Keerpunt 2010 vragen en antwoorden over behandeling Land van Cuijk 2.0

Vragen Keerpunt 2010, onderzoek ‘Samen werken in het LvC’ (01-03-2016) 1. pag. 12 onderaan: Kan er een uitleg plaatsvinden wat nu de drie sterren variant inhoudt op hetgebied van personele inzet uit het huidige ambtelijke apparaat? (Dit waren er 20 met versnipperdetaken, dit worden dan 3 fte’s; wat gaan die andere 17 medewerkers doen?). 2. pag. 15: Professioneel management met zowel een heldere bestuurlijke aansturing als eeneenduidige ambtelijke aansturing. Waaruit bestaat de stuurgroep, wie stuurt deze aan? Wat wordtbedoeld met een team van projectleiders, in dienst van de ‘eigen’ gemeente en deels centraalgehuisvest? – Wie is de opdrachtgever van zowel stuurgroep als projectgroepen? – Aan wie moet verantwoording worden afgelegd, wie beoordeelt de uitkomsten en resultaten? 3. pag. 17: Special Project: – Klopt het dat dit project een voorwaarde is om tot een uiteindelijke effectieve samenwerking tekomen binnen het LvC? Het rapport van Linze Schaap is als bijlage toegevoegd bij devergaderstukken. W at is nu de conclusie van dit rapport? – Bijlage a3, rapport Linze Schaap: klopt het dat integreren; centrumgemeente/s hared servicecenter/ambtelijke fusie de beste variant is gezien de kleuren? – Zonder het woord herindeling te noemen lijkt het belangrij k om de verkenning te laten plaatsvinden! – Is er een inschatting te maken wat de kosten zijn van het ‘Special Project’? 4. Worden er middelen / subsidie beschikbaar gesteld vanuit de provincie om vormen vansamenwerking te ontwikkelen? Verwijzend naar de laatste alinea van begeleidende brief van deprovincie d.d. 24 februari 2016 bij het rapport van Linze Schaap. Antwoorden: 1. Op dit moment is hier nog geen antwoord op te geven. De onderzoekers adviseren om de 3fte dienu versnipperd wordt ingezet verdeeld over 20 personen te bundelen en te verdelen over een beperktaantal personen (in elk geval geconcentreerd per project). Wanneer de raden kiezen voor de driesterren variant betekent dit extra kosten zoals weergegeven in het rapport op pagina 13. Afhanke lijkvan hoe de herschikking van taken eruit ziet moet mogelijk extra capaciteit beschikbaar gesteldworden (onderaan pagina 13 wordt dit verwoord). De tabel hieronder schetst de maximale kosten opbasis van de informatie in het rapport (pag. 13 en pag. 16 van bijlage 1). 2. Invulling van professioneel projectmanagement – de samenstelling van de stuurgroep is op ditmoment nog niet specifiek te benoemen. De stuurgroep zal ten dienste van 5 colleges en 5gemeenteraden opereren. Hoe invulling gegeven wordt aan de aansturing en het opdrachtgeverschapzal uitgewerkt worden wanneer hiertoe besloten is door de gemeenteraden. Projectleiders in dienst van ‘eigen’ gemeente wil zeggen dat de projectleiders in dienst zijn van éénvan de vijf gemeenten en belast worden met het projectleiderschap en centraal gehuisvest worden.Verantwoording wordt afgelegd aan de vijf colleges en gemeenteraden. 3. De onderzoekers adviseren het special project om invulling te geven aan het Manifest Land van Cuijk zoals dat in 2015 is vastgesteld. Het rapport van Linze Schaap bevat geen conclusie, het betreft een inventarisatie van verschillendevormen en is bedoeld als achtergrondinformatie die betrokken kan worden bij de voorgesteldeverkenning. Het rapport doet derhalve geen uitspraak over wat de beste variant is. Deze vraag is een politieke, deraden moeten deze vraag zelf beantwoorden. Een inschatting van de kosten van het special project wordt niet gemaakt in het rapport.

Verder lezen