Graafse detailhandel in het Historisch Centrum vreest ontwikkelingen op het Wisseveld!

Webmaster/voorzitter Keerpunt 2010: in juli 2015 heeft het college al een principebesluit genomen om medewerking te verlenen!!!

De raad is hiervan nooit op de hoogte gesteld ondanks diverse vragen hierover.VAN:
Centrummanagement Grave
info@centrummanagementgrave.nl
0486-471341
AAN:
College van B&W

Gemeenteraad van de Gemeente Grave
Postbus 7

5360 AA GRAVE
Datum: 10 april 2016

Betreft: Ontwikkeling Centrum Grave

Geacht college, geachte leden van de gemeenteraad,

Wij, Centrummanagement Grave, Graveon en Wijkraad Binnenstad Grave, zijn in overleg met GBB over de
gebiedsvisie voor het Wisseveld/Waterlinie.

Leidende rol voor GBB
GBB stelt op grond van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente een gebiedsvisie op voor het gehele
Wisseveld, dus niet uitsluitend voor het gebied dat GBB ontwikkelt tot een aantrekkelijk woongebied. De
plannen voor het door GBB te ontwikkelen gedeelte met de naam Waterlinie zijn veelbelovend en kunnen, mits
goed ingepast en afgestemd, een versterking betekenen voor het centrum van Grave. U zult begrijpen dat een
sterke binnenstad onze bijzondere belangstelling heeft. GBB geeft aan dat een vitale binnenstad ook een
randvoorwaarde is voor het succes van het project Waterlinie als aantrekkelijk woongebied. Dit geeft
vertrouwen.
Aandachttrekker entree Wisseveld / Waterlinie
Uit de aard der zaak gaat GBB minder in op ontwikkelingen die door anderen moeten worden gerealiseerd. Er
wordt vooral op gewezen dat de ontwikkelingen moeten passen bij het woongebied en zo mogelijk de
aantrekkelijkheid daarvan dienen te versterken. De aantrekkingskracht van het gebied zou in de visie van GBB
worden vergoot door, bij de toegang via de nieuw aan te leggen rotonde in de N324, een “aandachttrekker” te
bouwen. GBB stelt dat een supermarkt hiervoor geschikt is. Daarbij wordt wel opgemerkt dat dit geen afbreuk
mag doen aan de aantrekkingskracht van de binnenstad als winkelgebied.
Andere opties voor een aandachttrekkende bestemming van het terrein zijn nog niet overwogen; althans, uit
de voorliggende plannen kunnen wij niet opmaken dat alternatieve mogelijkheden reeds zijn onderzocht. Voor
het realiseren van een kansrijk project zal dit wel moeten gebeuren. In het huidige tijdsgewricht, met een
krimpende behoefte aan detailhandelsruimte, is het eenzijdig focussen op een supermarkt als
aandachttrekkend element immers per definitie risicovol. Ter overweging aan u is verder te kijken en na te
gaan of het onlangs vastgestelde beleid met betrekking tot “Historisch Grave” richting kan geven.
Behoefte aan detailhandelsruimte
Op 27 januari 2016 is in Cuijk het door DTNP opgestelde rapport Detailhandelsvisie Land van Cuijk
gepresenteerd. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk en past in het
kader van een door de provincie opgezette reeks van dergelijke regionale onderzoeken. Naast de gemeenten is
ook de bedrijfstak bij de opstelling betrokken geweest. De vijf colleges hebben zich alle gecommitteerd aan de
conclusies die in de visie zijn verwoord. 
Enkele dagen geleden hebben wij kennis genomen van het document “2016-28 Raadsinformatiebrief m.b.t. het
onderwerp detailhandel op bedrijventerrein Wisseveld 05-04-2016”. Deze raadsinformatiebrief ging vergezeld
van drie bijlagen: een verzoek van projectontwikkelaar Concept-nl dd 7-11-2014 die een supermarkt op het
Wisseveld wil realiseren, het in opdracht van deze ontwikkelaar door BRO opgestelde rapport: “Grave,
Ruimtelijk-functionele effectenanalyse supermarktlocatie” dd 26-6-2015 en het ‘Principebesluit supermarkt A.
van Gelderweg Grave’ van het college dd 14-7-2015 . 
Het principebesluit van het college van 14-7-2015 verbindt aan de medewerking een aantal strikte
voorwaarden waarvan de voornaamste zijn dat voor de vrijkomende locatie een passende nieuwe bestemming
moet worden gevonden, geen detailhandel zijnde, en dat de ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de
supermarkt in het centrum. Blijkens het verzoek en het principebesluit gaat het om verplaatsing van of
Nettorama dat in het gebied ligt of Lidl aan het Pastoor van de Hurkplein. Opvallend is dat er door het college
in het principebesluit aan beide verplaatsingen dezelfde voorwaarden worden gesteld.

Wij hebben grote verschillen geconstateerd tussen de opvattingen in het rapport van ontwikkelaar Concept-nl
en het regionale rapport van DTNP. Met name gaat het daarbij om de invloed van detailhandel buiten het
centrum op de vitaliteit van het centrum van Grave. Gaan de plannen van Concept-nl door, dan komt er een
supermarkt van 1.250m2. Dit betekent een substantiële uitbreiding van winkelvloeroppervlak voor detailhandel
in Grave; ruimte die er volgens DTNP en volgens het college niet is. Om een indruk te geven: ingeval van
verplaatsing van Lidl is de uitbreiding tenminste 13% en ingeval van verplaatsing van Nettorama 17%.

Zorgvuldige toetsing

Wat de gevolgen van de nu voorliggende plannen zullen zijn voor de supermarkt in het centrum en breder voor
het centrum als geheel, vraagt zorgvuldig onderzoek.

In de raadsvergadering van 5 juli 2016 wordt het regionale rapport behandeld. Daarna dient het als
uitgangspunt voor het detailhandelsbeleid en zal het ook maatgevend zijn voor de door u in het najaar vast te
stellen gemeentelijke gebiedsvisie Waterlinie Grave.

Ook omwille van de voortgang zal het gewenst zijn dat bij de behandeling van het regionale rapport bekend is
in hoeverre het principebesluit van het college op het verzoek van Concept-nl en de gebiedsvisie van GBB
passen in het gewenste detailhandelsbeleid. Een toetsing van deze stukken door een onafhankelijk instituut
alvorens de discussie begint, kan de besluitvorming vereenvoudigen. Dat zou kunnen door DTNP, dat zelf niet
ontwikkelt en geen belangen heeft, te verzoeken haar rapport toe te spitsen op de huidige situatie in Grave. Of
dat nog kan in het kader van het regionale rapport is ons niet bekend. Indien nodig zou ook het
Centrummanagement Grave, destijds in het leven geroepen door gemeente en ondernemers, als
opdrachtgever kunnen functioneren.
Tenslotte
Graag willen wij nog worden geïnformeerd over de behandelwijze van het bestemmingsplan bedrijventerrein
Wisseveld en het regionale rapport Detailhandelsvisie Land van Cuijk. Over beide zaken moet in de
raadsvergadering van 5 juli 2016 worden beslist. De agenda voor die vergadering zal rijkelijk zijn gevuld. Gezien
ons belang bij deze zaken is het efficiënt onze opvattingen hierover te kennen alvorens de raadsvoorstellen
worden opgesteld.
Mede namens gesprekspartners Graveon en Wijkraad
Met vriendelijke groet,
J. van der Eerden,Voorzitter bestuur Centrummanagement Grave. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: