Bellen met de fractie: 10 december. Fractievergadering, Informatieavond N321, Werkbijeenkomst Historisch Grave, Selectiegesprekken en Vraag van Nel Schuts

Nieuwe rubriek: Bellen met de fractie!

Openbare fractievergadering Keerpunt 2010 Grave.

GRAVE – Keerpunt 2010 nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de openbare fractievergadering op vrijdag 16 december om 19.30 uur in het gemeentehuis in Grave. Besproken worden de agendapunten voor de raadsvergadering van dinsdag 20 december.

Onze verkiezingsfoto zoals die te zien is bij het artikel in de digitale Arena

De betreffende agenda en raadsstukken zijn vanaf 9 december te vinden op www.grave.nl. Eerder zijn de meeste raadsvoorstellen op deze website te vinden via de vergaderkalender van de commissievergaderingen Ruimte en Inwoners en Bestuur van respectievelijk 29 november en 6 december. Uiteraard kunnen door de aanwezigen agendapunten worden toegevoegd.
Informatieavond tracévarianten N321 Sint Elisabethstraat. Versterken Vesting Grave.
Onze complete fractie bezocht de druk bezochte avond in het stadhuis. Nel Schuts drong er op aan dat er een verslag van deze bijeenkomst wordt gemaakt. Veel Escharenaren maakten van de gelegenheid gebruik om bezwaren in te dienen tegen de “Escharenvarianten”. Het zal nog een hele klus zijn om te kiezen tussen de vele varianten. Kiezen voor de verbetering van het Historisch Centrum of het landschap sparen. Kiezen om een einde te maken aan de dagelijkse overlast en verkeersonveiligheid rond de Mariakapel, Brugstraat en kruising met de Estersveldlaan of een omlegging langs de Historische Binnenstad. En….de geldmiddelen zijn beperkt. Terwijl er bij de provincie andere prioriteiten liggen op verkeersgebied. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal dit een belangrijke rol gaan spelen of deze raad spreekt zich al eerder uit in deze vrije kwestie!!!!
Op de gemeentelijke website is het volgende te lezen:
De gemeenteraad zal in 2017 het rapport nader bespreken. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit moment nog geen standpunt over het rapport ingenomen. Van de informatieavond wordt een verslag opgemaakt, dat voor eenieder beschikbaar komt. De vragen en overige inbreng wordt later door het college betrokken bij het opstellen van een voorstel aan de gemeenteraad.
Werkbijeenkomst in het teken van Historisch Grave.
In een besloten werkbijeenkomst, die alleen toegankelijk is voor het college, raadsleden en commissieleden, wordt o.a. het Plan van Aanpak gelanceerd. Ons raadslid Ben Litjens, evenals de Graafse burgers, kunnen niet aanwezig zijn omdat deze werkbijeenkomst ook weer een besloten karakter heeft. Gelukkig kunnen we via de App Raaddigitaal drie documenten inzien. Na bestudering van die stukken vraag ik me weer af waarom de raad deze werkbijeenkomst weer achter gesloten deuren houdt. Zo wordt de kloof tussen ons Bestuur en Bevolking beslist niet kleiner. 

Dankzij Raaddigitaal en het Griffiebericht is deze informatie over die werkbijeenkomst beschikbaar:

Programma Raadsavond 13 december 2016


Aanleiding

Motie 7 juli 2015: ”Stel een concreet Actiewerkplan op, op basis van bestaande beleidskaders, met
stappen in de tijd en inzicht in (indicatief) verwachtte investeringen en kosten met een doorkijk naar
de komende tien jaar. Een actieplan dat uitvoering geeft aan de opgave Historisch Grave als
cultuurhistorische hotspot op de kaart te zetten waardoor het aantal toeristische bezoekers stijgt en
de leefbaarheid voor de inwoners versterkt wordt. En plan dat ook leidt tot het verbeteren en op
elkaar afstemmen van voorzieningen, Historisch Grave zichtbaar in de relevante beleidsthema’s laat
doorwerken en betrokken partijen stimuleert en aanjaagt om structureel bijdragen te leveren”.

Doel


Doel van de avond is:

 1. De raadsleden mee te nemen in de ontwikkelingen van Historisch Grave:

  •   Wat is er gedaan sinds de motie

  •   Hoe ziet het actiewerkplan eruit

  •   Wat zijn de eerste resultaten

  •   Wat zijn de opgaven voor 2017

 2. Input op te halen over gewenste resultaten in 2025, input op te halen m.b.t. richting/koers,
  ideeën te werven om het doel te bereiken.

Programma

Introductie door Jeroen Joon.

Kennismaking met Karin Komdeur pl Historisch Grave.

Wat is historisch Grave (Karin Komdeur).

Uitwerking van de opgave op basis van de motie. 

Interactief deel waarin antwoord
wordt gevraagd op de vraag: “Wat voor stad wil je zijn?”

Toelichting op de Aanpak Historisch Grave (zie bijlage PvA) (Karin Komdeur).

De filosofie op de aanpak en de aanpak zelf worden toegelicht. In het interactieve
deel worden raadsleden gevraagd wat zij hiervan vinden.

Wat is er opgepakt en gerealiseerd in 2016? (Karin Komdeur)

Toelichting op de opgaven die zijn opgepakt en uitgevoerd en wat we onderweg
tegen komen. 

Raadsleden worden in het interactieve deel meegenomen in de
dilemma’s door inzet van aantal voorbeelden. “Welke keuze zou u maken?”
Presentatie toeristisch logo Historisch Grave (Weijsters&Kooij).


PAUZE:
In gesprek over toeristisch logo.


Resultaten Raad van Inspiratie (Babs Jasper, Quirijn van den Berk)Duopresentatie over het doorlopen proces en de resultaten daarvan. De raad gaat
kort in gesprek met de vertegenwoordigers van de Raad van Inspiratie.

Wat gaan we doen in 2017 (Karin Komdeur) 
 
Toelichting op het programma voor 2017

Zijn we op de goede weg?

Is het concept programma een goed programma? Gaat het ons helpen de doelen te
realiseren?

Afsluiting met korte terugblik op de avond door Jeroen Joon.

Selectiegesprekken stedenbouwkundige en landschapsarchitect.


De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal en uitgenodigd zijn:

 • Maandag 19 december om 14.00 uur, de heer Hank van Tilborg van bureau H+N+S Landschapsarchitecten in combinatie met de heer Jeroen Ruitenbeek van bureau Palmbout Urban Landscapes.   
 • Maandag 19 december om 15.30 uur, de heer Peter Lubbers en mevrouw Moniek Widdershoven van Buro Lubbers.
 • Dinsdag 20 december om 13.30 uur, de heer Steven Slabbers en de heer Jan van Minnebruggen van bureau Bosch – Slabbers.
 • Dinsdag 20 december om 15.00 uur, de heer Frank Meijer en mevrouw Niké van Keulen van bureau MTD landschapsarchitecten.

 • Woensdag 21 december om 10.30 uur, de heer Marc van Roosmalen en mevrouw Marlène van Gessel van bureau Van Roosmalen van Gessel architecten.

 • Donderdag 22 december om 10.30 uur, de heer Adriaan Geuze en de heer Penne Hangelbroek van bureau West8.

  Voor ieder bureau is telkens maximaal 1 uur gereserveerd. Deze bijeenkomsten zijn voor
  eenieder toegankelijk. Een algemene uitnodiging zal daartoe geplaatst worden in de
  gemeentelijke informatierubriek en de gemeentelijke website.  Na evaluatie van de
  presentaties worden alle inschrijvingen getoetst aan de aanbestedingsvoorwaarden en zal
  het college in januari een gunningsbesluit nemen. 

  Vragen van de raad:

  Keerpunt 2010, mevrouw Schuts, wachtgeld de heer Adams 23-11-2016

  De heer Gerard Adams is van 2010 – 2014 wethouder geweest in Grave. Hij kwam na de verkiezingen niet meer terug en ontvangt vanaf zijn vertrek uit Grave wachtgeld van
  de gemeente Grave. 
  Recent is de heer Adams ongeveer 5 weken wethouder geweest in de gemeente Cranendonk en is
  daarna opgestapt.


  Volgens de krant maakt hij sindsdien aanspraak op wachtgeld van de gemeente Cranendonk.
  Klopt het inderdaad, dat de gemeente Grave hem geen wachtgeld meer behoeft te betalen?


  Antwoord


  De aanspraak wachtgeld van de heer Adams t.l.v. Grave loopt tot 30 juni 2017. Die aanspraak blijft
  (slapend) lopen. Hij heeft echter nieuwe rechten opgebouwd als wethouder bij Cranendonk. Hoewel hij maar 5
  weken wethouder is geweest bedraagt zijn wachtgeldtermijn 6 maanden vanaf einde
  wethouderschap aldaar. 

  De inkomsten die dhr. Adams krijgt uit zijn wethouderschap Cranendonk (bezoldiging 5 weken) en
  de wachtgeldaanspraak aldaar, worden gekort op de wachtgeldverplichting van Grave. Hr. Adams
  moet zijn inkomsten maandelijks opgeven aan RAET.

  De korting op het Graafse wachtgeld wordt berekend en maandelijks doorgegeven door RAET aan
  onze salarisadministratie. Over oktober ’16 zijn de eerste inkomsten gemeld en gekort op het
  eerstvolgende maandwachtgeld.

  Uitkeringsduur

  De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en het
  loopbaanprincipe en de leeftijd van de oud-wethouder.

  page1image16576
  page1image17000        page1image20848

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: