Provincie keurt Graafse begroting goed.

GRAVERMAAT: De provincie heeft een brief gestuurd naar de Graafse gemeenteraad over de goedkeuring van de begroting.

Preventief toezicht blijft gehandhaafd.

In onze brief van 21 december 2020 (kenmerk C2272035/4811191) bent u in –
kennis gesteld van ons besluit tot preventief toezicht voor het begrotingsjaar
2021. Dit besluit houdt in dat uw begroting 2021 en begrotingswijzing goedkeuring behoeven.

Besluit: goedkeuring begroting

Wij zijn van oordeel dat de begroting 2021, na aanvullende besluitvorming, niet
structureel en reëel in evenwicht is. Wij zijn van oordeel dat, na aanvullende
besluitvorming, het voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht uiterlijk in het
laatste jaar van de meerjarenraming hersteld wordt.

Daarom besluiten wij uw begroting 2021 (vastgesteld op 10 november 2020)
goed te keuren inclusief:

– Amendement afschaffing hondenbelasting (vastgesteld op 10 november
2020),
– 1e begrotingswijziging 2021 (vastgesteld op 10 november 2020),
– Begrotingswijziging 2021 van het vernieuwde dekkingsplan 2021-2024
(vastgesteld op 15 december 2020),
– Besluit herstel programmabegroting 2021-2024 (vastgesteld op 9 maart
2021).

Vorm van toezicht: Preventief

Met de goedkeuring van de begroting 2021 blijft het preventief toezicht voor het
begrotingsjaar 2021 van kracht. De begrotingswijzigingen 2021 dient u binnen
twee weken na vaststelling ter goedkeuring aan ons in te zenden.

Aandachtspunten

Wij vertrouwen erop dat u de vastgestelde herstelmaatregelen doorvoert in de
komende begroting van uw gemeente. Als in die begroting reële
dekkingsmiddelen beschikbaar komen, waarmee u nog geen rekening heeft gehouden (bijvoorbeeld een hogere algemene uitkering), dan kunt u de
herstelmaatregelen met eenzelfde bedrag verlagen. Het structurele saldo van het 30 a
begrotingsjaar 2022 mag echter niet lager zijn dan € 298.000 negatief

Daarnaast wijzen wij u op onze toezichtbevindingen die zijn opgenomen in onze eerder aangehaalde brief van
21 december 2020.

Als uw begroting wordt geïntegreerd in de komende begroting van de nieuw te
vormen gemeente Land van Cuijk, dan adviseren wij u om na te gaan of de
maatregelen die voortvloeien uit de herstelbegroting passen binnen de
harmonisatie uitgangspunten van de nieuw te vormen gemeente.

Tot slot
Voor meer informatie over het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij u naar het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader
en naar onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht.

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en
wethouders gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: