ARENA: Leo de Vreede: Grave financieel Sterk?

Door Leo de Vreede

Deze week verscheen in diverse lokale kranten een bericht dat Grave een sterke financiële positie heeft. Gezien de recente discussie en de draconische besluiten zoals OZB-verhoging en afschaffing van subsidies waartoe de raad heeft besloten mag dit gerust een opmerkelijk en verheugend bericht worden genoemd. Bij de uitroeptekens zijn nog wel een paar vraagtekens te plaatsen. Sterker nog; die zijn door de gemeenteraad al op 7 juli geplaatst.

De eerste opmerking is, dat het geen nieuws is. De gemeenteraad heeft de jaarstukken 2020 al op 7 juli uitgebreid besproken. Een formeel vaststellen kon nog niet omdat de accountantsverklaring als gevolg van corona-maatregelen nog ontbrak. Dat was niet alleen in Grave het geval. Die verklaring is er nu wel en dus zou het vaststellen op 26 september een formaliteit kunnen zijn. Maar in Grave komt er altijd achteraf discussie..

Zo komt er waarschijnlijk toch nog een voorstel om voor uitbreiding van de Stoofbrug met een fietsbrug alvast een bedrag beschikbaar te stellen. In het kader van de drastische bezuinigingen die nodig waren om de financiële positie van Grave ook in de zeer nabije toekomst gezond te houden was dit budget geschrapt, nadat he college in overleg met de school had geconcludeerd dat de brug niet echt nodig zou zijn.

Bij de krantenartikelen, waarschijnlijk gebaseerd op een nogal enthousiast nieuwsbericht van de gemeente zelf, zijn ook nog wel een paar kanttekeningen te maken

En daarmee zijn we bij de tweede opmerking. De jaarrekening en daarmee ook de accountant kijkt terug. Dat is bij de behandeling van de jaarrekening ook al opgemerkt. Financieel gezien kan Grave tegen een stootje. Veel gemeenten staan er inderdaad slechter voor. Maar dat is terugkijkend. Dezelfde accountant heeft er ook op gewezen dat Grave al een reeks van jaren een greep in de reserves moet doen om de rekening sluitend te houden en dat kun je niet eindeloos volhouden. En daarom heeft de provincie, als toezichthouder die naar de toekomst kijkt, de gemeente gedwongen maatregelen te nemen om de begroting structureel sluitend te krijgen. De raad heeft daarvoor al eerder de herstelbegroting vastgesteld. Dat betekent dat de OZB drastisch omhoog gaat, te beginnen in 2021. Vanaf 2022 zou ook een reeks subsidies worden geschrapt, waardoor aan veel activiteiten een einde dreigt te komen.

Bij de behandeling op 7 juli werd terecht de opmerking gemaakt dat één zwaluw geen lente maakt (om van een zomer maar niet te spreken). De begroting voor 2021 laat direct alweer een nadelig saldo zien en de eerste rapportage in dezelfde raadsvergadering wijst niet op verbetering. De jaarrekening 2020 werd ook een trendbeuk genoemd. Het is veel te vroeg om één incidenteel positief resultaat een trendbreuk te noemen. In het accountants rapport is ook te lezen dat het positief resultaat van 2,5 miljoen mede tot stand is gekomen door 1,9 miljoen aan de algemene reserve te onttrekken! Een sigaar uit eigen doos dus! Een bespring van dik 7 ton werd ook verkregen door besluiten niet uit te voeren. Dat moet dus worden ingehaald.

De accountant heeft aan de goedkeuring ook nog een voorwaarde verboden. Als de gemeenteraad het te nemen besluit over de jaarrekening amendeert en dus verandert vervalt de goedkeuring. Dat kan Grave niet hebben. Maar het is wel wat met name LPG van plan is. Om nu al een budget vast te leggen voor deze brug, waarvan de raad al eerder heeft vastgesteld dat aanpassing niet nodig is, moet een amendement worden ingediend en aangenomen. Daarmee vervalt deze goedkeuring. Of voor de nieuwe situatie alsnog een goedkeuring wordt gegeven is nog maar de vraag. Ook zullen de andere 4 gemeenten moeten instemmen met het nu al reserveren van een flink bedrag voor een voorziening waarvan de noodzaak nog niet vaststaat.

Dat Grave er financieel nog niet echt slecht voorstaat is te danken aan het beleid van vorige bestuurscolleges. De reserves waren voldoende om een reeks van niet-sluitende jaarrekeningen op te vangen. De samenvoeging van de gemeenten in het Land van Cuijk komt net op tijd om verder en fataal afkalven van de reserves van Grave te voorkomen.

De OZB-verhoging gaat niet door omdat de wet nu eenmaal voorschrijft dat in één gemeente nu eenmaal één tarief geldt. Voor subsidies is een overgangsperiode toegestaan. Inmiddels is bij de voorbereiding voor de nieuwe gemeente afgesproken dat de drastische bezuinigingen op de subsidies in Grave worden teruggedraaid. Dat is heel prettig voor de Graafse samenleving. Hoe dit uitwerkt zal moeten blijken uit de begroting 2022 van de gemeente Land van Cuijk, die nu wordt voorbereid. De bereidheid om samen op te trekken in de nieuwe gemeente is positief

Wel zal nog moeten blijken of de OZB in de gemeente LvC niet toch omhoog gaat en op subsidies moet worden bezuinigd. Anders gezegd: welke variant van een oud gezegde zal van toepassing zijn:

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd of gedeelde smart is halve smart.

Leo de Vreede

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: