Wisseveld 2.0: Wissevelddossier: Uitgebreide informatie te vinden op dit weblog na intypen Wisseveld in het witte lege blokje links of op labels Wisseveld 2.0 of Wisseveld. Bijv. Keerpunt 2010 motie financiële verantwoording Wisseveld met 10 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

M O T I E KEERPUNT 2010
Raadsvergadering
   19 maart 2013
Agendapunt
   14
Onderwerp: 
Rapport van de
Rekenkamercommissie over het project Wisseveld
De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 19 maart 2013
De ondergetekenden,
Gehoord de beraadslaging,
van oordeel, dat het voor de bevolking inclusief de gemeenteraad van Grave
van zwaarwegend belang is om op de hoogte te worden gesteld van het reilen en
zeilen, van de ontwikkelingen die hebben geleid tot het megaverlies van € 10
miljoen
op het project Wisseveld.
roept het college op  om vóór het zomerreces 2013 te komen met bovengenoemde financiële
verantwoording. 
en gaat over tot de orde van de dag.
Jacques Leurs   Nel Schuts

Onze motie werd gesteund door: 
de coalitiepartijen LPG en CDA 
en  van de oppositie: Suzanne de Zoeten, Frank Stoffer, Theo Reijnen.


Tegen stemden de hele VVD fractie en de fractievoorzitter van VPGrave Jacques van Geest.

Verderop kunt U onze hele bijdrage lezen. We zijn blij dat twee dagen hard werken door de fractie en achterban zo’n resultaat heeft.

Maak het rapport “Wisseveld” van de Rekenkamercommissie ook inzichtelijk voor de burger.
Keerpunt 2010 gaat er van uit dat de doelstellingen van de Graafse rekenkamercommissie voor eenieder helder zijn. Het rapport wil, weliswaar beperkt, zichtbaar maken of en in hoeverre het openbaar bestuur (raad, college en ambtelijk apparaat) gefaald heeft.
Keerpunt 2010 concludeert uit de bevindingen van het rapport van de rekenkamercommissie het volgende:
 • raad en college zijn bestuurlijk tekortgeschoten,
 • het rapport slaagt er niet in duidelijkheid te scheppen over de vraag in welke bodemloze put miljoenen van ons belastinggeld zijn verdwenen,
 • de oorzaak ligt volgens Keerpunt  in de beperktheid van het onderzoek. Zo is er bij de bestuurlijke, de ambtelijke en de politieke eindverantwoordelijken geen hoor en wederhoor toegepast en is er eigenlijk alleen sprake, zoals door de commissie wordt bevestigd, van een chronologische reconstructie uit dossiers,
 • keerpunt 2010 vraagt zich af  dan ook af of door te kiezen voor deze werkwijze er essentiële informatie voor waarheidsvinding en/of advisering ontbreekt. Uit het rapport blijkt namelijk dat een substantieel aantal zaken niet vastgelegd, duidelijk omschreven, of naar politieke en bestuurlijke betrokkenen doorgestuurd zijn. Met andere woorden; de dossiers waren niet compleet.  (Zie onderzoeksrapport, blz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12),
 • de commissie geeft niet aan welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen. Jammer, omdat bij het veelvuldig werken met interims, consultants en adviesbureaus een goede archivering van dossiers, memo’s, e-mails van groot belang is voor de kwaliteit en continuïteit van het gemeentelijk bestuur en controle achteraf door de raad. Bij het ontbreken van een juist archief- of dossierbeheer wordt de kat op het spek gebonden met alle consequenties van dien. Politiek is dat laakbaar,
 • de commissie heeft de door de raad geformuleerde opdracht goed uitgevoerd. Echter de beperktheid van de gegeven opdracht is debet aan het onvolledig informeren van de burgers,
 • toenmalige colleges wisten al in een vroeg stadium dat het een debacle zou worden. In het kader van de actieve en passieve informatieplicht hadden de colleges de raad moeten informeren. Een reden voor de VVD om een motie van afkeuring in te dienen. Deze motie is aangenomen,
 • oud VVD-wethouder Bos is in een periode van acht jaar verantwoordelijk wethouder financiën geweest. Hij heeft nooit aan de bel getrokken binnen het college en bij de raad. Dit is alleen maar een constatering,
Het huidige college legt de bal ten onrechte bij de raad. De toenmalige colleges hebben verzuimd de raad kaders te laten stellen en heeft daarbij ook continu verzuimd om de actieve en passieve informatieplicht uit te voeren.
Het gegeven dat er miljoenen Euro’s op het “Wisseveld” zijn verspeeld houdt de Graafse burger sterk bezig. Raad en college zouden er dan ook alles aan moeten doen om de achterban/burger, aan de hand van het rapport van de Rekenkamercommissie volledig in te lichten wat er allemaal mis is gegaan met het bestuurlijke en politieke debacle “Wisseveld”. Het stilzwijgen en geheimhouding hierover is niet alleen onbehoorlijk maar heeft ook, in negatieve zin, te maken met het begrip “bestuurlijke integriteit” en voedt het wantrouwen van de Gravenaren jegens haar politieke en bestuurlijke vertegenwoordigers. 

Keerpunt 2010 pleit dan ook voor opheffing van de geheimhouding van het volledige Wissevelddossier.
Gezien de publicatie in de Gelderlander dat het college slechts een beperkte reactie wilt geven op het rapport van de rekenkamercommissie,vrezen wij dat de Wisseveldwaarheid in  nevelen gehuld zal blijven. De politieke en bestuurlijke verantwoordelijken zijn merendeels al gevlogen, dan wel zullen op het bekende spreekwoordelijke kerkhof eeuwig  zwijgen. Over gemeentelijk transparant bestuur gesproken. 
Het gegeven van continuïteit van bestuur impliceert dat het college verantwoording heeft en moet afleggen over de hele bestuurlijke en politiek gang van zaken. Ze kunnen zich niet verschuilen achter: wij waren er niet bij.
Nog enige toevoegingen:
           
 • burgers hebben recht op duidelijke informatie zoals dat is vastgelegd in de Wet Openbaar Bestuur,
 • Keerpunt 2010 heeft op diverse officiële raadsvragen inzake het Wisselvelddossier tot op de dag van vandaag geen antwoorden ontvangen,
 • Keerpunt 2010 wil een diepgaand nader onderzoek naar openbare waarheidsvinding.
 • Keerpunt 2010 wil samen met de collega raadsleden het college opdracht geven om voor de burgers inzichtelijk te maken hoe het verlies tot nu toe van minimaal € 10.000.000,- is ontstaan. De inwoners van Gassel, Grave, Velp en Escharen betalen per persoon ca € 770,- aan dit debacle. Een gezin, bestaande uit man, vrouw en een kind betalen dus € 2.310,-. Om daar geen duidelijke verantwoording over af te leggen vinden wij politiek en bestuurlijk verwerpelijk. Geheimhouding kan geen reden zijn om deze verantwoording niet af te leggen.
Reactie:

Prima Jacques, dat nu, met de motie van Keerpunt 2010, eindelijk de financiële verantwoording van het verlies op het Wisseveld, waar ik al zo vaak tevergeefs om heb gevraagd, zijn beslag zal krijgen.
Mijn complimenten!

Het is overigens zeer veelzeggend dat beide oud-wethouders die nauw betrokken waren bij het enorme verlies op dit project, t.w. Hans Bos en Jacques van Geest, nog steeds tegen openbaarmaking van de uiteindelijke financiële verantwoording zijn, alsook het VVD-fractielid Harrie de Greeff.

Dat zegt eigenlijk al (bijna) genoeg!  Misschien kunnen ze beter maar meteen opstappen …..

Hopelijk worden alle kosten resp. uitgaven (naar aard en omvang) met toevoeging van de data waarop en waarvoor deze zijn gemaakt nu geheel duidelijk.
Mag ik tezijnertijd deze specificatie van je inzien, voordat de Raad er (weer) over vergadert ?

Als je wilt, mag je deze reactie gerust in je blog opnemen.

Met een vriendelijke groet,
Louis Sparidans
  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: