C 1000: innovatief concept voor het Land van Cuijk.

In navolging van de G1000 in België zijn er de afgelopen anderhalf jaar in Nederland
tal van deliberatieve burgertoppen georganiseerd, al dan niet onder de naam G1000.
Sommige maakten hierbij gebruik van loting, anderen niet. G1000’en waren er in
Amersfoort, Kruiskamp (een wijk in Amersfoort), Uden en Groningen. Vergelijkbare
burgertoppen waren er ook onder meer in Amsterdam, in Maastricht (over gezond-
heidszorg) en in Utrecht (over duurzaamheid). Ondertussen dienen zich in rap tempo
nieuwe voonrbeelden aan, waaronder een gelote burgerraad in de gemeente Peel en
Maas, een G1000 in Nijmegen en Eindhoven, en een nieuwe G1000 in Amersfoort.
. DE ZEVEN PRINCIPES VAN HET PLATFORM G
Een van de drijvende krachten achter een aantal van deze lokale burgertoppen is het
Platform G1000 uit Amersfoort, dat de eerste G1000 in Nederland initieerde. De ambi-
tie van dit Platform is het verbinden van kennis en ervaringen met nieuwe initiatieven
voor het organiseren van burgertoppen. Om richting aan de ontwikkeling te geven
heeft het Platform naar aanleiding van de eerste ervaringen in 2014 en 2015 ‘zeven
principes’ ontwikkeld. Deze principes geven samen aan waar volgens het Platform
de kern en de potentie van de G1000 zit. Bron: www.G1000.nu:
 • ‘Burgers nemen het initiatief.’ Geheel uitgesloten is het in de praktijk niet 
  dat de
  gehele raad of een burgemeester feitelijk het initiatief neemt. Zo 

  lang het initiatief
  maar niet verpolitiekt en zo lang de organisatie van de G1000 maar ‘van de bur-
  gers’ blijft.

 • Geen agenda. Er is geen vooraf bepaalde agenda of een voorselectie van voorstel-
  len. De G1000 ziet zichzelf als ‘een procedure om over nieuwe voorstellen te
  praten’.
 • Dialoog. Dit belangrijke punt omschrijft het Platform als volgt: ‘We gaan niet in
  discussie, maar in dialoog. Deelnemers aan de G1000 erkennen het recht op een
  ander standpunt. Je hoeft het niet met andermans ideeën eens te zijn om een open
  gesprek aan te gaan. We zoeken naar wat ons bindt. Elke mening telt en wordt
  gewaardeerd.’
 • Loting. ‘Iedereen kan meedoen aan de G1000. Als deelnemer heb je geen speciale
  opleiding of kennis nodig. Elke mening is waardevol en telt. Omdat er geen fysieke 
ruimte is voor alle inwoners, wordt er gewerkt met loting. Zo heeft iedereen kans
om mee te doen.’
 • Helesysteem.‘Wedoennietaanantipolitiek,maarwegelovenindekrachtvanhet 
  hele systeem. Alle belangrijke partijen doen mee aan de dialoog om ervoor te zor-
  gen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het resultaat: overheid, werkge-
  vers, vrije denkers en de inwoners.’ 
 • Transparant.‘Dedeelnemerszijngedurendedegeheledagzelfeigenaarvanhet
  resultaat en hoe het tot stand komt.’

 • Veilig.‘Doorinzetvangekwalificeerdeleidingeneenzorgvuldigprogrammaiser
  op elk moment ruimte voor een open dialoog. We gebruiken spelregels waar ieder-
  een zich aan houdt 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: