Suggestie: Laat de kwartiermaker Land van Cuijk de Graafse raad bijpraten!!!

GRAVERMAAT: Op internet kwam ik het volgende stuk over de Kwartiermaker Land van Cuijk tegen.

Misschien is het een goede start voor de Graafse gemeenteraad, het college, de nieuwe waarnemend burgemeester en nieuwe secretaris  om de heer Postma uit te nodigen om hem allen, digitaal, bij te laten praten over de stappen die gezet zijn en de stappen die nog genomen moeten worden.

Je haalt het dan bij de politiek weg en iedereen is geïnformeerd over alle zaken die er toe doen. We kunnen dan misschien nog op de rijdende trein stappen.

Ondermandaatbesluit Kwartiermaker Land van Cuijk

Overwegende dat:

om sneller en efficiënter te kunnen besluiten de colleges van de vier betrokken gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis een mandaatregeling hebben vastgesteld voor de voorbereiding op de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022;

op basis van deze ‘Mandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis’ en het daarbij behorende register onder meer mandaat is verleend aan de ‘aangewezen leden van het college’.

Dat onder de ‘aangewezen leden van het college’ in dit kader wordt verstaan de bestuurders die namens de vier colleges zijn aangewezen als lid van de Stuurgroep Land van Cuijk.

Dat het doelmatig en doeltreffend is om ondermandaat te verlenen aan de Kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris van de gemeente Land van Cuijk (verder te noemen: de Kwartiermaker) en dat de vastgestelde mandaatregeling zich niet verzet tegen het verlenen van ondermandaat aan de Kwartiermaker.

Dat waar in dit besluit wordt gesproken van (onder)mandaat, tevens wordt verstaan (onder)machtiging en (onder)volmacht;

B ES LU IT :

1. De Kwartiermaker verschaft de Stuurgroep Land van Cuijk inlichtingen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.
2. Artikel 2 Ondermandaat, -machtiging- en –volmacht

Met inachtneming van het bepaalde in de ‘Mandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis’ heeft de Kwartiermaker mandaat tot:

1. Het besluiten over de inzet van de door de gemeenten beschikbaargestelde incidentele middelen ten behoeve van voorbereiding op de herindeling, waaronder het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de heer J. Postma, Kwartiermaker, ten aanzien van de volgende aangelegenheden met inachtneming van de in dit besluit genoemde instructies.

Artikel 1 uitoefening bevoegdheid
De Kwartiermaker oefent een aan hem gemandateerde bevoegdheid niet uit indien sprake is van een politiek of bestuurlijk gevoelig onderwerp.

2. Het voorbereiden van beslissingen voor het nieuwe college per 1 januari 2022, waaronder het voorbereiden van verordeningen, nota’s, aanwijzingen en benoemingen van personeel en personele regelingen.

3. Het geven van uitvoering aan het implementatie plan herindeling Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, waaronder het besluiten over voorstellen die gedaan worden door de projectgroep (of werkgroepen), voor zover het bevoegdheden van het college van B&W betreft.

4. Het opstellen en geven van uitvoering aan een Sociaal Plan, waaronder het voorlopig plaatsen en het voorlopig benoemen van personeel.

5. Het voorlopig aanwijzen van een of meerdere heffingsambtenaren, invorderingsambtenaren, belastingdeurwaarders, leerplichtambtenaren, toezichthouders en BOA’s.

6. Het behartigen van de belangen van de colleges met het oog op de toekomstige gemeente bij andere overheden, instellingen of personen.

7. Het besluiten over geschillen – in en buiten rechte – over onderwerpen zoals gemandateerd aan de stuurgroep (zoals hierboven weergegeven onder 1 tot en met 6), met het oog op het veiligstellen van de positie van de nieuwe gemeente.

Artikel 3 Ondertekening, vervanging, algemene regels, bijzondere situaties, ondertekeningswijze bij mandaat.

De Kwartiermaker houdt zich aan het bepaalde in de ‘Mandaatregeling voorbereiding herindeling Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis’ en de in dit besluit genoemde instructies en voorwaarden.

Artikel 4 Bekendmaking en inwerkingtreding
1. Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronische gemeentebladen van de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis en werkt terug tot en met 1 april 2020.

2. Dit besluit vervalt van rechtswege op 1 januari 2022.

Boxmeer 13 oktober 2020
De leden van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o:
Burgemeester W.A.G. Hillenaar Burgemeester K.W.T. van Soest Waarnemend burgemeester M.A. Fränzel Burgemeester A.A.M.J. Walraven Wethouder M.F.R.A. Jilisen Wethouder B.A.M. de Bruin Wethouder H.E. Bellemakers Wethouder H.P.W.M. van Daal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: