Positief resultaat jaarrekening 2020.

GRAVERMAAT: In IBabs zijn de stukken van de jaarrekening 2020 in te zien. Misschien kunnen diverse subsidiekortingen nu worden teruggedraaid?

Voorwoord

Voor u ligt de programmarekening 2020 van de gemeente Grave. In deze programmarekening leest u de analyse en verantwoording van het college over het afgelopen jaar.

Jaarrekening resultaat

Gedurende het jaar is de raad via de bestuursrapportage geïnformeerd over de afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit heeft geleid tot de bijstelling van de begroting. In de laatste rapportage hebben wij gemeld dat we een positief saldo van de begroting verwachtten van € 611.000. Het rekeningresultaat laat zien dat wij zonder de voorgestelde budgetoverhevelingen uitkomen op een positief resultaat voor bestemming van afgerond € 2.483.000. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van afgerond € 1.736.000.

Voorgesteld wordt dit bedrag van € 1.736.000 te storten in de algemene reserve. Inclusief deze storting laat deze jaarrekening zien dat de financiële positie van Grave is verbeterd. Dit resulteert in een positieve ontwikkeling van nagenoeg alle financiële kengetallen ten opzichte van de begroting 2020.

Een mooi en gezond financieel uitgangspunt richting de herindeling naar één gemeente Land van Cuijk.

Realisatie doelstellingen

In deze programmarekening rapporteren wij ook over de gerealiseerde activiteiten middels de speerpunten en beleidsdoelstellingen zoals zijn vastgelegd in de begroting.

Accountantscontrole

Deze jaarrekening moet nog worden gecontroleerd door onze accountant Deloitte. De betreffende rapporten zullen u worden toegezonden. Deze worden dit jaar later verwacht, vanwege de vertraging in de werkzaamheden van de accountant door de COVID-19-crisis.

Wij verwachten u met deze programmarekening een goed inzicht te geven in de resultaten over het jaar 2020 en zien uw debat daarover met belangstelling tegemoet.

Tot slot

Wij hadden deze resultaten in 2020 nooit kunnen leveren zonder de toegewijde inzet van onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke partners in Grave en de medewerkers van CGM. Daarvoor dank.

Grave, 1 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: