Welzijn Ouderen Grave dient bezwaarschrift in.

GRAVERMAAT: Welzijn Ouderen dient bezwaarschrift in bij B&W tegen forse korting op de subsidie. Bij dit artikel plaats ik een foto uit mijn archief; carnavalsoptocht 2020. 

Onderwerp: Bezwaarschrift subsidie 2022-2024

Grave, 27 april 2021

Geachte leden van het college van burgemeester & wethouders,

De gemeenteraad van Grave heeft in verband met het financieel toezicht van de provincie Noord-Brabant mitigerende maatregelen getroffen om te komen tot een zogenaamde ‘herstelbegroting’. In de besluitvormende vergadering van 9 maart jl. heeft de raad daarover besloten en ingestemd met het voorstel van het college van B en W. Eén van de maatregelen die genomen is, was het korten op de gemeentelijke subsidies vanaf jaar 2022 tot en met 2024.

Op 18 maart 2021 heeft de stichting Welzijn Ouderen Grave een brief mogen ontvangen van de gemeente Grave met als kenmerk D/21/255543 – Z/20/253698.

De brief heeft als onderwerp:
‘beschikking toekenning contractsubsidie stichting WOG 2021’. Deze brief omhelst in feite een beschikking waarin de voorgenomen bezuinigingen formeel aangekondigd worden.

Concreet betekent dat onze jaarlijkse subsidie van 69.000 euro structureel wordt verlaagd tot de volgende bedragen:

2022: 41.775,30 euro
2023: 37.133,60 euro
2024: 32.491,90 euro

Dit betekent dat wij vanaf 2022 bijna 40% gekort gaan worden, oplopend tot bijna 53% in de jaarschijf 2024 ten opzichte van 2021.

Bezwaar

Zoals u zult begrijpen zijn wij als stichting dankbaar dat voor 2021 onze subsidie van 69.000 euro is toegekend. Echter, wij willen via deze brief een bezwaarschrift indienen tegen de structurele verlaging van de subsidie voor stichting Welzijn Ouderen Grave vanaf 2022 en verder.

Hieronder zullen wij onze motivatie tegen uw bezuiniging kort motiveren.

Motivatie van ons bezwaarschrift

Punt 1: Proces met betrekking tot totstandkoming van bezuinigingsplannen.

Zoals u weet voert Welzijn Ouderen Grave op verzoek van de gemeente het ouderenbeleid mede uit. Dat is een taak die wij met bezieling en groot enthousiasme uitvoeren, inmiddels met een groeiende
vrijwilligersgroep (> 90 personen).

De bezuinigingsplannen met betrekking tot de gemeentelijke subsidies zijn door het college van B&W direct na opstelling ervan doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Vooraf is de stichting Welzijn Ouderen Grave op geen enkele wijze betrokken geweest bij de vaststelling van de bezuiniging, noch vooraf geïnformeerd. De plannen en intenties van het college werden ons pas bekend na publicatie van de stukken voor de gemeenteraad ten behoeve van de besluitvormende vergadering. Dit betreuren wij.

Door deze wijze van opereren heeft u onze stichting niet in staat gesteld om de
consequenties van uw besluit in overweging mee te geven, noch de mogelijkheid geboden om aan de voorkant actief met u mee te denken. Het enigste wat ons als stichting restte, was inspreken bij de gemeenteraad op 9 maart jl.

Punt 2: Verantwoordelijkheid gemeente voor ouderenbeleid.

De gemeente heeft door de decentralisatie eind jaren ’90 van de vorige eeuw de
verantwoordelijkheid om ouderenbeleid uit te voeren. Dit is een grote verantwoordelijkheid waarbij u ook financiële middelen vanuit het Rijk hiervoor ontvangt. Wij hechten eraan om te benadrukken dat de gemeente daardoor ook sturend is voor wat betreft de ontwikkeling van beleid en het (laten)
uitvoeren van activiteiten voor kwetsbare ouderen en hun welzijn.

De samenleving vergrijst, van ouderen wordt verlangd dat men langer thuis woont, er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid. Uiteraard, onze stichting heeft in het verleden bewezen samen met de gemeente te kunnen optrekken bij de ontwikkelingen die spelen op het gebied van ouderenbeleid.

Maar tegelijkertijd is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van diensten en activiteiten voor ouderen met
bijbehorend budget. Juist dat brede pallet aan aanbod gaat nu verloren. Wij roepen u daarom ook op om deze bezuiniging (grotendeels) ongedaan te maken.

Punt 3: Een besluit met verregaande gevolgen.

Uw besluit tot bezuinigingen maakt dat u Welzijn Ouderen Grave dwingt om harde keuzes te maken om binnen budget te blijven in 2022. Alle financiële bijdragen van de Stichting Welzijn Ouderen Grave aan activiteiten in de accommodaties (dorpshuizen en Catharinahof) worden hierdoor noodgedwongen vanaf 2022 stopgezet. U moet dan denken aan danslessen, biljarten, koersballen, hobby club, KBO-activiteiten etc. Dit raakt niet alleen de activiteiten van deze groepen en verenigingen voor ouderen, maar dit heeft ook impact op de exploitatie van de gemeenschapsaccommodaties.

Verder zullen alle thema bijeenkomsten (over wonen, gezondheid etc.) noodgedwongen moeten worden afgeschaald en zullen wij ook niet meer financieel bijdragen aan het initiatief Vitaliteitscheck72. Ook de gemeentelijke bijdrage aan Sociom, waarmee wij een goede samenwerking hebben, in het bijzonder met de ouderenwerker, wordt net als wij door de bezuinigingen geraakt. Het valt nog te bezien hoe wij straks kunnen terugvallen op deze professionele kracht.

Met uw bezuinigingen dwingt u ons in feite om terug te gaan tot een kleine kernorganisatie. Dit terwijl het aantal ouderen blijft toenemen, de problemen waar kwetsbare ouderen mee te maken hebben niet verdwijnen en zelfs toenemen, en Covid-19 een grote impact heeft op het welzijn van een grote groep ouderen. Welzijn Ouderen Grave mag het hard gezegd doen met ‘een half ambtenarensalaris’ en dit is een ondermaats budget voor de vele uitdagingen die er zijn.

Punt 4: Impact Corona

In de bezuinigingen lezen wij dat Welzijn Ouderen Grave eigenlijk direct met 25.000 euro minder toe zal moeten zien te komen. Dit bedrag wordt dan in 2022 ook ineens van ons budget afgehaald (verder komt daarbovenop nog een korting). Het is niet bijzonder dat wij minder geld uitgeven op dit moment, dit heeft namelijk alles te maken met het feit dat we in de Coronacrisis zitten en veel van onze reguliere activiteiten noodgedwongen moeten worden afgeschaald. U dwingt ons met uw
voorgenomen plannen nu om veel van onze activiteiten definitief te stoppen. Dat u de impact van Corona niet bij uw besluit heeft betrokken verbaasd ons zeer.

Ook hebben wij een vergelijking gemaakt met de welzijn ouderenstichting van de gemeente Boxmeer. Zo is men in de gemeente Boxmeer niet van plan om te financieel te snijden in ouderenbeleid. Op basis van gegevens van de bevolking van de provincie Noord-Brabant kunnen wij herleiden dat in de gemeente Boxmeer men per 65-jarige en ouder 18,97 euro uitgeeft in 2022. In degemeente Grave is dat 14,48 euro na de bezuinigingen en dit zakt nog verder naar 11,27 euro in 2024. Dat verschil wordt wel heel groot.

Tot besluit

Ten slotte, wij begrijpen de lastige keuzes die u moet maken op financieel terrein. Tegelijkertijd vinden wij het onverantwoord dat juist onze kwetsbare ouderen in Grave, Escharen, Gassel en Velp daar de prijs voor moeten betalen en het budget voor ouderenbeleid zo fors gekort gaat worden.
Juist ónze ouderen verdienen beter.

Hoogachtend,

Bestuur Welzijn Ouderen Grave

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: