Toekomstvisie; openbare bespreking a.s. maandag in ons fractieoverleg en dinsdag in het Stadhuis beide keren om 19.30 uur.

Kompas voor de toekomst
Toekomstvisie Grave 2025
Gemeente Grave
27-02-2012
KLEINER EN N GROOT(S)
BMC advies|management
Cees Oosterwijk
Jantine Trommelen

Geske Barendregt

De Toekomstvisie Grave 2025 krijgt vorm langs twee ontwikkelingslijnen. Deze ontwikkelingslijnen geven richting aan de toekomst, uitgaande van de aanwezige
kwaliteiten en kansen. Het zijnontwikkelingsrichtingen die passen bij de schaal en het karakter van de gemeente Grave, bij het bestuur en de inwoners.
Twee allesomvattende lijnen, vanuit twee verschillende invalshoeken:
• Grave, vestingstad aan de Maas
• Dorpen op stoom, bastions van zorg
Grave, vestingstad aan de Maas
Kernwoorden: recreatief toeristische ontwikkeling, economische ontwikkeling, ontwikkeling natuur & landschap, behoud en versterking cultureel erfgoed en ondernemerschap
Groot: gezicht naar buiten, imago & profilering, aantrekkingskracht, dynamiek
Focus op: vestingstad, omliggende landerijen, de Maas
Speelt in op: rijke cultuurhistorie, oude & vernieuwende architectuur, ruimte voor creativiteit, ruimtelijke kwaliteit, recreatie en watertoerisme.
In 2020 is de betekenis van toerisme en recreatie in de gemeente Grave toegenomen tot een krachtig samenspel tussen gemeente en bedrijfsleven binnen en buiten Grave. De toeristisch recreatieve sector is een van de economische kernsectoren van en stuwende krachten binnen Grave. Grave verbindt haar toeristisch imago aan cultuur, historie en recreatie, musea en watertoerisme. Behoud en uitbreiding van landschaps- en cultuurwaarden in het buitengebied zijn belangrijke pijlers van beleid. De landerijen rondom de vesting krijgen verder vorm en zijn goed toegankelijk. Genieten in optima.
In 2020 is Grave een attractieve op watertoerisme gerichte gemeente binnen het Land van Cuijk en in de Euregio Maas –Waal. Niet met de rug, maar met het front naar de Maas gericht! Het historische verblijf door attractieve winkels, weekmarkt, kermis, festiviteiten en andere
uitgaansmogelijkheden voor inwoners en mensen van buiten Grave.
Er is ruimte voor ondernemerschap. De werkgelegenheid in Grave blijft behouden door ruimte te bieden aan lokale, kleine en middelgrote (watergebonden) bedrijven. De werkgelegenheid in de sectoren dienstverlening, zorg, horeca, recreatie en toerisme is hoog. Een goed ondernemersklimaat voor zelfstandigen en jonge ondernemers blijft een speerpunt. Er moet ruimte zijn voor verdere ontwikkeling van het vakmanschap, voor innovatie, voor broedplaatsen en ambachtelijk ondernemerschap op verschillende plekken en kleinschalig.
Dorpen op stoom, bastions van zorg.
Kernwoorden: dorpen op eigen kracht, ruimte voor initiatief, zorgen voor elkaar, leefbare dorpen, zorg als economische sector, wonen, woonkwaliteit.
Klein: gezicht naar elkaar, zorgen voor elkaar, betrokken
Focus op: leefbaarheid, buurten en wijken, wonen, voorzieningen en zorg
Speelt in op: eigen kracht inwoners, sterke sociale cohesie, verantwoordelijke samenleving, gemeente als regisseur.
Grave kenmerkt zich in 2020 nog altijd als een gemeente waar het prima wonen is. Er is sprake van een juiste balans in woningaanbod voor alle bewoners waarbij de historische- en natuurwaarden geborgd zijn en starters op de woningmarkt een attractieve wooncarrière kunnen volgen binnen de gemeentegrenzen. De kwaliteit van de woon- en leefomgeving is
hoogstaand. Grave heeft zich ontwikkeld tot ‘Bastions van zorg’, met een breed aanbod aan zorgvoorzieningen, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Het voorzieningenniveau op het gebied van ouderenzorg wordt met het oog op de toenemende vergrijzing verbeterd door o.a. aangepaste woningen en mantelzorg. In de kernen Velp, Escharen en Gassel is het wenselijk dat de basisscholen in 2020 nog steeds bestaan. Er is een breed scala aan sport- en ontspanningsmogelijkheden. Verenigingen werken samen, vrijwilligers worden goed
gefaciliteerd. Deze diversiteit, zowel ruimtelijk als cultureel, moet worden gerespecteerd, maar er moet ook oog zijn voor samenhang. De sociale samenhang is een essentiële kracht die de gemeente moet behouden, met menselijke maat, aandacht en zorg voor elkaar. Een leefbare
samenleving wordt bepaald door de mensen zelf. Er wordt ruimte geboden aan ideeën en initiatieven uit de samenleving. Hierdoor ontstaan draagvlak en daadkracht voor realisering en instandhouding van veerkrachtige voorzieningen, verenigingen en vrijwilligersverbanden – de kern van elke sociaal betrokken gemeenschap. De gemeente Grave stimuleert zelfredzaamheid, faciliteert initiatieven en navigeert binnen de kaders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: