LPG en VVD pleiten voor Wijkhuis in Grave West.

GRAVERMAAT: In IBabs is de onderstaande motie van de LPG en de VVD te lezen:

Constaterende dat:

Op 10 december 2019 de gemeenteraad van Grave besloten heeft het burgerinitiatief dat ingediend is door de Wijkraad Grave West ‘Behoud kantine en activiteitenveld GVV’57’ in behandeling te nemen.

De wijkraad Grave West de intentie heeft te fuseren met de wijkraad Mars/Blauwe Dorp

Deze wijkraad de behoefte heeft aan een laagdrempelige multifunctionele wijkaccommodatie in de wijk Grave West, in principe bedoeld voor allerhande wijkactiviteiten, op sociaal,
cultureel, maatschappelijk of sportief gebied, voor jong en oud.

De wijk Grave West lange tijd een wijkhuis heeft gehad, bekend als De Westhoek, maar in mei 2012 door de gemeenteraad is besloten dat de multifunctionele accommodatie Catharinahof de functie als wijkgebouw zou overnemen.

De gemeente Grave in deze MFA Catharina 11 ruimtes en een gedeelte van de parkeergarage bezit die door BrabantZorg geëxploiteerd worden, waarvoor de gemeente jaarlijks 190K betaalt en waarvan 90K als huur wordt terugontvangen..

In september 2013 door de gemeenteraad is besloten om in de Brede School West het medegebruik van ruimtes voor wijkgebonden activiteiten vast te leggen

In november 2019 een stroomaansluiting op het Bikkelkampplein is aangelegd om wijkgebonden buitenactiviteiten mogelijk te maken

Deze wijkraad de wens heeft om het voormalige clubgebouw van GVV’57, dat binnenkort zal vrijkomen, de bestemming van wijkhuis te geven

De wijkraad het niet als haar primaire taak ziet het wijkhuis te beheren en te exploiteren.

Een wijk- of dorpsaccommodatie in de Gemeente Grave door zelfstandig opererende beheerstichtingen wordt beheerd en geëxploiteerd waarbij het een belangrijk uitgangspunt is
dat deze accommodatie uiteindelijk zonder structurele gemeentelijke subsidies kunnen blijven bestaan.

Overwegende dat:

De multifunctionele accommodatie Catharinhof niet de gewenste functie van wijkaccommodatie voor zowel Grave Centrum als Grave West invult.

Als de gemeente haar ruimtes verkoopt aan Brabantzorg of een externe koper, daarmee de structurele jaarlijkse subsidie van 100K komt te vervallen.

Het tijdelijk geschikt maken van de sterk verouderde kantine van voormalig GVV’57 tot een representatieve wijkaccommodatie ongetwijfeld een forse investering vergt wat met zekerheid kapitaalvernietiging betekent.

Handhaving van de kantine van voormalig GVV’57 logischerwijs een negatieve invloed heeft op zowel de ontwikkelmogelijkheden als ook de grondexploitatie van dit project.

Een nieuwe wijkaccommodatie beheerd en geëxploiteerd dient te worden door de wijkbewoners, al dan niet vertegenwoordigd door een beheerstichting, waarbij het uitgangspunt is dat er geen structurele gemeentelijke subsidie nodig is.

Er locaties in de wijk Grave West aanwezig zijn waar zonder zeer grote investeringen een
“prefab wijkhuis” te plaatsen is.

Is van mening dat:

Een laagdrempelige multifunctionele accommodatie in de wijk, waar wijkgebonden activiteiten gehouden kunnen worden en wat een ontmoetingsplaats is voor wijkbewoners van jong tot
oud cruciaal is voor de saamhorigheid en de leefbaarheid in een wijk.

De MFA Catharinahof niet het beoogde effect “het creëren van een goed geoutilleerde voorziening ter vervanging van de huidige gma’s in Grave-stad en Grave West ten gunste vande inwoners aldaar” behaalt.

Er door de wijkraad Grave West samen met de wijkbewoners en met hulp van de gemeente een businessplan dient te worden opgezet waarmee het beheer en de exploitatie van een
wijkaccommodatie wordt uitgewerkt.

Het voormalige clubhuis van GVV’57 noch tijdelijk noch definitief een goede keuze voor een
wijkhuis is.

Verzoekt het college:

Te onderzoeken of BrabantZorg of een externe koper de ruimtes waarvan de gemeente eigenaar is wil kopen, daar ze niet het beoogde effect behalen.

De mogelijkheden te onderzoeken van het plaatsen van een prefab wijkhuis op een locatie in de wijk Grave West.

De wijkraad te ondersteunen met de opzet van een beheerstichting en het opstellen van een businessplan t.a.v .het beheer en exploitatie van een wijkhuis.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: