fietspad.

4

Wat er vanaf nu gebeurt in de klankbordgroep heeft m.i. alleen een cosmetisch doel: de
uitkomsten staan tevoren al vast: nu moet er de schijn gewekt worden dat er in de
klankbord draagvlak voor is, zodat achteraf gezegd kan worden “het proces is zorgvuldig
verlopen” (commissievergadering IB , 20 juni)

De derde bijeenkomst:

Kragten heeft de opdracht gekregen om een prioritering te geven in de
verbetermaatregelen, omdat het niet realistisch is dat alle verbetermaatregelen financieel
gehonoreerd zullen worden door de gemeenteraad In het prioriteren van de maatregelen
worden door Kragten route 1, 2 en 5 als hoogste geprioriteerd omwille van de
haalbaarheid en oplossend vermogen.

t.a.v. route 4:

“Route 4 maakt op basis van de discussie en uitleg die is gegeven in de tweede
bijeenkomst klankbordgroep omwille van haalbaarheid en oplossend vermogen
geen deel meer uit van de te adviseren maatregelen. Deze brug is weliswaar
goedkoper in aanleg dan een extra brug met fietspad bij de stoofbrug, maar een
fietspad bij de Stoofbrug vergroot de verkeersveiligheid voor meerdere
doelgroepen binnen Grave. Daarmee is een extra fietsbrug bij de Stoofbrug kosten
effectiever ( en zou dus uit een ander potje betaald kunnen worden . Verder wordt
mogelijk nog wel in een ontsluiting door middel van een brug over de Raam voorzien bij
ontwikkeling van noordelijke deel van Visio. Hiervan is echter nog niet duidelijk of dit ook
een goede ontsluiting is/wordt voor de school.

Kragten heeft de opdracht gekregen om een prioritering te geven in de
verbetermaatregelen, omdat het niet realistisch is dat alle verbetermaatregelen financieel
gehonoreerd zullen worden door de gemeenteraad. In het prioriteren van de
maatregelen is door Kragten deze route komen te vervallen. De klankbordgroep zou
deze route niet willen laten vervallen en alle verbetermaatregelen aan de gemeente
raad willen voorleggen.

Let wel: Kragten hanteert geen verkeerskundige veiligheidscriteria om de nieuwe brug
niet in het advies op te nemen. Dat kan ook niet want een nieuwe brug is het veiligste
voor alle fietsers en alle auto’s. en is bovendien goedkoper dan fietsbruggen naast de
bestaande Stoofbrug, die we niet echt nodig hebben. Fietsbruggen naast de Stoofbrug
zijn weliswaar duurder , maar worden door meer fietsers gebruikt dan een nieuwe
fietsbrug naar het Visioterrein is dus kosten effectiever, maar dan treden we buiten de
scope van verkeersveilige routes naar de Brede School en dat was toch helemaal niet de
opdracht om dit soort criteria mee te wegen?

Zo lang niet hard aangetoond is dat er sluipverkeer van ouders in de wijk optreedt, heeft
Kragten lak aan alle inbreng van de klankbordgroep en wordt het fietspad aangelegd.
Kragten zegt: eerst zien en dan geloven, of anders geformuleerd: als het kalf verdronken
is dempt men de put

Aan het eind wordt aan de klankbordgroep leden gevraagd of ze een prioritering kunnen
geven van de oplossingsrichtingen uit de conceptrapportage en eventueel ook van de
Visiovarianten reageert de groep als volgt:
“Als je er voor kiest om de school op een verkeersbereikbare plek te krijgen, dan
moet je ook voor een verkeersveilige oplossing zorgen. We willen nog niet kiezen
en voor alles gaan en het college of de raad laten kiezen”

Dit is in feite niets minder dan een diplomatiek geformuleerde motie van
wantrouwen tegen de voorstellen van het college en de oplossingen van Kragten
zowel inhoudelijk als de wijze waarop Kragten tot de oplossingen komt, namelijk

5

zonder draagvlak in de klankbordgroep. Daarmee neemt de klankbordgroep tevens
afstand van al hetgeen in het rapport staat. Zij nemen daar geen
verantwoordelijkheid voor. Dat is in ieder geval wel helder.

Samenvatting:
De verwachting is gewekt dat de zorgen en knelpunten en oplossingen van
bewoners, ouders, belanghebbenden serieus genomen zouden worden. Deze
verwachting wordt niet waargemaakt.
De gemeente heeft geen opdracht gegeven tot het doen van een
verkeersveiligheidsonderzoek. Waarom niet?
Wat is er gebeurt tussen de tweede en derde bijeenkomst van de klankbordgroep?
Waarom moest het roer plotseling om? Van wie moest dat?
De rol van de externe deskundige is volstrekt onduidelijk: is dat de rol van
verkeersveiligheidsdeskundige en onderzoeker of louter de rol van
procesbegeleider en financieel expert?
Staat Kragten voor wat de medewerker van Kragten in het rapport heeft
opgeschreven? Staat het bureau in voor de kwaliteit van het rapport? Wil Kragten
er op aangesproken worden als blijkt dat er verkeerde risico inschattingen zijn
gemaakt zonder dat daar enig vooronderzoek is gedaan? Waarom heeft Kragten
foto’s van de straten in de bewuste woonwijk in het rapport toegevoegd die in de
verste verte niet representatief zijn voor de realiteit om daarmee te suggereren dat
de straten veilig zijn voor het fietsverkeer? Was dit niet het kernpunt waar alle
discussie over ging? Vindt Kragten zelf ook niet dat daarmee cruciale gegevens
zijn vervalst? Beseft Kragten ten volle dat beslissers hiermee volledig op het
verkeerde been gezet worden? Is hier sprake van misleiding?Heeft Kragten
overwogen om de opdracht van de gemeente te weigeren? De integriteitsvraag
t.a.v. Kragten is gesteld door enkele raadsleden. Hoe kijkt Kragten zelf daar tegen
aan? Kan Kragten zich verschuilen achter de stelling: we hebben gedaan wat ons
door de gemeente is opgedragen? Heeft Kragten overwogen het rapport in te
trekken?
Waarom ging het in de tweede en derde klankbordgroep bijeenkomst vooral over
geld en haalbaarheid en nauwelijks over veiligheid? Want daar was toch om
gevraagd door de aanwezigen op de informatiebijeenkomsten? Waarom werd de
input van de klankbordgroep uit de eerste bijeenkomst helemaal niet of slechts
selectief gebruikt in de vervolgsessies? Waarom werden de belangrijkste
knelpunten beoordeeld als zijnde geen knelpunt? Op basis waarvan? Is hier sprake
van nalatigheid.
Wat is de rol van de klankbordgroep nog in de tweede en derde bijeenkomst?
Welke bijdrage hebben zij nog kunnen of mogen leveren? Zaten ze daar wellicht
om window dressing mogelijk te maken, voor de schone schijn, om naar buiten toe
te kunnen roepen: we hebben de inwoners bij alles betrokken, er is dus draagvlak
bij de inwoners?
Het proces zou zorgvuldig en goed verlopen. Na bovenstaande inventarisatie heb
ik moeite te ontdekken wat er nog wel goed is gegaan t.a.v. het proces. De
transparantie ontbreekt, belangrijke keuze worden niet toegelicht, verwachtingen
worden niet waargemaakt, draagvlak ontbreekt, we zijn allemaal op het verkeerde
been gezet, omdat we dachten dat er een verkeersveiligheidsonderzoek uitgevoerd
zou worden. Want dat was in feite de vraag van de bewoners. En dat heeft alles te
maken met een geregisseerde tunnelvisie; Gekozen uitgangspunten zijn identiek
aan oplossingen, er zijn helemaal geen problemen te verwachten bij de ingang van
Visio, er komt geen sluipverkeer in de woonwijk en dus is er ook geen aanleiding
om daar onderzoek naar te doen en daarop te anticiperen.

6

II. Verkeersveiligheidsonderzoek.

Enkele raadsleden hebben me gevraagd hoe het verkeersveiligeidsonderzoek eruit had
kunnen zien.
Ik kan een heel verhaal houden over de verschillende onderzoeksmethoden die hiervoor
doorgaans gebruikt worden: 1. literatuurstudie (er is een schat aan informatie op internet
te vinden Dat b.v. door het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid) is gedaan, 2 veldonderzoek door te gaan observeren, tellen,
registreren, interviewen enz. 3. Simulatie onderzoek: door de te verwachten situatie
zoveel mogelijk na te bootsen en met behulp van modellen zo goed mogelijke
uitspraken over toekomstige situaties/ problemen te doen (werd gebruikt bij de
deltawerken, nu ook in veel bedrijven, maar ook door politie, brandweer en ambulance
om zich zo goed mogelijk op eventuele rampen in de toekomst te kunnen voorbereiden).
Het gaat om proactief denken en proactief handelen, proactieve oplossingen.

Dat ga ik niet doen. Ik wil wel laten zien hoe je vrij eenvoudig de verkeersveiligheid van
fietsers door de woonwijk kunt inschatten
Daarbij kan o.a. gebruik gemaakt worden van
de functionele eisen in een Duurzaam veilig wegennet Deze vormen de grondslag
voor selectie van de basiskenmerken en worden vanaf 1997 door wegbeheerders
gebruikt .

Als voorbeeld laat ik zien hoe die in de woonwijk gebruikt hadden kunnen worden.

De kenmerken zijn:
A: Indeling in wegcategorieën. Elke categorie heeft een eigen functie in het verkeer, zijn
eigen problemen en oplossingen:
 Stroomwegen: autowegen
 Gebiedsontsluitingswegen (doorgaand verkeer: Estersveldlaan en stoofweg
 Erftoegangswegen (wijken met bestemmingsverkeer, verblijfsfunctie)
Bij erftoegangswegen kan verder gekeken worden naar breedte, aanwezigheid en
breedte trottoir, overzichtelijkheid e.d.
 Grijze wegen: daar wil men helemaal van af: erftoegangswegen die ook de functie
hebben van gebiedsontsluitingswegen

We richten ons nu verder op wegen in de woonwijk

B. Mogelijke conflicten met tegemoetkomend verkeer vermijden( m.n. autoverkeer en
fietsers)

C. Conflicten met kruisend verkeer vermijden: Zijn er kruisingen? Zijn die overzichtelijk
enz.

D. scheiden van voertuigsoorten (b.v. auto’s en fietsers)

E. vermijden van obstakels langs de rijbaan (paaltjes, trottoirbanden, geparkeerde auto’s
op en naast de weg)

F. Statusonderkenning: rekening houden met de taakbekwaamheid van de
verkeersdeelnemer: dit gaat er in feite over hoe goed kan een verkeersdeelnemer de
verkeerstaak/ de situatie inschatten, wat is er nodig om de verkeerstaak goed uit te
voeren? Dit wordt bepaalt door de taakeisen (de toestand van de weg, van de
weersomstandigheden, van het voertuig en van de overige verkeersdeelnemers. De
taakbekwaamheid wordt bepaald door de competenties (zeg maar vaardigheden en
fysieke en psychische condities van de deelnemer. Binnen de categorie fietsers zijn
jeugdige fietsers en oude fietsers het minst taakbekwaam: zij zijn het meest kwetsbaar,
en hebben relatief het meeste ongelukken: zij zitten niet stabiel op een fiets, hebben

7

moeite met goed om zich heen kijken en omkijken, zij missen vaak de ervaring van als je
van rijrichting verandert dit aan te geven, zij kunnen niet over obstakels op te weg zoals
auto’s heen kijken, hebben een veel beperkter zicht op de weg, kunnen moeilijker
inschatten of het veilig is wanneer er in een smalle straat van de andere kant een auto
aankomt en hebben niet geleerd om geduld op te brengen als de situatie onduidelijk is en
geen voorrang te nemen

G. verkeersintensiteit: op doorgaande wegen en op erftoegangswegen speelt de
verkeersintensiteit een grote rol bij de bepaling van de veiligheid
In het algemeen is de verkeersintensiteit in een woonwijk laag: over de hele dag
verspreid rijdt er af en toe een auto en af en toe een fiets. Afhankelijk van de andere
factoren (overzichtelijkheid, geen obstakels), is dit veilig.

Dat wordt anders als op een gegeven moment in een straat vol obstakels (geparkeerde
auto’s) in 10 minuten tijd 150 niet bekwame fietsers moeten fietsen met confronterend
verkeer in de vorm van (b,v.50 tot 75) auto’s van het sluipverkeer. We hebben dan alle
ingrediënten bij elkaar voor grote onveiligheid:

Namelijk:
Niet bekwame fietsers (4 tot 12 jaar)
Hoge verkeersintensiteit: piekbelasting van fietsers en auto’s
Confronterend verkeer : tweerichtings verkeer waar fietsers en auto’s elkaar tegen
komen
Conflicten met kruisend verkeer; Op dat kleine stukje 7 kruisingen
Vermenging van voertuigsoorten: bij de Visio ingang gaan we auto’s en fietsers scheiden
en hier gaan we ze weer samenvoegen?!
Obstakels op de weg: geparkeerde auto’s , niet 1 auto zoals Kragten suggereert maar 63
auto’s.
Belangrijke vraag is natuurlijk een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het aantal
auto’s (sluipverkeer), de verkeersintensiteit. Dat moet dus tevoren echt onderzocht
worden. Bereken daarbij ook de spreiding t.g.v. onder andere het weer.

Als je dit al ziet: hoe zo veilig vraag ik aan Kragten, aan CGM , aan de verkeerskundigen
en aan de wethouder. Waarom zijn deze factoren niet in het onderzoek meegenomen. En
als u de omvang en de ernst van elk van deze factoren niet kent, hoe kunt u dan
concluderen dat het veilig is. “Ach het zal wel loslopen. Er maken hooguit een paar auto’s
gebruik van de straten in de woonwijk”.. Mijn reactie is: u weet dat niet, u heeft niets
onderzocht, in ieder geval niet in het rapport opgeschreven, u heeft wellicht geen idee
hoeveel auto’s er naar de Brede School willen, u heeft geen idee hoeveel opstoppingen
er ontstaan bij de Visio ingang, u heeft geen idee hoelang de files op de Estersveldlaan
worden. Als u het wel weet, had dat in het rapport vermeld moeten worden. Als u het niet
weet, dan had u juist dit moeten onderzoeken.

page8image23128
page8image23288
page8image23448
page8image23608
page8image23768
page8image23928

8

Voorbeeld van een eigen checklist:

A: Herkenbaarheid wegcategoriëen:
 Stroomwegen: autowegen
 Gebiedsontsluitingswegen buiten bebouwde kom(doorgaand verkeer):
 Gebiedsontsluitingswegen binnen bebouwde kom(doorgaand verkeer):

Estersveldlaan ,Stoofweg
 Erftoegangswegen (bestemmingsverkeer): wegen in een woonwijk
 Grijze wegen: (daar willen we helemaal van af): erftoegangswegen die ook de

functie hebben van gebiedsontsluitingswegen (doorgaand verkeer met andere
bestemming dan de wijk)

B. Conflicten met tegemoetkomend verkeer vermijden
o Ja;auto’s–auto’s
o Ja:auto’s–fietsers
o Ja:fietsers–fietsers

o Nee
o Welkezijndegevaarlijkste?

C. Conflicten met kruisend verkeer vermijden
Zijn er verkeerskruisingen?

o Ja,nl:
o nee

D. scheiding van voertuigsoorten?
o Ja,Alleenauto’s
o Ja,Alleenfietsers
o Nee,Auto’senfietsers

E. vermijden van obstakels langs de rijbaan
Zijn er obstakels in de vorm van paaltjes of geparkeerde auto’s op de rijbaan?

o Nee
o Jan.l.paaltjes
o Jan.lgeparkeerdeauto’saantaloprelevantemomenten:

F. Statusonderkenning
o Hoetaakbekwaamzijndefietsers?
o Zeertaakbekwaam:
o Matigtaakbekwaam:
o Weinigtaakbekwaam:want:

 jeugdige fietsers
 moeite met balans,
 kent verkeersregels onvoldoende,
 moeite met inschatten verkeerssituaties

G. verkeersintensiteit op piekmomenten:
o Hoog

o Matig
o Laag
o Frequentievanpiekmomenten:

 Incidenteel
 Frequent
 Dagelijks 1 maal/ 2 maal

Resultaat verkeersveiligheid:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: