Ronde tafelgesprek in Cuijk; ver voor de zomervakantie.

SAMENWERKING (13)


Bron: http://www.cuijk.nl/index.asp?nmoduleid=13&wgid=6&spt=10&nactivityid=2000223&eptb=2

Behoort bij punt 15 van de agenda voor de commissie Bestuur d.d. 9 september 2009

Uitvoerig verslag Ronde-tafel gesprek 22 april 2009, aansluitend aan de vergadering van de commissie Bestuur.

Thema: of en hoe de discussie over bestuurlijke samenwerking c.q. de WGR aan te aanpakken.

Inleiding: Dhr. Schoots geeft een opsomming, zonder daar op dit moment een oordeel aan te verbinden van zaken die bij gemeente spelen of waarmee de gemeente te maken kan krijgen:

1. De druk op gemeenten om op een bepaalde manier te presteren neemt toe: doelmatigheid, efficiëntie, schaalgrootte/schaalvergroting; het rapport Jorritsma over “De eerste overheid” , deregulering (+ efficiencykortingen).

2. Ontwikkelingen bij private – particuliere instellingen die in de publieke sfeer diensten verlenen: beslissende organen bij private partners zitten steeds vaker ver weg van de gemeente; zijn regionaal, soms bovenregionaal georganiseerd.

3. Veiligheid; op het terrein van bijv. GG&GD, GHOR, politie, brandweer, onderwijsorganisatie A73, zijn grote (boven)regionale samenwerkingsverbanden al geaccepteerd.

4. In het Land van Cuijk zijn er niet-geformaliseerde maar wel bestaande overlegverbanden: collegiale samenwerking op niveau van de colleges; er wordt in PIO-verband intensief overlegd; de industriële kring Land van Cuijk en Noord-Limburg heeft een eigen proces.

5. In de omringende gemeenten (Veghel-Uden-Oss) wordt samengewerkt gericht op sociaal-economische structuur en infrastructuur voor het gebied; hier kan een relevante relatie met Cuijk / LvC gelegd worden.

De gemeente Den Bosch beraad zich; heeft een grotere ambitie, de gemeentegrenzen knellen, om te voldoen aan de economische opdracht moet Den Bosch iets met de buurgemeenten. Herindeling?

6. Provincie N-Brabant ; o.b.v. het verdrag van Lissabon moeten er prioriteringsgebieden worden aangewezen voor ontwikkeling. In Nederland is dit uitgewerkt in Pieken in de Delta. Daarin hebben de provincies de taak gekregen om de middelen voor Zuid te verdelen. De B-5 (5 grote Brabantse steden) hebben zich al aangemeld. Cuijk + Boxmeer willen dit ook doen, maar No-Brabant heeft geen bestuurlijke structuur, terwijl de provincie één aanspreekpunt wil. Een goede politieke structuur in de regio is om deze reden van belang voor Cuijk / Land van Cuijk en Noord Limburg.

7. Oost Brabant doet mee met het regionaal economisch actieplan- ontwikkeling van de vijf sterren regio, zie het rapport Buck. Voor deze regio is het bestuurlijk probleem: hoe ontwikkel je een werkwijze/structuur om optimaal van dit soort middelen te profiteren, en economische ontwikkeling in de regio te doen plaatsvinden.

8. De vijf sterrenregio is een groot gebied (vanaf Cuijk tot en met Heusden hoort er bij, waarin LvC excentrisch ligt, het is bovendien niet op Den Bosch gericht, maar op Nijmegen.

9. Potentieel is er de kans om met Oss-Uden-Veghel samen te werken. De gemeente Den Bosch heeft aangeboden als centrumgemeente te gaan optreden en ook in de B-5 / de vijf sterren regio namens heel Oost-Brabant te spreken.

Reacties:

Dhr. Van Veen (VVD): is de boodschap dat er geld ligt waar we op dit moment geen gebruik van kunnen maken? Is dat de insteek voor de discussie?
De lijntjes naar Venlo en Nijmegen zijn voor de Cuijkse burger veel belangrijker dan oriëntatie richting Den Bosch. Bij de Cuijkse burger leeft dit helemaal niet, samenwerking met Veghel boeit niet, (geen politieke winst te halen). Als het geld uit Nijmegen zou komen, dan hadden wij deze discussie over bestuurlijke samenwerking niet.

Dhr. Schoots: Het is niet vanzelfsprekend dat we onze ambities kunnen realiseren zonder beroep op die externe middelen. Denk bijv. aan de discussie over de aansluiting tussen A50-A73, De A77. Kijk naar werkgevers, daar speelt de discussie dat men aansluiting wil bij de vijf-sterren regio.
Van de vijf sterren, zijn er twee die het LvC kruisen: health valley vanuit Nijmegen, en de food-sector vanuit Veghel. Dat biedt kansen.

Dhr. Poel (PvdA): Je moet niet in een ondergeschikte positie blijven hangen. De regio biedt rust en luwte en heeft daarmee toeristisch-recreatief potentieel. De economische kansen moeten door de politiek door samenwerking tot stand worden ontwikkeld.

Dhr. Peeters (ABC): De regio Nijmegen is inderdaad heel belangrijk voor ons. We hebben altijd geïnvesteerd in de relatie richting het KAN, de Euregio, om te weten wat daar speelt. De discussie gaat niet alleen over geld, maar ook over het realiseren van doelen en ambities. In het verleden hebben we met div. gemeenten programma’s ontwikkeld bijv. voor leerlingen…..(-opvang, -vervoer?)

Dhr. Schoots: Wat je ziet is dat anderen over die inhoud voor ons denken, ontwikkelingen gaan hoe dan ook door, maar we zijn er nu niet bij betrokken.

Dhr. Oosterwijk (PvdA): Als het vertrekpunt is het versterken van het LvC, dan zoek je aansluiting waar dat het meest te bieden heeft; voor health zou dat bijv. Nijmegen zijn.
Dhr. Schoots: Als je zo denkt ben je bezig met de HOE-vraag, hoe ga je samenwerken. Ik ben op zoek naar de WAT-vraag: Wat wil je in samenwerking doen, en we zouden daar heel snel iets van moeten vinden. Zie de uitkomsten bijv. van het project Beeldenstorm, in opdracht van het PIO uitgevoerd.

Dhr. Kerskes (D66): Ik deel deze analyse, heb alleen de Euregio gemist; we zijn daar een onderdeel van. Het Land van Cuijk is altijd een generaliteitsland geweest, we hebben samenwerking nodig om daar uit te komen. De vraag is: hoe kunnen we op korte termijn de gewenste visie ontwikkelen?

Dhr. Schoots: de kunst zal zijn om vanuit de eigen kracht van het Land van Cuijk te redeneren. Het is een gegeven dat we in Noord-Oost Brabant liggen. We moeten uitgaan van de eigen kracht en dat inbrengen in de samenwerking; kijken waar je complementair bent aan elkaar.

Dhr. Poel: Dit sluit aan op de visie, op samenwerking in de diverse scenario’s die in Beeldenstorm worden ontwikkeld.

Mevr. Van Heumen: Wij worden belemmerd in onze ontwikkeling door de provinciegrenzen. Als gemeenten over die provinciegrenzen zouden kunnen samengaan…

Dhr. Schoots : Energie, daar op inzetten is weinig kansrijk. We kunnen inzetten op optimalisering van de taakuitoefening, we moeten als gemeenten steeds meer taken verrichten, en er komt geen extra geld bij.

Dhr. Nielen: De diverse bestuurslagendiscussie is herkenbaar. Elke organisatie wil voor zichzelf uit de pot graaien, maar dat geeft niet het beste resultaat voor de hele regio. We moeten in de regio bestuurlijk leren met één mond te praten. De vraag is misschien ook WANNEER we als gemeenten iets samen moeten doen. In het L.v.C. wil je niet dat de grote gemeenten het van bovenaf regelen of als trekker optreden. (Voorkomen dat de grotere gemeenten ongewenst of ongemerkt een dominante rol krijgen)

Dhr. Peeters (ABC): het positieve in de motie van Siroen/Leurs is een oproep aan de gemeenteraden om samen het gesprek te starten en de wenselijkheid vast te stellen voor samenwerking.

Dhr. Van Veen (VVD): Wat je nodig hebt is een grote centrumgemeente die nu al een groot verzorgingsgebied bedient.

Dhr. Oosterwijk: Samenwerken is niet herindelen. Belangrijk nu is eerst informatie vergaren, de politiek is aan zet. Dhr. Oosterwijk verzoekt de griffier om met een werkgroep een vervolgdiscussie voor te bereiden. Daarbij uitgaan van eigen kracht, en er is haast bij! Dhr. Schoots biedt aan om een dossier aan te leggen .

Met voornoemde afspraak wordt de bijeenkomst afgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: