Vervanging tijdelijk parkeerterrein Oranje Bastion dichterbij!

Waterlinie Woningen van GBB

Onderwerp: Bestemmingsplan Oranjebastion.
Geachte Raad,


In onze aan u gerichte brief van 14 november gaven wij u commentaar op de reacties
van het college op onze zienswijzen over het bestemmingsplan Oranjebastion, de
omgevingsvergunning 22 woningen Oranjebastion en het bedrijventerrein Wisseveld en
Nieuwe Haven. Tijdens de raadsvergadering van 17 november en de vergadering van de
commissie Ruimte op 24 november is daarop via het spreekrecht nog een toelichting
gegeven.

Tijdelijk parkeer- en camperterrein op Oranje Bastion

Ten aanzien van het bestemmingsplan Oranjebastion, dat 15 december 2015 in uw raad
zal worden behandeld, en naar ook wij hopen zal worden vastgesteld, werd in de
commissie opgemerkt dat de kwestie van het al dan niet compenseren van het wegvallen
van tijdelijke parkeerterrein
niet aan de orde zou zijn. Het is juist dat dit onderwerp in
het bestemmingsplan zelf geen rol speelt, maar in een raadsbesluit over een
bestemmingsplan dienen de consequenties daarvan wel degelijk in de beschouwingen en
de besluitvorming te worden betrokken. Voor ons gaat het dan vooral om het
parkeerterrein. Voor omwonenden geldt hetzelfde voor de herinrichting van het
bestaande Oranjebastion.Benut de overcapacitiet van de drie parkeergarages in Grave centrum.
In de zienswijzennota hield het college vast aan de stelling dat vervanging van dit
parkeerterrein niet nodig zou zijn. Wij achten vervangen van het tijdelijke parkeerterrein
voordat met de bouwwerken ter plaatse wel nodig omdat de door ons en anderen
noodzakelijk geachte grotere terreinen ten behoeve van het toerisme nog wel enig tijd op
zich zullen laten wachten.

Ook Catharinahof trekt steeds meer auto’s aan bij activiteiten in de “Kultuurhuuszaal”.

Tijdens de vergaderingen werd ons ook duidelijk dat de gemeente zich bij de opstelling
van de gebiedsvisie
en de uitwerking beperkt tot het toetsen van door GBB aangeleverde
voorstellen. Wij hebben daarom zelf contact opgenomen met de ontwikkelaar van GBB
met het verzoek vroegtijdig (“aan de voorkant”) bij de planontwikkeling te worden
betrokken. De eerste contacten zijn positief. 

Wel zal GBB zich houden aan de afspraak de
gebiedsvisie nog dit jaar te presenteren. Er was daarom weinig mogelijkheid om onze
opmerkingen nog in de gebiedsvisie te verwerken. Dat is voor ons geen belemmering
wanneer het gemeentebestuur ons gelegenheid geeft een mening hierover te geven
alvorens de visie aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Uiterwaarden zijn in eigendom van GBB.

Met de ontwikkelaar is ook gesproken over een nieuw tijdelijk parkeerterrein. Van de
door ons ingediende mogelijkheden is het terrein van de voormalige steenfabriek het meest voor de hand liggend, in combinatie met het terrein achter het oude Maaszicht
waar GBB uiteraard buiten staat.

Uiterwaarden zijn in eigendom van GBB. 
Ook het voormalig COX terrein is eigendom van GBB.

GBB staat is bereid mee te werken wanneer van gemeentezijde de zekerheid wordt
geboden dat het gebruik als parkeerterrein de ontwikkeling van de gewenste uiteindelijke
bestemming niet in de weg staat. Ook vanuit het college werd diverse malen de
bereidheid uitgesproken om in afwachting van een herbezinning op de
parkeerproblematiek het vervallen van de tijdelijke parkeergelegenheid Oranjebastion te
compenseren.

Het terrein hoeft alleen van onkruid ontdaan te worden.
Het is al verhard.

Alhoewel wij natuurlijk liever hadden gezien dat er nu zekerheid zou komen over deze
parkeergelegenheid hebben wij er vertrouwen in dat vervanging zal zijn gerealiseerd
alvorens met de bouwwerkzaamheden ter plekke wordt begonnen. Daarmee wordt
voldoende tegemoet gekomen aan onze in de zienswijze gemaakte opmerkingen over
deze parkeergelegenheid.


Parkeren moet aan de randen van Historisch Grave gebeuren.

Wel hopen wij dat in het vervolg overleg over dergelijke zaken
in een eerder stadium, dus echt
“aan de voorkant” zal plaatsvinden en dat er ook snel
overleg over de aanleg van parkeergelegenheid ten behoeve van het toerisme zal komen.


Wij menen er goed aan te doen u op deze wijze te informeren, zodat tijdens de
raadsvergadering aanstaande dinsdag het parkeerterrein geen discussiepunt meer hoeft
te zijn.
Met vriendelijke groeten,
Namens Graveon, Centrummanagement Grave en Wijkraad Binnenstad Grave.Leo de Vreede, secretaris wijkraad binnenstad Grave 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: