Grave staat rood op de kaart.

GRAVERMAAT: Vanavond wordt in de auditcommissie de herstelbegroting behandeld die de provincie heeft bedongen.

De voorgestelde ombuigingen bij de subsidies zullen veel discussies opwerpen. 

In de NRC werd aandacht besteed aan alle ingediende gemeentelijke begrotingen.

Grave staat er nog net op op bovenstaande foto bij dit artikel.

Op de daarbij geplaatste kaart van Nederlandse gemeenten staat Grave er rood gekleurd op; onder preventief toezicht.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

In een artikel in de NRC is deze afbeelding geplaatst. Grave is rood gekleurd. Onder preventief toezicht. enige gemeente Noord-Brabant.

Ombuigingen subsidies programmabegroting 2021-2024.

Aanleiding

In de oorspronkelijke programmabegroting 2021 waarover in november 2020 besluitvorming heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad is een ombuiging op subsidies opgenomen van €300.000.

Ook in de herstelbegroting 2021 die de gemeente Grave heeft opgesteld n.a.v. het preventief toezicht van de provincie Noord-Brabant is deze ombuiging op subsidies opgenomen.

In deze Raadsinformatiebrief informeren wij u over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze ombuiging.

Inhoud

Bij de invulling van de ombuiging op de subsidies is uitgegaan van de in 2020 uitgekeerde subsidies door de gemeente Grave. Voor al deze subsidies is bekeken of er een wettelijke grondslag van toepassing is of dat er mogelijkheden zijn om op de subsidie te bezuinigen. Hier zijn uiteindelijk vijf categorieën uit naar voren gekomen, die in de bijlage inzichtelijk zijn gemaakt. Op iedere categorie zal een andere werkwijze van toepassing zijn. Hieronder lichten wij deze werkwijze per categorie kort toe.

Groene categorie

Bij de groen gearceerde subsidies uit de bijlage is geen sprake van een wettelijke verplichting. Er is daarom voor gekozen om deze subsidies met ingang van 1 januari 2022 volledig te beëindigen.

Oranje categorie

De oranje gearceerde subsidies betreffen subsidies waarop bezuinigd kan worden. Bij deze subsidies is echter sprake van enkele wettelijke of contractuele verplichtingen, waardoor niet de gehele subsidie afgebouwd kan worden. Er is daarom voor gekozen om 30% op deze subsidies te korten. Op de korting van deze subsidie zal een afbouwperiode van toepassing zijn in het kader van behoorlijk bestuur (dit omdat voor verschillende organisaties de afbouw in de subsidie ook personele consequenties met zich mee zal brengen). In 2022 zal 15% bezuinigd worden, vanaf 2023 zal de bezuiniging van 30% geëffectueerd worden. Hoe deze korting exact wordt ingevuld bij enkele grote ketenpartners (bijv. Sociom)) zal in gesprekken met de ketenpartner nader worden bezien.

Paarse categorie

Er is voor gekozen om enkele subsidies uit te zonderen van de bovenstaande groene en oranje categorie. Dit betreffen de volgende subsidies:

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zal subsidie blijven ontvangen gezien het belangrijk is dat kinderen uit minimagezinnen wel kunnen blijven deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De subsidie aan Stichting Leergeld wordt bijgesteld tot €11.000,-. Dit is het bedrag dat in de afgelopen jaren daadwerkelijk door Stichting Leergeld is uitgekeerd aan voorzieningen in natura voor kinderen in minimagezinnen.

Ouderenwerk (Sociom en Welzijn Ouderen Grave)

Uit de financiële verantwoording 2019 is gebleken dat Welzijn Ouderen Grave een deel van hetsubsidiebedrag niet heeft ingezet. Besloten is daarom om in het eerste jaar (2022) al een generieke korting toe te passen van €25.000,-. De subsidie wordt daarnaast in 3 stappen van 10% in 3 jaar afgebouwd, met een uiteindelijke korting van €36.508,10. Dezelfde werkwijze wordt toegepast op de subsidie aan Sociom t.b.v. het ouderenwerk, gezien de huidige 16 uur per week die Sociom aan het ouderenwerk besteedt te ruim wordt bevonden.

Stichting Doejemee

De subsidies die Stichting Doejemee ontvangt in het kader van cultuureducatie zullen in zijn geheel worden beëindigd per 1 januari 2022.

Wijk- en dorpsraden

De wijk- en dorpsraden zullen het bedrag dat zij voorgaande jaren aan contractsubsidie ontvingen behouden. Hier zal een nieuwe subsidie voor toegekend worden omdat deze bedragen noodzakelijk worden geacht om het wijk- en dorpsradenwerk te kunnen voortzetten.
De idopsubsidies zullen per 1 januari 2022 geheel worden beëindigd. Er zijn in 2020 4 wijk- en dorpsraden geweest die een Idopsubsidie hebben ontvangen, deze zijn opgenomen in de categorie paars. De overige wijk- en dorpsraden zijn opgenomen in categorie rood gezien voor hen t.o.v. 2020 geen korting op de subsidie zal plaatsvinden.

Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie zal per 1 januari 2022 geheel worden beëindigd.

Blauwe categorie

Er is besloten om een bedrag van €30.000 beschikbaar te houden voor subsidies aan een aantal verenigingen en organisaties:

Jeugdledensubsidie aan sportverenigingen, muziekverenigingen en
jeugdverenigingen/scoutingen

De bovengenoemde verenigingen zullen een nieuwe subsidie ontvangen in de vorm van jeugdledensubsidie. Dit vanwege het belang dat wij hechten aan het stimuleren van de activiteiten die deze verenigingen ondernemen voor de jeugd. Wel zal de jeugdledensubsidie worden teruggebracht van € 20,- per jeugdlid naar €12,50 per jeugdlid.

Stichtingen gericht op folkloristische kinderactiviteiten
Deze stichtingen zullen een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij voorheen ook aan subsidie ontvingen. Dit ook vanwege het belang dat we hechten aan activiteiten voor de jeugd.

Harmonieën en muziekverenigingen
Harmonie ‘Meer Vreugd’, Harmonie stad Grave en muziekvereniging Eendracht zullen een nieuwe subsidie ontvangen. De nieuwe subsidie is gelijk aan het vaste bedrag voor de gehele harmonie/muziekvereniging plus de jeugdledensubsidie (waar wel de korting op van toepassing is zoals hierboven beschreven). Deze subsidie wordt noodzakelijk geacht voor de instandhouding van de harmonieën, gezien de subsidiebedragen ook aangewend worden voor de aanschaf van instrumenten.

Esters Welzijn
Esters Welzijn zal een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij eerder ook aan subsidie ontvingen, gezien het belang van de ondersteuning die zij bieden aan kwetsbare doelgroepen, waardoor de leefbaarheid in het dorp wordt versterkt.

EHBO
De EHBO vereniging zal een nieuwe subsidie ontvangen ter hoogte van het bedrag dat zij eerder ook aan subsidie ontvingen, gezien hun bijdragen bij diverse activiteiten in de gemeente Grave.

Rode categorie

Op deze subsidies vindt geen ombuiging plaats omdat sprake is van wettelijke verplichtingen of doeluitkeringen.

Procedurele informatie

Om bovenstaande ombuigingen te effectueren zijn aanpassingen noodzakelijk in de Nadere Regel Basissubsidie en Nadere Regel Contractsubsidie. Na goedkeuring van de herstelbegroting door de gemeenteraad zullen deze Nadere Regels gewijzigd worden en voorgelegd worden aan het college ter besluitvorming.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: