Reactie op www.mevrouwdevoorzitter.nl; presentaties 24 november.

Presentatieavond 24 november 2009

De informatieavonden die ik heb meegemaakt waren echt de moeite waard. Jammer dat daaraan weinig bekendheid wordt gegeven. Ze zijn openbaar, maar worden noch op de website van de gemeente , noch in de kranten aangekondigd.

De belangstelling vanuit de raad was ook niet overdreven groot, maar de afwezige raadsleden waren waarschijnlijk bezig zich al voor te bereiden op de idiote agenda voor de decembervergadering.

Tijdens de presentatie wordt veel informatie gegeven, maar er worden natuurlijk ook vragen opgeworpen. Ook dat is nuttig.

Jeugdzorg in Sensis.

De eerste presentatie ging over de jeugdzorginstelling die tijdelijk in het complex van Sensis wordt gevestigd. Mijn vraag, die overigens ook door Jacques Leurs werd gesteld, is waarom deze voorziening niet definitief daar wordt gevestigd. Het antwoord was dat Sensis denkt over een nieuwe ontwikkeling. Mijn redenering is simpel: Sensis is gebouwd met overheidsgeld. Als er dan leegstand is en een overheidsinstelling zoekt ruimte ligt de oplossing voor de hand. Laat Sensis deze voorziening maar in de ontwikkelingsplannen meenemen. Er is nog een half jaar tijd deze variant uit te werken. Welke rol speelt de gemeente eigenlijk bij de herontwikkeling van het Sensisterrein. Hebben we daar in Grave eigen ideeën over?

Beeldkwaliteitplan

Een interessante presentatie waarin werd aangegeven hoe wordt gedacht over het aanzien van de binnenstad. Duidelijk werd dat de ideeën van Erskine uit 1993 nog steeds de basis vormen voor de gedachten over het stadscentrum. Inhoudelijk bood de presentatie niet veel nieuws. Het was dan ook niet de eerste keer dat het onderwerp aan de orde was. De presentatie gaf voldoende informatie om nieuwsgierigheid op te wekken naar het volledige rapport. Ook deze presentatie riep vragen op, naast de wens het hele rapport te zien. Allereerst bleek de opdracht tot het maken dit beeldkwaliteitplan al in 2007 was verstrekt. De vraag is dan natuurlijk waarom het zolang heeft geduurd en er in de tussentijd niets over is vernomen. Nu is het een wedstrijd om de ontwikkeling van het “Hart van Grave” en de besluitvorming over het beeldkwaliteitplan synchroon te laten lopen. Aangezien de uitgangspunten voor beide ontwikkelingen hetzelfde zijn verwacht ik inhoudelijk daarbij geen echte problemen.

Een tweede vraag die bij mij opkwam was naar de communicatie. Over het vervolg van de procedure was nog weinig bekend behalve dan dat de vaststelling begin 2010 zou moeten plaatsvinden. Een aantal malen werd overleg met de ondernemers in de binnenstad genoemd. Terecht, maar de bewoners hebben net zo goed recht mee te praten, al is het alleen maar over welke zonwering wel en welke niet acceptabel is. Zelf zou ik ook wel eens willen weten hoe wordt gedacht over zonnepanelen. We hechten nogal aan spitse daken en die zijn zeker als ze op het zuiden zijn gericht prima geschikt voor duurzame energieopwekking. Duurzaamheid staat toch ook hoog in het vaandel? En dan de derde vraag. Léon Kamps vroeg naar een uitvoeringsplan en de financiële consequenties. Die vraag werd afgedaan met de , op zich juiste, opmerking dat het hier gaat om een visie en niet om een uitvoeringsproject. Maar er zijn wel degelijk consequenties voor de gemeente en het heeft geen zin een visie vast te stellen die wel voor ondernemers en bewoners van kracht is, maar waar de gemeente haar rol niet invult omdat er geen geld is. Het antwoord van wethouder Bos kwam hier wel op neer. De gemeente zal er niet aan ontkomen in het kader van het “Hart van Grave” in ieder geval de Markt en de Hoofschestraat aan te pakken. De informatie over de grondexploitatieopzet in de vergadering van 3 november voor dit stadsdeel was niet erg gedetailleerd, maar ik geloof niet dat daar veel ruimte in zit.

Alle reden dan ook voor de raad om toch dieper op dit onderwerp in te gaan.

RO-projecten.

Deze presentatie roept bij mij gemengde gevoelens op. Niet zozeer naar aanleiding van wat er werd verteld, maar juist naar wat niet aan de orde kwam. Geen duidelijkheid nog over de oorzaak van het mislopen van de ontwikkeling van Wisseveld en Bijl/Hofplein. Nu kun je natuurlijk zeggen dat het nu eenmaal gebeurd is en je niet achteruit maar vooruit moet kijken. Alleen moet je dan wel oppassen dat je niet weer dezelfde fouten gaat maken. De heer van Esch gaf een inzicht in de wijze waarop het ambtelijk apparaat de zaken gaat aanpakken. Aan de gegeven informatie mankeerde niets, maar dat het zo moet worden georganiseerd is niet nieuw, ook niet in Grave. De vraag blijft dan ook waarom de projectaanpak zo heeft kunnen versloffen. Mijn idee is dat de bestuurlijke rol daarin belangrijk is geweest. Ook vraag ik mij af de personele bezetting nu kwalitatief en kwantitatief voldoende is om de prioriteitsprojecten tegelijk aan te pakken. Nogal dikwijls wordt personeelsgebrek aangevoerd als reden voor vertraging. Het frequent wisselen van externe ingehuurde krachten is ook niet bevorderlijk voor de continuïteit in het proces. Ik ben ook benieuwd in hoeverre de slagzin “samenwerken in plaats van samen werken” in de hele organisatie zal doorwerken. Ik vond het wat vreemd dat de loswal wel in de projectenlijst was opgenomen, maar bastion Bekaf, waarvoor tijdens de begrotingsbehandeling wel een planning werd gepresenteerd, maar geen geld, niet. Komt dat soms omdat een ander deel van de organisatie daarmee bezig is. Ook ben ik het met de PvdA eens dat herontwikkeling van het bestaande Maaszicht, maar ook de herontwikkeling van Sensis op de projectenlijst thuis horen. Maaszicht komt over ruim 2 jaar leeg en dan zou een nieuw plan uitvoeringsgereed klaar moeten liggen, inclusief bestemmingsplan en financiering. 2 Jaar tijd daarvoor is niet veel. Dan nu wat opmerkingen over hetgeen over enkele projecten is gezegd.

Hart van Grave.

De wijze waarop de informatieavond op 5 november door de ontwikkelaar was georganiseerd toonde wel aan dat met een goede voorbereiding en openheid een positieve sfeer kan worden opgebouwd. De informatie werd gegeven op een moment dat inbreng ook nog zinvol is. Sterk was ook dat direct al werd aangekondigd dat op 28 januari de volgende bijeenkomst wordt gehouden. Dan wordt ook zichtbaar wat met de inbreng uit de zaal is gebeurd. Heel leerzaam ook voor het bestuur van de gemeente.Tijdens de presentatie aan de raad werd meegedeeld dat voor de bouwvergunning een zogenaamde projectprocedure wordt gevolgd. De aanwezige raadsleden namen genoegen met de mededeling dat dit 4 weken sneller zou gaan dan via een nieuw bestemmingsplan. In het koopcontract voor dit project heeft de gemeente zich echter verplicht tijdig het bestemmingsplan, dat zwaar verouderd is, te vernieuwen. De planning daarvoor was in juni al krap, ofschoon het maken van een nieuw bestemmingsplan al jaren op de rol staat. De gemeente is al direct begonnen met achterlopen op de planning van haar taken. (kijk maar naar de data in het contract) Het zal nu duidelijk zijn dat een nieuw bestemmingsplan niet op tijd klaar kan zijn. Er moet dus uit nood naar de projectprocedure worden gegrepen. Dat betekent dubbel werk (het bestemmingsplan moet er toch komen) en extra kosten. De vraag is nu wie die extra kosten gaat dragen. Eindelijk zijn nu concrete data genoemd voor de aanpak van het historisch stadhuis. Aan de raad nu de taak er op toe te zien dat het college zich aan die data houdt.WisseveldIn januari of februari komt het college met de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek. Dat is mede gelet op alle onderwerpen die dit jaar nog aan de orde moeten komen voor mij genoeg reden om mij niet druk te maken over de vragen die ik over dit project nog heb.

Vooral de vraag met hoeveel handen en voeten de gemeente aan de grondbank vast zit intrigeert mij.

Positief was de mededeling van wethouder Bos dat zowel de provincie als Rijkswaterstaat zich positief hebben uitgelaten over verplaatsing van de scheepswerf. Meestal komt bij die instanties na de mededeling dat men er positief tegenover staat een levensgrote maar.. Wat meer inzicht in de resultaten van het overleg over de verplaatsing is dan ook wenselijk.

Loswal.

De mededeling dat Rijkswaterstaat ook instemt met het plan is verheugend als er tenminste ook hier geen “maar” op volgt. Iedere keer als Hans Bos dit soort mededelingen doet krijg ik de neiging naar adders onder het gras te gaan zoeken. Het project komt op 15 december in de voorbereidende en twee dagen later op 17 december in de besluitvormende. Deze opvolging vind ik normaliter onaanvaardbaar, maar aangezien er voor de raad naar mijn mening niets meer te besluiten valt, -het krediet is immers tijdens de begrotingsbehandeling al verleend- maak ik me daar maar niet druk over.

Grondexploitatie.

Omdat praten over projecten zonder de financiële aspecten aan de orde te stellen niet erg zinvol is werd hier ook wat aandacht aan besteed. Nu kon alvast worden meegedeeld dat het te verwachten verlies niet zo groot zal uitvallen als gevreesd, maar of hieruit nog ruimte ontstaat om de “begroting 2010 te repareren” waag ik te betwijfelen. Toen de heer van Esch uiteen zette hoe hij zich de behandeling door de raad voorstelde begon ik bijna te juichen. Op basis van de aangeleverde informatie zou de raad scenario’s moeten ontwikkelen en daar in onderling debat een keuze moeten maken. Ik proefde al iets van een herziening van de prioriteiten en een relatie met beschikbare personeelsbezetting. Vervolgens gaf hij de planning van dit proces. De lol was er voor mij meteen vanaf. Dit wordt een lachertje. Vandaar nu wat opmerkingen daarover. De planning van de decembervergaderingen. Al eerder sprak ik mijn zorg uit over de overvolle agenda voor de voorbereidende vergadering van 8 december en de besluitvormende van de 15e. Er is nu een extra voorbereidende vergadering ingelast op 15 december en de besluitvormende is naar de 17e verplaatst.

Dat de voorbereidende vergadering over twee avonden wordt verdeeld met daarbij een week tussenruimte is verstandig. Omdat het ook hier te verwachten is dat tijdens de bespreking niet alle vragen afdoende kunnen worden beantwoord zou ik dan op de eerste avond alle onderwerpen aan de orde stellen. De niet beantwoorde vragen kunnen dan voor de tweede vergadering worden gegeven, zodat aan het eind van de tweede avond alle vragen volledig en afdoende zijn beantwoord. De besluitvormende vergadering hoeft dan niet te worden vervuild met informatie achteraf. Dat neemt niet weg dat de ruimte tussen voorbereidende en besluitvormende vergadering te kort is om scenario’s en amendementen te ontwikkelen en met de achterban te bespreken. Op dit moment (woensdag 25 november 15:30 uur) is de agenda nog niet gepubliceerd. De stukken voor de grondexploitatie komen morgen. Over de reserves is mij niets bekend. Een verdere beoordeling over de agenda schort ik daarom maar op. De wel gegeven planning voor de grondexploitatie doet mij het ergste vrezen.Ik had eigenlijk de raadsleden een fijne Sinterklaas willen toewensen en veel inspiratie bij de voorbereiding van dat feest.

Gezien het vele dat de komende tijd van hen wordt gevergd durf ik dat niet meer te doen.

Bron: www.mevrouwdevoorzitter.nl van Leo de Vreede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: