De Graafse raad vergadert: drie vergaderingen op dinsdag en woensdag !!!

Op dinsdag ziet de agenda voor de raadsvergadering er zo uit:
Aanvang: 19.30 uur.1. Opening en trekking stemmingscijfer 2. Vaststellen agenda 3. Vragen

4. Algemeen spreekrecht 5. Vaststellen besluitenlijsten van 30 juni 2009

6. Mededelingen

A-stukken 7. Geen A- stukken

B-stukken

8. Besluit realiseren van een Multifunctioneel Centrum in het nieuwe Maaszicht

9. SluitingVoorbereidende Vergadering.De vergadering wordt gehouden in het stadhuis Grave en vangt aan na afloop van de raadsvergadering van 14 juli 2009.

Agenda voor de Voorbereidende Vergadering van dinsdag 14 juli 2009

1. Opening en voorstelronde

2. Vaststellen strategische agenda ontwikkelingsprojecten Grave

3. Vaststellen Burap 2009-1

4. Vaststellen Kadernota 2010

5. Het maken van wensen en bedenkingen m.b.t. het verkoopcontract perceel Bijl/Hofplein

6. Sluiting
Om 21.30 afsluiting vergadercyclus/begin zomer-reces bij het Dorstig Hert (openbaar).Vergadering op woensdag 15 juli 2009 in het stadhuis Grave van 18.00 uur tot 19.30 uur.1. Opening en trekking stemmingscijfer

2. Vaststellen agenda

3. Vragen

4. Algemeen spreekrecht

5. Vaststellen besluitenlijsten van 30 juni 2009

6. Mededelingen

A-stukken Geen A- stukken

B-stukken

7. Vaststellen strategische agenda ontwikkelingsprojecten Grave

8. Vaststellen Burap 2009-1

9. Vaststellen Kadernota 2010

10. Het maken van wensen en bedenkingen m.b.t. het verkoopcontract perceel Bijl/Hofplein

11. Sluiting. En dan nog dit:1. Weblog Leo de Vreede “Mevrouw de voorzitter” is on-line:http://leodevreede.blogspot.com/2. Brief ouder client die werkt in de “Bokkensprong”.Geacht Raadslid,

Naar ik begrepen heb wordt dinsdag 14 juli a.s. tijdens de raadsvergadering beslist over de financiële ondersteuning van de kinderboerderij (“Bokkensprong”) op het terrein van de Binckhof te Velp.
De argumenten vanuit de buurtbewoners, de stichting ‘Dichterbij’ en de stichting ‘Buitengewoon’ zijn ongetwijfeld algemeen bekend. Doch een groepering die het meest gebaat is met het voortbestaan van de boerderij bestaat uit verstandelijk gehandicapten die daar vaak al jaren hun dagbesteding hebben.
Als ouder van een, daar al gedurende jaren werkzame, cliënt van de stichting ‘Dichterbij’, wil ik namens die groepering, vanwege hun relatief geringe aantal, afhankelijkheid en onvermogen tot adequaat uiten, hun benarde situatie onder Uw aandacht brengen.
Meer nog dan bij niet-verstandelijk gehandicapten is dagbesteding en wonen het belangrijkste dagelijkse gebeuren in hun leven, want sport en hobby zijn, hoewel gelukkig wel aanwezig, toch lastig organiseerbaar. Voor al deze zaken zijn ze bovendien volledig afhankelijk van anderen.
Iedere ingrijpende verandering bij een verstandelijk gehandicapte, zeker als die ook lijdt aan een storing in het autistisch spectrum (wat bij de meesten het geval is), heeft vergaande, vaak langdurige gevolgen die meestal gepaard gaan met een verhoging of uitbreiding van het medicijnenpakket om de ellende enigszins te beperken. Daarom ziet iedere betrokkene van een cliënt van de ‘Bokkensprong’, een verandering in zijn of haar leven, dan ook met angst tegemoet. Dit niet zonder reden, zo heeft het verleden geleerd.
Reeds gedurende jaren fietst mijn zoon iedere dag, vanuit zijn woning op het terrein, naar de ‘Bokkensprong’ om daar ‘zijn’ dieren te verzorgen en andere werkzaamheden te verrichten samen met de andere cliënten. Het is voor hen onbegrijpelijk waarom dat plots zou moeten verdwijnen.
Wij allen zijn in hoge mate verantwoordelijk voor het leven van deze groep medemensen, daarom doe ik een beroep op U om die verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en middels uw positieve stem te tonen dat het financiële aspect dat er mee gemoeid is, in geen verhouding staat met het mogelijk levensgeluk van een aantal gehandicapte mensen die tot op heden het geluk hebben om op deze plek in Uw gemeente te mogen werken.
Vertrouwend op Uw begrip,
en bij voorbaat dank, mede namens de cliënten van de ‘Bokkensprong’.

Chris van Hout,
Ouder van Joris van Hout, woonachtig op Kastanjelaan 17, Velp/Grave. 3. Tekst Inspraak Leny van Lieshout.Eerst even dit:
De appellanten Prinses Margriet zijn uitermate tevreden over de plannen met betrekking tot de Loswal, nu daarin een nieuwe ligplaats is voorzien voor de Prinses Margriet aan de rivierkant van de nieuw te maken passantensteiger. Dit is wat de appellanten altijd hebben gewild: een fatsoenlijke ligplaats, maar niet aan de Jan van Cuijkdijk. Een volwaardige ligplaats ook, met horeca in de volle zin van het woord. De familie Van Steen moet hierover ook wel zeer tevreden zijn.
Maar daar kom ik niet voor! Ik kom voor iets heel anders: ik wil namelijk een kerkdorp worden. Een echt kerkdorp van de gemeente Grave met een extra streepje in het logo.
Waarom wil je dat? Zult u vragen. En het antwoord is natuurlijk doodsimpel: als je een kerkdorp bent, dan kan alles. Dan heb je een eigen gemeenschapsaccomodatie, een eigen school, en natuurlijk ook een eigen kerk, zonder dat iemand daarover zeurt. Wil je een racebaan over de Raambrug, omdat je niet drie keer per eeuw drie minuten op andere auto’s wilt wachten, dan ligt het complete gemeentebestuur aan je voeten.
Ik wil ook een kerkdorp worden. Ik wil voor mijn eigen wijk, het Estersveld, en ook voor de Stoof, de Zittert, het Rode en Blauwe dorp en de Mars al die voorzieningen die voor Grave-stad, Escharen, Gassel en Velp onontbeerlijk en hyper-noodzakelijk worden gevonden. Ik wil voor alle wijken van de gemeente Grave, al of niet in combinatie met elkaar, een eigen multifunctionele wijkvoorziening.
Ik vind het te belachelijk voor woorden en ik weiger het te aanvaarden dat het multifunctioneel centrum bij het nieuwe Maaszicht alle andere accomodaties buiten de kerkdorpen om voor 40 jaar onmogelijk zou maken. Wijkvoorzieningen zijn broodnodig, lees je in alle beleidsstukken van de rijksoverheid. Breng de zorg naar de mensen! Houd ouderen in hun eigen omgeving! Maar niet in Grave: daar wordt alles uit de wijken weggehaald. En waarom: omdat het college van Grave én de complete gemeenteraad de plannen voor de zo noodzakelijke centrumvoorziening in Grave-stad – aan die noodzaak twijfel ik natuurlijk niet – zodanig hebben laten ontsporen dat nu iedereen er zwaar aan te kort komt, met Brabant Zorg als chanterende derde. Ik reken het u voor: Esterade en De Westhoek bij het vuilnis gezet, het IBN-personeel van Kwadrant op straat geschopt, 1,2 miljoen voor maar 23 parkeerplaatsen, geen enkele zeggenschap over beheer en exploitatie, marktconforme huren zonder verhoging van het subsidieplafond en, als ik goed ben ingelicht, een samenstel van nieuwe ruimten waarover niemand ook maar enig enthousiasme kan opbrengen: tel uit je winst!
U begrijpt het wel: ik ben echt kwaad. Zoveel geld uitgeven op een zo onbenullige manier, met als resultaat een fopspeen – ik heb er geen woorden voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: