Verzoek Graveon en Centrummanagement gehonoreerd: voorstel uitbreiding Nettorama van agenda gehaald.

GRAVERMAAT: In de ingekomen stukken van de raad kwam ik deze brief tegen.

Naar aanleiding daarvan trok de gemeenteraad het voorstel van het college om te behandelen in.

Beide partijen hebben gebruik van externe expertise gemaakt en een prima onderbouwd oproep aan de raad gedaan. 

Na de bespreking in de Commissie Ruimte staat het voorstel van Nettorama om de zaak uit te breiden nu geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 maart. Het is een compact maar ingewikkeld en complex voorstel. Voor de beoordeling ervan hebben wij daarom gebruik gemaakt van externe expertise op het terrein van Ruimtelijke Ordening en meer in het bijzonder op de rol die hierbij verwacht wordt van de gemeenteraad.

Het voorliggende voorstel doorkruist een aantal andere lopende R.O.-trajecten in de gemeente.

Het zorgvuldigheidsbeginsel waartoe de overheid gehouden is, is hiermee in het geding.

Wij lichten dit toe.

1. Er loopt een traject om te komen tot een detailhandelsvisie voor Grave. STEC leverde in december-2020 haar eindrapport op. Het rapport is door het veld over het algemeen positief ontvangen.

2. Het STEC-rapport is nog niet aan de raad aangeboden. Met het voorstel van de wethouder aangaande Nettorama loopt vooruit op de discussie die in de raad nog gevoerd moet worden. Weliswaar valt het STEC- rapport binnen het beleidsdomein van de wethouder van Economische Zaken en ligt hier een voorstel van de wethouder Ruimtelijke Ordening voor, maar ook vanuit het perspectief van Ruimtelijke Ordening zullen tenminste de voorgeschreven regels gevolgd moeten worden.

3. Weliswaar heeft de wethouder in het overleg met het Centrummanagement aangegeven dat het maar om een beperkte uitbreiding van Nettorama zou gaan, maar Nettorama gaat zelf uit van een verdubbeling van het bruto vloeroppervlak ten opzichte van de huidige omvang BVO.

4. Bij de stukken voor 23 maart is, waarschijnlijk omdat het STEC-rapport nog niet aan de openbaarheid is prijsgegeven, het DTNP-rapport van 2016 gevoegd. Dit rapport is helder. “Supermarkten van de toekomst moeten groter kunnen zijn dan ze nu zijn. De consequentie volgens het door de wethouder bijgevoegde DTNP-rapport: er is in Grave op termijn ruimte voor drie en niet voor vier supermarkten.”
STEC borduurt hierop voort. Omdat er nu vier supermarkten zijn houdt STEC het vooralsnog ook bij vier.

5. In het eerste deel van het raadsvoorstel wordt gesproken over uitbreidingsmogelijkheden tot maximaal 1520 vierkante meter BVO. Weliswaar stelde de wethouder onlangs in het overleg met ons dat het gaat om maximaal 1250 vierkante meter BVO, maar dit laatste komt nergens in de stukken terug, noch in de plannen van Nettorama, noch in de onderliggende documentatie van de gemeente.

6. In de bijgevoegde brief van Nettorama wordt erg geleund op het feit dat er bestaande rechten zouden zijn tot de maat van 1520 vierkante meter. Maar bestudering van de onderliggende documenten door onze deskundige, wijst echter uit dat dit niet strookt met de officiële documentatie van de ruimtelijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en Bestemmingsplan Bedrijventerrein Wisseveld-Nieuwe Haven, onherroepelijk vastgesteld 05-07-2016.

7. Hiermee komen we aan de essentie.
U wordt voorgesteld: “Te besluiten de, d.d. 14 december 2010 vastgestelde, lijst van categorieën van gevallen bij ruimtelijke projecten waarvoor geen verklaring van geen bedenking van de gemeenteraad (artikel 6.5, lid 3 Bor) nodig is aan te vullen met het project dat ziet op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden (tot 1.520 m2 bvo) van de gevestigde supermarkt met bijbehorende voorzieningen aan de Arnoud van Gelderweg 87 te Grave met benutting van beide naastgelegen percelen”

Wat betekent dit in gewone mensentaal? Gemeenteraad, wij stellen u voor om nu af te wijken van het bestemmingsplan en waar u in een normale procedure in een latere fase van plan- en besluitvorming de ruimte zou krijgen om plannen van Nettorama te beoordelen en goed te keuren of af te keuren, krijgt u die mogelijkheid in deze casus niet meer.

8. Kijken we naar de onderscheiden bestemmingen van de locaties waar de wethouder Nettorama wil toestaan haar plannen te realiseren, dan wordt duidelijk dat hier voor het in werking zetten van een bestemmingsplanwijzigingsprocedure noodzakelijk is. Hieronder een uitsnede uit het bij de stukken gevoegde document.
Deze afbeelding wekt de suggestie dat er keurig binnen het bestaande bouwvlak gebouwd wordt. Kijken we echter naar de werkelijke situatie dan blijkt de situatie anders.
Het gaat om vier kadastrale percelen met vier onderscheiden bestemmingen.
• Het oranje-bruine perceel heeft de enkel-bestemming “detailhandel”. Dit is de
Nettorama nu.
• Het aanpalende paars-gearceerde perceel links hiervan heeft de enkel-bestemming
“bedrijventerrein”,.
• Het aanpalende paars-gearceerde perceel rechts hiervan heeft de enkel-
bestemming “bedrijventerrein”,.
• Het geel-gearceerde perceel rechts van de winkel heeft de enkel-bestemming
“woonhuis”.

Conclusie: wil toestemming gegeven worden Nettorama of een andere partij om te bouwen als voorgesteld, dan is hiervoor een bestemmingsplanwijziging een absolute voorwaarde.

9. De essentie van “zorgvuldigheid” in het kader van de Ruimtelijke Ordening is, dat bepaald wordt wat waar gebouwd mag worden. Dit betreft zowel de aard van de bebouwing en de bedrijvigheid, als de stedenbouwkundige kwaliteit en de stedenbouwkundige ontwikkeling. Hier ligt een kernverantwoordelijkheid van de raad. De raad mag zich in onze visie dan ook nooit buiten spel laten zetten in een traject als dit. Dit gebeurt wel als ze zou instemmen met het voorstel. Dit temeer niet waar de detailhandelsvisie, met voorstellen voor wat waar gerealiseerd mag worden, nog behandeld moet worden. Wij hebben begrepen dat dit voor mei of juni op de planning staat.

Tenslotte. Wij hebben uiteraard de discussie in de Commissie Ruimte van 16 maart beluisterd. Daarbij hebben wij vastgesteld dat er van meerdere kanten vragen gesteld zijn bij de voorgestelde te volgen procedure. Desondanks ligt het voorstel nog op tafel.

Vanuit het perspectief van zorgvuldige besluitvorming verzoeken wij u met klem het nog voorliggende collegevoorstel niet te behandelen of althans er niet mee in te stemmen, u als raad serieus te nemen en voor de koninklijke weg te kiezen: eerst de overall-visie vaststellen en daarna over de invulling van de details besluiten.

Mocht een en ander nog vragen oproepen, schroomt u dan niet om contact met een van ons op te nemen.
Namens Centrummanagement
Namens Graveon
Ric Broens, voorzitter.
Han Schaars, voorzitter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: