Brandbrief Scheepswerf Grave.

Zeer geachte leden van de raad,

Graag vraag ik door middel van deze brief uw aandacht voor het volgende.

In maart 2009 heeft de burgemeester ons benaderd met de vraag of wij bereid zouden zijn onze scheepswerf te verplaatsen. Wij werden toen door die vraag overvallen, maar hebben aan de burgemeester kenbaar gemaakt verplaatsing niet op voorhand uit te sluiten en aan onderzoek in die richting onze medewerking te willen verlenen.

Op 25 januari 2010 heeft een inmiddels derde bespreking plaatsgevonden met diverse bij een eventuele verplaatsing betrokken partijen. Tijdens die bespreking is zijdens Rijkswaterstaat en de afdeling RO van de provincie Noord-Brabant medegedeeld dat verplaatsing naar Wisseveld wat hen betreft niet op bezwaren stuit. Zij hebben de gemeente verzocht aan te geven wat de stand van zaken is. Bij die gelegenheid bleek dat de gemeente tot op heden nog op zoek is naar financiële middelen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

Deze middelen zijn tot op heden blijkbaar nog niet of onvoldoende gevonden. Dit betekent dat voor ons nog steeds niet duidelijk is of, wanneer, en zo ja binnen welke kaders, verplaatsing tot de mogelijkheden behoort. De onzekerheid die op dit punt blijft bestaan, belemmert ons enorm in onze bedrijfsvoering met mogelijk fatale gevolgen.

In dit verband is van belang dat de provincie Noord-Brabant handhavend tegen onze werf is opgetreden in verband met door haar geconstateerde overtredingen van de milieuvergunning. Hoewel het hier activiteiten betreft die al sinds jaar en dag op onze werf worden uitgevoerd, heeft de Raad van State recent geoordeeld dat de provincie bevoegd is om te handhaven.

Al geruime tijd geleden hebben wij kenbaar gemaakt dat wij uiteraard alles willen doen om te voorkomen dat overtredingen plaatsvinden. Daarom hebben wij veel tijd en geld geïnvesteerd in het voorbereiden van een nieuwe vergunningsaanvraag, waarmee onze bedrijfsvoering op de huidige locatie binnen de geldende wettelijke normen kan plaatsvinden.

De provincie heeft aangegeven dat de door ons aangevraagde milieuvergunning  verleend kan worden.

Probleem is echter dat inmiddels is gebleken dat, als gevolg van een verschuiving van de grenzen van de inrichting op het water, strijd met het bestemmingsplan zal ontstaan. De provincie heeft aangegeven dat de gemeente zich bereid moet verklaren aan planologische inpassing te willen meewerken. Daar komt bij dat die planologische wijziging tevens noodzakelijk is om de gevolgen van de verhoging van het peil van de Maas, waarover met Rijkswaterstaat een overeenkomst is gesloten, te kunnen opvangen.

De gemeente heeft echter aangegeven hier niet aan mee te willen werken.

Aangezien de verplaatsing vooralsnog geen concrete vorm heeft gekregen en dit ook niet op korte termijn te verwachten is, heeft de provincie aangekondigd thans van ons te verlangen dat maatregelen worden genomen om te komen tot aanpassing van de vergunning. In dit verband is van belang dat de gemeente zich uitspreekt voor deze bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is om de aanpassingen op ons terrein door te voeren en daarmee overlast voor de omwonenden te voorkomen.

Aangezien wij als werf de verantwoordelijkheid hebben voor direct en indirect honderden gezinnen en uiteraard ook het voortbestaan van de werf die al sinds 1957 op Graafs grondgebied is gevestigd willen veiligstellen, verzoeken wij u als gemeenteraad:

1. de benodigde (aanvullende?) financiële middelen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek beschikbaar te stellen, zodat snel helderheid kan worden verkregen over de mogelijkheden om de scheepswerf te verplaatsen;

2. te besluiten dat medewerking wordt verleend aan de benodigde bestemmingsplanwijziging op de overlast problemen op korte termijn op te kunnen oplossen en extreem hoge (en onbetaalbare) boetes te voorkomen.

De provincie heeft ons laten weten dat binnen enkele dagen de handhaving zal worden hervat waardoor de nu resterende tijd voor het vinden van oplossingen nagenoeg verstreken is!
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen de inhoud van deze brief nader mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Ing. R.G.G. van Kessel


Directeur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: