Voordracht vernietiging raadsbesluit principe-uitspraak Graafschedijk en afwijzende reactie van de burgemeester.

GRAVERMAAT: In IBabs zijn twee brieven in te zien over de vernietiging van het raadsbesluit Graafschedijk.

De reactie van de burgemeester zit er ook bij. 
 

  Aan de burgemeester van de gemeente Grave via de griffier van de gemeenteraad.

woensdag 24 februari 2012

Geachte burgemeester,

Ondergetekenden verzoeken u om binnen twee dagen een raadsbesluit voor te dragen voor vernietiging bij de Kroon gezien artikel 28 Gemeentewet, conform artikel 268 Gemeentewet.

Betreffende besluit gemeenteraad

Op 23 februari heeft de gemeenteraad van Grave digitaal vergaderd. Bij agendapunt 10a, oorspronkelijk agendapunt 15, is er gestemd over het raadsvoorstel B – Principe-uitspraak iet  56-69 Escharen.

Besluitvormingsproces

15 en 17 december 2020

Dit onderwerp is eerder in de raad besproken op 15 en 17 december 2020. De heer B.Litjens (Keerpunt 2010) heeft er destijds voor gekozen niet deel te nemen aan de beraadslagingen en de stemming. Daarop staakten de stemmingen.

5 januari 2021

Op 5 januari jongstleden is de gemeenteraad op voorstel van het CDA, gesteund door VPGrave, D’66 en LLvC Grave, in een extra vergadering bijeengekomen om te spreken over “Stand van zaken dienstverleningsovereenkomst, bezuinigingsvoorstel (17 december 2020), de reactie van de stuurgroep daarop en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegroting 2021-2024 en het toezichtsoordeel vaan de provincie Noord-Brabant”.

Omdat de stemmen over het raadsvoorstel B-principeuitspraak Graafschedijk 56-69 Escharen eerder staakten, stond het op 5 januari als eerste bespreekpunt op de agenda. Op voorstel van mevrouw A.Bannink (LPG) werden beide onderwerpen afgevoerd. Als reden om het niet over het voorstel-Graafschedijk te hebben, voerde zij aan dat een aantal vragen uit commissie en raad terzake nog niet beantwoord waren en zij het belangrijk vond dat deze alsnog beantwoord werden.

23 februari

Op 23 februari hebben de fracties van CDA, VPGrave en LLvC Grave (zes zetels) bij de vaststelling van de agenda voorgesteld het principebesluit-Graafschedijk af te voeren van de agenda omdat de openstaande vragen nog niet beantwoord waren. De fracties van LPG, Keerpunt 2010 en VVD (acht zetels) stemden hiertegen en haalden het onderwerp naar voren. De heer B. Litjens (Keerpunt 2010) deelde mee niet deel te nemen aan de beraadslagingen.

Beraadslagingen

Aan de beraadslagingen namen veertien van de vijftien raadsleden deel, namelijk de raadsleden van de coalitiepartijen LPG (zes zetels) en VVD (één zetel)en de oppositieraadsleden van CDA (3), VPGrave (2), D66 (1) en LLvC Grave (1).

Stemming

Na sluiting van de beraadslagingen stemden acht leden vóór het principebesluit en zeven tegen. Zonder dat hiervan voorafgaand mededeling is gedaan, heeft fractie van Keerpunt 2010, vóór het principebesluit gestemd. De heer B. Litjens, gedoogpartner van de huidige coalitie, had derhalve de doorslaggevende stem.

Hierdoor heeft de gemeenteraad van Grave vóór het raadsvoorstel gestemd.

Het besluit-dictum luidt als volgt:

‘De principe-bereidheid uit te spreken medewerking te verlenen aan de oplossingsrichting voor het gevestigde bedrijf aan de Graafschedijk 56-69 te Escharen in de vorm van:
– een uitwisseling van de bestaande bedrijfswoning met de naast het bedrijf gelegen burgerwoning; – een vormverandering van het bestemmingsvlak t.b.v. de bedrijfsbestemming (al mogelijk middels de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid);
– een uitbreiding ter compensatie van natuuraanleg op verschillende locaties rondom de bedrijfslocatie.’

Gronden voor vernietiging

Het raadslid dat de beslissende stem heeft uitgebracht, is de heer B. Litjens (Keerpunt 2010). Van hem staat bij zijn nevenfuncties vermeld dat hij directeur/grootaandeelhouder is van de volgende ondernemingen:

– Litjens BWAM
– Litjens Holding BV
– Litjens Beheer BV
– Steenhandel Escharen BV
– Litjens Aanneming BV
– Litjens Aanneming en Sloop BV’

Al deze ondernemingen zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven op het adres Graafschedijk 69, 5361 PR, Escharen. Deze ondernemingen worden uiteindelijk aangestuurd Litjens Holding BV. De enig aandeelhouder en de enig bestuurder van Litjens Holding BV is voornoemde heer Litjens. De bestuurder en het raadslid is dezelfde persoon.

Het bedrijf waar het raadsvoorstel en het genomen raadsbesluit over gaat, betreft het raadslid Litjens. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel laat hier geen enkel misverstand over bestaan.

Artikel 28 Gemeentewet

Artikel 28 lid 1 aanhef en onder a Gemeentewet luidt:

Een lid van de raad neemt niet deel aan de stemming over: een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

Gezien artikel 28 Gemeentewet had raadslid Litjens, naar ons oordeel, niet mogen stemmen. Een verzwarende omstandigheid is dat zijn stem de doorslag gegeven heeft. Het besluit dient daarom door de Kroon vernietigd te worden.

Vernietiging van raadsbesluit in de gemeente Heumen

In het “Beleidskader schorsing en vernietiging” dat op de website van de Rijksoverheid te vinden is, wordt een voorbeeld betreffende de gemeente Heumen aangehaald: “Een voorbeeld van een besluit waarbij de Grondwet niet in het geding was, maar de kwestie wel aan bovenlokale belangen raakte, is het besluit van gemeente Heumen.8 In dat geval had de gemeenteraad besloten de prijzen van de bouwkavels in een bepaalde wijk te verlagen. Het voorstel daartoe was met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen. De stemverhouding bedroeg negen stemmen voor en acht stemmen tegen. Eén van de leden van de gemeenteraad, die voor het voorstel had gestemd, stond echter op de lijst van gegadigden voor een bouwkavel in de wijk. Het raadslid had dus een direct persoonlijk belang bij de besluitvorming. Geoordeeld werd dat dit in strijd was met artikel 28 van de Gemeentewet. In dat artikel is bepaald dat een raadslid niet mag deelnemen aan een stemming die hem aangaat. Dit om de zuiverheid in de besluitvorming te bevorderen. Het besluit werd dus vernietigd.” Hieruit blijkt, mede, dat het op 23 februari genomen besluit voor vernietiging voorgedragen dient te worden.

Artikel 32 Gemeentewet

Naar onze mening mochten veertien raadsleden stemmen over het voorstel principebesluit- Graafschedijk. Daarmee was dus de raad voltallig bij veertien leden.

Op 15 en 17 december was de voltallige raad in vergadering bijeen. Er was geen vacature. De heer B. Litjens (Keerpunt 2010) heeft, toentertijd, aangegeven niet deel te nemen aan de beraadslagingen én de stemming inzake het voorstel dat zijn bedrijven en belangen betrof. Dat betekent dat de raad voltallig was en de voltallige raad gestemd heeft. De heer Litjens heeft de vergadering, toen er gestemd was, niet verlaten – hij bleef ingelogd, maar buiten beeld. Hij heeft weliswaar niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de stemming, maar heeft wel meebeslist over een ordevoorstel dat tijdens de bespreking van het raadsvoorstel-Graafschedijk is gedaan. Ook hierbij had hij de beslissende stem.

Artikel 32, lid 5, van de Gemeentewet luidt: “Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering […] is het voorstel niet aangenomen. Daarenboven zegt het zesde lid van dit artikel: “Onder een voltallige vergadering wordt verstaan een vergadering waarin alle leden waaruit de raad bestaat, voor zover zij zich niet van deelneming aan de stemming moesten onthouden, een stem hebben uitgebracht”. De heer B. Litjens heeft, omwille van het voorkomen van iedere vorm van (schijn van) belangenverstrengeling ervoor gekozen niet deel te nemen aan beraadslagingen én stemming, waarmee – door deze vrijwillige keuze – de raad bij de besluitneming voltallig was en het voorstel daadwerkelijk heeft weggestemd. Er is dus medio december 2020 reeds een besluit genomen: de raad der gemeente Grave heeft het verworpen.

Met vriendelijke groeten,

Hennie Bongers

Roland Eijbersen

Jacques van Geest

Marion Hulsebosch

Jochem Jacobs

Alex van Megen

Marion Wierda

Bijlage: Uittreksel Kamer van Koophandel, KvK-nummer 67334202, 23-02-2021 om 22.18 uur Afschrift: Commissaris van de Koning, provincie Noord Brabant

Grave, 1 maart 2021. “Brief” van de burgemeester. 

Aan de leden van de niet in het college vertegenwoordigde raadsfracties,

Per mail van 24 februari jl. heeft u mij een brief doen toekomen met als onderwerp ‘Voordracht vernietiging besluit’.

Aanleiding is het tijdens de raadsvergadering van 23 februari genomen besluit over het raadsvoorstel ‘Principe-uitspraak Graafschedijk 56-69 te Escharen.

Ik kan u het volgende berichten.

Artikel 273 van de Gemeentewet geeft aan de burgemeester de bevoegdheid, indien een besluit naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt, daarvan mededeling te doen aan de minister door tussenkomst van gedeputeerde staten.

Dit dient te geschieden binnen twee dagen nadat het besluit te zijner kennis is gekomen.

Hij geeft daarvan tegelijkertijd kennis aan het orgaan dat het besluit nam.

Bij de beoordeling van uw verzoek heb ik alle documenten die direct en indirect over deze kwestie gaan betrokken, alsmede de inmiddels vele discussies in de diverse raads- en commissievergaderingen.

Ik achtte dit noodzakelijk aangezien een besluit slechts voor vernietiging kan worden voorgedragen wegens strijd met het recht en het algemeen belang. Andere belangen
kunnen en mogen geen rol spelen.

Ik constateer dat in uw schrijven van 30 november 2020 door u vraagtekens zijn geplaatst bij het dossier Graafschedijk te Escharen.

Ook spreekt u in genoemd schrijven over onder meer de geschiedenis van het raadsvoorstel en de voorlopers ervan, de totstandkoming van de huidige coalitie met de gedoogconstructie en de totstandkoming van het raadsvoorstel ‘Principe-uitspraak
Graafschedijk 56-69’.

U vindt dat het uitgesloten is dat het raadslid dat eigenaar is van het perceel aan de Graafschedijk te Escharen meestemt tijdens de besluitvorming.

Dit herhaalt u in uw schrijven van 24 februari 2021.

Wetende dat deze kwestie over het wel of niet meestemmen zou kunnen gaan spelen is tijdig extern juridisch advies ingewonnen.

Dit externe advies heeft geleerd dat in deze casus het raadslid het democratisch recht om mee te stemmen niet ontzegd kan worden.

Dit standpunt betekent dat de raad tijdens de eerdere besluitvorming over dit dossier in december 2020 niet voltallig was en dat het voorstel daarom, nadat de stemmen de eerste keer gestaakt zijn, is doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Dat de raad tijdens de vergadering van 23 februari inmiddels positief heeft besloten is een gegeven.

In het kader van beoordeling van uw verzoek van 24 februari is nogmaals extern juridisch advies gevraagd.

Ondersteund door een conclusie van een staatsrechtgeleerde is de kern dat een raadslid mag deelnemen aan de stemming, ook al heeft hij een zeker belang bij het besluit.

Hij mag alleen het besluit niet (aanmerkelijk) beïnvloeden. Daarvan is, voor zover ik kan oordelen, geen sprake geweest.

Alles afwegende ben ik tot het oordeel gekomen dat u geen motivering levert zoals bedoeld in de Gemeentewet.

Er is om die reden geen grond geweest voor het doen van een mededeling zoals
hierboven beschreven.

Van de mij toekomende bevoegdheid heb ik dan ook geen gebruik gemaakt.

Er is niet in strijd met het recht of het algemeen belang gehandeld, mij daarbij mede baserend op het externe juridische advies over de bevoegdheid van het raadslid om deel te mogen nemen aan de stemming over dit dossier.

Politieke of andere motieven zijn geen grond voor vernietiging van een besluit.

Aangezien uw schrijven zich richt tegen een door de raad genomen besluit stuur ik een afschrift van dit schrijven aan de gemeenteraad, alsmede aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, gelet op het feit dat u betrokkene een afschrift van uw verzoek heeft doen toekomen.

Vriendelijke groet,

Lex Roolvink
Burgemeester Grave

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: