ARENA: ‘Geen aanleiding om zelfstandigheid van Grave op te geven’ en reactie van Louis Sparidans.

GRAVERMAAT: In de Arena werd door Freddy onderstaand artikel geschreven. Louis Sparidans reageert daar op. 

Door Freddy Klooté
GRAVE – Vlak voor de finale beslissing over de toekomst van Grave willen wethouder Theo Lemmen en VVD-fractieleider Rob Bannink nog wat laatste uitleg verschaffen.

Theo Lemmen (links) en Rob Bannink.

Rob Bannink: “Onder het motto ‘Gemeenten staan dichtbij de inwoners’ werd door het Rijk jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten ondergebracht. Met een budget dat ontoereikend bleek te zijn voor de gemeente Grave en tweederde van alle gemeenten. Met als gevolg tekorten op de begroting. De VNG heeft het Rijk al aangegeven dat de grens is bereikt en dat gemeenten dit niet trekken. In de totale begroting van Grave, 31 miljoen voor 2021, zit ongeveer 3 miljoen ‘vrije’ bestedingsruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld de subsidies. Door die eerdergenoemde tekorten in het sociaal domein, maatschappelijk werk en zorg en jeugd, zijn we in Grave genoodzaakt deze te betalen uit deze vrije bestedingsruimte, of uit onze spaarpot. Andere mogelijkheden zijn de bestaande lokale belastingen te verhogen of overwegen om aanvullende belastingen in te voeren, zoals toeristenbelasting of het heffen van parkeergelden”.

Theo Lemmen: “Er is geen aanleiding om de zelfstandigheid van Grave op te geven. De dienstverlening blijft van hetzelfde niveau door gebruik te maken van het huidige ambtelijk apparaat, dat versterkt wordt met ambtenaren uit Boxmeer en St. Anthonis. Afstand van het bestuur, burgemeester en wethouders, raadsleden (37) wordt groter naarmate de gemeente groter wordt. De nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt nu al bijna 30 kernen en ruim 80.000 inwoners. Dat betekent 1 raadslid per 2.200 inwoners. In een gemeente als Grave staan het bestuur en de raadsleden (15) dicht op de inwoners (12.500). Dat is dus 1 raadslid per ruim 800 inwoners. Om nog maar te zwijgen van de bereikbaarheid van wethouders voor inwoners. Waarom zou je dan je zelfstandigheid opgeven?”

“Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er geen eenduidige conclusie is te trekken over de voor- of nadelen van herindelen. Een herindeling heeft geen enkele invloed op de overheidsfinanciën of de gemeentelijke efficiency. Gemeentelijke samenwerkingsverbanden werken zelfs ondoelmatigheid in de hand. Na herindeling dalen de uitgaven niet en het voorzieningenniveau wordt ook niet beter. De ambtelijke organisatie komt op grotere afstand te staan van het lokaal bestuur en daarmee ontstaat een verminderde prikkel om efficiënt te werken. Het gaat daarbij niet alleen om ambtelijke samenwerking, maar om allerlei samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld afvalverwerking. Op de kerntaak van afvalinzameling kan best schaalvoordeel worden behaald, maar dit wordt deels teniet gedaan door deze inefficiëntie. Waar men spreekt over kernendemocratie zeggen wij: dat is oude wijn in nieuwe zakken. Onze huidige dorps- en wijkraden leveren een prima prestatie om de leefbaarheid op een hoog niveau te behouden, de ambities zijn bewonderingswaardig. Het doel van zowel de huidige vorm als een kernendemocratie is hetzelfde: inwoners betrekken bij de leefbaarheid van hun omgeving. Denk aan verkeer, inrichting van de straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, zorg, onderwijs en duurzame energie. Bij een goede kernendemocratie horen wat ons betreft dan ook verantwoordelijkheden en budgetten. Maar neigt dat niet weer te veel naar een nieuwe, ongewenste bestuurslaag? Als bestuur houden we graag de regie in handen, willen we samenwerken, verbonden en betrokken, om de gemeente Grave in vorm houden. Kleinschaligheid die garant staat voor overzicht, herkenbaarheid en geborgenheid. Samen Sterker Verder.”

Reactie van Louis Sparidans: 

Freddy, Freddy toch!

Voor welk karretje heb je je nu weer laten spannen.  Natuurlijk mag je je eigen mening hebben, zeker waar het gaat over de toekomst van Grave. Dat recht heb ik ook.

Maar om je nu in dienst te stellen van een politieke partij om van daaruit propaganda te gaan bedrijven, dat past mijns inziens niet in je functie bij de Arena.

Iedereen kent intussen wel de heer Lemmen, de wethouder die ‘Kunst in het Kerkje’ pas nog de nek heeft omgedraaid. Zoiets staat haaks op wat hierboven wordt beweerd.

En de heer Bannink maakt een lachertje van de landelijke VVD, die onlangs nog in de Tweede Kamer zowel de Regering als de Provincie opriep om Grave uit het financiële en bestuurlijke slop te halen én zo spoedig mogelijk bij de fusie in het Land van Cuijk te betrekken.

Verder Freddy, er kloppen nog een aantal dingen in je verhaal helemaal niet.  Je hebt je wat laten wijsmaken. Beide heren verkopen graag leugens op financieel gebied of ze snappen een aantal dingen zelfs niet. Ik weet niet wat het ergste is, maar het deugt geen van beide.

Grave gaat er financieel wel degelijk op vooruit als ze zich aansluiten bij het Land van Cuijk.

Het is een leugen om te stellen dat ‘een herindeling  geen enkele invloed heeft op de overheidsfinanciën’. Een grotere gemeente, met méér inwoners, krijgt per inwoner wel degelijk méér geld van het Rijk!  

Ook om meer werk te kunnen maken van kernendemocratie.

Ga de verschillende wijk- en dorpsraden eens interviewen, hoe ze over het al dan niet zelfstandig blijven van de gemeente Grave denken. Dan zullen je ogen open gaan!

Tot slot Freddy, hou op met het verkopen van kletskoek!  De meeste inwoners van Grave hebben je wel dóór.  Je bewijst er de Arena geen dienst mee, en de gemeente Grave nóg minder!

Louis Sparidans

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: