Dossier samenwerking Land van CuijkGRAVELaatste NieuwsVoorpagina

20 oktober vergadert Land van Cuijk raad en daarna aparte raden.

GRAVERMAAT: Op 20 oktober vergadert de Land van Cuijk raad o.l.v. de burgemeester van Cuijk. Daarna vergaderen de andere raden nog om de nodige besluiten te nemen. 

Informatie Land van Cuijk raad en raadsvergaderingen 20 oktober 2021

Welke voorstellen worden behandeld?

In de Land van Cuijk-raad gaat het om Oordeels- en Besluitvorming over de volgende vijf voorstellen:

1. Harmonisatie verordeningen: advies aan nieuwe raad
2. Intrekking verordeningen: besluit
3. Intrekking verordeningen gemeenteraden: besluit
4. Harmonisatie belastingen en leges: besluit
5. Benoeming accountant: besluit

De Land van Cuijk-raad heeft geen wettelijke status. Daarom worden de besluiten 2 tot en met 4 bekrachtigd door de afzonderlijke raden. Het advies bij 1 wordt meegegeven aan de nieuwe raad.

De geharmoniseerde verordeningen worden geagendeerd voor de raad van 3 januari 2022.

Wat ging vooraf in de fase van Beeldvorming?

De voorstellen zijn voorbereid in overleg met de verschillende raadsgroepen en als volgt behandeld:

Land van Cuijk-beraad 7 juli: toelichting proces harmonisatie/intrekkingen verordeningen.

Raadsbijeenkomst 21 juli: toelichting harmonisatie verordeningen gemeenteraad.

Raadsbijeenkomst 15 september: toelichting harmonisatie van leges in relatie tot de Omgevingswet.

Land van Cuijk-beraad 29 september: toelichting op de harmonisatie van belastingen en leges.

Land van Cuijk-beraad 6 oktober: toelichting op de harmonisatie van verordeningen en keuze accountant.

Land van Cuijk-raadsbijeenkomst 6 oktober: toelichting op de harmonisatie van belasting en leges, de harmonisatie van verordeningen en keuze accountant.

De fase van Beeldvorming is afgesloten met een schriftelijke vragenronde.

Behandeling van de voorstellen

Land van Cuijk-raad

Voorzitter is burgemeester Wim Hillenaar.
Voor de vergaderingen van de Land van Cuijk-raad geldt de ‘Regeling werkwijze Land van Cuijk-raad’.
De Land van Cuijk-raad is oordeels- en besluitvormend van aard.
Er is geen ruimte meer voor het stellen van vragen.
De aanwezigheid wordt vastgesteld aan de hand van een stemming in iBabs. Met een stem VOOR geeft u aan dat u aanwezig bent.
De beraadslagingen over het voorstel hebben plaats in de Land van Cuijk-raad.
Voor de beraadslagingen worden de voorstellen 1 tot en met 5 samengevoegd. Dit betreft de agendapunten 3 tot en met 7 van de Land van Cuijk-raad. Er wordt in maximaal twee termijnen beraadslaagd over alle voorstellen gezamenlijk.

De stemmingen vinden afzonderlijk plaats.

De spreektijd per fractie is in de eerste termijn maximaal 3 minuten. In de eventuele tweede termijn bedraagt de spreektijd maximaal 2 minuten.

De volgorde wordt bij loting bepaald.

Het woord wordt gegeven aan de fractievoorzitter of de woordvoerder.

Via iBabs wordt gestemd over de voorstellen. De voorzitter deelt de stemming mede.

De uitslag van de stemming wordt voor wat betreft de voorstellen 2 tot en met 5 “meegenomen” naar de afzonderlijke raadsvergaderingen.

Het advies bij 1 wordt meegegeven aan de nieuwe raad.

Afzonderlijke raadsvergaderingen

De Land van Cuijk-raad heeft geen wettelijke status en is niet beslissingsbevoegd.

Daarom is het noodzakelijk dat de eerdergenoemde besluiten 2 tot en met 5 (agendapunten 3 tot
en met 7) van de Land van Cuijk-raad worden bekrachtigd door de vijf raden.

Nadat de Land van Cuijk-raad is afgesloten, vergaderen de vijf afzonderlijke raden (volgorde: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis).

Indicatieve aanvangstijd: 22.30 uur.

De voorzitter stelt de aanwezigheid van de leden vast en opent de raadsvergadering.
De raads- en collegeleden van de desbetreffende gemeente nemen deel aan de
raadsvergadering. De overige raadsleden en aanwezigen zijn dan toehoorders. Zij zetten hun camera en microfoon uit.

De voorzitter doet (per agendapunt of voor de agendapunten samen) mededeling van de stemuitslag van de Land van Cuijk-raad.
Er wordt niet opnieuw beraadslaagd, er is wel ruimte voor een stemverklaring.
Bekrachtiging heeft plaats zonder stemming, tenzij de raad wel stemming verlangt.
De voorzitter kan voorstellen de behandeling van raadsvoorstellen samen te voegen.

Praktische zaken uitzending

De Land van Cuijk-raad en de afzonderlijke raadsvergaderingen worden uitgezonden via een livestream vanuit de raadzaal in Boxmeer.

Er is één Teams link. U blijft steeds in dezelfde Teams sessie. De link naar Teams is te vinden bij agendapunt 0 Vergaderlink.

In de raadzaal zijn aanwezig de voorzitter van de stuurgroep en de kwartiermaker griffier.

Maak bij voorkeur gebruik van twee devices: Eén voor Teams en één voor iBabs. Het is evt. ook mogelijk om te switchen van Teams naar iBabs.

Zorg dat u toegang heeft tot iBabs LvC.

Stemmen in iBabs

Er wordt gestemd in iBabs (ga naar Land van Cuijk-raad in iBabs LvC).
De stemming zijn steeds te vinden bij de agendapunten met de aanduidingen A en B.
Op aangeven van de voorzitter worden de stemmingen geopend.

Stemmen:
Via iPad: klik op de groene balk bij het agendapunt waar de stemming voor is
opengesteld. Kies Voor of Tegen. Kies stem uitbrengen en bevestig uw stem.
Via laptop: klik op het stemsymbool bij het agendapunt waar de stemming voor is
opengesteld. Kies Voor of Tegen. Stem en bevestig uw stem.

De stemming is via schermdelen zichtbaar. De voorzitter en de griffier bewaken de voortgang vande stemming.

En wat als het stemmen niet goed gaat? De voorzitter vraagt of het iedereen is gelukt om een stem uit brengen. Leden worden evt. in de gelegenheid gesteld om hun stem mondeling uit te brengen.
Mondeling uitgebrachte stemmen worden later verwerkt in iBabs.

De stemuitslag is terug te vinden in iBabs.

Raadsvergadering eigen gemeente: Bekrachtiging heeft plaats zonder stemming, tenzij de raad wel stemming verlangt. Wanneer stemming wordt verlangd, wordt gestemd op de voor de raad

gebruikelijke wijze. Er wordt in principe geen gebruikgemaakt van het stemmen via iBabs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d