Het vertrouwen van de burgers in de politiek bereikt het dieptepunt – ook in Grave!

Behalve onze algemene beschouwingen kunt U nu rustig de andere beschouwingen ook doorlezen. Dankzij aanwijzingingen van Leo de Vreede heb ik ook van TROTS de alg.beschouwingen kunnen plaatsen. Leo bedankt!!! Volgende week komen er verkorte versies in de Graafsche Courant.


Ingelast openbaar fractieoverleg op  vrijdag 4 november om 19.30 uur in het Stadskantoor!! Bespreking begroting. Moties, amendementen enz. voorbereiden. Iedereen is van harte welkom!!! Omdat de voorzitter  op  maandag 31 oktober verhinderd is ,er op woensdag een  Allerzielenviering is enz. vergaderen wij nu, bij hoge uitzondering op vrijdag!!!

Algemene beschouwingen bij de begroting 2012
Inleiding
Het ambtelijk apparaat is er in geslaagd om een sluitende begroting voor het volgend jaar 2012 met een doorkijk naar 2013, 2014 te 2015 te maken. Onze oprechte complimenten aan allen die daaraan hebben meegewerkt.
Normaliter had de raad bij het vaststellen van de kadernota 2012 de bouwstenen moeten aanreiken, piketpaaltjes moeten hebben geslagen. Dit na een bezuinigingsronde waaraan door de gehele ambtelijke organisatie was bijgedragen.
Evenwel kwam de raad bij de behandeling van de kadernota niet veel verder dan het kennis nemen van de nota en aangeven waarop beslist niet bezuinigd zou moeten gaan worden.
KEERPUNT 2010 is dan ook niet verbaasd, dat het sluitend maken van de begroting 2012 een verhoging van de OZB laat zien die er niet om liegt: 10 % – inclusief inflatie en eenzelfde percentage in het vooruitzicht voor 2013.
Het zal er dan eindelijk van moeten komen!

Vorig jaar schreven wij in onze algemene beschouwingen: ‘Voor KEERPUNT 2010 is het een vreemde zaak dat de OZB maar minimaal stijgt ondanks de forse bezuinigingen die van Rijks- en Provinciale wegen ons te wachten staan. Wij en onze burgers krijgen uiteindelijk op enig moment de rekening gepresenteerd. Zolang de VVD deel uitmaakt van de Graafse regering is er steeds een minimale OZB verhoging geweest en werd de financiële armslag van onze gemeente steeds kleiner’.

Tot dit inzicht is het huidige college – met jawel ook een VVD-wethouder, maar dan van buitenaf – nu ook gekomen.
Gedwongen door de uiterst zorgelijke financiële situatie van de gemeente Grave en een bezuiniging van twee miljoen Euro die het Rijk ons tot en met 2015 oplegt is het nu kiezen of delen.
Het was beter geweest als de OZB verhoging eerder was ingezet en voor onze burgers geleidelijk aan was voorgeschoteld. Nu komt het des te harder aan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het vertrouwen van de burgers in het college en de politiek tot een nulpunt is gedaald.  

Nieuwbouw Maaszicht
Aanbiedingsbrief
Naast de taakstellende bezuiniging van € 511.850,00 zien we dat er nog ruimte is voor de invulling van wensen voor structureel nieuw beleid, maar de bezuinigingen gaan op veel fronten pijn doen. Het is dan vooral zaak om de juiste keuzes te maken en te trachten om het voorzieningenniveau voor de minst draagkrachtige burgers zoveel mogelijk op peil te houden. Niet verwerkt in de begroting is de september circulaire en naar verluidt gaat dat in 2012 nog een extra tekort opleveren van € 134.000,00.
Bevoegdheid gemeenteraad
KEERPUNT 2010 gaat uiteraard voorstellen indienen om af te wijken van de gepresenteerde voorstellen.
Samenstelling college burgemeester en wethouders
Wij willen op korte termijn duidelijke afspraken over het opstarten van de procedure voor het benoemen van een nieuwe burgemeester. Daarbij willen wij door middel van een enquête de burgers inspraak geven.

“Vergane glorie” maakt plaats voor Hart van Grave.

Programma 1: Veiligheid en handhaving

We vinden dat op Veiligheid en handhaving best bezuinigd mag worden. Door samenwerking kan er efficiënter gewerkt worden en uitgaven  kunnen lager worden.
Programma 2: Woon- en leefomgeving

Prestatieafspraken.
KEERPUNT 2010 wil inzicht hebben in de prestatieafspraken van de gemeente met de Woonmaatschappij Mooiland / Maasland met name voor wat betreft starterwoningen in de Stoof en de invulling van het huidige Maaszicht.
Wijk- en Dorpsraden
Hoe staat het met het realiseren van de spilfunctie voor de wijk- en dorpsraden?
Visie Vestingwerken
Wanneer kunnen we de strategische Visie Vestingwerken tegemoet zien?
Beheerplan openbare verlichting
Met nadruk vragen we om aandacht voor verbetering van de lichtsterkte in de straatverlichting in de binnenstad.

Hart van Grave
Parkeerbeleidsplan 2010-2015
Wij betreuren het dat de 1e fase van het raadsbesluit van december 2010
nog steeds niet is uitgevoerd. De harde afspraak was om nieuwe parkeerplaatsen te realiseren voordat begonnen zou worden met de werkzaamheden van het project Hart van Grave.
Grondverwerving parkeerplaatsen Mariëndaal
KEERPUNT 2010 ziet de noodzaak er niet van in om in afwijking van de realisatieovereenkomst de grond van de parkeerplaats van Dichterbij te kopen.
Wijk- en Dorpsbeheer/iDOP
Wij zien met belangstelling uit naar de voorstellen met betrekking tot de Integrale Dorps Ontwikkelingsplannen (iDOP’s) nu blijkt dat de provincie Noord Brabant geen subsidie meer beschikbaar stelt voor (mede)financiering van uit iDOP’s voortkomende uitvoeringsplannen.
Gemeente reiniging / Overige uitbestede werkzaamheden
KEERPUNT 2010 vraagt zich af of het verstandig is om weer te beginnen met chemische onkruidbestrijding als wordt voorzien dat er van de rijksoverheid een verbod komt.
Herinrichten Loswal
Wanneer is de herinrichting van de Loswal gerealiseerd?
Trendmatige bezuinigingen op subsidies wijk- en dorpsraden en op vrijwilligers
KEERPUNT 2010 blijft tegen bezuiniging op subsidies wijk- en dorpsraden en op vrijwilligers.
Rotonde Bossche Baan/de Bons.
In verband met de toegenomen drukte op dit gevaarlijke verkeerspunt en de vele voetgangers en fietsers bepleit KEERPUNT 2010 een snelle realisatie van de rotonde die al in de studiefase zit. Er zijn al aankopen gedaan om de rotonde aan te kunnen leggen. De druk op de provincie moet verhoogd worden. Is het ook een blackspot bij de politie?

Deze plek is uitermate geschikt voor de gedenkstenen.
Plaquette van oud-burgemeester Louis Ficq.
Het burgerinitiatief van Gravenaar Rein Keereweer moet beloond worden. De initiatiefnemer is er een groot voorstander van om de plaquette aan de voorkant van het historisch stadhuis aan te brengen en wel op de plaats waar het raam ontbreekt. Bij de jaarlijkse dodenherdenking is er dan voldoende ruimte voor de belangstellenden om op de Markt voor het stadhuis te staan. Opzij tegen de blinde muur en tegen de carillontoren zijn minder geschikte plekken. In dit stadhuis was zijn werkkamer en ook de raadszaal was hier ondergebracht.
Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang
WMO beleidsplan
Gaat het ontwikkelen van het nieuwe WMO beleidsplan in goed overleg met de Burger Participatie Raad?
Ouderenwerk
Onze vraag is of bij de besluitvorming over het plan voor een overstap van de RIGOM naar een andere professionele aanbieder voor het ouderenwerk in Grave – Maaszicht en Brabant Zorg worden/zijn betrokken.
Gemeenschapsaccomodaties
KEERPUNT 2010 verwacht dit jaar nog inhoudelijke informatie over de invulling en het toekomstige beheer van het van het toekomstige Multifunctioneel Centrum – het MFC – in Maaszicht en wil hierover een toezegging van het college. 
Beëindiging subsidie ontwikkelingswerk Grave
Gelet op de grootte van het bedrag en de doelstelling zijn wij tegen het fasegewijs afbouwen van de integratiesubsidie van de Werkgroep Ontwikkelingshulp Grave.
Kunstzinnige vorming
Wij zijn van mening dat de kunstzinnige vorming op de scholen met deze bezuiniging te hard wordt aangepakt.
Vervroegd sluiten van de Westhoek
Onze vraag is of afspraken met Quadrant boven afspraken met de raad gaan. Wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?
Trendmatige bezuiniging op subsidies ouderenzorg en jeugdledensubsidies
KEERPUNT 2010 is tegen verlaging van de subsidie op ouderenzorg en de jeugdledensubsidie.
Extra bezuniging op buitensportaccomodaties
KEERPUNT 2010 vindt een extra bezuiniging op de buitensportaccommodaties ongewenst.
Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie

De provisorische fontein kan direct de ijsbaan,
die er gereed voor is, onder water zetten.
Vercommercialisering van evenementen
Wij zijn tegen vercommercialisering van evenementen. Dit werkt demotiverend op de vrijwilligers.
Programma 5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Actualiseren verouderde bestemmingsplannen
KEERPUNT 2010 gaat niet akkoord met de uitleg van het college op onze vraag om – voorafgaand aan het in procedure brengen van (ontwerp) bestemmingsplannen – altijd vooroverleg/informatieavonden te houden ten behoeve van de burgers.
Ook de binnenstad en de wijken zijn volop in beweging en ook die bewoners willen de gelegenheid hebben om middels een informatieavond te worden bijgepraat. Bovendien worden bij deze handelwijze – burgers onmiddellijk op hoge kosten gejaagd doordat men beroep dient in te stellen bij de Raad van State.
Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering
Renteopbrengsten
Er wordt een bedrag begroot van € 1.205.000 aan renteopbrengsten. Dit bedrag wordt niet gespecificeerd. Het is interessant om te weten waar deze opbrengsten uit voort komen. Als er spaartegoeden zijn zal moeten worden gekeken naar de risico’s en bovendien kan er een afweging plaatsvinden of de rentevergoeding niet zodanig laag is dat er beter schulden mee kunnen worden afgelost.
Besparingen op de representatiekosten inclusief interne catering 
Wij stellen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie samen te laten gaan met de nieuwjaarsreceptie van de Harmonie Stad Grave.
De sleuteloverhandiging carnaval en de ontvangst Graafse deelnemers aan de Vierdaagse moeten wat ons betreft – op sobere wijze uitgevoerd
–     blijven.   
Heroverweging van de Rekenkamercommissie
KEERPUNT 2010 wil de Rekenkamercommissie niet ‘slapend’ maken. Zeker niet gezien op het verwachte onderzoeksrapport betreffende het Wisseveld.
Extra inkomsten van het AZC/COA.
KEERPUNT 2010 wil graag geïnformeerd worden over de hoogte van de extra inkomsten voor de gemeente van het AZC van 2011 tot 2020. De WOZ inkomsten, koppengeld enz. Ook de hoogte van de bestedingen in Grave bij de supermarkten, doordat de bewoners van het AZC hun maaltijden zelf  bereiden, willen we in beeld hebben.
Interne organisatie
De gemeentesecretarisfunctie is per 1 januari 2012 vacant. Twee managementfuncties eveneens op termijn.KEERPUNT 2010 wil de invulling van deze openstaande functies aan de orde stellen.  Wij staan hier kritisch tegenover mede gezien het feit dat Grave toewerkt naar 1 ambtelijke organisatie voor Cuijk, Grave en Mill en St.Hubert. Is tijdelijke invulling een goede optie?
Paragraaf weerstandsvermogen
Bedrijfsrisico’s
Personele knelpunten
Bestaat de mogelijkheid om voor medewerkers een alternatieve werkplek te zoeken bij een andere gemeente in het Land van Cuijk of bij het bedrijfsleven?
Beleidsrisico’s
Gemeente als overheidsloket
KEERPUNT 2010 geeft hoge prioriteit aan publieke, professionele  dienstverlening, waarbij ICT en digitale dienstverlening een steeds grotere rol en taken krijgt toebedeeld. Is in dit kader een herziening van het ICT beheerplan aanstaande en/of noodzakelijk?
Samenwerking Land van Cuijk
Wij vinden het opmerkelijk dat de samenwerking Land van Cuijk onder ‘beleidsrisico’s wordt geschaard.
Paragraaf bedrijfsvoering
Bestuurskrachtonderzoek
Hoe is de stand van zaken met betrekking tot het provinciale bestuurskrachtonderzoek?
Gebruikskosten kavel stadhuis Grave
Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk vinden wij het dat er pas na 3 jaar enige duidelijkheid is aangaande de gebruikskosten van de kavel stadhuis  Grave. Vervolgens moet er op voorhand € 25.000,00 bij en zijn de kosten van het technisch onderhoud van het complex nog steeds niet helder.
Paragraaf grondbeleid
Projectbegroting & grondexploitatie – afwikkeling Wisseveld
KEERPUNT 2010 constateert dat in het raadsvoorstel behorende bij de nota grondexploitatie dat ondermeer op het project Wisseveld ruim 8 miljoen euro wordt afgeschreven. Het is KEERPUNT 2010 bekend dat eerst in december 2011 duidelijk zal worden gemaakt wat het resultaat is van de onderhandelingen met de Grondbank. KEERPUNT 2010 vraagt zich dan ook af hoe het college de eventuele uitkomst van deze onderhandelingen thans reeds in de begroting heeft kunnen verwerken. Wanneer dit laatste niet het geval is wat heeft de behandeling van de begroting op dit punt dan voor zin? Mocht het echter zo zijn dat op het Wisseveld niet meer dan 8,1 miljoen euro verlies zal moeten worden genomen dan verneemt KEERPUNT 2010 van het college de expliciete bevestiging daarvan.
Het had ongetwijfeld onze voorkeur gehad als de resultaten van de lange en moeizame onderhandelingen eerder bekend waren gemaakt.
Tenslotte vraagt KEERPUNT 2010 zich af of er voldoende voorzieningen zijn getroffen om het verlies te compenseren, nu immers in eerdere begrotingen met het verlies geen of onvoldoende rekening is gehouden.
Bijlagen
Voorzieningen
Voor Scholing, vorming, training staat er € 88,00. Wij vinden dat een opmerkelijk laag bedrag. Graag uitleg.
Waarom is de post Dubieuze debiteuren – € 371.415,00 – zo hoog?
De onttrekking voor dit jaar  bedraagt € 21.148,00. Kan deze post met
€ 100.000,00 worden verlaagd ten behoeve van dekking van onze in te dienen voorstellen inzake bezuinigingen?
Onderwijs achterstanden bestrijding € 463.289,00. Is dit bedrag geoormerkt en waarvoor wordt het gebruikt?
Last but not least!

Wanneer worden hier bestuurlijke knopen doorgehakt?
Verbeteringen binnen het ambtelijk apparaat.
KEERPUNT 2010 heeft duidelijke signalen opgevangen uit de Graafse gemeenschap die er op duiden dat de afdelingen Ruimte en Wonen  en Inwoners en Zorg in hun functioneren te wensen over laten. KEERPUNT 2010 bereiken veel klachten en vaak blijken deze ook gegrond te zijn. De kwaliteit van dienstverlening van het ambtelijke apparaat is een politieke zorg. KEERPUNT 2010 voelt het als haar plicht hieraan aandacht te besteden. Zij nodigt het college daarom uit om in een vertrouwelijk gesprek hierop in te gaan teneinde op korte termijn te zoeken naar oplossingen die een verbetering van het functioneren van het ambtelijk apparaat inhouden.
KEERPUNT 2010                                                     24 oktober 2011
Nel Schuts
Jacques Leurs   

De algemene beschouwingen zijn binnen.                                                      

 CDA met o.a. 18 vragen.
                                                                                                        
REALISTISCH EN RESULTAATGERICHT!

Algemene Beschouwingen bij de programmabegroting 2012
Inleiding


Met de deelname aan de coalitie draagt het CDA bestuurlijke verantwoordelijkheid. In deze tijd van bezuinigingen en heroverwegingen, voorwaar geen gemakkelijk taak. Het is onze overtuiging dat met de hulp van ons deskundig dagelijks bestuur deze taak kan worden volbracht.
Moeilijke beslissingen, zoals de huisvesting van het A.Z.C. zijn al genomen.
Moeilijke beslissingen, zoals het maatschappelijk huisvestingvisie, Wisseveld, Multi Cultureel Centrum en bezuinigingen moeten nog worden genomen.
Enkele partijen hebben zich tegen het bestuursakkoord uitgesproken.
Te gemakkelijk, naar de mening van het CDA, verantwoordelijkheid moet je durven nemen. Altijd zijn er zaken, waarmee je het niet mee eens bent, vooral als je er naar op zoekt bent.
Rustig afwachten, schieten op voorstellen, ad hoc oplossingen aandragen, daar koopt het CDA niets voor.
Toch blijven wij positief en hopen dat we op een inhoudelijke inbreng van de overige politieke partijen kunnen rekenen.
Het CDA is van mening dat projecten niet aan elkaar gekoppeld moeten worden. Te vaak is in de gemeente Grave gebleken dat ambities te hoog waren en projecten door de diversiteit en koppeling met elkaar niet realiseerbaar waren.
Gewoon met 2 voeten aan de grond!
REALISTISCH EN RESULTAATGERICHT is en blijft ons credo.
Dit blijft de manier waarop de CDA-fractie haar taak op dit moment uitvoert.
Realistisch zijn onze argumenten en doelstellingen. In het licht van de komende bezuinigingen een grote uitdaging, die we met veel creativiteit en durf aangaan.
Resultaatgericht nemen wij haalbare besluiten en maken mogelijk wat mogelijk te maken is.

Visie voor de toekomst
Voor de bestuursperiode 2010 – 2014 gaat het CDA voor samenwerking met behoud van zelfstandigheid.
Het CDA, onder aan voering van Ben Peters, was de grote trekker en duwer van het Graafs Manifest, een voor het Land van Cuijk historisch besluit.
Het CDA is van mening dat serieus werk moet worden gemaakt van een verregaande ambtelijke samenwerking. Dit is nodig om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente in de nabije toekomst te kunnen garanderen.
De gemeente Boxmeer en ook de gemeente St. Anthonis hebben eerder al aangegeven dat zij op dit moment nog niet effectief aan een ambtelijke samenwerking van de “vijf”,  vastgelegd in het “Graafs Manifest”, willen of kunnen meewerken. Voor de zelfstandigheid van Grave is het van het grootste belang de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen.
Het CDA is van mening dat, als wij onze zelfstandigheid willen behouden, er maar één keuze mogelijk is, en dat is voortvarend en op de kortst mogelijke termijn de ambtelijke samenwerking met Cuijk en Mill en St.Hubert tot stand brengen.
De kwetsbaarheid van het Graafsche bestuur is inmiddels pijnlijk aan het licht gekomen. Het CDA wil alles op alles zetten om het gehavende bestuur weer te completeren met een vaste benoeming van een burgemeester die een voortrekkersrol kan vervullen bij de integratie van Grave in het Land van Cuijk en secretaris die past in de nieuwe organisatie van een samengevoegd ambtelijk apparaat en met de ambitie ook de samenvoeging met de organisaties van Boxmeer en St Anthonis te realiseren.
Bestuursakkoord/sluitende begroting
Het nieuwe bestuursakkoord 2010 – 2014 is de bijbel voor het CDA en heeft een centrale plaats in de programmabegroting 2012.
Alleen deze centrale plaats heeft het niet volledig in deze begroting gekregen.
Diverse uitgangspunten van het bestuursakkoord in relatie met de bezuinigingen zijn niet juist vertaald in deze begroting.
Als voorbeeld noemen we:
1.             extra OZB verhoging van 7,75% voor 2012 en 8% voor 2013,
2.             verlaging van de jeugdledensubsidie met 25%
3.             afbouwen subsidie Kunstzinnige vorming t.b.v. basisscholen
4.             extra bezuiniging op buitensportaccommodaties
Extra lastenverzwaring OZB voor de burgers in niet in de geest van het bestuursakkoord, OZB mag geen sluitpost van de begroting zijn.
Verlaging van de genoemde subsidies met 25% terwijl alle overige subsidies met slecht 2,5% dalen, is niet realistisch!
De subsidie aan t.b.v. de basisscholen voor kunstzinnige vorming (€ 20 per leerling) afbouwen is niet onze voorkeur, temeer omdat deze vorm van subsidiering zijn waarde heeft bewezen.
De extra bezuiniging op buitensportaccommodaties van 25% in 2015 kunnen wij moeilijk plaatsen. De privatisering van de sportvelden was destijds al zo’n lijdensweg. Met de kadernota is besloten niet akkoord te gaan met de bezuiniging van het terugdraaien van privatisering buitensportaccommodatie of in eigen beheer.
En opeens komt nu een verlaging van 25% van de vergoeding aan de voetbalvelden voor het onderhoud van de sportvelden uit de toverhoed van het college.
Betekend dit nu dat alle onderhoud budgetten (inclusief de beheerplannen) met 25% omlaag kunnen!
Het CDA begrijpt dan ook niet waar de laatste 3 voorstellen vandaan komen.
Vraag: 1          Kan het college met de ambtelijke organisatie geen sluitende begroting presenteren rekening houdende met de uitgangspunten van het bestuursakkoord?
Vraag: 2          Wat is de achtergrond (nadere motivering) van de voorgestelde bezuinigingen onder nummer 2, 3 en 4?
Vraag: 3          Wanneer alle onderhoudsbudgetten van de gemeente Grave omlaag gaan met 25% wat zijn dan de financiële gevolgen?
De jaarrekening 2010 heeft een positief saldo van ruim € 500.000.
De salariskosten van de organisatie worden maximaal geraamd om ruimte voor inhuur bij vervanging etc. te creëren. Dit staat haaks op het standpunt van de coalitie, zoals verwoord in het bestuursakkoord 2010 – 2014 (invulling vrijgevallen functies/arbeidsplaatsen intern oplossen).
Dit zijn enkele voorbeelden waar volgens het CDA financiële ruimte moet zijn.
Vraag: 4   Zijn de ramingen 2012 in relatie met de jaarrekening 2010 wel realistisch en scherp geraamd en wat is eventueel de financiële ruimte?
Vraag: 5  Kunnen we meerjarige voordelige en/of nadelige financiële verrassingen verwachten met de 2e Burap 2011?
Vraag: 6  Wat is de financiële ruimte binnen de salariskosten 2012?
Kadernota
Met de kadernota hebben de coalitie partijen hun opmerkingen geplaatst. Via de besluitvorming is dit tot uitdrukking gekomen.
Naast bovengenoemde opmerkingen (zie onderdeel bestuursakkoord) heeft het CDA geconstateerd dat het onderdeel Vorming voorziening afwikkeling GREX (Wisseveld) in de begroting 2012 is opgenomen. Dit ondanks het besluit van de gemeenteraad dit niet te verwerken.
Het niet meenemen van deze post leidt er in 1e instantie toe dat er sprake van een structureel sluitende begroting.
De extra OZB verhoging van 7,75% voor 2012 en 8% voor 2013, de verlaging van de jeugdledensubsidie met 25%, het afbouwen subsidie Kunstzinnige vorming t.b.v. basisscholen en de extra bezuiniging op buitensportaccommodaties kunnen achterwege blijven of maximaal 2,5% bedragen.
In onderstaande tabel heeft het CDA dit financieel vertaald:
Het CDA zal tijdens de vergadering met een amendement komen m.b.t. bovengenoemd punten.
Wisseveld
Met de discussie m.b.t. de Kadernota 2012 heeft het CDA aangegeven, waarom de post Vorming voorziening afwikkeling GREX (Wisseveld) niet in de begroting 2012 moest worden meegenomen.
Zoals wij al eerder stelde: het niet meenemen van deze post leidt er in 1e instantie toe dat er sprake van een structureel sluitende begroting. Maar dit is niet het belangrijkste.
Belangrijkste is dat wij als CDA een politieke discussie willen in de gemeenteraad van december a.s. Hier komt het onderhandelingsresultaat van het Wisselveld aan de orde.
Volgens het CDA moeten alle financiële gevolgen transparant in het voorstel staan en aan de orde worden gesteld, maar vooral ook voor de burgers duidelijk zijn.
Een voorschot nemen van de financiële lasten van het Wisseveld in de begroting 2012 in relatie met een extra OZB-verhoging is voor het CDA geen optie.
Eerst na discussie van het onderhandelingsresultaat en de financiële gevolgen hiervan, kan de door het college voorgestelde extra OZB-verhoging voor het 2012 en 2013 ter discussie worden gesteld.
Vraag: 7   Wat is de reden dat het besluit van de kadernota op dit onderdeel (Wisseveld) niet is uitgevoerd en is het college met het CDA van mening dat alle financiële gevolgen van Wisseveld debacle zichtbaar moeten komen?
                        In de paragraaf Grondbeleid (pag. 122) schrijft u zelf dat de volledige (financiële) impact van de overeenstemming over de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomsten t.a.v. Wisseveld nog niet bekend is.
Vraag: 8   Waar blijft het rapport van de rekenkamercommissie over het Wisseveld?
Informatie gemeenteraad/BIO-woningen Akkerslagen
Als gemeenteraad moeten wij er vanuit kunnen gaan dat raadsstukken onafhankelijk, volledig, juist en duidelijk aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Met het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kerkdorpen, Grave’ in relatie met BIO-woningen heeft het CDA helaas geconstateerd dat dit niet het geval was.
Vraag: 9     Hoe worden dergelijke onvolkomenheden in de toekomst voorkomen?
Programma 1: Veiligheid en handhaving
Verkeersonveilige situatie
Net als vorig jaar blijft het CDA van mening dat de firma Litjens, na de positieve houding van de gemeenteraad, werk moet maken van de verkeersonveilige situatie aan de Graafschedijk.
Programma 2:  Woon- en leefomgeving

Wijk- en Dorpsraden
Het vergroten van de leefbaarheid van de wijken, buurten en kernen met als spil een wijk- en dorpsraad die werkt vanuit en met draagvlak vanuit wijk/dorp kunnen wij volledig ondersteunen.
Herinrichting Julianaplein Gassel
Vanuit het Gasselse zijn initiatieven ontwikkeld om te komen tot een herinrichting van het plein, inclusief kostenraming.
De investeringen zijn niet in de begroting opgenomen maar worden meegenomen bij de uitvoering van de iDOP’s en de Provincie Noord-Brabant stelt geen gelden voor de uitvoeringsplannen beschikbaar. Verder is in het bestuursakkoord de herinrichting Julianaplein als speerpunt opgenomen.
Vraag: 10  Leidt het meenemen van dit plan met iDOP niet tot nodige vertraging van de uitvoering ervan?  
Vraag: 11  Hoe worden of kunnen de kosten van uitvoering worden gedekt?
Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang
Multi Functioneel Centrum (MFC)
Het nieuwe Maaszicht kruipt langzaam maar zeker uit de grond!
Vraag: 12     Wat is de stand van zaken met betrekking tot het MFC?
Huisvesting van de maatschappelijke voorzieningen
Met de algemene beschouwingen 2011 hebben wij al gesteld, dat niet alle belanghebbende
partijen, zoals dorps- en wijkraden, gehoord zijn.
Terecht heeft de verantwoordelijke wethouder hier actie op ondernomen.
Als CDA blijven wij van mening dat een basisschool essentieel is voor de leefbaarheid van een dorp en kern. Het spreekt daarbij voor zich dat in een dergelijke afweging gekeken moet worden naar de kwaliteit van het onderwijs, de afstand naar de nieuwe school, het aantal leerlingen, de demografische ontwikkelingen en de financiën.
Bonskazerne/A.Z.C.
Kansen in plaats van bedreigingen. Het CDA ziet in het COA een concentratie van kennis m.b.t. asiel aanvragen, migratie en arbeidsmigratie problematiek, de daar aan verbonden huisvestings- en arbeidsvraagstukken, taal en cultuur aanpassing, wet en regelgeving etc. Het nieuwe AZC moet in onze ogen veel meer een zorginstituut zijn dat zeer specialistische diensten levert en als zodanig ook goed past in een bastion van zorg dat Grave kan en wil zijn. De oude kazerne gebouwen bieden kansen voor uitbreiding van het bedrijven terrein De Bons in de vorm van bedrijfsverzamelgebouwen of ruimten voor starten de ondernemers. Ook commerciële spin-off van het nieuwe AZC kan in deze gebouwen een plaats vinden.
Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie
Toerisme
Speerpunt voor de komende 3 jaar is om de gemeente Grave als poort van het Land van Cuijk steviger op de kaart te krijgen. Het ontwikkelen en promoten van fiets-, wandel- en vaarroutes naar het Raamdal te Escharen is een onderdeel hiervan.
Op initiatief van het CDA is een aantal jaren geleden de reserve stadsontwikkeling Grave gecreëerd. Hieruit zou onder andere een wandel-/fietsbrug onder de Hampoort naar het Raamdal worden gefinancierd. Helaas, naar aanleiding van de financiële perikelen op het Wisseveld, is deze reserve noodgedwongen voorlopig geparkeerd.
Het daadwerkelijk realiseren van een fiets- en wandelroute tussen het Raamdal te Escharen en de Hampoort is echt visualiseren van het stimuleren van de recreatie en toerisme.
Vanuit de natuur stap je via de Hampoort de wereld van cultuur binnen, de stad Grave.
Vraag: 13    Is dit project al aangemeld bij het Platform Noordelijke Maasvallei?
Vraag: 14    Wat is de stand van zaken m.b.t. IGP Velp in relatie met de rondweg?
Programma 5:  Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Hart van Grave
Met de realisatie van het Hart van Grave krijgt de stad Grave nieuwe kansrijke impulsen. Niet alleen een positieve economische ontwikkeling maar ook het nieuwe stadsbeeld dat ontstaat zal positief uitwerken op de beleving van de binnenstad. Grave krijgt weer een compleet centrum. De verbinding met de jachthaven en de loswal zal de toeristische aantrekkingskracht vergroten. Hoewel de mogelijkheden op dit moment beperkt lijken is het zaak de ambitie m.b.t. de opwaardering van de jachthaven, bekaf, de kat en de loswal overeind te houden. Het zal Grave als vestingstad compleet en aantrekkelijk maken.
Vraag: 15   Wordt de deelname aan de Pilot bouwen binnen strakke contouren geen blok
aan het been voor de gemeente Grave? Dit vooral in relatie met de
Uitbreidingsplannen van de dorpen.
Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie

Wijk- en dorpsraden
In de toekomstvisie van het CDA is een belangrijke rol weggelegd voor onze wijk- en dorpsraden. Wij vinden dat de wijk- en dorpsraden een grotere rol moeten spelen bij wijk- en dorpsgebonden activiteiten. Te denken valt aan het beheer van de maatschappelijke voorzieningen zoals dorpshuizen, verenigingsgebouwen en wijkcentra, het uitvoeren van eerstelijns groenonderhoud en het beheer en de inrichting van de openbare ruimte in dorp of wijk. Ook het uitbrengen van advies en het organiseren van de communicatie over wijk- en dorpsaangelegenheden kunnen taken zijn van de wijk- of dorpsraad.
Voorwaarde is dan wel dat een dorps- of wijkraad ook een democratische vertegenwoordi-ging is van de inwoners van de wijk of het dorp. Dit zou, moeten worden geregeld in een nieuw door de gemeente op te stellen wijkraad- of dorpsraadstatuut. Door deze formele status van de wijk- en dorpsraden ontstaat een structuur waarin invloed van de inwoner op zijn of haar directe omgeving vorm krijgt en waar mogelijkheden voor een kleinere overheid ontstaan.
Vraag 16: Wat is de stand van zaken van het convenant voor de wijk- en dorpsraden?
Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering
Vanaf 2009 is er sprake van beheer en financiën op orde.
Als gemeenteraad hebben we niet alleen behoefte aan administratieve aanpassingen om de risico’s te beheersen, zoals onlangs met het Grondbedrijf. Als gemeenteraad willen we bij elk raadsvoorstel de financieel gevolgen in meerjarenperspectief (inclusief exploitatiekosten) overzichtelijk in beeld in relatie met de financiële positie van de gemeente.
Hierdoor kunnen mogelijk extra bezuinigingen in de toekomst worden vermeden.
Vraag: 17     Richt zich het beheer op orde zich alleen naar binnen, de eigen organisatie?
Vraag:  18    Welke verbetervoorstellen kunnen wij als gemeenteraad verwachten?
                    Overigens mooie uitdaging voor de interim hoofd bedrijfsvoering.
Ambtelijke organisatie
In het bestuursakkoord staat:”een gemotiveerd, deskundig en flexibel ambtelijk apparaat”.
Het motto voor de ambtelijke organisatie moet volgens het CDA zijn:
Wat kan wel, in plaats van wat kan niet, meedenken en in overleg met de bestuurders snelle oplossingen realiseren.
Tot slot

Tot slot willen wij de ambtenaren bedanken voor hun bijdrage in de programmabegroting 2012.
Het college wensen wij wijsheid en succes bij de repliek van de Algemene Beschouwingen.
CDA Escharen, Gassel, Grave en Velp,

Matt Cruijsen        Ben Peters       Wim van RaaijVPGRAVE

Algemene beschouwingen Verenigd Progressief Grave 2011    

Geacht college, geachte leden van de Raad,

Een jaar voorbij. Een jaar waarin de ontmaskering van de coalitie verder vorm kreeg.                             Wat hebben die drie partijen, de coalitie,  met elkaar?  In ieder geval een volledig gebrek aan zelfkritiek en het gevoel “wij gaan over De Graaf “en niemand anders.                                                         De Graafse VVD , met als bijwagens Trots en het conservatieve deel van de LPG, maken in Grave de dienst uit.  Nu Trots is opgehouden te bestaan kan de heer Reijnen met “trots “weerkeren in de moederschoot.                                                                                                                                                                 
Wat nou dualisme. Een wethouder die het durft een eigen geluid te laten horen, een geluid dat afwijkt van het standpunt van de coalitie, die wethouder krijgt het zwaar te verduren. Pure machtspolitiek, die wij vinden passen bij de Graafse VVD, maar minder bij de LPG en nog minder bij het CDA.
Gelukkig, we hebben twee wethouders die het aandurven om koersvast te zijn. Zij laten zich niet omblazen door de rechtsconservatieve retoriek die met regelmaat door de raadszaal klinkt. Hulde daarvoor.                                                                                                                                                                           Het was niet de keuze van VPGrave om twee wethouders van buiten te halen. Nu, na anderhalf jaar is ons oordeel over het college niet negatief, in tegenstelling tot ons oordeel over de coalitie.
Een absoluut dieptepunt vonden wij de verkiezing van de voorzitters van de beide nieuw ingestelde commissies. Waar VPGrave, door de toevallige omstandigheid dat twee van haar fractieleden specialist zijn op de terreinen RO en Wonen, en gelet op het feit dat VPGrave de grootste partij is die op een haar na 4 zetels haalde, het normaal vond dat de commissie ruimte en wonen technisch geleid zou gaan worden door een fractielid van VPGrave, presteerde de coalitie het de vertegenwoordiger van een eenmansfractie te kiezen. Dit ondanks de argumentatie van de kant van VPGrave. Er restte ons vervolgens niets anders dan niet  mee te doen met het commissiewerk. ( wat kost het voorzitterschap van Trots de gemeente extra aan commissiegelden?)
Ondanks onzer kritiek op de wijze waarop de coalitie werkt heeft VPGrave tot op heden loyaal en dualistisch  vanuit haar eigen programma gewerkt en samengewerkt. We hebben ruimhartig steun gegeven aan voorstellen die de onze hadden kunnen zijn. We hebben ook steun gegeven aan voorstellen die flink pijn deden, maar waarvoor wij geen betere konden bedenken. We hebben op een positieve manier oppositie gevoerd.

Het zijn beroerde tijden, er valt nauwelijks iets te verdelen. In het voorjaar had het college gelukkig snel begrepen dat het geen zin had een accoord te vragen op de kadernota. Het was nog te vroeg om knopen door te hakken. Bovendien hadden we grote behoefte aan hetgeen de septembercirculaire ons zou brengen. Inmiddels weten we dat er per saldo verder gekort gaat worden. Een beetje meer geld voor veel meer werk. Een efficientykorting heet dat.

Thans ligt de begroting 2012 voor ons. Een begroting die ons stemt tot droefenis, omdat er zo veel verloren dreigt te gaan.  Aan het feit dat er problemen zijn aan de inkomstenkant is niet zo heel veel te doen. De uitgavenkant boeit des te meer.  Waar zo ingrijpend gesnoeid moet worden  kan het niet anders dan dat er keuzes gemaakt worden.

In deze begroting ontbreekt een visie op de toekomst. In 2008 schreefde LPG bij de begrotingsbehandeling “Grave leeft, maar hoe lang nog “. Zonder geld en met zo’n beleidsarme begroting zal dat vast niet lang meer zijn.

Onze keuzes  zijn:
1.     Schrap alle niet noodzakelijke investeringen en beperk je de komende jaren tot onderhoud en instandhouding.
2.     Leidraad bij onderhoud en instandhouding is soberheid, doelmatigheid en veiligheid.
3.     Welzijn, gezondheid en onderwijs blijven zo veel als mogelijk onaangetast.
4.     De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
5.     Wees slim bij het doen van noodzakelijke investeringen en gebruik de stille reserves van de gemeente.
6.     Kom zo snel mogelijk tot een programma met de andere gemeentes in het Land van Cuijk waarbij op kostprijsbasis wederzijds medewerkers worden ingehuurd, hiermee preluderend op de aanstaande ambtelijke samenwerking.
7.     Maak eerst het oude af voor je met iets nieuws begint.
Wij zullen de begroting via deze keuzes beoordelen, waarbij we ons bewust zijn dat  er bezuinigd moet worden en in volgende jaren verder bezuinigd moet worden. Daarmee komt het zelfstandig voortbestaan van de gemeente aan een zijden draadje te hangen, realiseren wij ons. Slechts in het geval wij erin slagen snel alle voordelen uit een onbaatzuchtige samenwerking met onze buurgemeenten te halen is  het wellicht haalbaar nog een aantal jaren zelfstandig voort te bestaan.   VPGrave blijft overigens zelf van mening dat het beter zou zijn rechtstreeks op een samengaan met de buurgemeentes aan te sturen omdat de regie dan nog in eigen handen te houden is.
Het initiatief vanuit de Raad van Grave om als gemeenteraden zelf het initiatief te nemen is een belangrijke stap. De college’s zijn simpelweg niet onbaatzuchtig genoeg. Tot op heden is er veel te veel positioneel gedacht en de animositeit en rivaliteit tussen Cuijk en Boxmeer doet de zaak absoluut geen goed.
Programma veiligheid en handhaving.
Binnen dit programma liggen de uitgaven goeddeels vast en zijn de beinvloedingsmogelijkheden beperkt. De regiefunctie is minder en minder in handen van de gemeente.                                         Waar het betreft de handhaving herhalen we ons standpunt dat eerst de oude al lang lopende handhavingszaken tot een einde worden gebracht alvorens nieuwe zaken worden opgepakt. Ook vinden wij dat de handhavingspraktijk voor de raadsleden transparanter moet worden gemaakt.     Het aantal uren dat beschikbaar is voor zichbare handhaving is bedroevend laag en moet fors omhoog.    Wij hebben de indruk dat het handhavingsbeleid gespeend is van enige moed. Soms lijkt het op bestuurlijke lafheid. Als dwangsommen niet worden geind eb niet te tolereren situaties onaangetast blijven verdwijnt de legitimiteit . Het gemeentebestuur lijkt bang voor een vijandige publiele opinie.  Extra uren ten behoeve van de handhaving achten wij in de gegeven situatie niet verantwoord.                                                                                                                                                                        Als er ruimte ontstaat voor de aanpak van nieuwe zaken dan geven wij de voorkeur aan handhaving waar de volksgezondheid en/of het woongenot van derder in het geding zijn.
VPGrave vraagt het college hoe ver Grave is met de introductie van de bestuurlijke boete . Kunt u aangeven wat u precies bedoelt op pagina 26 onder Bestuurlijke Beschikking/Mulderfeiten?
Programma woon- en leefomgeving.
Binnen het kader van dit programma mogen wat ons betreft investeringen op de lange baan geschoven worden, tenzij de veiligheid in het geding is. Waar het gaat om de leefbaarheid is de focus te veel op de historische binnenstad geconcentreerd. Leefbaarheidsproblemen doen zich meer voor in de wijken buiten het centrum dan in het centrum zelf. Parkeerproblemen hebben de wijken buiten het centrum dagelijks, het centrum alleen op marktdag, zwerfvuil is een groter probleem voor de wijken dan voor het centrum. En pro forma parkeeronderzoek laten verrichten in de dorpen is te gek voor woorden.                                                                                                                                                            Veel mooie woorden: “Het vergroten van de leefbaarheid door minimaal het behoud van bestaande maatschappelijke en sociaal-culturele voorzieningen en accommodaties en het verbeteren van de saamhorigheid in de wijken, buurten en kernen met als spil een wijk- of dorpsraad die werkt vanuit en met draagvlak vanuit de wijk/het dorp “.                                                                                                            Is dit een zin uit een begroting van enkele jaren geleden? Heeft het college de tekst niet gelezen? Wij gaan het college het komend jaar met regelmaat uit eigen werk ( van het college dan ) voorlezen. Want tegen de achtergrond van de enorme bezuinigingen is deze zin en zijn vele andere voornemens en beloftes niet waar te maken. 
Wat ons betreft mag u alle voorgenomen parkeermaatregelen voor de binnenstad, met uitzondering van tijdelijke voorzieningen op Wisseveld, schrappen. Het is overbodig en trekt alleen maar meer verkeer de binnenstad in. Het blijft onze voorkeur houden snel een parkeervoorziening aan te leggen achter de Hampoort in het voormalige ravelijn.  We moeten ons bedenken dat er nog een fors probleem aanstaande is. De parkeerkelderin het nieuwe Maaszicht heeft slechts een extra capaciteit voor bezoekers van 23 plaatsen. Veel te weinig om de pieken in het bezoek op te kunnen vangen.
Het college lijkt nog steeds van plan de werkzaamheden op en aan de Loswal uit te voeren. Dit tegen het perspectief van een lege portemonnaie, de waarschijnlijkheid dat met de verhoging van de peilopzet de Loswal veelvuldig onder water komt te staan en het feit dat er vanuit het project Loswal door de gemeente zelf een flinke donatie in het mobiliteitsfonds moet worden gestort.
Als je veel verwacht van wijk- en dorpsraden moet je ze niet aan banden leggen door de toch al beperkte bekostiging nog meer aan banden te leggen.
Het contract met Nijbod over het beheer van het woonwagencentrum is per 1 januari afgelopen jaar opgezegd. De te besparen kostenzijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van de afgelopen jaren, gesaldeerd met de ontvangsten, zo nemen wij aan. En nu, is er enige zekerheid dat Mooiland het beheer overneemt? En hoe zit het dan met het kostenplaatje?
Het schrappen van het schrappen van onkruid vervult ons met grote droefheid. Het wegborstelen van onkruid mag wat ons betreft 10.000 Euro meer kosten dan chemische onkruidbestrijding. Wij zijn nog steeds officieel een duurzame gemeente.
De zin “Om de bezuinigingsdoelstelling op te vangen zal er ingegrepen moeten worden in het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en zullen de taken en activiteiten van de buitendienst kritisch worden doorgelicht “ vormt een rechtstreekse en harde ontkenning van wat eerder in deze begroting als doelstelling geformuleerd is ( zie cursief hierboven ).
Tegen deze achtergrond een groenstructuurplan opstellen is volstrekt ondoelmatig. Wij hebben een voortreffelijke buitendienst die prima in staat is het vigerende beheerplan uit te voeren. Het past in onze visie om het onderhoud van groen en verharding  prioriteit te geven boven niet noodzakelijke investeringen.
Voorzieningen en sociale samenhang.
Een beetje ballorig vragen wij ons hier af “wat nou voorzieningen en wat nou sociale samenhang?   De geformuleerde speerpunten en beleidsdoelen worden in het vervolg van dit hoofdstuk volledig weggeschoffeld.
Op ongeveer alles wordt bezuinigd, waarmee impliciet en expliciet een andere keuze wordt gemaakt als die VPGrave voorstaat.                                                                                                                                         Ten aanzien van de reserveringen voor de verbeterde en nieuwe scholen hebben wij ons onlangs kritisch uitgelaten over de gepresenteerde alternatieven. Wij zijn van mening dat het beter kan en dat het goedkoper kan. Korten op de kunstzinnige vorming druist in tegen een vorig jaar raadsbreed aangenomen motie. Moeten we weer in actie komen of komt het college uit zichzelf op zijn dwaling terug?
De bezuinigingen op de WMO liegen er niet om. Kan het college ons garanderen dat het in deze collegeperiode bij de aangekondigde bezuinigingen blijft?
Voor wat betreft het ouderenwerk is er iets bijzonders aan de hand. Je wordt al tot de doelgroep gerekend als je 55 jaar oud bent. Werk je dan nog, dan kun je aan de programma’s die overdag worden aangeboden niet meedoen. Hetzelfde geldt als je werkloos bent en alles moet doen om weer aan het werk te komen. Val je buiten de werkende of werkzoekende groep dan heb je recht op een groot aantal voorzieningen zonder toets op vermogen of inkomen. College, hier valt nog wel wat te verdienen.                                                                                                                        
Het schoolzwemmen is een relatief dure voorziening. Waar ouders tegenwoordig bijna allemaal hun kinderen zelf naar zwemles sturen is het de vraag of die voorziening nog langer gehandhaafd moet worden. Wij zijn van mening dat de gemeente met de scholen in kontakt moet treden om te praten over het idee het schoolzwemmen in te ruilen voor een extra gymnastiekles. Een stuk goedkoper en waarschijnlijk veel effectiever.
De kosten voor het leerlingenvervoer stijgen en stijgen. Voor zover de kosten betrekking hebben op het vervoer van leerlingen die naar een bijzondere school moeten reizen vinden wij de kosten volledig verantwoord.                                                                                                                                             Echter, er maken ook vele ouders gebruik van de mogelijkheid op kosten van de gemeenschap hun kinderen op een school  in een andere gemeente te plaatsen, terwijl daar geen medische of sociale noodzaak voor aanwezig is. Dit kost ons handen vol geld en dient slechts private doelen.                          Is het college bereid hierover via de VNG met het kabinet de discussie aan te gaan?
Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie.
Een gezonde economische ontwikkeling van Grave laat zich niet regisseren vanuit het stadhuis. Zeker niet als het beleid zich, zoals de laatste jaren, toespitst op het schrijven van nota’s en het doen van gewichtige uitspraken.
Op het terrein van het bevorderen van het toerisme zijn resultaten geboekt . Zeker! Maar die resultaten zijn vooral te danken aan een grote groep van enthousiaste vrijwilligers en vasthoudende ondernemers. Een hotel  ten behoeve van verblijfsrecreatie ontbreekt nog steeds, het pontje tussen Gassel en Overasselt vaart nog steeds niet.
Van VPGrave mag het vrijgemaakte geld voor bevordering van economische ontwikkelingen bezuinigd worden. Omdat de economische dynamiek niet gebaat is bij notaschrijverij en omdat andere factoren die voor en door de gemeente niet beinvloedbaar zijn bepalen of de economie floreert of niet.
Waarom niet samen met Mill en Cuijk een economisch bureau opgezet. Op de schaal van de drie gemeentes samen kan ongetwijfeld meer bereikt worden.
Grave zit in allerlei samenwerkingsverbanden die ook allemaal geld kosten. Kan het college ons inzicht verschaffen in het nut van al die gremia?
De paniek moet enorm geweest zijn. Jongens, wij moeten ook bezuinigen . Wie weet nog iets?   Jawel, we weten iets. We gaan snippergroen verkopen en dat brengt 125.000 Euro in het laatje. We laten in het midden of dat structureel of incidenteel is. Die domme raadsleden snappen dat toch niet. En als de begroting eenmaal is vastgesteld kraait er geen haan meer naar.                                              Zo moet het ongeveer gegaan zijn. College, zo’n voorstel mag u niet voor uw rekening nemen. Het is boterzacht en voor het aquisitietraject hebt u geen medewerkers.
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Ooit de trots van de gemeente Grave. Het “bouwen binnen strakke contouren “. Er is niets meer van over. De pilot is ten grave gedragen in Grave.                                                                                                        Met de voornemens zoals in deze begroting gepresenteerd wordt definitief afscheid genomen van de hoge ambities die de gemeente zo’n 6 tot 7 jaar geleden formuleerde.                                                                                                                                             Dat komt niet alleen door de malaise in de bouw en de zich verdiepende economische teruggang. Het heeft ook te maken met het feit dat ambtelijk en bestuurlijk grote fouten gemaakt zijn. Het is spijtig te moeten constateren dat er te weinig mensen met verstand van zaken met de projecten zijn bezig geweest. Het onderzoek van de rekenkamer naar de gang van zaken rond het project Wisseveld zal dit ongetwijfeld bevestigen.
Er is nu een keuze gemaakt om sommige projecten wel en andere juist niet te ontwikkelen. Die keuze is niet de onze. Het lijstje omvat projecten die al gereed zijn of nagenoeg gereed, het bevat projecten die je niet meer zou moeten willen vanwege het gebrek aan geld en het bevat geen projecten waar iets aan te verdienen valt. Onbegrijpelijk en getuigend van een groot gebrek aan moed, voortkomend uit angst voor het kiezerspubliek. Anders is niet te verklaren waarom de 2e fase van het project De Stoof niet meer op de lijst voorkomt.
Wat Grave nodig heeft is een projectorganisatie op het niveau van de samenwerkende gemeentes Grave, Mill en Cuijk. Die samenwerking zou zich ook moeten uitstrekken over het beheer van gemeentelijke eigendommen en het formuleren van een woningbouwprogramma.                             Wij weten niet of onze regio een krimp te wachten staat. Als zich een krimpscenario voordoet moeten we dat niet primair zien als een bedreiging, maar als een uitdaging.                                          We hebben een zeer wervend woonmilieu. Het zou afgelopen moeten zijn met de defensieve stellingnames.
Publieke dienstverlening en communicatie
Bepaald niet het slechtste onderdeel van het gemeentelijk apparaat.                                                            Even tussendoor. Weet het college wat de inwoners van Grave zeggen als u ze vraagt waar ze tevreden over zijn? Wij kennen het antwoord. Het zijn de buitendienst en de publieksbalie. Beide onderdelen worden zeer gewaardeerd door de burgers.                                                                             Wij onderschrijven de keuzes die gemaakt worden.
Financiele kaderstelling en bedrijfsvoering
Veel  symboliek en wederom weinig echte keuzes. Symbolisch is het schrappen van de jaarlijkse excursie van de Raad. Symbolisch is ook het achterwege laten van prijsindexering.                              Stuitend is het voorstel om de rekenkamercommissie, die verplicht is, slapend te maken, zodat er geen vacatiegelden behoeven te worden uitgekeerd. A ls deze heroverweging tot een besluit komt zullen wij  daarover tot in hoogste instantie ons beklag doen.
Het college denkt erover het aantal stembureau’s terug te brengen van 9 naar 7. Waar worden die stembureau’s weggehaald. Toch niet uit de wijken?  Want juist daar komen de meeste kiezers op.
Een organisatiebrede bezuiniging op de formatie van 60.000 Euro is een regelrecht lachertje. Waar in de voorbereidende besprekingen iover de begroting van meet af is gesproken over een substantiele bezuiniging op de bedrijfsvoering en in het bijzonder de personele kosten, is het te gek voor woorden dat er wordt voorgesteld amper 1 FTE in te leveren. En dat ook nog op de formatie en niet de werkelijke bezetting. Het afgelopen jaar zijn er verschillende ambtenaren vertrokken. Deze ambtenaren zijn niet vervangen. Dat moet ruimte in de formatie opleveren. Als je de begrotingen en jaarrekeningen over een aantal jaren bekijkt en je beziet het verloop, dan klopt de stelling niet dat er al veel is ingeleverd. Niets aan inleveren ten behoeve van de efficienty, weinig tot niet minder medewerkers.                                                                                                                                                       College, u hebt u laten foppen of u bent bezig ons te foppen.. Wij willen graag een nadere motivatie op dit punt vernemen.
Grondexploitatie
VPGrave heeft bij herhaling geprotesteerd tegen de wijze waarop het college afschrijft op projecten die eigenlijk nog moeten starten en waarvoor aanloopkosten gemaakt zijn die op later moment moeten terugkomen. Het college heeft gekozen voor een scenario waarbij alle tegenvallers en mogelijke tegenvallers in de toekomst nu al  worden genomen en afgeboekt.                                      Dat, samen met het feit dat inzicht in het kostenverloop van de verschillende projecten ons ontbreekt, leidt ertoe dat wij zeer afwijzend staan ten opzichte van de verantwoording en de voornemens inzake het grondbeleid.                                                                                                                VPGrave wenst in het openbaar een verantwoording over de uitgaven die terzake gedaan zijn. Inzage op een kamertje is niet genoeg.
De fractie van Verenigd Progressief Grave

Graafse VVD

BESCHOUWINGEN VVD FRACTIE BEGROTING 2012

SAMENWERKING MET DE REGIO GEMEENTEN IS DOOR DE CRISIS EN TEN GEVOLGE HIERVAN DE FORSE RIJKS BEZUINIGINGEN NOG NADRUKKELIJKER NOODZAKELIJK!
DE VVD FRRACTIE VINDT EEN EXTRA BELASTING VERHOGING VAN 7,75 % IN 2012 EN 8 % IN 2013 VOOR ONZE BURGERS VEELS TE VEEL!
HOE LANG KAN GRAVE DE KWALITEIT VAN VOORZIENINGEN EN DIENSTVERLENING VOOR ONZE BURGERS NOG IN STAND HOUDEN?
Algemeen
Allereerst wil de fractie VVD de ambtelijke organisatie danken voor het realiseren van deze heldere en goed leesbare begroting
Wel zit er naar ons idee in de beleidssamenvatting een omissie  bij het programma 5 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.
Wij hebben als coalitie in verband met de beschikbare capaciteit met u een tiental projecten afgesproken om die eerst tot een goed eind te brengen alvorens nieuwe plannen op te starten.  Project nr. 11 – De Stoof 2e fase komt alleen aan bod als reserve project en wanneer één van de tien projecten zijn afgewerkt.
 De aangekondigde bezuinigingen van het rijk voor de jaren vanaf 2012 en verder raakt onze gemeente hard en heeft onze gemeente genoopt om vanaf de begroting 2011 forse bezuinigingen in te zetten.
Hoe lang kunnen wij de bezuinigingsdrift van het Rijk het hoofd bieden zonder het voorzieningen niveau voor onze burgers naar beneden bij te stellen? De tijd zal het leren.
In deze beschouwingen heeft de VVD fractie gepoogd om de sterke OZB verhoging voor 2012 van
10 % ( 2,25 % inflatie correctie en een extra stijging van 7,75 % ) te beperken tot een extra stijging van 2,75 % om zodoende het voorzieningen niveau toch nog in stand te houden. Daarnaast wordt er in 2012 op verschillende beleidsterreinen nieuw noodzakelijk beleid opgepakt tot een bedrag van afgerond € 375.000,- ( incidenteel: € 217.000,- + € 158.000,- structureel ) .
Financiering
In december 2012 valt er van de € 10,0 mln. uitgezette gelden een bedrag van € 5,0 mln. vrij. De uitgezette € 10,0 mln. was bedoeld voor het genereren van rente  inkomsten om daarmee ook de exploitatie af te kunnen dekken.
Uw college heeft in overweging om de vrijgevallen € 5,0 mln. in te zetten als financieringsmiddel. Er kunnen zich dan twee situaties voordoen, te weten:
1.    Of de vrijgevallen € 5,0 mln. wordt ingezet als financieringsmiddel, hierdoor zijn er geen rente inkomsten voor de exploitatie beschikbaar;
2.    Of uw college zet de vrijgevallen € 5,0 mln. opnieuw uit om rente inkomsten te genereren met een lagere rente voet.
In beide situaties ontstaat er een dekkingstekort voor de exploitatie vanaf 2013.
Vraag:  Is met het dekkingstekort in de meerjarenraming 2013-2015 rekening gehouden?
Het baart de VVD fractie zorgen dat ervoor de financiering  ook voor 2012 een lening van € 4,0 mln. moet worden aangetrokken. In de begroting 2011 meldde uw college dat er op basis van de begroting 2011 een lening van € 7,0 mln. moest worden aangetrokken. In totaal is er dan voor € 11,0 mln. aan vreemd geld aangetrokken tegen een gemiddelde rente van 2,75 % betekent dit afgerond
€ 300.000,- extra rentelast vanaf 2013 per jaar. 
Blz. 98 spreekt echter alleen over schulden met een looptijd van langer dan 1 jaar voor een bedrag van € 6.117.000,- die volledig zijn doorgeleend aan woonmaatschappij  Mooiland  Maasland?
Omdat de verwachting is dat het rijk in 2012 wederom een korting van € 100 mln. voor gemeenten op het gemeentefonds toepast, vanwege het naar voren halen van geplande investeringen in 2012 naar 2011 en daarmee niet bepalend zijn voor de systematiek “samen de trap op samen de trap af”, geeft de fractie VVD uw college in overweging om geplande investeringen te temporiseren of uit te stellen waardoor minder financiering in 2012 benodigd is.
Enkele vervangings investeringen kunnen wellicht economische zijn afgeschreven doch zijn technisch nog goed te gebruiken. Hierdoor kan er een financierings voordeel ontstaan. De jaarlijkse exploitatie lasten worden doorgaans gedekt uit de betreffende voorzieningen en/of reserves waardoor er geen budgettair effect in de exploitatie ontstaat.
Vraag: Is uw college bereid om de investeringen nogmaals tegen het licht te houden waardoor temporisering wellicht tot de mogelijkheden behoort  en daarmee een extra bezuiniging in 2013 voorkomt?
Programma 1 – Veiligheid en Handhaving
De Regionale Uitvoerings Diensten ( RUD ) zullen met ingang van 2013 een feit zijn. In 2012 vinden afwegingen plaats hoe de gemeentelijke taken in samenwerking met de RUD kunnen worden uitgevoerd.
Vragen:  Wie financiert de RUD? Betekent dit een verlaging van de gemeentefondsuitkering voor de gemeenten? Betekent dit ook dat personeel van Grave overgeplaatst gaat worden?
Onze fractie is verheugd met de melding dat uw college in 2012 gaat onderzoeken of er meerjarige vergunningen afgegeven kunnen worden. Dit leidt in ieder geval tot besparing van werkzaamheden en onnodige bureaucratie.
Vraag: Kan uw college aangeven wanneer wij de resultaten van dit onderzoek kunnen verwachten?
Uw college meldt dat op het gebied van handhaving meer inzet en expertise gevraagd gaan worden bij het RMB.
Vraag:  Wordt deze extra inzet opgevangen binnen reguliere budgetten?
Programma 2 – Woon en leefomgeving
Om de sfeer in onze binnenstad, met name gedurende de vele zomerse activiteiten zoals de wandel 4-daagse, smartlappen optreden, water festival etc., aantrekkelijk te maken voor de vele bezoekers, vindt onze fractie dat de binnenstad voorzien moet zijn met de bloementorens. Uw college geeft aan om de uitgaven te dekken uit het budget voor toerisme en recreatie.
Omdat toerisme en recreatie en economie speerpunten van beleid zijn vinden wij het geen goed idee om het budget voor toerisme en recreatie hiervoor aan te wenden.
De fractie VVD is de mening toegedaan om de dekking van 2012 in eerste instantie te vinden in het budget incidenteel en geeft uw college mee om met de ondernemers aan tafel te gaan zitten om wellicht te komen tot cofinanciering vanuit het bedrijfsleven.
Vragen: Is uw college bereid om het budget incidenteel 2012 aan te wenden voor dekking van de uitgaven groot € 5.400,-  voor de bloementorens? Is uw college bereid om met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven te komen tot cofinanciering van de bloementorens vanaf 2013?
Programma 3 – Voorzieningen en sociale samenhang
In het kader van de vele bezuinigingen zal de pijn zo veel mogelijk verdeeld moeten worden. Verenigingen ontvangen doorgaans subsidies die mede gebaseerd zijn op exploitatie te korten. Wij vinden dat de leden van verenigingen een hogere bijdrage zouden moeten leveren om zodoende een sluitende exploitatie te realiseren en hierdoor minder afhankelijk te worden van de gemeente.
Ook naar de aanwezige gemeenschapsaccommodaties zal gekeken moeten worden. Wanneer er meerdere ruimten in een plaats beschikbaar zijn en het gebruik van een gemeenschapsaccommodatie wordt hierdoor minder frequent gebruikt zou een korting op het te verkrijgen subsidie bedrag moeten worden toegepast.
Het is natuurlijk onzin om meerdere ruimten tot je beschikking te hebben om allerlei activiteiten te kunnen verrichten. Het in stand houden van gemeenschapsaccommodaties  is op zich al een kostbare zaak.
Wellicht is het aan te bevelen om dan betreffende gemeenschapsaccommodaties af te stoten door verkoop.
Vraag: Kan uw college aangeven welke acties zij gaat nemen om meer te komen tot sluitende exploitaties bij de verenigingen en welke acties worden uitgezet als er meerdere ruimten beschikbaar zijn?  
Sportbeleid – alleen schrappen zwem vervoer
Uw college geeft aan geen besparing van in totaal € 26.000,- te kunnen realiseren op het vervoer naar zwembad en gymlocatie in Velp. Uw college stelt voor om alleen te bezuinigen op zwemvervoer.
In totaal bespaart uw college hiermee € 12.360,- i.p.v. € 26.000,-.
De fractie VVD heeft begrip voor uw voorstel, echter wij zullen toch meer creativiteit aan de dag moeten leggen om de forse bezuinigingen het hoofd te kunnen bieden.
Vraag: Heeft uw college onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om het vervoer van de kinderen naar de gymlocatie  te realiseren is?
Jongerencentrum
Ondanks het feit dat u memoreert aan de discussie tijdens de kadernota 2012 dat het sluiten van het jongeren centrum, bezuiniging  € 14.000,-, geen optie is, heeft de fractie VVD haar twijfels over het nut en het verwachtte  effect wat met het jongerencentrum beoogd was.
Vraag: Kan uw college aangeven hoeveel jongeren in 2010 en 2011  van het jongeren centrum gebruik hebben gemaakt en hoe dit zich verhoudt tot het totaal aantal jongeren in de betreffende leeftijdscategorie?
Programma 4 – Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie
Hoewel Toerisme, recreatie en economie een speerpunt van beleid is, wordt aan dit beleidsterrein slechts 2 % uitgegeven. De door u aangegeven bezuinigingen op dit beleidsveld zullen wij dan ook niet ondersteunen.
Vercommercialisering van evenementen
De fractie VVD is het met de voorgenomen bezuiniging op evenementen met € 5.000,- in 2012 oplopend tot € 20.000,- in 2015 niet eens. Juist waar het gaat om de speerpunten van het beleid, zoals toerisme, recreatie en economie moet daar meer op ingezet worden om de speerpunten ook daadwerkelijk te realiseren.
De dekking voor deze uitgaven kan uw college vinden in de stelpost incidenteel 2012 en 2013. Vanaf 2014 kan opnieuw bezien worden of deze uitgaven uit de reguliere  begroting gedekt kunnen worden.
Vraag:  Is uw college bereid om bovenvermeld voorstel over te nemen?
Programma 5 – Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
Met name op dit beleidsterrein hebben wij aangegeven om de bezuinigingen te vinden. Uit de tabel op blz. 17 blijkt dat de geplande  uitgaven exclusief apparaatskosten vooral op programma 3 – Voorzieningen en sociale samenhang en programma 5 – Duurzame Ruimtelijke  Ontwikkeling  te vinden zijn,  respectievelijk 41  % en 15 %.
Actualiseren verouderde bestemmingsplannen
Uw college geeft aan dat bij de afronding van het project  voor extra werkzaamheden een incidenteel bedrag van € 85.000,- nodig te hebben. Onder meer voor milieukundige onderzoeken en het opstellen paraplubestemmingsplan.
Omdat het RMB eveneens de nodige expertise heeft, acht onze fractie het wenselijk om zoveel mogelijk gebruik te maken dan de deskundigheid van het Regionaal Milieu bedrijf ( RMB ). De fractie VVD neemt aan dat deze partij bij de aanbestedingsprocedure ook zal worden uitgenodigd waardoor mogelijk een lagere prijs wordt verkregen.
Tevens gaat de VVD fractie er vanuit dat voor de te verrichten werkzaamheden geen eigen ambtelijke capaciteit wordt ingezet gelet op de nog te realiseren projecten zoals die door de coalitie zijn aangegeven.
 
Vraag:   Is uw college bereid om het RMB in de aanbesteding te betrekken?
Advieskosten constructieve toetsingen
Om de deskundigheid op het gebeid van constructieve en brandveiligheid in te huren heeft uw college een bedrag van structureel € 20.000,- opgenomen. De dekking vindt plaats door verhoging van de te ontvangen bouwleges. Echter op blz. 125 is de structurele inkomsten bij programma 5 niet opgenomen.
Vraag:   Betekent dit nu dat er een structurele meevaller is van € 20.000,-?  
In dit programma wordt niet meer gesproken over de pilot “bouwen binnen strakke contouren” wat enkele visiedocumenten heeft opgeleverd. Desondanks zou de VVD fractie meer informatie willen zien in dit programma over de te realiseren aantal woningen voor de diverse groepen zoals starters, senioren, alleenstaanden, etc. in onze samenleving. Een aanbeveling hierbij is om per categorie bij de indicatoren informatie over te bouwen aantallen woningen in de tijd gezien op te nemen.
Vraag:  kan het college aangeven hoeveel en voor welke categorie het aantal te realiseren (bedrijfs) woningen in 2012 bedraagt?
Verlagen subsidie op oud papier
Uw college geeft op blz. 56 aan dat de bezuiniging op subsidie voor oud papier niet mogelijk is, omdat de maximale budgettaire ruimte van € 50.000,- bij de begroting 2011 is ingezet.
Het is ons niet duidelijk waarom er vanaf 2012 geen lagere subsidie kan worden verstrekt. Ook in tijden dat het minder gaat zal er door iedereen ingeleverd moeten worden.
Vraag: Kan het college aangeven waarom er in 2012 en verder geen lagere subsidie kan worden verstrekt?
Programma  6 – Publieke dienstverlening en communicatie
Besparing publicatiekosten
Geen vraag aan het college, wel een compliment voor de wijze van meedenken om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Het eerder inzetten van de bezuiniging om zodoende in 2014 in plaats van 2015 de beoogde bezuinigingen te realiseren verdient een compliment!
Vervangingskosten management afdeling bedrijfsvoering
Voor het tijdelijk invullen van de functie van afdelingsmanager bedrijfsvoering  heeft uw college voor de jaren 2012 en 2013 een bedrag van € 90.000,- opgenomen.
De VVD fractie is van mening dat het wegvallen van deze functie binnen de formatie van de organisatie moet worden opgevangen. Dit mede in het licht van de forse bezuinigingen en de hiermee samenhangende krimp van de organisatie.
De VVD fractie is van mening dat door de kwalitatieve bezetting van de clusters registratuur, ICT, juridische zaken, communicatie en belastingzaken deze onderdelen goed zonder manager bedrijfsvoering kunnen functioneren.
Voor het cluster financiën is de VVD fractie van mening  dat mede gelet op het gewicht van dit cluster de huidige fulltime controller voor 0,5 fte ingezet kan worden. De andere 0,5 fte kan dan ingezet worden voor de functie van concerncontroller.
Wij vinden een fulltime concern controller te zwaar op een organisatie van net 90 fte’s. 
Het effect van dit voorstel is dat er zowel in 2012 als in 2013 een besparing van € 90.000,- oplevert. Een en ander betekent ook dat dit leidt, uitgaande van het feit dat één procentpunt gelijk is aan
 € 18.000,-, een verlaging van de extra OZB heffing met 5 % in 2012 en 2013.
Vraag:   Is het college bereid  om bovenstaand voorstel over te nemen?
Paragraaf Bedrijfsvoering
Uw college meldt dat de gebruikskosten van de kavel stadhuis Grave structureel hoger zijn dan de aanvankelijk begroot. Hiervoor stelt u voor om het krediet vanaf 2012 met structureel € 25.000,- te verhogen .
Tevens maakt u melding van het feit dat de VVE ( Vereniging van Eigenaren ) in het najaar van 2012 het technisch onderhoud van het complex gaat aanbesteden, waarbij u aangeeft dat er in 2012 voordeliger onderhoud gepleegd kan worden. ( blz. 101 )
Vraag:  Heeft uw college bij het voorstel om het benodigde krediet met structureel
                                   € 25.000,- te verhogen  met deze reductie rekening gehouden?
Financiële Begroting
In tabel 5 – Stelpost nieuw beleid ( blz. 131 ) heeft uw college een bedrag van € 60.000,- structureel vanaf 2012 opgenomen voor de uitkomsten van functiewaarderingen.
Vraag: Gegeven de laatste ontwikkelingen op management niveau en de voorgenomen harmonisatie ten gevolge van de samenwerking in het Land van Cuijk, verwacht uw college dat  er in 2012 tot daadwerkelijke  reparatie van de betreffende functies gekomen wordt ? Is het niet verstandig om eerst de voorgenomen harmonisatie af te wachten?
Grondexploitatie
De grondexploitatie blijft de VVD fractie zorgen baren.
Van de gepresenteerde 9 projecten ( blz. 5 herziening grondexploitatie Grave 2012 ) valt het op dat er 8 projecten een geprognosticeerd verlies als eindresultaat hebben van afgerond € 9,9 mln. en slechts een 1 project, Bedrijfsterrein De Bons, een winstsaldo heeft van afgerond € 0,6 mln..
Per 01-01-2012 is er een fors bedrag, afgerond  € 9,9 mln. uit de algemene reserve ( spaarpot ) bijgedragen aan het grondbedrijf om de verliezen van 8 projecten op te kunnen vangen.
Deze gelden kunnen dan niet meer ingezet worden voor zaken die onze burgers ten goede komen. Bovendien wordt hierdoor onze vermogenspositie ernstig aangetast. Rekening houdend met de reserves weerstand vermogen is er nog een spaarpot van afgerond € 5,0 mln. per eind 2012.
Deze spaarpot is nodig om onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.
Het project Wisseveld hangt als een molensteen om de nek van Grave. Als de jaarlijkse rente bijschrijving niet spoedig tot een einde komt, dreigt onze spaarpot verder uitgehold te worden wat uiteindelijk kan leiden tot een artikel 12 aanvraag, omdat wij het financieel niet meer rond kunnen krijgen.
Onze fractie wil uw college in overweging meegeven om meer nadruk te leggen op  acquisitie voor het bedrijfsterrein De Bons waardoor er sneller bedrijfsterreinen verkocht worden en daarmee de inkomsten naar voren gehaald kunnen worden. Hoe kan het dat omliggende gemeente wel hun bedrijfsterrein vol krijgen en Grave niet?  
Vraag:  Is uw college bereid om meer inspanning te leveren voor het sneller weg zetten van de nog aanwezig bedrijfsterreinen?
Budgettaire gevolgen van vorenstaande
Budgettaire effecten voorstellen VVD fractie
Omschrijving
2012
2013
2014
2015
Budget struct.uitgaven
25.000
25.000
25.000
25.000
Budget inc.uitgaven blz. 131
46.365
153.425
Tot.beschikbaar excl/kaplast
71.365
178.425
25.000
25.000
Programma 2:
-5.400
Programma 4:
-5.000
-10.000
Programma 5:
20.000
20.000
20.000
20.000
programma 6:
90.000
90.000
Beschikbaar budget:
170.965
278.425
45.000
45.000
Verlaging OZB 2012 met 5 %
-90.000
-90.000
-90.000
-90.000
Resteert aan budget:
80.965
188.425
-45.000
-45.000
“-” = nadeel

LPG

ALGEMEEN
Zoals vorig jaar door ons al aangegeven moet de gemeente Grave ook de komende jaren fors bezuinigen. Dit doordat de Overheid flink bezuinigt op de lagere overheden terwijl gemeenten wel steeds meer taken van hogere overheden moeten overnemen. Dit en het feit dat er binnen de gemeente Grave achterstallig onderhoud is met betrekking tot de civiele objecten, de wegen onderhoud behoeven, het openbare verlichtingsplan nog niet voldoet aan de gestelde normen, zal het de komende jaren een uitdaging zijn om een sluitende begroting te verkrijgen en daarbij als gemeente toch een goede dienstverlener te blijven. 
Hierbij heeft de Lokale Partij Grave wel als uitgangspunt: bij bezuinigingen eerst bekijken of er bezuinigd kan worden op de kosten / overhead van de gemeentelijke organisatie en zo min mogelijk bezuinigen op zaken die de burgers van de gemeente Grave rechtstreeks raken.
Was de begroting van 2011 al niet erg rooskleurig, zo moet er op de begroting van 2012 en volgende jaren nog verder bezuinigd worden om een sluitende begroting te presenteren. Daarnaast maken wij ons zorgen over de bedrijfsvoering van de gemeente en de verschillende plannen zoals bijvoorbeeld het Multi Functioneel Centrum voor Grave,  het parkeren, de Loswal, het dorpsplein in Gassel en de stadsparken.
Naast het maken van efficiënt beleid is ook efficiënt werken in de uitvoering doorslaggevend voor succes. Hierbij moet kwaliteit en tijdigheid leidend zijn. Een voorbeeld hiervan is het volgende: Vorig jaar deden wij tijdens de begrotingsbehandeling 2011 het volgende verzoek:
“Wij verzoeken het College van B&W ons een overzicht te geven  van de uitvoeringsprogramma’s van de verschillende afdelingen en de prioritering daarbinnen”.  
Dit verzoek is toegezegd, echter tot heden zijn deze nog niet ontvangen. Ook ontvangen wij nog steeds signalen van burgers dat ook met hen afspraken niet, niet altijd of niet tijdig worden nagekomen. Wij vinden dit een onacceptabele situatie, zeker gezien het ruime aantal FTE waarover de gemeente Grave beschikt ten opzichte van het aantal inwoners.
Ook gaven wij al vaker aan dat bij het bouwen van de huidige en toekomstige projecten de gemeente nog slechts de regierol moet nemen en dat de gemeente niet optreedt als projectontwikkelaar. Dit proces is in gang gezet en wij hopen dat dit spoedig wordt doorgevoerd en ook zal worden gehandhaafd bij alle projecten. Het  financieel risico voor de gemeente Grave zal dan nagenoeg nihil zijn. Ook zal de inzet van capaciteit minder zijn waardoor er een verdere besparing kan worden ingeboekt op de bedrijfsvoering. Belangrijk is een goed en adequaat management team met een goed overzicht op de bedrijfsvoering, beheer en projecten. Het is hoog tijd dat er nu en de komende jaren intern goed overwogen wordt waar verbetering hierin noodzakelijk is en welke stappen ondernomen moeten worden. Niet de schaal van een gemeente maar achterstallig onderhoud in personeel en verkeerd beleid zijn desastreus voor de zelfstandigheid van de gemeente.
Grave heeft de komende jaren minder geld ter beschikking en zal zeer efficiënt met de beschikbare middelen en capaciteit moeten omspringen, waarbij lastige keuzes gemaakt moeten worden. Bezuinigen omdat het niet anders kan ja, maar het uitgangspunt moet zijn dat de leefbaarheid in Grave wordt gehandhaafd daar waar mogelijk. Wij vinden dat de eigen bijdrage aan de WMO inkomen gerelateerd moet zijn. Dan zijn de aanpassingen en instrumenten van de WMO voor iedereen bereikbaar. De bezuinigingen die de minima treffen, kunnen wij niet goedkeuren omdat dit zal leiden tot een vergroting van het sociaal isolement. Ook bezuinigen op zaken als Veteranendag, bevrijdingsdag en dergelijke leveren financieeel weinig op maar betekenen wel een verarming van tradities, welzijn en cultuur in Grave.
Ondanks dat er bij de  behandeling van de kadernota door de raad is aangegeven op welke posten wel / niet bezuinigd moet worden, zijn verschillende opmerkingen niet meegenomen in de begroting. Er zijn afspraken gemaakt in het bestuursakkoord en wij verwachten dat het college zich aan dit akkoord houdt, tenzij door de raad wordt aangegeven hiervan te kunnen afwijken. Bijvoorbeeld hebben wij aangegeven dat wij tegen het afschaffen van de Jeugdledensubsidie zijn. U stelt nu wederom voor deze subsidie toch mee te nemen in de bezuinigingsvoorstellen. Dit bevreemdt ons en wij zijn benieuwd naar een explicatie uwerzijds waarom u bij de verschillende onderdelen toch meent te moeten afwijken van het bestuursakkoord.

VERHOGING OZB
De Lokale Partij is in principe tegen verhoging van de OZB (behalve trendmatige verhoging), echter gezien het feit dat er een noodzaak is tot bezuiniging en wij verschillende prestaties en subsidies voor de burgers willen handhaven, kunnen wij akkoord gaan met een verhoging naar 5%. Wij stellen voor om de OZB te verhogen naar 5 % (incl. trendmatige verhoging) in plaats van de door het College voorgestelde verhoging van 10 %. Is bij de verhoging van de OZB rekening  gehouden met de gedaalde WOZ waarden (peildatum 2010)?

Dekking hiervoor kan gezocht worden in de Euro 90.000,00 die nu in de begroting bestemd wordt voor het salaris van de tijdelijke hoofd bedrijfsvoering, aangezien dit volgens ons budgetneutraal kan, want de vorige Hoofd Bedrijfsvoering is met pensioen. Verder hebben wij vaker in het (recente) verleden aangegeven dat personeelsbeleid budgetneutraal binnen het daarvoor bestemde budget geregeld dient te worden. Graag horen wij van het College waarom voor deze constructie is gekozen.

SUBSIDIES NO CURE NO PAY
In het verleden is er ook al vaker melding gemaakt (ook in stukken) over het verwerven van provinciale subsidies via no cure no pay. Zijn er acties hierin geweest en is er subsidie op deze manier binnengekomen? Indien nog geen acties door u ondernomen, waarom niet?

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Wij verzoeken u ons van de verschillende gemeenschappelijke regelingen de einddatum van de regelingen door te geven. Dit in het kader van de gemaakte afspraak om nut en noodzaak bij afloop regelingen opnieuw te bekijken.

PROGRAMMA 1

Door medewerkers van het veiligheidsbureau is meerdere keren naar burgers en zelfs via de krant geventileerd dat er bij verschillende overtredingen niet gehandhaafd zal worden om verschillende redenen. Dit heeft als consequentie dat mensen zich minder aan de regels houden waardoor ongewenste c.q. gevaarlijke situaties ontstaan. Ook is er door deze handelswijze (nauwelijks handhaven) bij verschillende burgers forse frustatie omdat er nu situaties zijn ontstaan die consequenties hebben voor bijvoorbeeld hun ondernemen/ bedrijfsvoering. Verder vinden wij het onverantwoord a) om naar buiten te ventileren dat er niet gehandhaafd wordt en b) dat er niet/nauwelijks gehandhaafd wordt.
Wij denken dat er binnen het bestaande budget voldoende mogelijkheden zijn om daadwerkelijk te handhaven en wij zijn van mening dat dit eerst moet gebeuren voordat er uitbreiding van personeel komt.
Wij zullen dan ook geen extra financiële middelen voor 2012 accorderen ten behoeve van uitbreiding personeel.
PROGRAMMA 2
PARKEERONTHEFFINGEN
Het uitgangspunt van de parkeerontheffingen is het faciliteren van de inwoners van de binnenstad zodat deze in staat zijn hun auto te parkeren,  waarbij de uitgifte van de parkeerontheffingen kostenneutraal moet zijn. Een verhoging in deze orde van hoogte vinden wij onredelijk. Wij stellen voor de gehele binnenstad als blauwe zone in te richten (Inkomstenverhogend) inclusief de Lunette en andere parkeerplaatsen voor lang parkeren gesitueerd in de binnenstad. Om parkeren in de binnenstad verder te ontlasten stellen wij voor de parkeertijd binnen het winkelcarré te verkorten naar 1 uur. Hierdoor dwing je langparkeerders (medewerkers ondernemers binnenstad, stadhuis, Maasland e.d.) naar de rand van de stad. Op de Lunette kan de parkeertijd 3 uren zijn. Uiteraard is handhaving hierbij onmisbaar. Ook stellen wij voor om effectiever parkeerbeleid zo spoedig mogelijk in te voeren, waarbij dit met eenvoudige middelen (zoals belijning Lunette, ontheffingen op naam/kenteken zoals in de verordening staat) snel en zonder hoge kosten bereikt kan worden. Ook dit is inmiddels meerdere keren door de LPG benoemd, de uitvoering laat op zich wachten (bedrijfsvoering?). Uiteraard zullen wij hier niet alle benodigde maatregelen en consequenties benoemen

PROGRAMMA 3

AANTAL WWB UITKERINGEN
Grave kent een hoog aantal mensen die gebruik maken van de WWB. Ondanks toezeggingen van het College dat door samenwerking in het Land van Cuijk m.b.t. de ISD er een extra jobcoach wordt ingezet om mensen naar werk te laten uitstromen, zijn de aantallen gestegen. Dit ondanks dat de werkloosheidscijfers de afgelopen jaren zijn gedaald. Dit geldt ook voor de Jeugdwerkloosheid.
Wij verzoeken u ons de begincijfers van het WWB bestand 2009 met de uitstroomcijfers naar werk van 2009  en 2010 te geven.
In het Land van Cuijk doet de gemeente Grave mee aan het Project Snel aan het Werk, hiermee worden mensen met een WWB (bijstand) uitkering doorverwezen naar de IBN Groep om daar met behoud van uitkering werkervaring op doen in het groenonderhoud, productiewerkzaamheden etc.. In het kader hiervan verzoeken wij u op korte termijn te onderzoeken of het mogelijk is deze mensen direct door de gemeente (zonder tussenkomst van intermediairs (extra kosten)) ook in te zetten op onderhoud in de gemeente Grave, mits fysiek mogelijk uiteraard en rekening houdend met het aantal te werken uren. Hierdoor kunnen deze mensen werkervaring opdoen en leren zij werknemersvaardigheden etc.. Zo betrek je mensen ook weer bij de maatschappij. Tegelijkertijd kan een stuk verwaarlozing/verloedering van de gemeente Grave worden aangepakt en kunnen bezuinigingen worden gerealiseerd bij beheer groen en onderhoud.
KUNSTZINNINGE VORMING
Is er een evaluatie geweest wat er aan kunstzinnige vorming door de scholen is gedaan?  
GEMEENSCHAPSHUIS DE WESTHOEK
Het is afgesproken dat de gemeenschapshuizen pas worden gesloten als het nieuw te bouwen MFC gereed is of elders onderdak is gevonden. Nu stelt u voor de Westhoek eerder te sluiten.
Hoeveel gebruikers maken er nu gebruik van dit gemeenschapshuis? Is het mogelijk dat evt. gebruikers onderdak kunnen vinden bij GVV?

STOPPEN JONGERENBUS

Wij verzoeken u ons een kwantificatie van de kosten 4000,00 te geven, dit in samenhang met het gebruik van de loods door een aantal organisaties.

BUDGETKOSTEN SOZA MILL/GRAVE

Hoe hoog is het bedrag van de budgetkosten Soza Grave/Mill? En waarom is deze nog actueel aangezien er geen SoZa Mill Grave meer is? Vallen reiskostenvergoedingen niet onder het personeelsbudget?

DEELNAME MAATSCHAPPELIJK VERKEER

De bezuiniging van de bijdrage regeling deelname maatschappelijk verkeer van 2000 Euro is voor ons absoluut onaanvaardbaar. Door bezuiniging op deze post tref je een doelgroep die daardoor nog verder in een sociaal isolement terecht komt. Dekking hiervoor kan gezocht worden in de vrijgevallen middelen die samenhangen met de beoogde verkoop van snippergroen en pachtgronden. Buitendien zet deze bezuiniging weinig zoden aan de dijk en blijft er in de meerjarenbegroting meer dan voldoende geld over om hierop niet te bezuinigen.
LANGDURIGHEIDSTOESLAG
U geeft aan dat hierop een bedrag van 5000 euro te besparen. Hoe?

PROGRAMMA 4
VERCOMMERCIALISERING EVENEMENTEN
Vercommercialisering evenementen vinden wij alleen redelijk als het evenementen zijn met een winstoogmerk door een persoon of organisatie. Wij moeten ons realiseren dat de meeste evenementen of festivals worden georganiseerd door vrijwilligers zonder winst als specifiek doel. Wij vinden dat bij evenementen zonder winstoogmerk door vrijwillige organisaties, de kosten gedekt moeten worden uit het budget van 55.000 voor toerisme en recreatie. Dit om deze organisatie niet te belasten met kosten die zij niet kunnen dragen terwijl zij juist veel bijdragen aan toerisme en recreatie in Grave.

PROGRAMMA 5
Is het opstarten van de structuurvisie inmiddels gestart en wanneer?

PROGRAMMA 6
COA

Wat is de consequentie indien het COA niet akkoord met de structurele verhoging van de vergoeding  van de dor de gemeente extra gemaakte en te maken kosten voor het inschakelen van tolken en meer dan gemiddelde werkzaamheden bij inschrijvingen?

PROGRAMMA 7

BESPARINGEN KOSTEN HUISVESTING EN GEMEENTEWERF
Besparing op de kosten gemeentewerf wordt niet weergegeven. Wat is het aandeel?
REKENKAMERCOMMISSIE
Toelichting wat er bedoeld wordt met het ‘slapend’ maken van de Rekenkamercommissie. Betekent dit dat deze mensen geen opdrachten meer uitvoeren voor Grave, maar wel voor de overige gemeenten en hoe zit dat met hun uren? Gaan de overige gemeenten akkoord met deze constructie?
WEERSTANDSVERMOGEN
In de begroting 2011 is aangegeven dat de stille reserves in de planning voor 2011 worden meegenomen. Dit betekent dat de stille reserves in 2011 in beeld gebracht worden. Triest is dat deze nog steeds niet in beeld zijn gebracht waardoor er onduidelijkheid is over de totale weerstandscapaciteit van de gemeente.
Wij verzoeken u de stille reserves zo snel mogelijk in beeld te brengen en deze nog in 2011 aan ons te presenteren.
Omdat de risico’s financieel niet gekwantificeerd zijn, is het weerstandsvermogen niet te bepalen. Dit is niet aanvaardbaar. Ook de accountant zal aangeven dat dit onacceptabel is. Om een correct inzicht in het weerstandsvermogen van de gemeente Grave te hebben verzoeken wij u de risico’s financieel in beeld te brengen en bij de eerstvolgende auditcommissie te presenteren en te behandelen.
PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN
Aan de bezuinigingstaakstelling van onder andere de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Noord is niet voldaan. Daarom heeft de raad niet ingestemd met de begroting 2012. Hoe gaan we hiermee om in de begroting van Grave, wat zijn de consequenties voor de verdere voortzetting van deze regeling. Niet ingestemd begroting, wel betalen schiet je natuurlijk niets mee op.
PERSONEELSSTERKTE EN PERSONEELSLASTEN
Waarom is de post overige kosten personeel zo hoog begroot. Daadwerkelijk gemaakte kosten zijn ongeveer 20 % van het begrootte bedrag telkens. Zie de concrete bedragen in 2009 en 2010.
Volgens ons kan daarom 50.000 structureel uit de begroting 2012 worden gehaald en ter dekking voor andere doelen worden ingezet.

TROTS

 Beschouwingen bij de programmabegroting 2012 
Algemeen 
De programmabegroting van de gemeente Grave staat in het teken van bezuinigen in combinatie met zo veel mogelijk handhaven van de voorzieningen. Dat is de juiste keuze, een lijn die ook in de volgende jaren zal moeten worden aangehouden, wanneer nog meer bezuinigingen van rijkswege gaan neerdalen bij de gemeenten. 
Wij vinden dat ook in de toekomst gemeentelijke lastenverhoging moet worden beperkt tot de hoogte van de inflatie, omdat de burgers door lastenverzwaring o.a. op het gebied van zorgkosten, slechte rendementen, pensioenproblematiek, woningmarkt en versobering van overheidsvoorzieningen al meer dan wenselijk onder de economische recessie gebukt gaan. 
Beoordeling van de programmabegroting 2012 vindt voorts plaats door toetsing aan het bestuursakkoord van de coalitiepartijen. Hierbij wordt als gevolg van de penibele financiële situatie in verregaande mate een pas op de plaats gemaakt als het gaat om de uitvoering van nieuw beleid; dit zal moeten wachten op financieel betere tijden en grotere projecten zoals de Loswal zullen soberder moeten worden uitgevoerd. Zoals eerder door ons gepropageerd zal de beoordeling van nut en vooral noodzaak daarom een belangrijke rol spelen. 
In dit verband zal met name iedere stap op weg naar verdergaande samenwerking tussen gemeenten moeten worden getoetst aan budgettaire winst en aan revenuen voor de inwoners van de eigen gemeente. Verwacht wordt dat die winst vooral is in te boeken wanneer de rijksoverheid nog meer uitvoeringsregelingen in de toekomst bij gemeenten gaat dumpen, zonder evenredige financiële ondersteuning. Van herindeling kan vooralsnog geen sprake zijn. 
Programma 1: Veiligheid en handhaving  

Veiligheid moet in de gemeente primair worden bereikt door beïnvloeding van de inwoners, door sociale controle en actief optreden van stadswachten. Te gemakkelijk worden oplossingen gezocht in – ad hoc besloten – kostbare infrastructurele voorzieningen onder de titel ‘oplossen van verkeersonveilige situaties’, die gekenmerkt worden door suboptimalisatie, soms ook door zinloosheid en die weer andere kostbare problematiek oproepen. 
Een belangrijke rol is weggelegd voor de formele handhaving door professioneel opererende boa’s en voor informele activiteit t.b.v. maatschappelijke beïnvloeding door de wijk- en buurtorganen; activiteiten kunnen ondersteund worden door thematische publicaties in dorps-, wijk- en stadsmedia; de gemeente zou hier meer initiatief kunnen tonen. 
Effectievere werkwijze kan de financiële druk op dit programma verlichten. In dit verband zij vermeld dat het programmaplan van de beleidsbegroting soms teveel is gericht op repressie en op curatieve zorg in plaats van op preventie: het lijkt er op dat we ons neerleggen bij het ontstaan van overlast en bij de groeiende instroom van verslaafdenzorg, in plaats van het terugdringen daarvan. Dit maakt de kosten op den duur onbeheersbaar. Algemene beschouwingen trots oktober 2011 2 
Programma 2: Woon- en leefomgeving 
Initiatieven van de lokale bevolking moeten leidend zijn bij het verbeteren van woon- en leefomgeving. Stroomlijnen van behoefte op wijk en dorpsniveau is daarbij wenselijk. De wijk- en dorpsraden mogen daarvoor echter geen extra bestuurslaag zijn, maar wel een formele gesprekspartner voor het lokale bestuur. Zij zouden ook actief benaderd kunnen worden door de gemeenteraad voor advies inzake lokale kwesties en zij kunnen een rol spelen in de informatievoorziening over woon- en leefomgeving. 
Gewaakt moet worden dat daarbij wijkoverschrijdende problematiek niet aan de aandacht van wijk- en dorpsraden ontsnapt. Als voorbeeld het uitstellen van de verkenning van de N321: wanneer niet vroegtijdig de consequenties worden onderkend van het uitstellen van een beslissing over de aansluiting op de N324, kan dat in de toekomst resulteren in een verlegging van de N321 naar een tracé door het Estersveld met rampzalige gevolgen voor de leefbaarheid in Estersveld, Stoof en Escharen. Hier moet de gemeente met een lange termijnvisie duidelijkheid scheppen teneinde op termijn een optimale oplossing niet in de weg te lopen. 
Binden van de jeugd aan Grave is een belangrijk demografisch aspect. Lokale onderwijsinspanning gericht op bewustwording van eigen cultuur-historie draagt daaraan bij. Beschikbaarheid van toegankelijke sportvoorzieningen en een aantrekkelijke uitgaansgelegenheid zijn voorwaarden voor vasthouden van de jongere inwoners, maar ook lokale, op jeugd gerichte evenementen zoals het Raamdalfestival. Verder moet er geen huisvestingsdrempel zijn om in Grave onderdak te zoeken. 
In de begroting dient initieel voorrang te worden gegeven aan instandhouding van bestaande infrastructuur boven nieuwe projecten, anders dan ter noodzakelijke vervanging van weggevallen voorzieningen. De in kadernota’s gesignaleerde onderhoudsachterstanden van bijvoorbeeld riolering mogen niet genegeerd worden. 
Programma 3: Voorzieningen en sociale samenhang  

Dit programma roept meteen associaties op met het MFC en de problematiek rond de accommodaties in de wijken. Dit gaat ten koste van de aandacht voor het uiteindelijke doelstelling van accommodaties en dat is de sociale, culturele en maatschappelijke rol, mede ter bevordering van de sociale samenhang. Dat laatste gaat niet vanzelf en het koesteren van de vrijwilligers die hierin een rol vervullen is van vitaal belang. De suggestie voor integratie van accommodaties met maatschappelijke functie en schoolgebouwen biedt wellicht uitkomst. 
Probleembenadering bij problematiek van asociaal gedrag dient beter geïntegreerd plaats te vinden (thematisch; door bijvoorbeeld school, jongerenwerkers, sportverenigingen). 
Het pompen van geld in kansloze activiteiten moet voorkomen worden door kritisch te kijken naar resultaten. 
De voorgestelde bezuiniging op Vluchtelingenwerk is onbegrijpelijk laag; dit is geen taak voor een gemeente die zich al zeer ruimhartig heeft getoond met het accommoderen van een azc. 
Op het gebied van jeugdgezondheidszorg lijkt veel integraal te gaan gebeuren, maar schijn bedriegt. Veel meer diensten moeten geïntegreerd worden en er moet een verschuiving komen Algemene beschouwingen trots oktober 2011 3 
naar preventie. De curatieve instellingen varen wel bij het in stand houden van aanbod, onder meer door het bagatelliseren van risico’s van drugsgebruik. De op stapel staande integrale jeugdgezondheidszorg door de GGD is een stap in de goede richting, maar tal van instellingen die zich met curatieve jeugdzorg bezighouden zijn helaas nog steeds niet geïntegreerd: hier is nog veel te harmoniseren en te besparen. Ook de naar de gemeente overkomende Jeugdzorg is zo’n voorbeeld van een bodemloze put, wanneer we er niet in slagen de toestroom in te dammen door meer in te zetten op preventie. 
Voor wat betreft het leerlingenvervoer zullen de streefbedragen wederom worden overschreden, wanneer we niet anders gaan werken. De wijze waarop kinderen voor het regulier onderwijs met de fiets naar de school in het dorp/de stad gaan, of door ouders worden weggebracht, zo kan dat even goed ook met grote aantallen kinderen voor het speciaal onderwijs, die nu bij de voordeur worden opgehaald en weer worden thuisgebracht. De huidige situatie is in veel gevallen sociaal ongewenst en duur. 
Waarom de speciaal-leerlingen ook niet wegbrengen naar een verzamelpunt (‘bushalte’), of zelf daarheen laten verplaatsen? Samen met een verstandige aanbesteding kan daardoor naar schatting een kwart van de huidige jaarlijkse kosten worden bespaard. 
Programma 4: Economische aangelegenheden, toerisme en recreatie  

Wat is de concrete uitwerking van dit speerpunt in de nota Recreatie & Toerisme? De bijdrage van het watertoerisme lijkt overschat in vergelijking met fietstoerisme, dagrecreanten, evenementenbezoek, meerdaags verblijf in hotels, passanten met campers, gastenkamers bij particulieren, campings, bezoekers voor cultuurhistorische attracties. Draag zorg voor een uitnodigend vestigingsklimaat met zo min mogelijk ontmoedigende regels voor ondernemende gravenaren en stimuleer de realisatie van passantenaccommodaties die minimaal aan landelijke normen voldoen. Wat moeten ondernemers in Grave beginnen als de bereikbaarheid van de binnenstad niet voorbeeldig is geregeld vanuit enkele goed gemarkeerde parkeerterreinen? Voor het aantrekken van bedrijvigheid is ontwikkelen en uitvoeren van een adequaat parkeerconcept essentieel. 
Programma 5: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

De financiële impasse biedt een mooie gelegenheid om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling gemeentebreed in kaart te brengen, bestemmingsplannen te harmoniseren en te actualiseren teneinde allerlei toekomstige projecten te kunnen toetsen en prioriteiten te geven. Grave is hiermee op de goede weg. 
Ontwikkeling van kleinschalige woningbouwprojecten waar vraag naar is en de lopende grote projecten krijgen voorlopig voorrang boven nieuwe prestigieuze projecten i.h.k.v. ‘de uitstraling van Grave’. De onderliggende beleidsbegroting biedt in dit opzicht goede uitgangspunten. 
Grote terughoudendheid is geboden met het opwaarderen en uitbreiden van de provinciale wegen in en rond de gemeente omdat daarmee het landelijke karakter van Grave wordt aangetast en omdat economie en toerisme er niet mee gediend zijn. Het lijkt aantrekkelijk om i.h.k.v. de reconstructie van de N324 te bezien of verdiepte aanleg van een weg aan de buitenkant van de Hampoort ten behoeve van het verkeer door de Elisabethstraat (N321) en aansluiting Algemene beschouwingen trots oktober 2011 4 
aldaar op de N324 realiseerbaar is, mede gezien de in ontwikkeling zijnde herbestemming van het Sensisterrein en daar gelegen potentiële parkeerruimte. Omdat het gaat om een provinciale weg zou de ontwikkeling voor een groot deel ten laste van de provincie moeten komen. 
Programma 6: Publieke dienstverlening en communicatie 

De website van de gemeente is ondanks eerder aandringen van matige kwaliteit en de toegankelijkheid voor burgers die stukken willen inzien is verre van optimaal. Dit is ergernis nummer één op het gebied van communicatie! Voorbeelden hoe het ook kan zijn er te over, dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden; maak daarvan gebruik om verbeteringen door te voeren. 
Het bezuinigingsvoorstel lijkt gegeven de huidige economische situatie realistisch. 
Programma 7: Financiële kaderstelling en bedrijfsvoering 

De geformuleerde doelstellingen voor dit programma bieden een goed uitgangspunt, maar de invulling en budgettering lijken soms weinig inventief en teveel voortborduren op oud beleid. Veel vervangingsinvesteringen op het gebied van uitrustingsstukken (zoals materieel van Gemeentewerken) en ICT (softwarepakketten) kunnen vrij risicoloos worden uitgesteld, waardoor er minder geld naar de beheerplannen hoeft te gaan. 
Bezuinigingen op de diverse onderdelen zullen meer stringent moeten worden doorgevoerd; daarnaast zal aan de inkomstenkant moeten worden gekeken naar dekkende tarieven voor de verschillende heffingen, denk aan reinigingsheffingen. 
De voorgestelde 10% verhoging van de OZB vinden wij niet verantwoord. Wij staan een verhoging voor van maximaal 5%, inbegrepen de inflatiecorrectie. 
Gelden kunnen gevonden worden in eerder genoemde versobering van de investeringen (Loswal en beheerplannen) en door schrappen van de uitbreiding van het aantal fte’n ter vervanging van vertrokken medewerkers en daarvoor compensatie te zoeken in verschuiving binnen de personele organisatie. Het aanstellen van extra fte’n is in deze tijd niet verantwoord en de ambtelijke productiviteit en efficiëntie zal mede door intensievere, intergemeentelijke samenwerking vergroot moeten worden. 
Grave zou zo snel mogelijk verliesgevende projecten moeten afstoten, in het bijzonder het Wisseveld: het verlies slikken en profiteren van de vrijkomende belegde middelen en van de impliciete besparing op terugkerende uitgaven. 
Weerstandsvermogen 

De algemene reserve en het weerstandsvermogen zullen danig worden aangetast door de bijdrage aan de grondexploitatie om de risico’s en de te korten op te vangen. 
Trots voorziet dat de reserves als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen. Daarin worden wij gestaafd door de eerdere stortingen in de voorziening t.b.v. de grondexploitatie en door de lopende risico’s in de P&O-sfeer. 
De begroting is weliswaar sluitend, maar de financiële toekomst blijft onverminderd zorgelijk. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: